N Mennes' Lampenhuis Carlo Eppings ONTVANGEN A. VAN HOON, Langniele (2, Middelburg I/oot 'n> l /ufy Lamsvleesch m Zonder punten kunt U koopen: U.VRIESMAN J en THEESALON s Donderdagmorgen 22 Aug. van onze zaak Winkelgalerij Londensche Kade KEUKENUITZETTEN in de bekende Edy kwaliteit. A. A. VERGOUWE 1 Met uw Textielkaart M- vm 100 A. J. DELST, Sandijck's Vulpenhuis kmmmm Banketbakkerij F. MERK, iuiketduue! Jhee~, Jafel- en Q/as-Serviezen, 7}owlstellen. Zonder punten (dus vrij) ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Pijn - Pijn - Pijn Bout 90, Cotelet 80, Kripjes 70 ct. per kii PEGAAIJ Zn. t Ook hebben wij een prachtsorteering DAMESKOUSEN, KINDER- en SPORTKOUSEN, HEERENSOKKEN enz, enz. VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS No. 48 21 AUGUSTUS 1940 44e JAARGANG PRIJS DER ADVERTENTIÉN: UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF. POSTREKENING 42280, TELEF. 238 Fietslantaarns Lantaarnkappen Zaklantaarns Batterijen Jasschermen RIJWIELHANDEL F* J. VAN AARTSEN HET NOODLOT VAN DEN HEER LOIRET. Groenten- en Fruit- centrale, Dam, Plantsoen J. en C. FLIPSE. PEDICURE. Noordstraat 42, M'burg. WATERMAN-, SWAN-, OSMIA- EN PELIKAAN VULPENNEN. Moderne Reparatie-inrichting HOEDEN PETTEN CHAUFFEURSPETTEN HANDSCHOENEN BRETELS HEREN GUMMI JASSEN bij WINKELGALERIJ DAM N.Z. DONDERDAG Offidëele opening van de Noodwinkel DAM 17 tegenover de Handelsschool, Middelburg. *ENING jalerij van de Segeerstr., Tel. 29 NOOD BI) ii 1|» Iilllll pjjlll aillhi Hiialf Wij bieden U aan een pracht-sorteering Wij zijn zeer goed geslaagd, en hebben een zeer ruime sorteering Kop en Schotels, Theepotten, Koffiepotten, Melkkannen, Melkbekers, Melkstellen, Theestoofjes, Boterkoelers, Eier- stellen. Zeer ruime sorteering Bloempotten in alle maten. Bloemvazen, Bloemhangers, Sier- en Koekschalen. Waschketels, Waschborden, Waschteilen, Wringers, Wringer- bokken. Ook de goedkoopere in Ysel-kwaliteit. In Emaille-artikelen zijn wij ruim gesorteerd. Keukenkasten met en zonder Eierkasten. Toiletzeep, Zeeppoeder, Closetrollen. Al onze prijzen zijn zeer scherp en wij zullen trachten U naar ge noegen te bedienen. Wij bevelen ons gaarne aan. maakt U van 1 pond Suiker 2 pond. EHüfT" 11 cent per zakje VRAAGT UW WINKELIER UW ADRES voor een mooie Lampenkap of Schemerlamp, Stofzuiger of Strijkbout is GORTSTRAAT 47, MIDDELBURG kunt U thans nog voordelig slagen voor ZOMERCOSTUMES SPORTPANTALONS POLOHEMDEN REGENJASSEN. GUMMI REGENJASSEN in beige en donkerblauw 5.90. GUMMI SWAGGERS (iets aparts) 6.75 8.90 10.50 12.50. Korte Noordstraat 4 Middelburg. VOORHEEN GRAVENSTRAAT 16 MIDDELBURG DONDERDAG 22 Augustus HER-OPENING Huishoudelijke artikelen, Porcelein en Aardewerk, Sponsen, Zeemen, Eau de Cologne met de maat. ADVERTENTIÉN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN Spanjaardstraat 17 Middelburg Door hun uitdrijvende- en pijnstillende werking helpt hierbij altijd veilig en vlug als geen ander een poeder of cachet van Mijn- hardt. Mijnhardt's Poeders per stuk 8 ct. Doos 45 ct. Cachets, genaamd „Mijnhardtjes" Doos 10 en 50 ct. EERSTE DEEL. IX. Een Middelburgsche familie uit het midden der vorige eeuw. Een bevel, dat geen tegenspraak duldt. De heer Loiret spreekt zonderlinge woorden, en Pieter gedraagt zich ook al vreemd. Een onverwachte mededeeling. „Nieuwsgierig, of het zoo eiken middag toegaat, vernemen wij, dat eenmaal gekookte spijs geen alle- daagsche gewoonte is wordt er zoo nu en dan door de moeder zélf ge kookt, dan bestaat de maaltijd uit de slechtste soort van aardappelen, waarvan er dan 15 kop gecomsu- meerd worden. Die aardappelen wor den echter in twee reizen gekookt, daar, zooals wij reeds aanmerkten, de ijzeren pot, die nog op tafel staat, het eenige keukengereedschap uit maakt, en voor de behoefte van het gezin te klein is. De verdere inboedel bestaat uit drie ijzeren kachelpotten met roos ters, die als stoof tot verwarming van het lichaam gebruikt worden een gebroken