MENNES' LAMPENHUIS DEKKER KLEEDING NAAR MAAT GISTSTRAAT 15 - MIDDELBURG A. VAN ROON, BRUI DS-FOTO'S CORNs HENNING J. C. LAVOOIJ, tijdelijk: KORTEDELFT 41 Drogisterij Fa F. H. I. DAFÜEN Waschfornuisjes Waschketels Waschborden Huishoudtrappen KOPERSLAGERIJ vanaf 40.00, 45.00, 48.00, 52.00 enz. tot 69.00 gulden ilMMMMHHMMMMM - ï./'Z'U"- - - - PRIJS DER ADVERTENTIÉN VAN 1-3 REGELS 46 CT, IEDERE REGEL MEER 16 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND, BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN F* J. VAN AARTSEN B Hoofdpijnen Kiespijn. HET NOODLOT VAN DEN HEER LOIRET. centrale, Dam, Plantsoen J. en C. FLIPSE. U Dot A. DE RUIJTER, Reigerstraat 1, M'burg TELEFOON 463 S LANGEVIELE 62, MIDDELBURG. Tijdelijk adres A. Ie Due, Schoenmal Singelstraat 7, M'bt ONS NIEUW ATELIER IS GEREED 's avonds is 't nog koel. Zoo juist ontvangen 'n mooie zending in de nieuwste modellen en kleuren. Gortstraat 32/34 Middelburg TELEFOON 708 Spanjaardstraat 17 Middelburg Veilig en vlug als geen ander helpen hierbij altijd een poeder of cachet van Mijnhardt. Mijnhardt's Poeders per stuk 8 ct. Doos 45 ct Cachets, genaamd „Mijnhardtjes" Doos 10 en 50 ct. EERSTE DEEL. III. De oude heer met den gouden bril legt een bezoek af, en zegt bij die gelegenheid precies, wat hij op het hart heeft. Een achtenswaardige dame verschijnt plotseling in haar voorkamer, en deelt een geducht standje uit. Ik moet U wéér verzoeken, met mij mee te gaan, en ditmaal is een huis in de Gortstraat, dicht bij de Markt, ons doel. In welk huis denkt ge, dat ik U binnenleid Het wordt thans bewoond doormaar neen, dat zeg ik nu eens niet. Ge moet het maar eens raden, en daarom vertel ik U alleen, dat men achter het huis geen tuin, maar een plaatsje vindt, van slechts luttele vierkante meters oppervlakte. Nu weet ge 't wel, niet waar De menschen, die ik U thans wil voorstellen, wonen boven, en daar om hebt ge al begrepen, dat ge klim men moet. De trap is donker pas maar op maar op het portaal is het licht. Daar is een vrij groot raam, waardoor men inmaar och, ik kan mijn inkt hier sparen, want ge weet tóch al, in welke woning ik U een kijkje laat nemen. Hier deze deur de voorkamer. Treed binnen, alstublieft. Ik volg U wel. Jongen, jongen, wat hangt hier een rookBlauwe nevels en blauwe slierten ze moesten wel eens een raam openzettendat zou geen overdadige weelde zijn Je kunt den rook wel snijden Het is meer dan erg Ja, ge hebt gelijk, maar het is niet beleefd, in een woning, waarin wij voor het eerst en dan nog onge vraagd, nota bene binnentreden, dadelijk met een aanmerking van wal te steken. Te meer, wanneer de heer des huizes zich in onze onmiddellijke nabijheid bevindt. In onze nabijheid Zeker Een oogenblik nog, en ja, nu is het U al gelukt, den dich ten nevel te doorzien, niet waar En nu rust uw oog op een lang en ma ger heer, die, met zijn rechterbeen over het linker geslagen, heel gemak kelijk in een leunstoel bij het raam zit, en uit een kloeke sigaar een ver bazingwekkende hoeveelheid dunnen, blauwen rook te voorschijn doet ko men. Die man is Nicolaas Adam Loiret, commies eerste klasse ten kantore van den ontvanger der plaatselijke belastingen. ,,Hier heb je koffie, Nicolaas zegt juffrouw Loiret, terwijl zij de zwarte kom met het dampende vocht glimlachend in de breede vensterbank zet. „Kom, drink het maar warm uit, en houd dan eens een poosje op met rooken Hoe dikwijls heb ik je niet