Byou's 0 Drogisterij Schulte Thieme Moderne Dressoirs Meubelzaak E. J. 60S LVAN SPARREHTAK Mennes' Lampenhuis ScUaetn&ftMcdie A. VAN ROON, M i9diti6b2;r4g. V TfM-J&utd v. d. BOUDT'S Fotohandel HEROPEND Lamsvleesch RESTANTEN ALLEWIJN'S Schoenhandel Langeviele, Middelburg SCHEEPS-DYNAMO'S BOSCH-DIENST Hebt ge U doorgezeten op de fiets „Mijnhardtic5" n GROTE BESPARING ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS No. 46 7 AUGUSTUS 1940 44e JAARGANG PRIJS DER ADVERTENTIÊN: UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 Complete stellen KOPERSLAGERIJ F. J. VAN AARTSEN HET NOODLOT VAN DEN HEER LOIRET. Groenten- en Fruit- centrale, Dam, Plantsoen J. en C. FLIPSE. van Boldoot van Coty van Houbigant van 4711 van Maja van Soir de Paris van Hudnut Flinke Bovenvoorkamer Emaille Naamplaten Rubber Stempels» CREDIETEN WIJ ONTVINGEN NOG ZONDER BON G. TH» ROOVERS HEROPENING! op uw Brandstof met onze nieuwe HOOIKISTEN „SPAARVARKEN", goedgekeurd door de Ver- eeniging van Huisvrouwen. Stereliseerartikelen, Emaille, Bakovens enz. Grote sortering in Stofzuigers Koopt nu nog voordeelig INSTALLATIE-BUREAU KUIJT - Tel. 956 Bout 90, Cotelet 80, Kripjes 70 ct. per kilo Fijne gerookte Worst 50 cent per pond. SEIZOEN ATTENTIE ATTENTIE BOSCH' spanningsregulerende DYNAMO'S EXIDE-BATTERIJEN Plaatst Uw kleine Advertenties in deze goed- k o o p e rubriek. Vijf woorden kosten 10 cent, ieder woord meer 5 cent. Alleen bij vooruitbetaling worden deze adverten ties opgenomen. Zij kunnen bezorgd worden aan ons bureau Span jaardstraat 47 en bij C. Huijsman, winkelier, Lange Geere 40, Middelburg., ADVERTENTIÊN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT VAN 1-3 REGELS 45 CT„ IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND, BIJ CONTRACT VOORDEEL!GE VOORWAARDEN BROOD-, BESCHUIT- EN KOEKTROMMELS met Koffie-, Thee- en Suikerbussen. NESTEN EMAILLE PANNEN. Spanjaardstraat 17 Middelburg EERSTE DEEL. VII. Hoe goed het is, als iemand oogen en ooren steeds open houdt. Meneer Loiret geeft een proefje van zijn historische kennis, om dan wat later met een tweede plan voor den dag te komen. Het noodlot der Loirets wordt even aangeroerd. „Gelukkig, dat ik weer beter ben, en dat de dokter zei, dat de koortsen niets te beteekenen hadden", sprak Wierdels dankbaar. „Dat heb ik immers al dadelijk ge zegd vroeg zijn vrouw op een toon, die duidelijk te kennen gaf, dat zij zich miskend gevoelde. „Daar heb ik geen dokter voor noodig Als mij zoo iets overkwam, wel, dan zou ik mijn eigen dokter zijnWat anijs, wat kamillen en vlier, en ik was bo ven JanDenk je, dat er in een drankje andere dingen zijn Neen, Jacob, de drie dingen, die ik noem de, en hoogstens nog wat gestooten zoethout de rest is aqua pompa, hoor Zoo'n drankje kan ik óók ma ken, maarik krijg er geen veer tig cent voor Jacob Wierdels wreef tevreden in zijn handen, blij, dat hij weer zoover hersteld was, en dat hij morgen aan het werk kon gaan. „O, Rijkje, Rijkje, wat draaf je weer dóór lachte hij. „Wat jam mer toch, dat er nog geen vrouwe lijke doctoren zijn." De goedige man knikte zijn wederhelft eens toe, en toen reikte hij naar het mahoniehou ten tabakskistje, dat bij hem op het ladenkastje