Carlo Eppings Mennes' Lampenhuis DEKKER Geen Scheerzeep meer! Alles is niet te vermelden A. VAN R00N, Mac Maat J. C. LAVOOIJ I i Inkoop Oud-Goud tot de hoogste koers Voor Kaas en Fijne Vleeschwaren J. POLDERMAN Lamsvleesch M Wederopbouw-Lepels Anode Batterijen (witte kat] 30 uur Hüoplampen Alle soorten Batterijen Qebr. 2>enevers firnja Van Jtfiert penning Kou - Kou - Kou COFPIX N.V. J. A. VAN BOVEN N. Th. DE JONG is uw Adres: Bout 100, Cotelet 90, Kripjes 80 ct. per kilo Fijne Gerookte Worst 70 cent per pond. i F. J. VAN AARTSEN HET NOODLOT VAN DEN HEER LOIRET. Groenten- en Fruit- centrale, Dam, Plantsoen Prima Pruimen 10 Gent per K.G., Prima Stoofperen en Smeltappelen 2 K.G voor 15 cent, Rijpe Jutten 10 cent per K.G, Meloenen vanaf 12 cent enz. enz. Groenten en Aardappelen, prima kwa liteit aan lage prijzen. J. en C. FLIPSE. Koopt thans nog tegen voordeelige prijzen Bordeauxwijnen Portwijnen Sandeman Port en Sherry Vermouth Martini Ital. Chianti Wijn Dervars en Black en White Whisky Cognac Martel Cognac Hennessy, enz. Te Middelburg worden wekelijks 6000 ex. van De Faam bezorgd DAMES J. C. JULIANUS, PEDICURE. Noordstraat 42, M'burg. de nieuwste Philips Radio-toestellen, Prijs 15 cent per pakje. „DELICAAT" bladthee surr. 25 cent per pak. JAC. HUBREGTSE, Levende en Gerookte PALING C. INGELSE Standplaats Dam M'burg ELECTRISCH SCHEERAPPARAAT Een bron van gezondheid ALEWIJNSE'S ROGGEBLOEM kost slechts 18 cent. De oplage van dit blad is W 13000 Win ie r-Warmte -Won der! Een HAARD van daar wij van de meest vooraanstaande fabrie ken als Jaarsma, Bronco, Davo, Taber en B D onze Haarden en Haardkachels hebben. Komt U eens zien bij Daar hebt U genoegen van, omdat wij Haardka chels hebben voor elke brandstof en voor elk doel en nog zoo billijk in prijs zijn FIJNE STOFFEN - APARTE DESSINS. Besteed Uw punten nuttig en laat U nog 'n Costuum aanmeten <H MOOIE PASVORM - KEURIGE BEWERKING GEOPEND Dameshoedenmagazijn Koorkerkhof 16 Noodwinkel Rotterdamsche Kade 32, M'burg 120 volt f 5,50 compleet f 1,40 KOPERSLAGERIJ Spanjaardstraat 17 Middelburg UB Door hun kou, koorts en pijn ig uitdrijvende werking helpt hierbij altijd veilig en vlug een poe der of cachet van Mijnhardt te Zeist. Mijnhardt's Poeders per stuk 8 ct. Doos 45 ct. Cachets, genaamd „Mijn- hardtjes" Doos 10 en 50 ct. EERSTE DEEL. TWEEDE DEEL. I. Juffrouw Wierdels ontsteekt in hevigen toorn en bewijst, dat, wat zij wil, onverbiddellijk geschiedt, Meneer Loiret heeft het weer over het familie-noodlothij spreekt zeer geheimzinnig en komt tenslotte met een nieuw plan voor den dag. „Vader, U bent zoo stil, en U zucht telkens. Is er weer iets met moeder Pietje Wierdels stond* bij het hoog opgeschoven raam van het woonvertrek, en uit een oud gebar sten melkkannetje schonk Zij wat water op de welig bloeiende gerani ums, die op de bloemenplank, die onder het raam tegen den muur be vestigd was, stonden. „Is er wel eens niet wat met moe der Die bijtend scherpe vraag brandde den beklagenswaardigen waardigen boekhouder op de tong dan wierp hij een verdrietigen bhk op zijn tabakskistje, dat dien avond op uitdrukkelijk bevel van zijn echt vriendin gesloten moest blijven, zuchtte eens, en zei „Pietje, kindkom eens bij mij. We zijn alleen, en dat gebeurt niet vaak. Ik heb je iets te zeggen." Het meisje zette haar kannetje op een leege plek tusschen de helder rood geschuurde potjes toen stapte zij met een zonnig lachje op haar va der toe, sloeg haar arm om zijn hals, kuste hem op het voorhoofd, en vroeg „En wat is het, dat mijn va dertje mij te zeggen heeft „Ga eens zitten, kindklonk het zacht. Pietje nam een stoel en ging naast haar vader zitten. „Ik moet eens over iets praten", begon Wierdels met toonlooze stem. „We hebben er nu gelegenheid voor. Je moet mij maar niet in de reden vallen, want ieder oogenblik