DeTextielkaarten zijn thans uitgereikt! $mwm J. C. Lavooij, Carlo Eppings Mennes' Lampenhuis «5V« de punten daar zijn ieplijU IratHii Fa P. IMÉ! Giststr. 15 - Tel. 463 - Middelburg A. VAN R00N, J. POLDERMAN. ten feil is hel «•■•■•■•■••■•■•■•■•a* GROTE BESPARING Koopt kwaliteit kleeÉgi! jtfaatkleeding heeft een nieuwe aangevulde sorteering een partij volvette Xaas is hst meer dan ooit den eisch te koopen. INSTALLATIE-BUREAU KUIJT - Tel. 956 VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS No. 47 14 AUGUSTUS 1940 44e JAARGANG PRIJS DER ADVERTENTIÊN: VAN 1-3 REGELS 45 CT„ IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN Complete stellen KOPERSLAGERIJ F. J. VAN AARTSEN HET NOODLOT VAN DEN HEER LOIRET. Groenten- en Fruit- centrale, Dam, Plantsoen J. en C. FLIPSE. DEZE TIJD VRAAGT BESPARING! Besteed Uw punten zoo nuttig als U maar kunt U zult er langer plezier van hebben Voor hebben we nog 'n pracht- collectie en kunnen U nog uit voorraad bedienen. Keurige bewerking. Prijzen matig. Zie heden onze Etalage Gortstraat 32-34 TeleL 708 - Middelburg PEDICURE. Noordstraat 42, M'burg. ELECTRISCHE ORNAMENTEN Burgerlijke Stand van Middelburg. op uw Brandstof met onze nieuwe HOOIKISTEN „SPAARVARKEN", goedgekeurd door de Ver- eeniging van Huisvrouwen. Langeviele 62—64, Middelburg. Stereliseerartikelen, Emaille, Bakovens enz. Grote sortering in Stofzuigers Donderdag op de Markt tegenover de Graanbeurs a 35 cent per pond. HAAST U I ADVERTENTIÊN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT V-1 □EFmM BROOD-, BESCHUIT- EN KOEKTROMMELS rnet Koffie-, Thee- en Suikerbussen. NESTEN EMAILLE PANNEN. Spanjaardstraat 17 Middelburg EERSTE DEEL. VIII. Mijntje doet haar oom een tweetal vragen. Een Middelburgsche fa milie één uit velezooals men gelukkig tegenwoordig niet meer vindt. „Hè, oom Gaat II uit Wat jam mer Ik kwam eens een oogenblikje met U praten." „Wel, dat kan toch, meidlief Ik moet ergens op bezoek, maar die visite heeft geen haastze kan wel een uurtje wachten, hoor Vrouw en kinderen heb ik niet, en daarom vind ik het wat prettig, als een aardig nichtje mij eens een bezoek brengt. Doe je mantel maar af, Mijntje, en geef je hoed ook maar hier dan hang ik hem met den mijnen op den kapstok. En nu zullen we eens zien, of Mietje nog thee heeftneen, ik zal haar zeggen, dat ze versche zet." De oude heer Scherppingh nam nu de koperen tafelbel, en toen de huishoudster verscheen, verzocht hij haar, voor versche thee en koekjes te willen zorgen. „Bitterkoekjes en boterbiesjes, hoor zei hij met een knipoogje. „Ik moet mijn nichtje een beetje verwennen, weet je „Dat is heel aardig van U, oom lachte Mijntje, terwijl zij voor den spiegel een paar al te dartele krulle tjes in orde bracht. Maar toen de oude heer even la ter in de kamer kwam, en bij haar aan de tafel ging zitten, was Mijn- tje's vroolijkheid geweken. Een ern stige, peinzende trek lag over haar vriendelijk en rond gezichtje, en met een aarzelend, schroomvallig gebaar beroerde haar handje oom David's mouw. De oude heer kende zijn nichtje wel, en daarom vroeg hij met een oolijk lachje „Steek maar van wal, beste meid Hoeveel vragen wensch je te stel len „Maar twee, oom „Dat is inderdaad niet veel Kom aan, mejuffrouw, steek maar van wal Uw gehoorzame dienaar luis tert." Een paar groote, ernstige oogen rustten nu vragend in de zijne, en een zachte meisjesstem vroeg „Oomvindt U mij erg brutaal, als ik U zeg, dat ik het heel jammer vind, dat U niet getrouwd bent 7" „Weineen, mijn kind Het is heel lief, dat je dit zegt. Je weet wel, dat er indertijd „Een meisje uw aanzoek weigerde, oom Ja, dat hebt U wel eens ver teld. Weet U, wat ik vind Niet Nu, dat meisje was een eigenwijze, maar beklagenswaardige domoor, want zij versmaadde den besten man ter wereld 1" Er gleed iets als een trek van pijn over het gerimpelde gelaat van den ouden man, maar hij beheerschte zich onmiddellijk. „Nu de tweede vraag, Mijntje", sprak hij zacht. „Wilde U zooeven op armenbe zoek gaan 7" „Ja, dat was inderdaad mijn plan." „Hè, oomwat