G. DE KLERK Carlo Eppings Tweedehands Snelweger ontving nieuwe zending in het betere gen re F. SANDIJCK'S LEESBIBLIOTHEEK Jp$"»Waterslang en Sproeistukken A. van Roon, 3pF^ Nu is het nog voordelig kopen! Meubelmagazijn C. GEENSEN Timmer- en Metselwerk. Blanco Schrijfblocnotes Giststraat 15 - M'burg Telefoon 463. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Waschteilen, Waschketels, Emmers, Nachtpo's, 1-pits Petroleumstellen Langeviele 62, Middelburg VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS No. 39 19 JUNI 1940 44e JAARGANG PRIJS DER ADVERTENTIÊN: VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND, BIJ CONTRACT VOORDEEUGE VOORWAARDEN UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 F. J. VAN AARTSEN SNIP EN SNAP. VOOR DE PERKEN: Tijdelijk adres A. le Due, Schoenmaker Singelstraat 7, M'burg. PEDICURE, Noordstraat 42, M'burg, VOOR DE PERKEN: Zaklantaarns en alle soorten Batterijen MENNES' LAMPENHUIS Te koop een Werkmanswoning, billijke prijs. Te koop een zinken Badkuip Ongemeubileerde Zit-Slaapkamer BEKENDMAKING, L. WOUTERS H,H, WINKELIERS Fa, Wed. P. Abrahamse Levende en Gerookte 5W PALING -«3 C. INGELSE Standplaats Dam M'burg We hebben weer de NIEUWSTE BOEKEN in onze Bibliotheek. WEET U WEL, dat de Vereeniging tot Werk verschaffing aan Zeeuwsche BHnden, een werk plaats heeft, aan de Kalvermarkt en dat U daar kunt koopen Matten, Borstels, Vegers enz. door de Blinden zelf vervaardigd Wil hieraan eens denken als ge een of ander noodig hebt en U aan dat adres vervoegen. ADVERTENTIÊN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAAROSTRAAT ONTVANGEN Spanjaardstraat 17 Middelburg SnipJa, ik moet toegeven, Snap, ik heb wel eens geglimlacht, als er zoo herhaaldelijk op gewe zen werd houdt U toch aan de regels van den weg, rechts hou den, enz. enz. Snap Zoo, vond je dat wat over dreven misschien Snip Wat zal ik zeggen, een beetje drukdoenerij. Maar ik ben ge nezen en radicaal. SnapEen ongeval met een auto Snip Neen, ik zelf niet. Wel was ik ooggetuige van een ongeluk. En dat was nu geheel de schuld van een onachtzaam wielrijder. Snap En de auto had zeker heele- maal geen schuld, die reed zoo langzaam, 30 K.M. zeker Snip Ditmaal kwam er nu eens geen auto bij te pas. Bij een bocht ging een wielrijder langzaam rij dende en niet vooruit kijkende, maar achterom ziende, kalm de straat over naar links. En op dat oogenblik kwam een motor rijwiel den hoek om vliegen, trachtte hem te ontwijken, daar door net een hekje rakende en daar ging hij, over den kop, kwam vrij goed terecht, hoewel ik hem dit liever niet nagedaan had, en de motor geheel on klaar. Snap Dus hij zou bijna dien wiel rijder getorpedeerd hebben SnipJuist. En als deze gewoon rechts gehouden had, zou er niets gebeurd zijn. SnapJa, nu versta ik, dat je met aandrang helpt roepenOplet ten wielrijders, motorrijders, autobezitters, denkt om de voor schriften Snip Over voorschriften gesproken, heb je gezien, dat door B. en W. veranderingen zijn aangebracht wat het verkeer betreft van rij wielen en auto's door de straten van Middelburg SnapIk heb dat voorschrift drie maal gelezen en toen begon het langzamerhand tot mij door te dringen. Snip Ja, vriend, de ambtelijke stijl is niet gemakkelijk te verstaan voor ons gewone menschen. Graag zou ik willen, dat je mij kortweg inlichtte welke veran deringen hebben plaats gehad. Snap Tot je dienst. Vroeger mocht je per rijwiel of auto van de Markt af de Langeviele niet in rijden. Dat is opgeheven, dus is in die straat weder twee-rich ting-verkeer toegestaan. Ook is nu toegestaan uit de Langedelft komende met fiets of öuto links door te rijden tot de Gortstraat of Langeviele, omdat alle ver keer langs het Stadhuis is stop gezet. SnipGoed begrepen, dus langs de voormalige winkels van L. E. Rivière en van M. H. B. Snap Voorts mag je vrijelijk op de Wal heen en weer wielrijden, maar het blijft verboden per rijwiel of auto te rijden van de Markt naar den Dam via prima Geraniums, Begonias, Salvias enz., Zomerflier, Nemesia, Flox Dru- mondi, Afrikaantjes 100 stuks 25 