stond. „Neen, Jacob, laat maar staan gebood zijn vrouw. Wierdels keek eeen beetje ont stemd, maar de opgeheven hand zak te weer. „Het is maar goed, dat ik mijn ooren en oogen altijd zoo flink den kost geef", sprak juffrouw Wierdels nu. „Ik weet wèl, wat je mankeert Je rookt te veel, Jacob, veel te veel Maardaar zal ik een stokje voor steken Je gaat meneer Loiret achterna. Ze zeggen, dat hij wel twintig sigaren op één dag rookt, en ik weet zeker, dat het er nog méér moeten zijn De man is zoo bruin als een beier, en dat komt van niets Prima Aardappelen 5 cent per K.G. 10 K.G. voor 45 cent. Stoofperen 10 cent per K.G. Handperen (Oomskinderen) 10 cent per pond, 18 cent per K.G. Pruimen vanaf 15 cent per K.G. Meloenen vanaf 15 cent. Perziken vanaf 4 cent enz. enz. Aanbevelend, anders, dan van de cotinine, die in de tabak zit." „Nicotine, vrouwtjeverbe terde Jacob zachtzinnig. „Je behoeft mij niets te leeren, man Ik weet wel, wat ik zeg ging zijn echtvriendin voort. „Als ik zeg, dat jij verschrikkelijk rookt, dan is dat zooIk ben niet als sommige vrouwen, die hun mannen het roo- ken heelemaal verbieden, maar ik wensch tóch, dat je het voortaan wat minder zult doen Het is in je eigen belang Het is nu kwart over zeven, en ik ga de meisjes halen. In dien tijd kun je een pijpje rooken, maaréén, hoorniet meer En denk er aan, dat je mij niet pro beert te foppen, want ik weet pre cies, hoeveel tabak je in je kistje hebt. Goed begrepen, Jacob „Ja, Rijkjeantwoordde haar man gedwee. „Accoord, Van Puttenlachte de brave vrouw, en de kamer uit gaande, om hoed en doek te halen, verklaarde zij nog eens „Ja, Jacob, ik houd mijn oogen en ooren open, hoor Het was den volgenden Zondag heerlijk weer, en meneer Loiret maakte dan ook 's middags in gezel schap van vrouw en dochter een wandeling. Mejuffrouw Loiret gaf haren echtvriend, en Mijntje haar moeder een arm. „Ben je nu al een beetje aan de schel gewend, Dientje vroeg de commies, toen zij de Vlissingsche poort door gingen, om over de brug naar den Singel te gaan. „Ja, maar het ding houdt zoo'n leven, Nicolaas „Dat moet, beste, dat moetEen schel behoort van helderklinkende specie te zijn. Je kunt ze op de Vlas- markt hooren Ik ben maar blij, dat die leelijke, ouderwetsche klopper verdwenen is Zoo'n ding hadden Mondragon en Michiel de Ruijter óók aan hun deur Maar in het jaar '42 behoort een commies der eerste klasse ten kantore van „Mondragon Wie was dat, va der vroeg Mijntje guitig van onder haar kleine, modieuze parasol. Hij was gedurende de eerste jaren van den tachtigjarigen oorlog de be velhebber van de Spaansche bezet ting, hier ter stede, maar in 1574 moest hij onze goede stad na een beleg van twee jaren aan Willem van Oranje afstaan." „Je bent een wandelend boek, Ni colaas sprak zijn vrouw vol be wondering. Maar Nicolaas sloeg geen acht op dien lof. „Mondragon was een edel en dapper krijgsman ging hij rus tig voort. „Zijn soldeniers noemden hem „Lapken", omdat hij een lapje op een van zijn oogen droeg." „Een lapje Och, och, och Was dat toen mode, Nicolaas „Weineen, vrouw Meneer Loi ret deed een driftigen trek aan zijn sigaar. Zóóveel onkunde dat was toch al te bar„Hij was aan dat oog