IVOROL De Nederlandsche Tandpasta LAMPEN Mennes' Lampenhuis Verkoophuis „Amerikaan" A. VAN ROON, Potten markt 10. De Middelhnrgsche Brandstoffenhandels-vereenifling DONDERDAG 1, VRIJDAG 2 en ZATERDAG 3 ADGDSTDS GESLOTEN ZULLEN ZIJN! *.Mi)nhanïi 3(oopi nu de Jfleding voor U of uw jongen! ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Emailie Schalen Drinkkruikjes Thermosflesschen Koek- en Braadpannen KOPERSLAGERIJ Voedt Uw huid 's nachts met Purol Drogisterij SCHULTE&THIEME VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS F. J. VAN AARTSEN Overspannen zenuwen HET NOODLOT VAN DEN HEER LOIRET. UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 Groenten- en Fruit- centrale, Dam, Plantsoen J. en C. FLIPSE. Extra zwaar Verduiste- rings Afsluitingsscherm, JOH. A. JULIANUS 55, 69, 75, 1.05 en 1.15. LANGEVIELE 62, MIDDELBURG. Ondergeteekende maakt bekend, dat hij zijn zaak voortzet H.H. ADVERTEERDERS! Weet U wel, dat te Souburg en Ritthem meer dan 1700 exemplaren van De Faam worden verspreid? maakt het geachte publiek van Middelburg en Omstreken bekend, dat wegens vacantie, de zaken van haar Leden voor het publiek Vraagt voor BEDRUKTE ENVELOPPEN monster en prijs aan de Electrische Drukkerij LITTOOIJ OLTHOFF, Spanjaardstraat, Middelburg ADVERTENTIÊN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT Spanjaardstraat 17 Middelburg Mijnhardt's Zenuwtabletten maken U spoedig weer weldadig kalm. Buisje 40 en 75 cent. EERSTE DEEL. VI. Een ochtend- en een avondwan deling. Meneer Loiret is zeer vroolijkhij spreekt weer over het noodlot van zijn geslacht en verder over zijn onwrikbaar besluit, dit noodlot te tarten. „Het spijt mij werkelijk heel erg, dat uw vader nu wéér zoo'n plotse- linge koorts heeft gekregen", sprak de oude heer Scherpping. „Hij moet den dokter maar eens laten komen Het is nu al de derde keer, en je kunt nooit weten, wat het is. Niet vergeten te zeggen, hoor „Ik zal de boodschap doen, me neer antwoordde Pietje. Zij keek den vriendelijken ouden heer eens aan, en wierp toen een blik naar bui ten. Een zware, loodgrauwe lucht hing als een onmetelijke koepel bo ven de stad, en een zware regen stroomde loodrecht neer. „Hier sprak de oude heer, ter wijl hij Pietje met een onverwachte beweging iets in de hand stopte, dat hij uit zijn vestzak had gehaald, „Hij moet er maar wat voor koopen, mijn kind. Een flesch wijn, of wat eieren, of een stukje vleesch. Als je ziek bent, lust je wel een extraatje." Het meisje voelde een gulden in haar hand, en zij kreeg een kleur. „Dank u wel, meneer sprak zij, een beetje verlegen. „U had dit niet moeten doen. Het is veel te veel Pietje had die twee zinnen bijna ge zegd, maar zij bedacht zich juist bij tijds. Zóó iets zei men niet. Het klonk zoo gek. Zij wist, dat de oude heer zeer goedhartig was en veel van haar vader hield. „Dank u wel herhaalde zij. „Ook uit naam van vader, meneer." „Je zult hier nog een poosje moe ten blijven 1" sprak de oude man la chend. „Het is geen weer, om er door te gaan. Waarom heb je geen paraplu meegenomen „Het spijt mij, meneer!" antwoord de Pietje zacht. „Maar toen ik van huis ging, scheen de zon. Ik kon na tuurlijk niet weten „Dat het zoo geweldig zou gaan regenen, niet waar Wil ik je eens wat zeggen, mijn kind Van morgen zag ik al om zeven uur, dat de lucht met onweer dreigde. In het zuiden... maar och, meisjes kijken nooit naar de luchtwél naar een nieuwen hoed of een aardig japonnetje." „Hè, meneerzei Pietje, die alweer bloosde. ,,U meent het niet Ik vind het heel aardig van U, dat ik blijven mag, maar ik heb nog zoo veel te doen. Ik zou liever gaan." „Ja, maar dat is onmogelijk." De oude heer lachte eens, en toen knip oogde hij tegen Pieter, die in zijn kleinen armstoel bij zijn lessenaar zat, en tot nu toe maar heel weinig had gezegd. Niet, dat hij de aanval lige bezoekster geen aandacht schonk, o neen Men kan welspre kend zijn zonder woorden. Het kan echter noodig, ja, zelfs zeer noodzakelijk zijn, wél woorden te bezigen, want die zeggen toch al tijd nog iets meer. Vandaar dan ook, Aardappelen 6 cent, 10 K.G. 55 cent. Drielingen 4 cent, 10 K.G. 35 cent. FRUIT en GROENTEN aan lage prijzen. Aanbevelend, vochtwerend, 100 c.M. breed per Meter 0.15, 200 c.M, breed per Meter 0.30. Goedkoop en afdoende Verkrijgbaar bij Langeviele 42, Telef. 