Mennes9 Lampenhuis I/onaf' 13 JuU O korting aan o A. VAN ROON, Goudswaard HOOFDPIJN? Emailie Schalen Drinkkruikjes Thermosflesschen Koek- en Braadpannen KOPERSLAGERIJ DAn n Mijnhardtje F. J. VAN AARTSEN HET NOODLOT VAN DEN HEER LOIRET. Groenten- en Fruit- centrale, Dam, Plantsoen J. en C. FLIPSE. Onrustige zenuwen ZIJDEN- EN PERKA- LAMPENKAPPEN, In verband met de geringe voorraden in goed- koope Confectie houden wij dit jaar geen Seizoen-Opruiming. Op onze betere genre Confectie, waarin wij onze van ouds bekende ruime sorteering heb ben, bieden wij echter GISTSTRAAT 15 - TEL. 463 - M BURG. J. J. ANTHEUNISSE Opklapbedden, Matras sen, Loopers, Karpetten, alle soorten Meubelen JOH. A. JULIANUS Te Domburg worden wekelijks 410 ex. van ,,De Faam" bezorgd LANGEVIELE 62, MIDDELBURG. Vraagt voor BEDRUKTE ENVELOPPEN monster en prijs aan de Electrische Drukkerij LITTOOIJ OLTHOFF, Spanjaardstraat, Middelburg Spanjaardstraat 17 Middelburg Twee stuks 10 ct. Twaall stuks 50 ct. EERSTE DEEL. IV. Geen koffie, maar heel wat anders. „Ik weet, wat mij te doen staat, man Tóch koffie, maar Een hoofdje rust op vader's schou der. „Mijn kind, mijn troost, mijn lieveling l" Toen ik in het tweede hoofdstuk een kort bezoek met U aan het kan toor van den graanhandelaar Scherp- pingh bracht, hebt ge daar zijn twee klerken aangetroffen -den bejaar den boekhouder, die zoo ijverig zat te cijferen, en een heel wat jongeren, maar buikigen heer, die met niet minder animo een aantal brieven sor teerde. Dien boekhouder ge zult zoo langzamerhand wel merken, dat hij niet zoo oud is, als hij schijnt wil len wij nu eens volgen. Het is half zeven zijn werk is voor dien dag gedaan, en hij gaat naar huis. Merkt ge wel, hoe gebogen hij loopt Het is niet zoo zeer de last der jaren, die dit veroorzaakt, maar wel zijn houding van iederen dag op zijn hoogen kruk aan den lessenaar. Jacob Wierdels kiest den kortsten weg. Hij loopt vrij snel en er speelt een glimlach om zijn lippen. Het is zoo dadelijk etenstijd, maar vóór hij zijn avondboterham nuttigt, zal hij nog eerst in zijn ouden, trouwen leunstoel genieten van een kom heer lijk geurende, warme koffie, waar mee zijn vrouw hem altijd verwel komt. De koffie, die Rijkje zet, is een unicumze is een weldadige tractatie, die altijd nieuw blijft, en waar haar man den heelen middag al naar hunkert. Weet ge, wie Jacob Wierdels eigenlijk is Ge kent hem nog niet, maar zijn vrouw hebt ge reeds ont moet, en zijn dochters eveneens ge weet wel, de meisjes, die zoo vreemd deden bij het gordijn in de voorkamer. Want dit ondeugende tweetal is Jacob Wierdels dochte- renpaar. „Hè, vrouwtje, waar blijft de kof fie toch Wierdels zat al meer dan tien minuten in zijn stoel, stil verlan gend, maar tot nu toe had hij nog met geen enkel woord van zijn lie velingsdrank gerept. Rijkje was een huisvrouw van het bovenste plankje, maar niet altijd even gemakkelijk, en haar man achtte het meestal niet ge raden, haar ongenoegen op te wek ken. „Koffie vroeg juffrouw Wier dels op een toon, die zóó verwon derd klonk, alsof haar man haar een glas champagne had verzocht. „Kof fie Ik hèb geen koffie Ik weet niet, hoe je aan koffie kunt denken Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd!" „Maar, vrouwtje..." begon Wier dels zachtzinnig, „ik heb een langen middag achter den rug Je bent toch gewoon „Ik heb aan geen koffie gedacht!" ging zijn waardige huisvrouw voort. „Ik kon er niet aan denkenEn de Groote