DEKKER Carlo Eppings Mennes' Lampenhuis 978 Prettig winkelen Distributie-Artikelen Alles is niet te vermelden A. VAN R00N, Dameshoedenzaak A. L. LE C0INTRE Segeerstraat 34. Keu ken-Uitzetten Dames-, Kinder-, Sportkousen. Winkelgalerij Londensche kade 46 Anode Batterijen (witte kat) 30 unr Huisleoplampen Alle sonrten Batterijen I UITGEVERS: LITTOOU OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 Electrisch gebied oud no. 364 J. Vroon W.SUtke>, Jjrouwenctctr en Van de )(amer eiken Maandag iot Uaty Z gesloten ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Voor actieve bediening van uw naar L. VAN SPARRENTAK wordt binnenkort verplaatst naar VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS No. 51 11 SEPTEMBER 1940 44e JAARGANG PRIJS DER ADVERTENTIÊN: F. J. VAN AARTSEN HET NOODLOT VAN DEN HEER LOIRET. Groenten- en Fruit- centrale, Dam, Plantsoen Prima Pruimen 10 cent per K.G., Prima Stoofperen en Smeltappelen 2 K.G. voor 15 cent, Rijpe Jatten 10 cent per K.G., Meloenen vanaf 12 cent enz. enz. Groenten en Aardappelen, prima kwa" liteit aan lage prijzen. J. en C. FLIPSE. Prijs 15 cent per pakje. „DELICAAT" bladthee surr. 25 cent per pak. JAC. HUBREGTSE, Een bron van gezondheid ALEWIJNSES ROGGEBLOEM kost slechts 18 cent. PEDICURE. Noordstraat 42, M'burg. Voor alles op E. TILROE, Noodwinkel 64 Turfkaai Schrijfmachinehandel noodwinkel Houtkaai No. 60, M'burg is aangesloten onder Winier-Wannte-Wonder! Een HAARD van daar wij van de meest vooraanstaande fabrie ken als Jaarsma, Bronco, Davo, Taber en B D onze Haarden en Haardkachels hebben. Komt U eens zien bij Daar hebt U genoegen van, omdat wij Haardka chels hebben voor elke brandstof en voor elk doel en nog zoo billijk in prijs zijn DE ZAAK VAN LANGEVIELE, MIDDELBURG is vanaf heden YSEL-KEUKENUITZETTEN. H Petroleum Schemerlampen in verschillende uitvoering. Dessert- en Tafelmessen 0 in étui, verchroomd, fijn staal. n Groote verscheidenheid Bier-, Limonade-, Bowl-, Ijs-, Wijn- en Portglazen. U vindt bij ons een groote sorteering ADVERTENTIÊN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAAROSTRAAT VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEEUGE VOORWAARDEN 120 volt f 5,50 compleet f 1,40 KOPERSLAGERIJ Spanjaardstraat 17 Middelburg TWEEDE DEEL. li. Een bezoek aan een arm, maar zeer oppassend huisgezin. Hoe men voor honderd jaar te Middel burg woonde en leed. Meneer Loiret kondigt een nieuw wapen aan, waarmede hij het noodlot van zijn geslacht nieuwe wonden hoopt toe te brengen. Mijntje Loiret stond op de stoep van den banketbakker Lodenstein, en haar oogen rustten verlangend op een rijtje potjes met gesuikerde gem ber, die achter de kleine ruitjes van een der twee ramen zoo dringend tot koopen noodden1). Mijntje was dol op gesuikerde gember, en zij streed een zwaren strijd. Zou zij een potje koopen, ofverder wandelen, en zich tevreden stellen met de herinne ring aan den smaak der lekkernij Een jaar geleden had zij voor het laatst een stukje gember geproefd, en dat was, toen Laurientje van Bue- ren, haar vriendin, jarig was. „Doen, ofniet doen dacht Mijntje besluiteloos. Maar het klein ste potje kostte zeker wel twee kwartjes, en zij had nog precies ne gen stuivers in haar paars fluweelen beursje, en zij moest met dit bedrag nog veertien dagen zien toe te ko men. Het was de zeventiende Augus tus, en pas den eersten September ontving zij haar maandelijksch zak geld ten bedrage van één, zegge één gulden. Wat echter in het jaar '42 voor een burgermeisje zoo weinig niet was. Mijntje zuchtte eens, maar de pot jes met hun verleidelijken inhoud lie ten haar niet los. „Och, och zuchtte zij nog eens, en toen keek zij eensklaps een beetje verschrikt om. Er werd een hand op haar arm ge- legd. „Is mijn nichtje aan het wandelen?" klonk een vriendelijke stem. „Oom lachte Mijntje, blij ver rast. „Wandelt U ook Mag ik een eindje met U mee „Wel, dat zou ik heel prettig vin