f 2,90 perLiter. FirmaW.P. MALJERS Mennes' Lampenhuis Carlo Eppings Drinkt in dezen tijd GEBR. WAGENAAR, M. VRIESMAN middelburg ONTVANGEN A. VAN ROON, Langeviele 62, Middelburg 2&ndee Winterhoed J-Uma Pateeik Firma JACQ FRANK - Juwelier Besteedt uw punten M. VAN LOO, m DAMES REGENMANTELS Aide Batterijen (witte kat] 30 uur Huislooplampen Alle soorten Batterijen Onze uitgebreide sorteering ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Qnze bekende hebben we weder ontvangen. 38% sterkte. Dam 36 - Middelburg COFFIC VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS No. 49 28 AUGUSTUS 1940 44e JAARGANG PRIJS DER ADVERTENTIÊN: VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND, BIJ CONTRACT VOORDEEL)GE VOORWAARDEN F. J. VAN AARTSEN HET NOODLOT VAN DEN HEER LOIRET. UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 Groenten^ en Fruit' centrale, Dam, Plantsoen Prima Aardappelen (Witte en Blauwe) 5 cent per Kilo. J. en C. FLIPSE. Middenstandswoningen PEDICURE. Noordstraat 42, M'burg. DAMES Heden nog zonder Bon. Prijs 15 cent per pakje. JAC. HUBREGTSE, I Levende en Gerookte sw- paling "m: C. INGELSE Standplaats Dam M'burg GEOPEND Nood winkel No. 4 Dam in alle maten zonder punten NOOD WINKEL DAM 16 Londensche Kaai 39 zwart LONDENSCHE KAAI 52 - TELEFOON 188 Gouden' en Zilveren Sieraden, GerO'Zilmeta - Keltumpleet, enz. VERLOVINGSRINGEN Zomercostuums Sportpantalons Polohemden, nieuwste dessins Regenjassen Colbert'Costuums ADVERTENTIÊN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT 120 volt f 5,50 compleet f 1,40 KOPERSLAGERIJ Spanjaardstraat 17 Middelburg EERSTE DEEL. X (Slot). Pieter legt een bezoek af, maar wordt er niet veel wijzer door. Meneer Loiret heeft het weer over het noodlot, dat op zijn geslacht rust, en hij besluit met een mededeeling, die óók weer een beetje vreerad is. Van zijn onafscheidelijken stok met den ronden ivoren knop verge zeld, verliet Pieter Loiret het kantoor van zijn oom. Hij scheen echter maar weinig haast te hebben, zóó lang zaam slenterde hij voort. Maar aan het breede eind van de kade, bij de kraan, versnelde hij zijn schreden, en in de Kortedelft rende hij zóó hard, alsof de weinige politie-agenten, die Middelburg toen bezat, hem allemaal op de hielen zaten. Op de Markt gekomen, vertraagde de keurig gekleede jonge man zijn tred Weer, en met gebogen hoofd ging hij over de keien van het plein, langzaam, akelig langzaam zelfs, als of hij de steenen nauwkeurig wou tellen. Bij de Langeviele zette hij echter weer zóó'n razend snel tempo in, dat de weinige voorbijgangers hem hoofdschuddend stonden na te staren. Het was, of er in Pieter's binnen ste een storm woedde, die telkens voor een poosje scheen te bedaren, maar hem dan weer met verdubbelde krachten voorwaarts joeg. Ge zult U nog wel herinneren, hoe de jongeman voor een paar weken Pietje Wierdels naar huis bracht. Het regende toen, dat het goot, maar de kolossale ouderwetsche paraplu gaf een volkomen beschutting, en Pieter voelde zich onder het oude ding zelfs zóó op zijn gemak, dat hij zijn knappe gezellin bekende, hoeveel hij van haar hield. Het jongejuffrouwtje had dit aan zoek aangehoord, zooals men dat van een eerzaam meisje verwacht. Zij had verlegen naar de punten van haar halve laarsjes, alsmede naar de kletsnatte en glibberige keien ge staard, allerbekoorlijkst gebloosd, om vervolgens een paar minuten heel zedig te zwijgen. Toen had zij haar bewonderaar een ondeelbaar oogen- blik aangekeken, en hem met een schier onverstaanbaar fluisterstem- metje meegedeeld, dat zij zich door zijn aanzoek zeer vereerd gevoelde, maarer zelfs niet aan kon den ken, met iemand te gaan. Zij velde dit vonnis juist op de stoep van haar woning. Een kort, maar heel vriendelijk bedankje voor Pieter's bereidwilligheid, en toen trok het aardige blondje reeds aan de bel. Pieter wist, dat hij kon gaan en hij nam zijn hoed af. Hij had zijn vonnis aangehoord. Maar de afgewezen jongeling had twee dingen geconstateerd, en zij hadden hem nog geen sedonde ver laten. Pietje's stem had zóó innig, en warm