Aardappelen 7 cent per Kilo, Drielingen 5 en 6 cent per Kilo, Groenten en Fruit aan lage prijzen. Zoete Zwarte Kersen 20 ct. p. pond Aanbevelend, Mijnhardt's Zenuwtabletten maken U spoedig weer weldadig kalm. Buisje 40 en 75 cent. zoowel in de goedkoopere als de duurdere soorten, hebben wij in ruime keuze! Verduisteringslampen, Zaklantaarns, alle soorten Batterijen, Blauwe Lampjes en Glaasjes, Stofzuigers, Electrische Apparaten enz, enz, VAKKUNDIGE REPARATIËN. BILLIJKE PRIJZEN. Lange Noordstraat 57-59 t.o. Blindenhock Telefoon 592, Middelburg. oorzaak ligt niet bij mij, maar bij onze dochtersEen fraai tweetal, dat moet ik zeggen Nu, geef daar eens antwoord op De goede Wierdels zag geen kans, iets te zeggen, dat zijn vrouw ook maar eenigszins zou kunnen bevre digen. Pietje en Doortje hadden hem nooit reden tot misnoegen gegeven zij waren hem twee koesterende zon netjes op zijn moeilijk en eentonig levenspad. En de twee meisjes waren dol op hun vader. „Hebben zij de koffiekan gebro ken vroeg hij dan. Ongelukkiger vraag had de brave man niet kunnen doen. „De koffiekan gebrokenWas het maar waar O, o, o Juffrouw Rijkje sloeg haar handen in elkaar, en wierp toen een boozen en ver wijtenden blik op den steunbalk van den zolder, net, of het houten ding het helpen kon. „Jijjij weet nu letterlijk van niets wendde zij zich dan weer tot haar echtgenoot. „Jij zit maar den heelen dag over je boe ken en je cijfers, en om andere din gen bekommer je je nietJe wórdt nog een cijfer, daar De arme boekhouder meende, en dit niet zonder reden, dat het juist die boeken en die cijfers waren, die zijn vrouw alles schonken, wat zij tot haar levensonderhoud noodig had, maar daar hij in de veeljarige leerschool zijns huwelijks geleerd had, dat het niet van wijs beleid ge tuigde, zijn vrouw in haar eigen woorden te vangen, zuchtte hij eens, maar deed er verder het zwijgen toe. „Weet je wat er gebroken is vroeg de waardige juffrouw dan. Het vertrouwen, dat ik in mijn doch ters had Dat is kapotHet ligt in scherven, in tienduizendwat zeg ik? in tienduizend honderdmil- lioen scherven Dat wist je niet, hé?" (Vervolg op pagina 4) NIEUWE TELEFOONAANSLUITINGEN TE MIDDELBURG. 212 Ir G. J. ter Brugge, 't Zand D 60. 908 W. Roose, Bree 51. 918 A. I. de Jonge, Bogardstr. 27. 919 J. J. de Vlieger, Meidoornlaan 28. 936 Ir J. F. Springer, Nadorstweg 42b. 940 W. de Pagter, Noordsingel 154 946 Rijksverkeersinspectie Goesche Korenmarkt 8. 948 Fa Rath Doodeheefer, Sta tionstraat 6. lO Voor REPARATIES aan Uw Meubelen, Gordijnen en Kleden naar KINDERDIJK 14, MIDDELBURG voor FIJNE LEDERWAREN en LUXE GESCHENKARTIKELEN. SCHEERMESJES Meer keus. Prima kwaliteit en lage prijzen. K. NOORDSTRAAT 6, M'BURG Zoolang de voorraad strekt enz. aan de nog lage prijzen bij Langeviele 42, Telef. 58, Middelburg foor Gascomforen en For.uuizen Petroleum Vergassers en gewone stellen Wasfomuisjes en Kookketels Hooikisten en Spaarplaten 2-gaats Snijboonmolens slechts 1.29 Voorraadbussen en Petr. Kannen 21-delig Emailie Keukenuitrustingen zoover voorradig een prachtstel 21.90 Diesel Electro Bezem en diverse Stofzuigers bij Kachelmagazijn, Geldkisten, Wasmachines, Wringers, Staalwaren. Alle 888 en Lusix-artikelen voorradig voor Uw vee en t'egen motten, mieren enz. en tegen vliegen groote Toxolbus met spuit slechts 1.29. Closets, Wastafels, Bad en Geyser, Vorm voorraad in Glas Steriliseer- ketels en -glazen.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1