steenen pot, met een touw, die tot aker dient, en vijf stoe len, waarvan drie onbruikbaar. Trouwens, men leeft hier als in het Ottomanische rijk en zit gehurkt op den vloer, tusschen het mollige touw- dons. De eenige slaapplaats bevindt zich dicht bij de straatdeur, is donker en vochtig, en verspreidt een walgelij ken reuk. Vier personen liggen daar toch 's nachts op een bed, dat uit een grauwen zak bestaat, gevuld met boekweitdoppen, die het gezicht en het reukorgaan alleronaangenaamst aandoet. Om de moeite van het aan- en uitkleeden te besparen, legt men zich maar gekleed ter ruste, en als de lichamelijke warmte te kort schiet, vult men die door bedekking met eenige lompen aan. De overige drie leden van het gezin zoeken een rui me en luchtige, doch niet zeer zachte rustplaats onder de dakpannen. Bo ven het woonvertrek komt men langs een steil trapje op een zoldertje, waarvan de vloer eveneens met hoopjes lompen, scherven van glas en aardewerk enz. bedekt is. In een hoek ligt een vuile zak, zoo groot als een gewone peluw, waar drie volwassenen ruimte moeten vin den om te rusten. Kleederen en lom pen dienen ook hier tot bedekking. Men begrijpt, dat, daar het dak zich in geen gaven staat bevindt, regen en wind er des winters vrijen toe gang vinden, en des zomers 's nachts daar een ondraaglijke warmte heerscht. Ziedaar nu den geheelen inboedelHet spreekt van zelf, dat, bij zulk een sobere plunje, kasten en kisten overdaad zijn, die er trouwens dan ook niet gevonden worden. En nu nog een korte beschrijving der bewoners Het gezin bestaat uit een weduwe met zeven kinderen, die een leeftijd van 21, 18, 16, 14, 10, en en 4 jaar hebben. Vijf kinderen vinden wij aan het touwpluizen, die den geheelen dag dat werk verrich ten. Zij verdienen daar gezamenlijk 40 a 60 cent 's weeks mede De kleinen hebben een smerigen kiel over het naakte en morsige lijf hoofd en handen zijn even afzichte lijk, als hun omgeving. De meisjes van 16, 14 en 10 jaar dragen het gescheurde en morsige jak over het naakte lichaam, en het verwarde haar komt bij een harer door een gescheurde muts te voorschijn, die de kleur van het touw heeft, dat zij bezig zijn te bewerken moeder en dochters maken bij beurten van dat eenig hoofddeksel gebruik, als de eene of de andere zich op straat moet begeven. Diverse soorten Pruimen (witte vanaf 12 cent per K.G Verder alle soorten Fruit aan lage prijzen. Groenten en Aardappelen 'lage prijzen en prima kwaliteit. Aanbevelend, GA NAAR EN U SLAAGT VOORDEELIG Lange Noordstraat 57-59 t.o. Blindenhoek Telefoon 592, Middelburg. De kinderen zijn in den regel ziek; een groot hoofd, met de sporen der verwaarlozing er op zichtbaar, aard- vale en hangende kaken, een glui pende blik en een dikke buik, door een paar zwakke en slingerende bee- nen gesteund, stellen een duidelijk beeld van verdierlijking daar. Voeg daarbij, dat de wichten op hun vier de jaar nauwelijks kunnen spreken, en het beeld onzer schets is vol tooid." (Zie vervolg pagina 4) Gediplomeerd Voetkundige. TIJDELIJK ADRES; Ook aan huis te ontbieden. VOORRAADBUSSEN 10 en 20 LITER. INMAAKTONNEN van 5 tot 25 Liter in beuken en eiken uitvoering, B.K. EMAILLE en GOEDKOOP EMAILLE, HOOIKISTPANNEN, AARDAPPEL- en HAVERMOUTHSTOMERS, EMAILLE MELK KOKERS en de NIO KOKER (kookt nooit over). IHT* Enkele HAARDKOOKKACHELS, geschikt voor elke brandstof. Kachels, Wasmachines, Wringers, Gasfornuizen, Comforen, Sanitaire art. slaagt U bij ons altijd nog beter! Nu hebben we nog een mooie sor teering LANGEVIELE 25, MIDDELBURG TELEFOON 614. Als voorheen hopen wij onze cliëntèle vlug en net te bedienen met de van ouds bekende kwaliteiten. AANBEVELEND. _EBRUIK VAN KORTE NOORDSTRAAT - MIDDELBURG ■■a BIB BIIIII IBB II tegenover BLIKMAN 6 SARTORIUS. WIJCO-ZOET GEEN NA- OF BIJSMAAK van onze zaak BELEEFD AANBEVELEND, voorheen KORTE BURG 19, thans TURFKAAI, eerste Noodwinkel vanaf het Badhuis,

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1