Laat uw mooiste negatieven door ons vergrooten en inlijsten Fotohandel PIET VREKE, i r. c visur Sterke Zenuwen Gezond Bloed DEKKER Oude Foto's yah den Boudt's LEDER m m Ofogistsrij Fa F. H. I. DAMEH „Uit bet Volk - Voer hat Volk" Langeviels 29 MIDDELBURG KIEVITSEIEREN B. JANSE Eczeem ELECTRO-MOTOREN J. H. TH. WIEGEL Huiduitslag, Jeuk, REPRODUCTIES voor het OMLIJSTEN van Schilder stukken, Etsen, Foto's enz. is en blijft Ruim 100 provilen. Het Volkskleedingmagazijn v.h. Gravenstraat 25, VOLKSKLEEDINGMAGAZIJN HERINNERING Jaarlijksche Algemeene Ledenvergadering SCHOOLBOEKEN Nieuwe Oosterschestraat 34, Middelburg, Aanleg van gas-, water en bierleiding, licht- en kracht-installaties» ST. JANSTRAAT 50 MIDDELBURG GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN Levende en Gerookte PALING C. INGELSE Standplaats Dam M'burg Een bron van gezondheid ALEWIJNSE'S ROGGEBLOEM kost slechts 18 cent. Inmaak Brandewijn, Prima Jenever, Cognac, Brandewijn, Fijne Likeuren Belegen Bordeaux, goede Zoete Wijnen en heerlijke Limonades. BAKERBUREAU Tijdelijk adres A. Ie Due, Schoenmaker, Singelstraat 7, M'burg. CREDIETEN De oplage van dit blad is ÊW 13000 G. TH. ROOVERS HEROPEND Leliestraat 19 Boter, Eieren, Kaas, Koffie, Thee, Suiker, Fijne Vleeschwaren. J. A. J. SEYMOUR. Te Serooskerke worden wekelijks 370 ex. van ,,De Faam" bezorgd (Vervolg van pagina 1.) Neen, meneer Wierdels wist het niet. Hij had er niet het minste ver moeden van Zijn goede, lieve meis jeswat hadden zij gedaan 1 Wel niets, natuurlijk, ofeen kleinig heid van niet de minste beteekenis. Rijkje had de prettige gewoonte, van een kikvorsch een olifant te maken. „Neen, je wist het niet 1" her haalde de brave vrouw onbarmhar tig. „Maar ik zal je even vertellen, wat het is, dat mijn moederhart zoo heeft gewond»! Pietje zit in vol or naat voor het opgeschoven raam en laat zich zóó door tientallen jonge- heeren bewonderen En Door, je jongste, in wie je nu letterlijk nóóit kwaad wilt zien, helpt haar daarbij Is het niet, om uit je vel te springen?" De arme man volhardde in zijn zwijgen. Maar hij was bleek gewor den, en gevoelde, hoe plotseling een koude huivering hem doorvoer. Piet je en Doortje hadden den leeftijd bereikt, waarop een meisje den jon geling harer keuze reeds kent, of hem wellicht al spoedig zal leeren kennen. Jacob Wierdels had zich nooit ontveinsd, dat die tijd eenmaal komen zou, maar toch vervulde die gedachte hem altijd van een wee moedig verdriet. Het was 's we relds loop en 's menschen bestem ming, maar tóchHet vooruit zicht, dat Pietje en Doortje eenmaal het ouderlijk huis zouden verlaten, vervulde hem steeds van een wree- de, schier onduldbare smart. Natuurlijk had Rijkje ook nü weer overdreven, schromelijk overdreven zelfs, en dit was een troostMaar. er zou in haar woorden toch wel een kern van waarheid zijn Jacob Wierdels huiverde wéér, en een vreemd gevoel van dreigend nade rende eenzaamheid kwam over hem. „Ik kan mijn dochters niet als kleine kinderen bij de hand houden", ging juffrouw Wierdels voort. „Maar ik weet, wat mij te doen staat, man Als het mij maar eenigs- zins mogelijk is, zal ik ze op straat vergezellen, en kan ik het niet, wel, dan ga jij met hen mee Zij zetten ook geen voet meer in de voorka mer, behalve dan, als ik bij hen ben! Storen zij zich niet aan mijn