ïpirtfer Electrische Apparaten Mennes' Lampenhuis Oorlogsslachtoffers Inmaakbrandewijn. GEBRs DENEVERS, A. VAN ROON, JL C i mmuwmimmm® Goudswaard SCUTE THIEME Creolin Lysol Zoo juist ontvangen ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Emailie Schalen Drinkkruikjes Thermosflesschen Koek- en Braadpannen KOPERSLAGERIJ Inmaakbrandewijn 17 CENT PER PAKJE Brandstoffenhandel W. P. WATTEL, VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS No» 43 17 JULI 1940 44e JAARGANG PRIJS DER ADVERTENTIÊN: VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND, BIJ CONTRACT VOORDEELJGE VOORWAARDEN UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 F» J. VAN AARTSEN B Hoofdpijnen Kiespijn. HET NOODLOT VAN DEN HEER LOIRET. Groenten- en Fruit- centrale, Dam, Plantsoen J. en C. FLIPSE. Zenuwachtig J. J. ANTHEUNISSE Literflesch f 2.70 FRUIT-BRANDY, Per Literflesch 1.90. Drogisterij LANGEVIELE 62, MIDDELBURG. nieuwe zendingen Heerencostumes, in de bekende betere afwerking. Sportcostumes, nieuwste kleuren en mo dellen. Voor KLEEDING NAAR MAAT heb ben we nog 'n grooten voorraad Stoffen aan de stukken voorradig, waaronder verschillende Schotsche en Engelsche. Laat Uw Costuum bij ons aanmeten en U zult tevreden zijn over kwaliteit en bewerking. Gortstraat 32-34, Tel. 708, Middelburg. Vraagt voor BEDRUKTE ENVELOPPEN monster en prijs aan de Electrische Drukkerij LITTOOIJ OLTHOFF, Spanjaardstraat, Middelburg buiten distributie!!! H.H. ADVERTEERDERS! Weet U wel, dat te Souburg en Ritthem meer dan 1700 exemplaren van De Faam worden verspreid? ADVERTENTIÊN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAAROSTRAAT Spanjaardstraat 17 Middelburg Veilig en vlug als geen ander helpen hierbij altijd een poeder of cachet van Mijnhardt. Mijnhardt's Poeders per stuk 8 ct. Doos 45 ct Cachets, genaamd „Mijnhardtjes" Doos 10 en 50 ct. EERSTE DEEL. V. „De teerling is geworpen, vader I" Het noodlot der Loirets komt voor het eerst ter sprake. Meneer Loiret wisselt met vrouw en dochter van gedachten over een onderwerp, dat bijzonder teeder is, om dan plot' seling met een zonderling plan voor den dag te komen. Meneer Loiret stak zijn sigaar het was de zesde dien avond met behulp van een zwavelstokje aan, en toen keek hij met een ver drietig gelaat naar de eerste licht blauwe rookwolkjes, die langzaam boven zijn hoofd zweefden. „Sigaren zijn duur, Pieter De jonge man had uit vader's mond nog nooit een klacht over den prijs der sigaren gehoord, en daar om vond hij het wel wat vreemd, dat zijn vader op die manier een ge sprek begon. „U moet eens een pijp rooken", meende Pieter. „Het rooken van een pijp is veel voordeeligerAls U eens „Neen, jongen, daar denk ik niet aanzei meneer Loiret met een vies gezicht. „Een pijp is goed voor een onder-officier of een schoolmees ter, maar niet voor een commies der eerste klasse ten kantore van den ontvanger der plaatselijke belastin gen „Nou, nou, vader Pieter begon hartelijk te lachen, en hij zei „Schoolmeesters en sergeants zijn toch heel respectabele menschen. Zonder schoolmeester was u nooit in staat geweest, uw betrekking te vervullen, en wat zou ons leger in den tiendaagschen veldtocht zonder zijn kranige en geroutineerde ser geants zijn geweest „Nu, ja, beste jongenMe neer Loiret vond niet dadelijk een afdoend antwoord. Hij had een hee- len tijd noodig, om na te denken, maar dan blies hij eensklaps een ver vaarlijke rookwolk uit, en hij sprak „Wij dwalen van ons onderwerp af, Pieter Het is niet alleen de prijs der sigaren, die mij zoo somber doet zijn. Ik heb van middag oom Scherp- pingh gesproken. Je hebt hem iets bekend, niet waar?" „Ja, vaderzei Pieter ernstig. „Je hebt hem verteld, dat je van een meisje houdt, en dat je onophou delijk aan die jonge dame moet den ken. Enfindat is te verschoo- nen, mijn zoon, en ik ben heel blij, dat je jezelf weer zóó overwonnen hebt, dat er thans niets meer op je werk te zeggen valtHet geeft mij stof tot juichen, Pieter Maar wat ik niét prettig, ja, zelfs onverschoon baar, neen, in hooge mate ontoelaat baar vind, is het feit, dat je je oog op de oudste dochter van den boek houder van je oom hebt laten val len. Jacob Wierdels bezit geen duit, weet je dat wel?" Aardappelen 6 cent, 10 K.G. 55 cent. Drielingen 4 cent, 10 K.G. 35 cent, FRUIT en GROENTEN aan lage prijzen. Aanbevelend, Mijnhardt's Zenuwtabletten maken U spoedig weer weldadig kalm. Buisje 40 en 75 cent. „Stil, vaderantwoordde de jonge