Groote Aardappelen 7 cent per Kilo, Drielingen 5 en 6 cent per Kilo, Groenten en Fruit aan lage prijzen. Aanbevelend, gezegd, dat zoo véél rooken slecht voor je gezondheid is „Och, jaMeneer Loiret neemt zijn kom en blaast eens in het bruine vocht. „Ik heb het méér ge hoord, maar hoe komt het dan, dat buurman Reijgers acht en negentig jaar geworden is Als hij 's morgens opstond, lag zijn pijp gestopt op den stoel voor zijn bed, en als hij 's avonds ging slapen, was het laat ste, wat hij deed, zijn pijp uit te kloppen, en haar van nieuwe tabak voor den volgenden morgen te voor zien. Ik heb hem nooit zonder pijp gekend En tóchtóch heeft hij bijna een eeuw geleefd." „Ja, maar, Nicolaas, als hij nu eens niét gerookt had, danJuf frouw Loiret zwijgt, een beetje ver legen, want zij weet niet recbt, hoe zij eigenlijk vervolgen zal. „Als hij nooit gerookt had", zegt zij nog eens, „dan „Bons klinkt het beneden op de deur, en vrijwel dadelijk daarop gaat er iemand met lichte, snelle schreden naar beneden. En even daarna doen zich wéér voetstappen op trap en portaal hoo- ren, en dan gaat de kamerdeur open, en een heldere meisjesstem zegt „Ze zijn in de voorkamer, oom Gaat U binnen Hij, die nu in de kamer treedt, is de deftige, oude heer met den witten ringbaard en den gouden bril de oom van meneer Loiret, de welge stelde graanhandelaar Scherppingh. Steeds groote sorteering prima afwerking en lage prijzen! Lange Noordstraat 57-59 t.o. Blindenhock Tclcfoon 592, Middelburg. renstraat 27 Middelburg. GISTSTRAAT MIDDELBURG. 7 ADRES voor NAAIMACHI- S, RIJWIELEN en TOEBE- OREN. 3AR ATIE-INRICHTIN G voor CHINES en RIJWIELEN van L Kort* L* „Ja, Nicolaas, je vrouw is nu een oogenblik weg, en daarom wil ik je even in weinig woorden het doel van mijn komst mededeelen Ik ben niet tevreden over je zoon „Over Pieter, oom „Over wien anders Je hebt toch maar één zoon, is het niet Die vraag is overbodig, neefIk zou wel eens willen weten, wat den jongen tegenwoordig scheelt Zie vervolg pagina 4. Schoenmaker, verhuisd naar de foor Gascomforen en Fornuizen Petroleum Vergassers en gewone stellen Wasfomuisjes en Kookketels Hooikisten en Spaarplaten 2-gaats Snijboonmolens slechts 1.29 Voorraad bussen en Petr. Kannen 21-delig Emaille Keukenuitrustingen zoover voorradig een prachtstel 21.90 Diesel Electro Bezem en diverse Stofzuigers bij vadi VDIgC waarde 1 Pfenning gelijk is aan 2/3 cent, moesten bij de berekening van de Neder- Veersche Singel 98, M'burg landsche waarde der Duitsche munt enkele afrondingen worden gemaakt. FOTO HA N TT7asmachines, Wringers, Staalwaren, ra dig voor Uw vee en tegen motten, te Toxolbus met spuit slechts 1.29.'> tr. Vorm voorraad in Glas Steriliseer- Waarde van 1 Pf. en van de modernste apparaten voorzien. U gaat dus weer voor Pasfoto's, Kinderfoto's, Architectuur-, Reproductie- en Industriewerk, mooie Vergrootingen van vroegere foto's naar DE SPECIAALZAAK TE MIDDELBURG BIJ DEN DAM Duitsch V2 cent IV2 cent 2 cent 2'/» cent 3'/i cent 4 cent 6V2 cent 13'/2 cent 20 cent f 0,66'/» f 2- f 3,33'/a f 4- f 6,66'/2 f 13,33'/» f 20 f VKfifiu geld. Schal U een Victory tweedjas aan. Voor nu, maar oolc voor later. Straks in de herfst heeft U er weer plezier van en zo nog jaren lang. SUIKER hebben wij niet. Maar wel ver- koopen wij Zoetstof-tabletten zoolang de voorraad strekt. KORTE NOORDSTRAAT NAAST KAZERNE - Middelburg.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1