58, Middelburg dat Pieter thans den tijd gekomen achtte, zijn zwijgen te verbreken. „Het is een lastig geval, juffrouw Wierdels", sprak hij. „Ik heb óók geen regenscherm, want U bent de eenige niet, die vergeet, naar de lucht te kijken. Maar hier in de kast staat nog een oude paraplu. Mocht U mijn gezelschap en dat ouderwet- sche ding voor lief willen nemen, dan zal het mij een genoegen zijn, U naar huis te geleiden." De oude heer Scherppingh knikte zijn neef eens toe. Pietje bloosde wéér, nü voor de derde maal, en veel erger, dan zooeven. Maar glimlachte toch en antwoordde. „Hethet is heel vriend van U, maarhet is zoo'n meneer „Het is heelemaal geen eind Pieter, die al opgesprongen was toen stond hij al bij de kast. „Wat ziet hij er toch altijd ke uitZoo heelemaal een heer IV hij is den heelen avond zoo stil. Dat is toch anders zijn gewo< nietLaurientje van Bueren zuq even, en zij keek Pieter van ter aan. Het was laat geworden, al h vlucht direct De echte xljn niet rond, maar harti half tien, en het avondduister had zich over de stille stad gespreid. „Ik zal het zóó aanleggen, dat het wat later wordt", had meneer Loiret ge zegd, enhij had woord gehou den. Want tot de allergrootste ver bazing van vrouw en kinderen, als mede van Laurientje, had hij om acht uur het ganzenbord voor den dag ge haald, en verklaard, dat hij dit spel van alle spelen ter wereld het meest onderhoudend vond. Meneer Loiret had een afschuw van alles, wat op een gezelschapsspel geleek, maar hij scheen er nü plotseling dol op ge worden. En dat op een heerlijk mooien avond in MeiMaar zijn vrouw en kinderen wisten maar al te goed, waaraan zij die onverwachte liefde voor het aloude spel van her berg, put en gansjes te danken had den. „Ik zou het wel altijd willen spe len had de commies der eerste klasse gezegd. Laurientje liep aan die woorden te denken, toen zij aan Pie- ter's zijde ging. Maar zij dacht er óók aan, dat Pieter den heelen avond bijna geen woord gezegd had, en ook nü weer voor stommetje speelde, met een gezicht als zeven dagen slecht weer, zooals men dat wel eens zegt. Laurientje woonde in de Kromme- weele, en voor haar huis had hij vrij wel onhoorbaar „Dag. Wel te rus ten gezegd, maarhet meisje was er toch niet zeker van. Het kon even goed iets anders zijn geweest. Het arme kind kon het niet begrij pen, endit zonderlinge in Pie ter's houding, deed haar pijn, méér pijn, dan zij zich zelve wel wilde bekennen. (Zie vervolg pagina 2.) 01. iaat. ■t. RG in prijzen van Verschillende lichtsterkten. Lange Noordstraat 57-59 t.o. Blindenhoek Telefoon 592, Middelburg. want zij wordt er zoo zacht en mooi, zuiver en gezond door. Doe dit 1 of 2 x per week. Ook vetwormpjes, vlekjes, pukkels en uitslag verdwijnen er door. Tube 45, Doos 60-30 ct. 0 munt uit door duurzaamheid en hoge glans. PER HELE BUS 0.70 PER HALVE BUS 0.40 In het Huis met de Roode Pilaren, Middelburg Zomermanteltjes, Bolleroos en Bla zers tot leeftijd 16 jaar, Hoedjes, Jurkjes, Groote keuze in Baby-artike len, Truitjes, Hemdjes, Luiers, Pak jes, Wagenkussens, alle soorten Kin- der- en Dameskousen enz. enz. Mej. POPPE, Gravenstr. 86, M'burg Nog steeds de bekende, prima kwaliteiten en lage prijzen Alle artikelen weder voorradig DOE HET NU NOG ZONDER PUNTEN! Tijdelijk: NIEUWSTRAAT 23 - Middelburg. Geen reizigers. Voor Gascomforen en Fornuizen Petroleum Vergassers en gewone stellen Wasfomuisjes en Kookketels Hooikisten en Spaarplaten 2-gaats Snijboonmolens slechts 1.29 Voorraadbussen en Petr. Kannen 21-delig Emailie Keukenuitrustingen zoover voorradig een prachtstel 21.90 Diesel Electro Bezem en diverse Stofzuigers bij Kachelmagazijn, Geldkisten, Wasmachines, Wringers, Staalwaren. Alle 888 en Lusix-artikelen voorradig voor Uw vee en tegen motten, mieren enz. en tegen vliegen groote Toxolbus met spuit slechts 1.29. Closets, Wastafels, Bad en Geyser. Vorm voorraad in Glas Steriliseer- ketels en -glazen. BELEEFD AANBEVELEND, P. J. J. MARCUS.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1