ct. Morgen Dam, hoek Kortedelft of Koudek. weg, 't Zand D 3 bij M'burg Langedelft en Kortedelft en ook van Varkensmarkt naar de Markt door de Gravenstraat, de Vlissingschestraat van Been houwerssingel naar de Varkens- markt en de Simpelhuisstraat in de richting van Wijngaardstraat naar Lange Noordstraat. Snip En is het hiermee afgeloopen? SnapNog niet geheel. Dit verbod voor rijwielen en auto's geldt van nu af ook voor het gebruik van paardentractie en handwa gens. Snip Nu heb ik nog een wensch, welke ik gaarne in vervulling zag gaan. SnapBetreft dit misschien de ge dupeerde zakenmenschen SnipGoed geraden. Ik zou dan willen zien, dat dezen getroffe nen gratis werd aangeboden een noodwinkel, groot 20 vierkante meter. Indien men grooter ruim te zou wenschen, dan betalen voor het meerdere. En loten over de toegewezen plaats van den te verkrijgen noodwinkel. SnapNu, dat is een goede wensch. Ik hoop, dat men naar je zal luisteren. Uit dankbaarheid kan je dit recept meenemen voor je vrouw. Snip Recept. Mijn vrouw is zoo ge zond als een visch. Snap Lees maar eerst. Snip Goed. ,,Nu de thee is gerantsoeneerd tot een half ons per maand, zal de huisvrouw zich afvragen hoe zij met de zelfde hoeveelheid meer thee kan schenken of, wat op het zelfde neerkomt, hoe zij met minder thee evenveel als tot dusver kan schenken. Dr. M. van Driel, van het La boratorium voor algemeene en anorganische chemie te Amster dam schrijft, dat dit toch heel goed gaat. Vóór men de thee in den pot doet, wrijve men haar geheel fijn, bijv. in een mortier- tje of vijzeltje, of met een lepel op een vlakken ondergrond. Daarna zet men op de normale wijze thee, alleen met dit ver schil, dat men ongeveer twee vijfde deel (dus minder dan de helft) der normale hoeveelheid noodig heeft. Bovendien moet men den inhoud van den thee pot vóór het schenken goed om roeren. Een nadeel is, dat men op den bodem der kopjes wat theestof krijgt, want als men goed fijn heeft gewreven, moet het thee zeefje een deel er van doorlaten. Een voordeel is, dat de aldus verkregen thee na langen tijd staan of trekken niet zoo don ker wordt als wanneer men on- verpoederde thee gebruikt. Dat men een halven pot moet weg gooien, omdat toch niemand het ondrinkbare vocht lust, komt dus niet meer voor." Gediplomeerd Voetkundige. TIJDELIJK ADRES: Mignon Dahlia's, rood en geel, bloei tijd 4 maanden a 15 cent per stuk. Aster- en Zinniaplanten 100 st. 25 ct. Morgen Dam, hoek Kortedelft of Koudek. weg, 't Zand D 3 bij M'burg Ondergeteekende beveelt zich be leefd aan voor KNIPPEN en ON- DULEEREN bij U aan huis. Zeer practisch en gemakkelijk. Prijs Knip pen en Onduleeren 60 cent, enkel Onduleeren 40 cent. Mej. A. SUURLAND, Rouaansche Kaai 13 - Telefoon 131 Middelburg. weer uit voorraad leverbaar. Lange Noordstraat 57'59 t.o. Blindenhoek Telefoon 592, Middelburg. Adres 'T ZAND D 16. KOOPJE Adres Koudekerkscheweg 90, Mid delburg. TE KOOP EEN MET VENTIEL, licht beschadigd, van 8.50 voor 5.lang 1.70 M. Adres Korte Noordstraat 15, Mid delburg. gevraagd met gebruik van electrisch licht. Adres Stationsboekhandel. Ondergeteekende is met groot ver lof uit militairen dienst en richt zich hierdoor beleefd tot de Burgers der Gemeente Middelburg, voor v.h. BECKERS, TURFKADE 7-9, MIDDELBURG. Wij hebben grooten voorraad in Groote sorteering in verschillende formaten. Een blocnote van 500 vel, groot formaat, slechts 20 cent. Vlasmarkt 26 Middelburg Fa P. E Msteir li Colbert Costiimes LANGEVIELE 25 MIDDELBURG. Heeft U nog boeken in Uw bezit Wilt U ze dan spoedig bij ons terugbezorgen ZONDER bijbetaling GRASPERKSCHEERDERS EN HARKEN; VLIEGENKASTEN; IJSKISTEN INSECTENDOOD TOXOL, bus en spuit 1.29. ALLE LUSIX en 888 ARTIKELEN. KACHELMAGAZIJN, STOFZUIGERS, WASMACHINES, WRIN GERS, CLOSETS, WASTAFELS, GASFORNUIZEN, E M AIL L E ARTIKELEN EN COMPLETE KEUKEN-UITRUSTINGEN, GAS- COMFOREN EN PETROLEUMSTELLEN ENZ. KOMT U EENS EVEN KIJKEN I Wij verkopen al in voorraad staande MEUBELEN tegen zeer lagen prijs. LANGEVIELE 14, MIDDELBURG. 50 TOONKAMERS.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1