geklonken, dat het hem tot in het diepst van zijn ziel getroffen had. En de wijze, waarop zij hem had aangekeken Als een meisje zóó haar mooie kijkers op een jongeling vest, wel, danMaar tóch een weigering Pieter stond voor een raadsel, dat hij niet vermocht te ont warren. En nu betrad Pieter de stoep van mejuffrouw de weduwe Van Erken Calandt. Haar man was ook graan handelaar geweest en zeer met den heer Scherppingh bevriend van daar, dat de oude heer haar dikwijls CLAPSPEREN vanaf 10 ct. p. Kilo. PRUIMEN (de beste) 12 ct. p. Kilo Verder alle soorten prima FRUIT en GROENTEN aan lage prijzen. Aanbevelend, met raad en daad in haar geldzaken bijstond. Pietje Wierdels was bij de oude dame in dienst eigenlijk als „een Manusje van alles", zooals men dat zegt. Ik weet er op het oogenblik geen beter uitdrukking voor, al klinkt het wel een beetje zonderling, als men er een meisje mee bedoelt. Zij las de oude juffrouw voor zij wandelde met haar zij naaide, stop te, verstelde, breide zij vergezelde haar meesteres, als deze een enkelen keer visites maakte, en moest, als er bezoekers kwamen, voor de bedie ning zorgen. Pietje verrichtte alzoo duizend en één bezigheden, die een gewone dienstbode niet doet, maar zij volbracht ze zóó naar den zin van haar meesteres, dat de vriendelijke oude dame het aardige, gewillige meisje voor geen geld zou hebben willen missen. (Zie vervolg pagina 4) COGNAC TELEFOON 557. Verlichtingsornamenten maakt, dat U gemakkelijk bij ons Uw keus kunt maken voor Uw Salon-, Huiskamer- of Schemerlamp. Electrische Apparaten, Stofzuigers, Strijkijzers, Kookplaten, Ketels, Theelichtjes enz. enz. Verduisteringslampen, Zaklantaarns en Batterijen, Gasaanstekers enz. enz. prima kwaliteiten en nog steeds zeer voordeelige prijzen. Binnenkort ontvangen wij de nieuwe Philips Radio-toestellen. Lange Noordstraat 57-59 t.o. Blindenhoek Telefoon 592, Middelburg. TE KOOP GEVRAAGD 2 middenstandswoningen voor geldbelegging in de omgeving van Middelburg. TE KOOP GOEDE te SEROOSKERKE. Brieven onder letter M bureau van dit blad. Gediplomeerd Voetkundige. TIJDELIJK ADRES: Ook aan huis te ontbieden. P. I. SOMER, Beddewijkstr. 7 bij de Langeviele, M'burg. Fijnstrijkerij, Boorden, Overhemden, Witte Jassen, Stoomen, Persen, Ontvlekken, Ver ven van alle Kleedingstukken, Kee- ren, Repareeren, Vermaken, Kunst- stoppen op eigen atelier, S.v.p. vroeg tijdig bezorgen. Zaterdag klaar. Gebruikt gezondheidskof f ie verbetert uw Koffie en geeft 50 besparing, een uitkomst in dezen tijd. H.H. Winkeliers in Zeeland vraagt omgaand bemonsterde offerte vrij blijvend aan Tijd, adres Rouaansche Kaai 47, Middelburg. om de moed er in te houden Levering uit voorraad. Zoolang de voorraad strekt tegen billijke prijzen. Bordeaux en Rijnwijnen, Spaansche Portwijnen. Echte SANDEMAN Port. Vermouth Martini. Fransche Vermouth. Sec. Nolly Prat. Fransche Cognac fine Martel. Fransche Cognac Hennessy. Whisky Black and White. Whisky Dewars. Grand Marinier. Chartreuse, Russ. Kummel. BOLS, WYNAND-FOCKINK en HULSTKAMP, fijne Likeuren en Oude Jenever. Verder alle soorten Dranken en Likeuren. Wijnhandelaren, Likeurstokers, LANGEDELFT 92 Middelburg, MUZIEKHANDEL MUZIEKINSTRUMENTEN REPARATIES VOORRAADBUSSEN 10 en 20 LITER. INMAAKTONNEN van 5 tot 25 Liter in beuken en eiken uitvoering. B.K. EMAILLE en GOEDKOOP EMAILLE, HOOIKISTPANNEN, AARDAPPEL- en HAVERMOUTHSTOMERS, EMAILLE MELK KOKERS en de NIO KOKER (kookt nooit over). ÜST" Enkele HAARDKOOKKACHELS, geschikt voor elke brandstof. Kachels, Wasmachines, Wringers, Gasfornuizen, Comforen, Sanitaire art. kunt U thans nog goed slagen voor een nieuwe De prijzen zijn nog slechts weinig verhoogd. Kwaliteiten en pasvorm zijn nog prima ZIE ETALAGE! schuin over de Segeerstraat. IN RUIME KEUZE VOORHANDEN. GRAVEEREN GRATIS! DgT" Voor iedere vinger een passende ring "ipü IN HET HEEREN KLEEDINGMAGAZIJN EN MODE-MAGAZIJN KORTE NOORDSTRAAT - MIDDELBURG. ZOOALS VOORHEEN NOG VOORRADIG: VRAAGT ONS INLICHTINGEN UW PUNTEN OP DE JUISTE MANIER TE BESTEDEN

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1