MENNES' LAMPENHUIS A. VAN ROON, Carlo Eppings LAMPENKAPPEN A. C. H. DE NOOIJER, M. VAN LO GLAS GLAS BEKENDMAKING. J. J. DE VLIEGER. Openbaar Onderwijs. 1 I UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280. TELEF. 238 I ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Waschfornuisjes Waschketels Waschborden Huishoudtrappen KOPERSLAGERIJ KORTE N00RDSTR. GOUDA-, LEIDSCHE en EDAMMER KAAS, J. POLDERMAN, VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS No» 40 26 JUNI 1940 44e JAARGANG PRIJS DER ADVERTENTIÈN VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND, BIJ CONTRACT VOORDEEUGE VOORWAARDEN sm F. J. VAN AARTSEN HET NOODLOT VAN DEN HEER LOIRET. Groenten- en Fruitcen- centrale, Dam, Plantsoen J. en C. FLIPSE. PEDICURE» Noordstraat 42, M'burg. Te Westkapelle worden wekelijks 610 ex. van ,,De Faam" bezorgd ROUWKAARTEN Littooij Olthoff Rijwielbedrijf VAN GRAAFEILAND St. Janstraat-hoek Kade. D. Alewijnse Zonen, Levende en Gerookte PALING C. INGELSE Standplaats Dam M'burg Een bron van gezondheid ALE WIJN SE'S ROGGEBLOEM kost slechts 18 cent. Te St. Laurens worden wekelijks 365 ex. v<an ,.De Fa~~ bezorgd LANGEVIELE 62, MIDDELBURG. Telef. 867 WIJ STELLEN U NIET TELEUR Ondergeteekende maakt bekend, dat de zaak Heinekens Bierhandel, Limonadefabriek, in gedis tilleerd, Wijnen, Likeuren, enz. thans BREE- STRAAT 29-31, telefonisch is aangesloten onder No. 270. De privé-woning is aangesloten onder No. 919 Meidoornlaan 28 te Middelburg. voor de Openbare Scholen te Middelburg kan alsnog geschieden voor Voor de lagere scholen moeten de leerlingen vóór 1 October a.s. de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt. HET BESTUUR VAN „VOLKSONDERWIJS". lederen Donderdag en Zaterdag op de Markt, Dam ADVERTENTIËN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAAROSTRAAT Spanjaardstraat 17 Middelburg EERSTE DEEL. II. Een jonge heer zegt een versje op, en een oude heer stampvoet van drift. „Het kan verkeeren", geldt niet alleen voor Breêro's tijd. Twee blondjes treden heel even voor het voetlicht. De jonge man met den hoogen hoed slenterde de Noordstraat in, zooals ik u aan het slot van het vo rige hoofdstuk reeds verhaalde. Maarhéél ver ging hij niet. Hij wandelde slechts eenige passen voor bij den zijgevel van het stadhuis, om dan den blik t£ vestigen op een huis, dat zich aan zijn linkerzij bevond. Het huis is er nog, maar men heeft het jaren geleden tot winkel ingericht, en de kleine ruitjes hebben in den zelfden tijd voor grootere moeten wijken, een lot, waarin in den loop der tijden trouwens heel wat méér huizen hebben gedeeld. De jeugdige wandelaar kijkt onder het voortgaan nog even om, en ter wijl zijn levendige blauwe oogen heel even op het stadhuis rusten, mom pelt hij een paar onsamenhangende woorden, die een slagersjongen, wel ke hem juist passeert, doen grinniken van de pret. Want het veelbelovende heerschap in zijn verschoten en gelapt blauw buis heeft de woorden trouwen, bruidje, wreedaards, wanneer en gramschap verstaan, en al heeft hij niet het geringste begrip van de be- teekenis dier ontboezeming hij vindt het toch verbazend amusant, dat de meneer, die zoo raar naar de gevels van de huizen loopt te kijken, zulke gekke dingen zegt. Maar hij, die den knaap met het blauwe buis zulk een reden tot ge paste vroolijkheid