bevel, dan gaan de blinden voor de ramen, en helpt dat óók al niet, dan spijker ik ze dichtMijn dochters zullen eerbaar en ingetogen door het leven gaan, zooals het braven meisjes past! Mijn huis zal niet in opspraak ko men De arme, geplaagde man achtte nü toch het oogenblik gekomen, waarop hij zijn beide lievelingen ver dedigen moest. „Rijkjebegon hij zacht, en er lag een wereld van angstvallige onderworpenheid in zijn toon, „stel je het je nu niet al te vreeselijk voor? Een meisje op dien leeftijd „Te vreeselijk? O, Jacob, waar om ben je toch zoo Te vreeselijk... ik wou, dat het waar was Maar och, laat ik maar zwijgen Ik word tóch altijd verkeerd verstaanJe hebt nu toch zeker geen trek meer in koffie, is het wel „Alsjeblieft, Rijkje..." antwoordde Jacob zacht. „Versche zet ik niet sprak zijn vrouw beslist. „Maar er staat nog koude van eergisteren. Ik zal ze op warmen Je kunt nog wel een half uurtje wachten, hé De arme boekhouder boog gela ten het hoofd. Hij lustte nu eenmaal geen opgewarmde koffie hij kon het bittere, zwartbruine goedje niet „Ja, vader, heusch, zóó is het ge komenPietje zat naast hem, haar arm om zijn hals geslagen, en haar hoofdje rustte op zijn schouder. „U had de vorige week 's avonds plotseling die hooge koorts, en toen u mij 's morgens vroeg, meneer Scherppingh te gaan zeggen, dat u niet komen kon, was alleen meneer Loiret in het kantoor. Hij vroeg zoo deelnemend en vol belangstelling, wat u scheelde, en zoo hebben wij een oogenblik gepraat. Van het eene woord kwam het andere, en toen ik heenging, bracht hij mij heel beleefd naar de deur. De enkele malen, dat ik hem nadien tegenkwam, was hij heel vriendelijk, enhij kijkt nu ook wel eens naar boven, als hij voorbij komt. Dat is alles, vader..." „En jij vindt dat wel prettig, niet waar?" vroeg Wierdels zacht. „Jabekende het meisje stil, en met een blosje, dat haar allerliefst stond. Toen bracht zij haar mond nog wat dichter bij vader's oor, en heel zacht en innig fluisterde zij „Maar uu blijft toch altijd mijn lieflief vadertje, hoor Den armen, veelgeplaagden man sprongen heete, brandende tranen in de oogen, maar het waren tranen van een wonderbaar heerlijke ont roering. „Mijn kind... mijn troost... mijn lievelingsprak hij schor. (Wordt vervolgd) Een Vergroting op Briefkaartformaat kost slechts 0.25, bij meerdere exemplaren iets voordeliger. Ook in Lijsten, Albums, Tassen enz. zijn wij ruim gesorteerd. Komt U eens kijken, het verplicht U tot niets KORTE DELFT 2 MIDDELBURG SUIKER hebben wij niet. Maar wel ver- koopen wij Zoetstof-tabletten zoolang de voorraad strekt. KORTE NOORDSTRAAT NAAST KAZERNE - Middelburg. is weer ruim voorzien van Heeren Confectie, Bedrijfskleeding, Petten, Ondergoederen, Karpetten enz. aan de bekende concurreerende prijzen. BELEEFD AANBEVELEND, NEDERSTRAAT 10 MIDDELBURG moet men ZOEKEN, maar met Uw noodwinkel mag dit niet het geval zijn. Deze moet direct OPVALLEN, door prettige, frissche kleuren en een pittige reclame, die Uw klanten den weg wijst. Komt U eens met ons praten Wij geven U gaarne advies. SCHILDERSBEDRIJF ANTOINE VAN MIERT Lange Giststraat, Telefoon 867, Middelburg VEREENIGING MIDDELBURG. aan de op Donderdag 11 JULI 1940, des namiddags 8.15 uur, bovenzaal So ciëteit „De Vergenoeging". Namens het Bestuur, L. A. SCHENKK, Secr.