man. „Ik ben vier en twintig, en weet heel goed, wat ik doe. Ik verdien momenteel negenhonderd gulden 's jaars, en als ik later aan het hoofdmaar neen, ik hoop van ganscher harte, dat oom nog jaren mag levenMet mijn tegen woordig salaris kan ik reeds een vrouw onderhouden." Het was waar, volkomen waar. Wie in 1842 een jaarlijksch inkomen van een kleine duizend gulden ge- genoot, werd door velen benijd. Me neer Loiret zuchtte eens. Hij zélf verdiende honderd gulden minder. „Ik heb altijd gehoopt, dat je keus op Laurientje van Bueren gevallen zou zijnsprak de commies der eerste klasse. „Och, ja, het meisje is niet mooi, maar je kent haar, en weet, dat zij een goedhartig schep seltje is. Zij is eenig kind, en haar vader bezit hier in de stad een twaalftal huizen en onder Vrouwe polder verscheidene bunders best bouw- en weiland. Pieter, Pieter, waar is je verstand Maarje hebt nog niet met het voorwerp van je liefde gesproken, hé „Neen, vader." „Maar dan is er ook geen wolkje aan de lucht, mijn jongensprak meneer Loiret opgeruimd. „Ik ben heel blij, dat Laurientje de vriendin van je zuster is, dus je hebt gelegen heid te over, om met haar in aan raking te komen. Overmorgen is het Woensdag, en dan komt zij den avond bij ons passeeren. Ik zal het dan zóó aanleggen, dat het wat later wordt, en dan moet jij haar thuis brengen en eens openhartig met haar spreken. Het goede kind zal niet weigeren, geloof dat maar „Het is mogelijk, vader", ant woordde Pieter, „maar ik zal er geen moeite voor doen. Wat nu juffrouw Wierdels betreft, neen, ik heb mij nog niet gedéclareerd, maar ik hoop het spoedig te doen En daar ik al heb gemerkt, dat het meisje mijner keuze heel goed weet, dat zij mij niet onverschillig is, mag ik wel zeggen, dat de teerling geworpen is. Ik kan niet meer terug, enik wil ook niet terug (Vervolg op pagina 4) 1111/ 1111/ voorkomt^ en ae voorkomt^' en ^PIJNLIJKE VERBRAN DINGS geneest Stofzuigers in diverse goede merken, Strijkijzers, Theelichtjes, Keteltjes, Verwarmingsplaten, Dompelaars, Kachels enz. Zaklantaarns, Batterijen, Verduisteringslampen enz. Lange Noordstraat 57'59 t.o. Blindenhoek Telefoon 592, Middelburg. De Stichting Getroffenen Oorlogs geweld Zeeland verzoekt alle slacht offers van oorlogsgeweld in deze Provincie dringend als lid tot de Stichting toe te treden. De jaarcontributie bedraagt 1 en bij onvermogen 0.50. Het doel der Stichting iseen krachtige organisatie te scheppen van alle getroffenen. Aanmelding als lid bij de colpor teurs, die dezer dagen de bij de Stichting bekende oorlogsslachtoffers zooveel mogelijk aan huis bezoeken, en bij het Bureau der Stichting Rouaansche Kaai 23, Telefoon 168, Middelburg. Namens de Stichting Ir. C. ZWAGERMAN, Voorzitter. Mr. F. W. ADRIAANSE, Secr.-Penningm. Voor REPARATIES aan Uw Meubelen, Gordijnen en Kleden naar KINDERDIJK 14, MIDDELBURG Maakt thans in Frambozen, Morel len, Zwarte Bessen met onze van ouds bekende speciaal voor het doel gestookt van roggemoutwijn. Gratis pakje Vanillesuiker, bevat tende preparaat volgens fabrieksge heim voor tijden goed blijven, smaak en kleur behouden. met recepten voor Inmaak. merk gedeponeerd, Engelsch product voor goedkoope inmaak van vruch ten met gratis pakje Vanillesuiker en recepten voor Inmaak. Alleen verkrijgbaar voor Zeeland bij de Importeurs LIKEURSTOKERS LANGE DELFT, MIDDELBURG. voor FIJNE LEDERWAREN en LUXE GESCHENKARTIKELEN. ©ST SCHEERMESJES -9® Meer keus. Prima kwaliteit en lage prijzen. K. NOORDSTRAAT 6, M'BURG In het Huis met de Roode Pilaren, Middelburg, levert bij elke hoeveelheid Voor Gascomforen en Fornuizen Petroleum Vergassers en gewone stellen Wasfornuisjes en Kookketels Hooikisten en Spaarplaten 2-gaats Snijboonmolens slechts 1.29 Voorraadbussen en Petr, Kannen 21-delig Emailie Keukenuitrustingen zoover voorradig een prachtstel 21.90 Diesel Electro Bezem en diverse Stofzuigers bij Kachelmagazijn, Geldkisten, Wasmachines, Wringers, Staalwaren. Alle 888 en Lusix-artikelen voorradig voor Uw vee en tegen motten, mieren enz. en tegen vliegen groote Toxolbus met spuit slechts 1.29. Closets, Wastafels, Bad en Geyser. Vorm voorraad in Glas Steriliseer- ketels en -glazen. Vult uw brandstof atm BRIKETTEN Geven geen rook, roet of reuk, branden uren lang, verpakt in pakjes van 6 stuks, kosten Neemt proef en U blijft verbruiker! Alleenverkoop voor Middelburg Korte Noordstraat, Middelburg Telefoon 505

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1