schonk, heeft den jeugdigen slager niet eens opgemerkt. Wat hij wél heeft geconstateerd is het feit, dat de gordijnen voor de bovenramen van het huis nog altijd neergelaten zijn, en dat hij achter de kleine ruitjes niets anders dan het zware, witte katoen der rolgordijnen kan bespeuren. De jonge man slaakt een zucht, geeft dan een driftigen tik met zijn stok tegen de keien van de straat, om vervolgens op zijn schreden terug te keeren, en langzaam, o zoo lang zaam de Langedelft in te gaan. En als ge nu een kwartiertje den tijd hebt, en hem volgen wilt, zult ge be merken, dat hij zich naar een huis op de Rotterdamsche Kaai begeeft, ik wil u op die wandeling vergezel len, om dan maar meteen met u het groote heerenhuis binnen te gaan. In het ruime benedenvertrek aan de straat ziet ge onmiddellijk een drietal zeer hooge lessenaars, met niet minder hooge krukken er bij. Op een van die verheven zitplaatsen ziet ge een bejaard man, die ijverig in een lijvig boek schrijft, en op den anderen zetel een kort, maar buikig jongmensch, die met niet minder ani mo een aantal brieven sorteert. De derde kruk is niet bezet, evenals de kleine, eenvoudige leunstoel, die zich voor den lageren lessenaar tusschen de twee hooge ramen bevindt. En deze kamer waarin ge on getwijfeld een kantoor hebt ontdekt, is de jonge heer, dien we zoo angst vallig volgden, binnengegaan. „Goeden morgen, meneer klinkt het uit den mond van den bejaarden klerk achter het lijvige boek, en een zelfde begroeting laat de buikige jongeheer hooren. De bezoeker, die nu echter zijn handschoenen, stok en hoed heeft afgelegd, beantwoordt dien groet met een joviaal: „Morgen, heeren Groote Aardappelen 8 ct. per kilo, Kleine 5 en 6 ct. per Kilo. Alle soorten Groenten en Fruit aan lage prijzen. Aanbevelend, Maar juist als hij den leunstoel wat ter zijde schuift, om er in plaats te nemen, wordt er langzaam een deur geopend, en een oud, eerwaardig heer, met een wit ringbaardje, en een zijden calotje op het hoofd, treedt met kleine, afgemeten passen de ka mer in. „Goeden morgen, oomklinkt het nu uit den mond van den jeugdi gen heer in het leverkleurige cos- tuum. „Hoe vaart U Hebt U een goeden nacht gehad?" „Een bovenstbesten, mijn waar de klinkt het koel. Het gelaat van den ouden heer blijft onbewogen, als hij dit zegt, en bijna onmerkbaar geeft hij den bezoeker een teeken, dat hij hem te volgen heeft. De jonge man verlaat nu onmid dellijk zijn plaats bij het raam, en hij volgt den grijsaard, die hem voor gaat naar het achter het kantoor ge legen woonvertrek. „Ga zitten, Pieter", klinkt het dan stroef, en als de bezoeker heeft plaats genomen, zegt de oude heer „Vind je niet, dat het nü mooi ge noeg is Het is tien minuten vóór half twaalfJe animo en activiteit zijn tegenwoordig zóó onrustbarend gering, dat ik mij voor mijn beide klerken schaam De jonge heer, dien we Pieter hoo ren noemen, haalt glimlachend de schouders op. „Omstandigheden, droevige omstandigheden, oom zegt hij dan. „Maar anders, wel, ik mag van mijzelven getuigen, wat Breêro eens dichtte Geen jong'ling was zoo ijv'rig en zoo kloek. Steeds was hij op 't kantoor en met de neus in 't boek Zijn mutsjen op zijn hoofd, zijn mouwen aan voor 't wrijven, Want hij was bezig staag met dit of dat te schrijven. Dan sloot hij zijn balans, dan zag hij na de