den", sprak de oude heer Scherp- pingh. Hij had zijn nichtje al van ver herkend en spoedig begrepen, welke heerlijkheden achter bakker Loden- stein's raam zich zoo zeer in haar belangstelling mochten verheugen. Hij glimlachte eens, en zei„Ik ben juist op weg, om een arm gezin te gaan bezoeken. Als je lust hebt, mag je mij vergezellen, Mijntje „Graag, oom U had het mij een paar maanden geleden al beloofd, weet U nog wel „Ja, zeker antwoordde de oude heer. „Geef mij maar een arm, mijn kind. Enals je héél zoet bent, mag je straks met mij nog een bood schap doen. Ik moet namelijk, vóór ik naar huis ga, nog even hier, bij Lodenstein, wezen." „Dat vind ik prettig, oom Mijn- tje's net geschoeid handje rustte nu op oom Scherppingh's arm, en vroo- lijk snappend wandelde zij naast hem voort. Mijntje vond het heerlijk, zoo samen op armenbezoek te gaan zij had innig medelijden met de stak kerds, bij wie ze in huis kwam, maarzij voelde zich ook niet weinig gevleid. Want de arme men- schen waren zoo dankbaar en zoo beleefd, en zij groetten haar op straat zóó onderdanig, alsof het aardige Aanbevelend, kind hun iedere week zonder man- keeren een rijksdaalder bracht. Oom en nichtje begaven zich naar de Bree, en voor een der laagste en meest vervallen huisjes aan de west zijde bleven zij staan2). Het scha mele woninkje had geen schel, en een klopper evenmin. De oude heer klopte dus maar op de lage deur. Weet ge, wat ge zoudt aan schouwd hebben, indien ge met hem waart binnengetreden Dit Het is een laag en klein vertrekje, waarvan de inhoud ternauwernood 20 kubieke meters bedraagt. Het dient een echtpaar met vijf kinderen tot verblijfplaats. De vloer is van straatklinkers, die lang niet waterpas liggen, en den zolder heeft men met stukken pakpapier beplakt, om de gaten, ter grootte van een vierk. palm (dm2) te bedekken. Het kleine raam is zóó bouwvallig, dat 's avonds de kleine lamp op het tafeltje door den sterken tocht, die er door heen speelt, uitgeblazen wordt een paar kastjes en een voor uitstekend schoorsteentje versperren de kleine ruimte, die nog over is. Een groote bedstede dient als slaapplaats voor vier personen, terwijl de drie grootste kinderen op het zoldertje onder de pannen liggen, waar regen en wind des winters vrijen toegang hebben, en 's zomers vaak een on draaglijke hitte heerscht. (Zie vervolg pagina 4) Verdubbel Uw Koffierantsoen met Alléén Coffix verbetert Uw Koffie. Wat kaas is op de boterham, Is COFFIX in de koffiekan Bij vermenging met thee geen smaak verschil. VOOR ENGROS Rouaansche Kaai 47 - Middelburg. GISTSTRAAT MIDDELBURG. UW ADRES voor NAAIMACHI NES, RIJWIELEN en TOEBE- HOOREN. REPARATIE-INRICHTING voor MACHINES en RIJWIELEN van ELK fabrikaat. NAALDEN voor ALLE machines voorradig. vormt het geregeld gebruik van een bord ROGGEBLOEMPAP voor het ontbijt. En het is niet duur. Een pondspak Gediplomeerd Voetkundige. TIJDELIJK ADRES: Ook aan huis te ontbieden. NAAR WANT U SLAAGT NER GENS VOORDEELIGER Lange Noordstraat 57-59 t.o. Blindenhock Telefoon 592, Middelburg. Ons nieuw Telefoonnummer is Gediplomeerd Opticien, Middelburg, in onze nieuwe zaak, waar ons FIJN GEBAK en een groote verschei denheid CHOCOLADE, BONBONS en andere ar tikelen den meest verfijn den smaak kunnen be vredigen. BANKETBAKKERIJ Lange Noordstraat 23 - Telef» 246 MIDDELBURG. LANGEVIELE 76 MIDDELBURG Bruine Bonen en Erwten zonder bon Cacao le kwaliteit 1.50 per K.G. Witte Hagelslag 0.20 per x/i pond Chocolade repen 5 cent. Kaarsen 0.45 per pak. Prima Closetpapier 0.07 per rol. Electrische Bakkerij C. SANDERS Varkensmarkt - Middelburg - Telefoon 528. Weer verkrijgbaar ons bekend FIJN SPECULAAS 12 cent per ons. Ook Uw adres voor MELKBROOD, haast zoo blank als voorheen. T LANGEVIELE 62, Middelburg, hebben wij weer voorradig. Tevens ook de Op alle artikelen MIDZA-BONSÜ Doet Uw voordeel en koopt in Midza-zaken l mum

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1