gewond geweestverklaarde hij met ontzagwekkenden ernst. „Ge wond. Vat je 't nu, Dien „Ja, Nicolaasnü is het mij duidelijk, hoor „Ik ben nog niet tevreden sprak haar echtgenoot dan. „Over Mondragon, vader klonk het schalks van onder de aardige parasol. Meneer Loiret zwaaide driftig met zijn dikken, mahoniehouten stok. „Houd je mij nu voor den mal, of heb je zoo bitter weinig verstand, Mijn vroeg hij boos. „Neen, de Spaansche bevelhebber heeft nu af gedaan Er is iets anders, dat mij stof tot peinzen geeftHet staat in verband met de nieuwe schel „Ik dacht, dat je ze zoo goed vond sprak zijn vrouw verbaasd. „Je hebt toch gezegd, dat je haar zelfs op de Vlasmarkt kunt hooren?" „Ja, dat zei ik, want het is de waarheid antwoordde de commies der eerste klasse. „Maar dit onder werp is zóó belangrijk, dat ik het eerst na het avondeten behandelen wil. Thans geen woord meer, Dien tje en Mijn Wijden wij thans onze aandacht aan de ons omringende schoonheden der natuur Wij wan delen." Dien avond zaten meneer Loiret en zijn vrouw met Pieter en Mijntje voor de hoog opgeschoven ramen van het achtervertrek. Meneer las, de juffrouw las, de dochter las, maar de zoon las niet. Hij zat met het hoofd in de hand op het raamkozijn te leunen en tuurde op de blauwe plavuizen van de kleine plaats, zon der echter ook maar iets van het plaveisel te zien. „Ik acht thans den tijd gekomen, om onze lectuur voor een wijle te staken klonk het uit den mond van den heer des huizes. Zijn vrouw keek haar kinderen, en de kinderen keken hun moeder aan. Toen wierpen zij een vragen- den, verwonderden blik op hun va der. Zij waren met hun drieën, maar hadden in dit oogenblik één gedachte gemeen „Hoe zou het toch komen, dat va der tegenwoordig zoo deftig en lang zaam spreekt Meneer Loiret had zijn boek ge sloten Mijntje en haar moeder hadden het hunne terzijde gelegd. Uw huid of voeten stukgeloopen Purol verzacht en geneest. Tube 45 ct. Doos 60 en 30 ct. NIEUWE TELEFOONAANSLUITINGEN TE MIDDELBURG. 111 W. v. d. Hoek, Laan van Nieu- wenhove 6. 588 H. J. v. Geuns, Noordweg A 115e. 746 A. P. H. Goossen, Veersche weg 201. 904 Mr J. C. v. d. Minne, Heeren gracht 114. 906 Dr G. Wagenaar, Noordsingel 142. 917 H. Kraaij, Zuidsingel 76. 929 M. Beekes, Julianastraat 21. 934 Bata, Langedelft 129. 937 L. IJssel, L. Noordstraat 52. 938 F. Berkhout, Blauwedijk 17. 941 J. C. F. van Kamer, Veersche weg 173. 947 J. W. Kögeler, Koepoortstr. 3. 956 D. J. Kuijt, Langeviele 22. 957 J. L. Meulmeester, Oostkerk plein 13. 958 Bureau Landmeetkundigen- dienst, Balans 15. ff ft KNIPPATRONEN naar maat. Mantel 55 cent. Japon 40 cent. Kindergoed 30 cent. TURFKAAI 1 - MIDDELBURG in het Huis met de Roode Pilaren, Middelburg te huur, Achter het Hofplein. Te be vragen Langeviele 80, Middelburg. Wij hebben thans weer een flinke collectie Binnenkort opening Toonkamers Londensche Kaai 25, te Middelburg, tegenover den Noodwinkel. Het adres voor en alle soorten Prijzen en modellen op aanvraag, HEERENSTRAAT 12 Telefoon 510 Middelburg 900-5 z. borgen, elk doel. Ieder een vrijbl. voorw. Br. antw. porto De Onderlinge, Mathen.w. 110, Rotterdam-W. Pieter tuurde nog altijd door het raam. „Voleindige ik thans, wat