kas, Ja wel, hij had zoo veel te doen, dat 't wonder was." De oude heer vat zijn gouden bril tusschen duim en wijsvinger van zijn rechterhand hij schuift hem wat om hoog, en ziet dan den jongeheer scherp en doordringend aan. „Ik heb nooit geweten, dat je 't met Breêro houdt, Pieterklinkt het dan uit des grijsaards mond, op een toon, die onverholen ontevreden en afkeuring verraadt. „Nu, als je zóó met Brederode op de hoogte bent, zul je óók wel weten, wat hij onder zijn dichten schreef, niet waar „O, ja, oom Het kan verkeeren. Die Breêro was toch een grappige baas, vindt U niet „Dat was hij misschien... ik weet dat zoo niet, maarin elk geval heeft hij ons toch een waarschuwing, een heel ernstige waarschuwing, na gelaten. Het kan verkeerenZéér velen hebben de juistheid van die woorden maar al te vaak ondervon den, terwijl zij, aan wie de ernst van deze waarschuwing tot dusver voor bij ging, haar later wellicht tot hun groote teleurstelling zullen leeren kennen. Enwaarschijnlijk spoe diger, dan zij verwachten. Laat je dit gezegd zijn, Pieter Je denkt nu mis schien, dat ik scherts, maar mijn woorden houden een bitteren ernst in 1" En terwijl de oude heer die laatste woorden zegt, werpt hij den slanken jongeling een blik vol verontwaardi ging toe, en trappelt dan driftig met zijn voet. „Zeg, Pie, ik ben tóch even wezen kijken, hoor 1" „Ja Neen, maar, zeg En heeft moeder het gemerkt „Welnee Moeder is in de keu ken, want de slager heeft gehakt ge bracht En nu is zij druk aan het ballen maken, en je weetals moeder met haar keukenbeschuiten, een ei en een pond gehakt bezig is, zet zij geen voet buiten de deur, al stond de voorkamer in lichtelaaie „O, Door, wat ben je toch een Wij berichten de ontvangst van een groote zending Gediplomeerd Voetkupdige. TIJDELIJK ADRES: schat! Enheb je hem gezien?" „Pietje, Pietje, wat heb je toch een kleur Moet je nu om zóó'n kleinig heid blozen Ik dacht toch, dat je flinker was, hoor „Dusje noemt het een kleinig heid O, Door, ik kan wel merken, dat jemaar och, dat doet er niet toe Je geeft geen antwoord op mijn vraag Zag je hem Keek hij naar boven Ja, toch „Zusje, zusje, wat brand je van nieuwsgierigheid Word je dan nooit verstandiger Neen, ik heb hem niet kunnen ontdekken Jammer, hé „Ja, vreeselijk jammer, Door Het aardige, blonde meisje met de fijne krulletjes langs voorhoofd en slapen, zucht verdrietig, terwijl zij dit zegt. „Zeg, zou je denken, dat moe der gemerkt heeft, dat meneer Loiret mij naloopt, en, als hij voorbij gaat, altijd naar boven kijkt „Ik zou het wel denken, al zegt zij er ook niets van lacht het andere meisje, eveneens een knappe blondi ne, wier krulletjes al even dartel zijn. „Ja, zij moét het ontdekt hebben, want waarom -zou zij anders al een week langpidé gqrdijnen in de voor- kar^rMo^%mgstvallig naar beneden lat^&sj^fe^fe^verbieden, voor het raatn>'!tó^i'èittèfi, of ook maar heel even ïfeaf buiten te kijken? Zij moet toch begrijpen, dat „Pietjé-ére Doortje-e-e klinkt nu opeen^een"stem. „Ziezoo, het gehakt ligt in de pan, Door 1" zegt Pietje lachend. „We zullen nu maar naar de keuken gaan. Dat acht moeder toch blijkbaar het veiligst voor ons Als het aardige, blonde kind dit gezegd heeft, slaat zij haar arm om haar zusjes middel, en zoo gaan zij lachend de kamer uit. (Wordt vervolgd) GEMEENTELIJKE