-Penningm. Ontvangen verschillende soorten Chocolaadjes 2 ons voor 30 cent en 2 ons voor 35 cent FIRMA v. d. MIJLE Dam 1 - Tel. 187 - Middelburg In verband met de moeilijke ex peditie-omstandigheden, raden wij aan nu reeds Uw voor de volgende cursus te bestel len. U is dan van tijdige aflevering verzekerd. VAN BENTHEM JUTTING. Fa. R. M. SMITS. Dam 2 Middelburg Hierbij deelt ondergeteekende mede, dat hij vanaf heden gevestigd is en houdt zich als voorheen beleefd aanbevolen, v.h, L. JANSE, Nieuwstraat 37. Voor het wikkelen van Uw verbrande of defecte Electro- motoren is het U welbekende adresJ H.TH. WIEGEL, St Janstraat 50, Middelbhrg. Van een spoedige behan deling kunt U verzekerd zijn. Vele reservemotoren voorradig. - 'w... A en De afgeloopen weken hebben veel van onze zenuwen geëischt en velen van ons merken nu pas hoe afgemat zij zijn. Slecht slapen gebrek aan eetlust gejaagdheid en lusteloosheid, het zijn teekenen, dat Uw gezondheid geleden heeft. MAAR GEBRUIKT NU EENS DE siNsomosi Het zenuwsterkende en bloedvormende middel bij uitnemend heid. Gij zult U spoedig een versterkt en gezond mensch ge voelen. Gij durft weer te leven en doet Uw arbeid met lust. Prijs per fl. 2.—, 6 fl. 11.—, 12 fl. ƒ.21.—. Bij Apothekers en Drogisten. VAN DAM CO. De Riemerstraat 2c4 's-Gravenhage. - v Krabben verergert de kwaal en maakt U on toonbaar. Bestrijdt de oorzaak van uw on dragelijke last en fol terende Jeuk. Neem direct D.D.D., het re cept van Dr.D.Dennls. Reeds de eerste drup pels doen de ondrage lijke jeuk bedaren. D.D.D. dringt diep in de poriën door en doodt de ziektekie men, zoodat de huid zich kan herstellen. Flacons 76 ct„ f. LBO en f. 2.60 bi) Apot hekers en Drogisten. vormt het geregeld gebruik van een bord ROGGEBLOEMPAP voor het ontbijt. En het is niet duur. Een pondspak GISTSTRAAT MIDDELBURG. UW ADRES voor NAAIMACHI NES, RIJWIELEN en TOEBE- HOOREN. REPARATIE-INRICHTING voor MACHINES en RIJWIELEN van ELK fabrikaat. NAALDEN voor ALLE machines voorradig. Bij gebrek aan kolen stookt men thans onze prima Kachelblokken, ook Kisthoutafval verkrijgbaar, alles bij afname van minstens 25 K.G. Firma J. GOEDBLOED 6 ZONEN Kistenfabr., Veersche Singel, tel. 277 Fa J. I Piate VLASMARKT 39, MIDDELBURG is JE ADRES voor uit Binnen- en Buitenland, Lange Delft 127 Middelburg. Uitzending gediplomeerde Bakers. Spreekuur Donderdags 34 uur Zr. E. A. Switters, Zr. S. C. v. Rijn Zomermanteltjes, Bolleroos en Bla zers tot leeftijd 16 jaar, Hoedjes, Jurkjes. Groote keuze in Baby-artike len, Truitjes, Hemdjes, Luiers, Pak jes, Wagenkussens, alle soorten Kin- der- en Dameskousen enz. enz. Mej. POPPE, Gravenstr. 86, M'burg Voor van Uw naar FOTOHANDEL Veersche Singel 98, M'burg 900-5 z. borgen, elk doel. Ieder een vrijbl. voorw. Br. antw. porto De Onderlinge, Mathen.w. 110, Rotterdam-W. P. I. SOMER, Beddewijkst, 7 bij de Langeviele, M'burg, Fijnstrijkerij, Boorden, Overhemden, Witte Jassen, Stoomen, Persen, Ontvlekken, Ver ven van alle Kleedingstuklcen, Kee- ren, Repareeren, Vermaken, Kunst- stoppen op eigen atelier, S.v.p. vroeg tijdig bezorgen. Zaterdag klaar. HEDEN ONTVANGEN een groote partij 1ste soort HA Croupons Lederhandel, Noordstraat 17, M'burg MIDDELBURG, Thans ook machinaal gesneden oi gemalen. VOORHEEN WAL 21. Aanbevelend,

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 4