ik bui ten de Vlissingsche Poort begon sprak de heer Loiret op indrukwek- kenden toon. „Maaréén voor behoud zij mij toegestaan! Ik wensch, dat gij mij niet in de reden valtAls ik gesproken heb, zal het mij een ge noegen zijn, met U van gedachten te wisselen. Ik ben ambtenaar, en daar iemand, die deze functie be kleedt, zich altijd zeer kernachtig uitdrukt, zal ik mij in korte, sobere woorden tot U richten. Welnu onze verfoeilijk ouderwetsche klop per heeft plaats gemaakt voor een heerlijk klinkende, moderne schel. Daar zij echter op de oude voordeur slechts ten halve tot haar recht komt, acht ik het noodig, genoemde deur door een nieuwe te vervangen. Mor gen wil ik daarom spreken met Itel- jaan den timmerman. Het noodlot der Loirets zal mij niet doen versa gen. Ziezooik heb gezegd Wie spreken wil, spreke Mejuffrouw Loiret was een beetje bleek geworden, en zij keek haar man met groote, verwonderde oogen aan. „Maar, Nicolaas, acht je dit nu noodzakelijk vroeg zij dan. „Gebiedend noodzakelijk zelfs was het antwoord. Juffrouw Loiret zuchtte eens, maar zweeg. „Ik ga maar eens naar Laurien- tje", zei Mijntje, met een blik op de pendule. „Ik loop een eindje met je mee sprak Pieter, die nu toch wakker ge worden scheen. Meneer Loiret knikte zijn zoon goedkeurend toe, en hij glimlachte zelfs. „Wat een naam al niet vermag sprak hij opgeruimd, ,,'t Is goed, hoor, mijn jongen loop maar met je zusje mee Je kunt zelfs met haar bij de Van Buerens binnen gaan. Zij zullen je zeer, zeer gaarne ontvan gen (Wordt vervolgd) Het woonhuis en de werk plaats van Iteljaan, den timmerman, bevonden zich in de Molstraat, naast het huis, dat thans door den heer Littooij wordt bewoond. Omstreeks 1880 werden de gebouwen afgebro ken. wederom een groote zending LAMPENKAPPEN, welke wij nog tegen zeer voordeelige prijzen kunnen aanbieden. Aardige Perkamenten Kappen geheel compleet 5.95, 7,7.75 met en zonder blender. Ook voor Salon-, Slaapkamer- en Gangverlichting zeer groote keuze. Lange Noordstraat 57-59 t.o. Blindenhoek Telefoon 592, Middelburg. VANAF HEDEN versch geslacht Lamsvleesch vanaf 30 ct, per pond, Kalfsvleesch en Rundvleesch, versch gekookte Lever 10 ct. per ons. Rook worst 8 ct. per ons. J. HOOGESTEGER, St. Janstraat. Een partij DAMESPANTOFFELS ontvangen en COSY-SCHOENTJES. Verder nog Werkschoenen, Molliè- res en Klompsokken. Korte Noordstraat 17 - Middelburg. Vakkundig gerepareerde schoenen gaan langer mee Laat daarom uw schoenen repareeren bij BATA! Heerenzolen 1.25. Heerenhakken 50 Dameszolen 1.Dameshakken 40 Kinderzolen naar grootte 0.80 Kinderhakken 40. Snelle bediening. Langedelft 129, Tel. 934, Middelburg Fotoboxen vanaf 2.75 tot 10. Klapcamera's vanaf 15.75 Kleinbeeldcamera's vanaf 27.45.64.50 enz, JOHN. MERK VEERSCHE SINGEL 98, MIDDELBURG onze geheel verbouwde en moderne winkel LANGEVIELE 22, hoek Beddewijkstr., M'burg DE ZAAK MET CACHET v st^\ hi bijiiug KORTE NOORDSTRAAT - MIDDELBURG - TELEFOON 614. -OPRUIMING Wij hebben nog voorradig een serie 12 Volt, 130 Watt en 200 Watt, prijzen van 35.50»65,75.85.100. nog tegen de oude prijzen leverbaar. ST. JANSTRAAT 50 MIDDELBURG TELEFOON 310.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1