AVONDSCHOOL VOOR NIJVERHEIDSONDERWIJS TE MIDDELBURG. Burgemeester en Wethouders van Middelburg brengen ter openbare kennis dat de inschrijving van leerlingen voor de cursus 1940-1941 zal kun nen geschieden op Woensdag 17 en Donderdag 18 Juli des avonds van 78 uur in het gebouw der Am bachtsschool aan het Molenwater (ingang achterzijde). Belanghebbenden worden verwe zen naar de bekendmaking, welke o.a. aan de school is aangeplakt. Middelburg, 24 Juni 1940. Burgemeester en Wethouders voornoemd, DE BORDES, Voorzitter. M. VAN DER VEUR, Secretaris. Met ingang van 23 Juni wordt de praktijk van Arts L. Weijl voortge zet door ARTS, HOFPLEIN 7 TELEFOON 129, spreekuren 's morgens van 8 uur tot 8.30, 's avonds van 6.30 tot 7.30. DRUKKERIJ in Zijde en Perka, de allernieuwste modellen. Prijzen steeds voordeelig Oorlogsslachtoffers 5 korting Lange Noordstraat 57-59 t.o. Blindenhoek Telefoon 592, Middelburg. MANCHESTER PAKKEN PILOW BROEKEN BLAUWE OVERALLS GRIJZE OVERALLS BRUINE OVERALLS WITTE OVERALLS SIMSON JASSEN GRIJZE JASSEN STOFJASSEN BLAUWE BROEKEN BAKKERSBUIZEN SLAGERSJASSEN KAPPERSJASSEN BAKKERSBROEKEN aan lage prijzen L Voor al deze artikelen moet U eerst een BON aanvragen bij het Distributiekantoor. Alle Reparaties worden gaarne uit gevoerd, Rijwielen en Onderdeden geleverd. Aanhangwagens voor Rijwielen. Vraagt prijs. Uit voorraad leverbaar Ronde bruine Boonen. Onze bekende Zeeuwsche Roggebloem, Consumptierijst en Vo gelzaden. Hoek LANGEVIELE - M'BURG. vormt het geregeld gebruik van een bord ROGGEBLOEMPAP voor het ontbijt. En het is niet duur. Een pondspak EET MIJN Echte ZEEUWSCHE BESCHUIT. Een speciale samenstelling, die U zeker voldoet. Aanbevelend, Luxe-Bakkerij WIJTMAN, Heerenstraat 27 Middelburg. Voor Gascomforen en Fornuizen Petroleum Vergassers en gewone stellen Wasfomuisjes en ICookketds Hooikisten en Spaarplaten 2-gaats Snijboonmolens slechts 1.29 Voorraadbussen en Petr. Kannen 21-delig Emaille Keukenuitrustingen zoover voorradig een prachtstel 21.90 Diesel Electro Bezem en diverse Stofzuigers bij Kachelmagazijn, Geldkisten, Wasmachines, Wringers, Staalwaren. Alle 888 en Lusix-artikelen voorradig voor Uw vee en tegen motten, mieren enz. en tegen vliegen groote Toxolbus met spuit slechts 1.29. Closets, Wastafels, Bad en Geyser. Vorm voorraad in Glas Steriliseer- ketels en -glazen. Wij hebben de hand kunnen leggen op een grote partij VEN STERGLAS en leveren en plaatsen dit tegen billijke prijzen. Ook kunnen wij door onze grote voorraad materialen Uw SCHILDER- EN BEHANGWERK tegen voordelige prijzen uitvoeren. Schildersbedrijf ANTOINE VAN MIERT Lange Giststraat 23 Middelburg AANBEVELEND, School A bij het Hoofd W. HEIJT, Veerse Singel 256 School C bij het Hoofd F. A. ROSENDAAL, Molenwater 67 5 School J bij het Hoofd P. v. ROON, Meidoomlaan 14 5 ULO voor Jongens bij het Hoofd P. v. ROON, Meidoornlaan 14 Meisjesschool bij het Hoofd Mej. J. G. G. DE CLEYN BREM, Noordweg 51 7e leerjaar bij het Hoofd L. MINDERHOUT, Noordweg 72 Rijksleerschool bij het Hoofd J. W. ALMEKINDERS, Nadorstweg 14. Aangezien ook onze winkel in vlammen opgegaan is en wij op het oogenblik zonder winkel zijn, hoop ik voortaan te staan met prima tegen zeer lage prijzen. BELEEFD AANBEVELEND, (voorheen LANGE BURG 13, Middelburg),

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1