kan..." „Ja, vader." Het meisje wist maar al te goed, wat die woorden betee- kenden zij streelde liefkoozehd va ders magere, rimpelige hand. „Ik luister, vader." „PietjePietjeDe arme man slikte een paar malen. Hij deed alle moeite om zijn stem eenige vast heid te geven, maar het was hem niet mogelijk. „Pietje, van middag was ik op het kantoor alleen met meneer Loiret. Hij heeft mij bekend, dat hij van je houdt, en ook, dat hij je twee maal gevraagd heeftWaarom heb je mij dat niet gezegd Het aanvallige meisje speelde ner veus met de franje aan den rand van haar schortje dan lichtte zij echter het blonde hoofdje op, en haar vader rustig in de oogen blikkend, ant woordde zij „Ik wou U niet noodeloós bedroe ven, vader „Maar, kindliefdaar is geen sprake vanZie, voor de meeste jonge meisjes komt eenmaal de tijd, Aanbevelend, dat zij hun ouders verlaten, om zélf, zélfdatdat heeft God zoo ingesteldEn ook voor jou, voor jou, lieveling, is dit oogenblik geko men „Vader, niet schreien, toe sprak het meisje zacht. „Ikik schrei hee... heelemaal nietklonk het zonderling schor. „Me... meneer Loiret vindt het zoo vreemd, dat je hem afgewezen hebt, terwijl je toch vriendelijk jegens hem bentHij is een brave, oppassende jongen, mijn kind hij verdient goed geld, en zal eenmaal de opvolger van zijn oom zijn. Ik weet wel, dat een meisje op jouw leeftijd met zulke dingen maar heel weinig rekening houdtde jeugd ziet alles zoo mooi, en bijbedoelingen zijn haar vreemd. Maarik dwaal af, mijn kind. Vergeef het mij maar Ik ik zou je nu wel eens een vraag wil len doen. Heeft meneer Loiret zich vergist, als hij meent, dat je hem vriendelijk behandelt Gisteren, toen hij weer bij mejuffrouw Calandt moest zijnPietje, toe, zeg mij maar allesje houdt van hem, niet waar Waarom doe je je hartje geweld aan „Ik... ik houd heelemaal niet van hem Hijhij verbeeldt het zich maar Pietje sprong op met een ruk verschoof zij haar stoel, en toen snelde zij naar de deur. Zij greep den knop, wilde dien omdraaien, en. (Zie vervolg pagina 4) uw voorraad WIJNEN, DRANKEN en LIKEUREN, wegens steeds stij gende prijzen, daar het geld steeds minder waarde krijgt. Likeurstokers - Wijnhandelaren, Lange Delft 90 - Middelburg. Vanaf heden aparte gelegenheid voor Haarwasschen en Onduleeren of Watergolven. Beleefd aanbevelend, Dames- en Heerenkapper Lange Noordstraat 56, Middelburg. Gediplomeerd Voetkundige. TIJDELIJK ADRES: Ook aan huis te ontbieden. UIT VOORRAAD LEVERBAAR Kookplaten in verschillende uitvoe ringen, Stofzuigers, Keteltjes, Strijk ijzers, Kachels, Zaklantaarns, alle soorten Batterijen, Verduisterings lampen, Kronen, Zijden- en Perka menten Lampenkappen, Schemer lampen, Ganglantaarns. Steeds het nieuwste, groote sorteering en voordeelige prijzen Lange Noordstraat 57-59 t.o. Blindenhoek Telefoon 592, Middelburg. Verdubbel Uw Koffierantsoen met Alléén Coffix verbetert Uw Koffie. Wat kaas is op de boterham, Is COFFIX in de koffiekan Bij vermenging met thee geen smaak verschil. VOOR ENGROS Rouaansche Kaai 47 - Middelburg. GISTSTRAAT MIDDELBURG. UW ADRES voor NAAIMACHI NES, RIJWIELEN en TOEBE- HOOREN. REPARATIE-INRICHTING voor MACHINES en RIJWIELEN van ELK fabrikaat. NAALDEN voor ALLE machines voorradig. DAN EEN VOLDOEN UITSTEKEND. VOOR ELKE VOLTAGE. LANGE NOORDSTRAAT 45 TELEFOON 686, tegenover POSTKANTOOR, Middelburg vormt het geregeld gebruik van een bord ROGGEBLOEMPAP voor het ontbijt. En het is niet duur, Een pondspak LANGEVIELE 62, Middelburg. GROOT AANTAL AAN DE STUKKEN IN VOORRAAD U ZULT ER ZEKER OVER TEVREDEN ZIJN! GORTSTRAAT 32-34, TELEFOON 708, MIDDELBURG 9 Bezoekt onze TOONZALEN Huize „DE SCHULPE", BRAKSTRAAT 30, MIDDELBURG. Juwelier Horlogerie - Giro 201121 Middelburg Graveur KORTE NOORDSTRAAT - MIDDELBURG - TELEFOON 614.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1