aardig van U Mag ik weer eens met U mee 7" „Neen, kindlief, ditmaal nietIk heb een vies en bijna onleesbaar briefje van een vrouw buiten de Dampoort gekregen. Ik meen, dat ik haar wel ken, en daarom acht ik het Prima Aardappelen 5 cent per K.G. 10 K.G. voor 45 cent. Stoofperen 10 cent per K.G. Handperen (Oomskinderen) 10 cent per pond, 18 cent per K.G. Pruimen vanaf 15 cent per K.G. Meloenen vanaf 15 cent. Perziken vanaf 4 cent enz. enz. Aanbevelend, niet gewenscht, dat je haar woning binnentreedtMaar een volgende maal mag je mij vergezellen, hoor Enja, binnen Daar is de lang verwachte thee." In het midden der vorige eeuw, en nog tientallen jaren daarna, vond men te Middelburg, zoowel als el ders, de schrijnendste tegenstellin- U zult het langer met Uw kleding moeten doen. Maar dat is geen bezwaar, want ook de techniek gaat vooruit. Onze Victory costumes hebben thans SOUPLEX binnenwerk van nieuw, veerkrachtig, wollen ka meelhaar. Hierdoor hebben stof en model minder te lijden en heeft U langer een keurig zit tend pak. Gediplomeerd Voetkundige. TIJDELIJK ADRES: Ook aan huis te ontbieden. hun groote en ruime patriciërshuizen, en steunend op een bezit, dat vaak gen. Een vrij groot aantal rijken, in tonnen gouds beliep daarnaast de over het algemeen ijverige arbeiders stand, wiens leden zóó bitter, bitter weinig verdienden, dat het hun maar al te vaak aan het noodige voedsel ontbrak arbeiders, dikwijls met vaste verdiensten, maar die genood zaakt waren, hun leven met vrouw en kinderen in één, zegge één kamer te slijten Is het niet vreeselijk Maar onze stad telde ook nóg beklagenswaardiger lieden onder haar inwoners, menschen, wier le vensomstandigheden U zouden heb ben doen walgen, zoo ge hen hadt kunnen zien. Beklagenswaardige schepselen, die men toen reeds den naam van paupers gaf. Zal ik U een en ander laten zien Ik denk, dat ge, wat hier volgt, met veel belangstelling lezen zult, want het is een stads-geneesheer uit het midden der vorige eeuw, een armen- dokter dus, die thans tot U spreekt een man, die van het armwezen in het algemeen, en van dat te Mid delburg in het bijzonder, een zeer omvangrijke en diepgaande studie heeft gemaakt. (Zie vervolg pagina 4) dat U het beste slaagt voor Uw in Lange Noordstraat 57-59 t.o. Blindenhoek Telefoon 592, Middelburg. Groote collectie en in alle soorten en prijzen. Oorlogsslachtoffers 5 korting 1 ONDERTROUWD: J. van den Oosten, 49 j. en C. C. Bouwens, 40 j. M. J. Verspoor, 23 j. en M. den Boeft, 25 j.J. F. Adriaansen, 19 j. en L. A. Zwartepoorte, 20 j.D. Metselaar, 25 j. en F. M. J. van Sluijs, 24 j. H. A. van der Maas, 33 j. en E. P. van Sluijs, 22 j. GETROUWD: F. H. Hoornick, 24 j. en C. Geertse, 21 j. P. J. de Vlieger, 31 j. en A. J. P. C. de Vlie ger, 30 j. L. Sturm, 26 j. en F. S. Boone, 29 j. A. van der Ven, 58 j. en C. C. Wouters, 37 j. A. de Bak ker, 35 j. en T. Davidse, 24 j. GEBOREN Adriana Maatje, dochter van J. Dingemanse en J. P. de Troije Maatje, dochter van P. Walraven en M. C. Buijze Cornelis Josephus, zoon van F. A. Clarisse en H. A. Janssens Johny, zoon van J. Haas en C. A. Wondergem; Maatje, dochter van I. A. Goedbloed en E. Radespiel Adriaan, zoon van J. Luitwieler en J. Grootjans Tannie Willy, dochter van J. K. Melse en T. Stroo. OVERLEDEN: Antonie Frangois van Flierenburg, 38 j. Adriaan de Werk, 3 maanden Jan de Witte, 10 maanden Johannes Gerardus Zuur, 49 j„ man van A. de Koning Jakobus Minderhoud, 67 j. Abra ham Verhage, 79 j„ man van L. Ma rijs Jaantje Lijk, 23 j., vrouw van J. F. J. de Looff Jacoba Adriana Hekelbeeke, 74 j. wed. van P. Mal- jers Eliza de Priester, 72 j„ wedn. van P. J. Jacobse. A HEROPEND onze geheel verbouwde en moderne winkel LANGEVIELE 22, hoek Beddewijkstr., M'burg DE ZAAK MET CACHET welke door verzending beschadigd is, zoolang de voorraad strekt LEG NU NOG EEN KAASJE WEG 1 Zoo juist ontvangen een partij GOUDA-, COMMISSIE-, BROOD- en EDAMMERKAAS voor den opleg, gegarandeerd 5 a 6 maanden goed- blijvend. AANBEVELEND,

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1