DE KLERK G. DE KLERK Carlo Eppings Wanneer U MENNES1 LAMPENHUIS J. C. DE WOLFF PROFITEERT Regenjassen Demi-Saisons Waterslang en Sproeistukken A. van Roon, Nu is het nog voordelig kopen! Meubelmagazijn C. GEENSEN Gouda-, Leidsche en Edammer Kaas J. POLDERMAN, ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS No. 38 12 JUNI 1940 44e JAARGANG PRIJS DER ADVERTENTIÊN: VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN Waschteilen, Waschketels, Emmers, Nachtpo's, 1-pits Petroleumstellen F. J. VAN AARTSEN SNIP EN SNAP. UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 GROENTEN- EN FRUIT CENTRALE! Aanbev., J. en C. Flipse. VOOR DE PERKEN: VOOR DE PERKEN: PEDICURE. TIJDELIJK ADRES: Noordstraat 42, M'burg BROOD- EN BANKETBAKKERIJ Vanaf morgen wordt de zaak weer op den zelfden voet als voorheen voortgezet. Thans in het pand KORTE DELFT 45 (te genover de Bellinkstraat) ALLE werkzaamheden voor Amateurs KLEINE- EN BRIEFKAARTLIJSTJES nu nog van in Giststraat 15 MIDDELBURG Telefoon 463 Langeviele 62, Middelburg iederen Donderdag en Zaterdag op de Markt, Dam Vraagt voor BEDRUKTE ENVELOPPEN monster en prijs aan de Electrische Drukkerij LITTOOIJ 6 OLTHOFF, Spanjaardstraat, Middelburg ADVERTENTIÊN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAAROSTRAAT Fl ONTVANGEN Spanjaardstraat 17 Middelburg Snip Wat is er veel gebeurd sedert we elkaar spraken SnapDat zal waar zijn Veel droe vigs Onze mooie stad, ons lief Middelburg, is wel zwaar ge troffen Treurig, voorzeker SnipGaat het jou als mij en kijk je nog elk oogenblik naar de Lan- gejan om den juisten tijd te zien? Snap Nu eerst beseft men hoe vaak het oog daarheen gericht werd. Een woord van dank mag wel gebracht aan de heeren W. J. Camper en P. de Kam, die ter stond aan hun voorgevel een klok aanbrachten, aangevend den goeden tijd. Snip Ja, dat was goed gezien. Daar aan was inderdaad behoefte. In de laatste Raadszitting is door den heer Wondergem zeer te recht gevraagd op een paar plaatsen vanwege de Gemeente een klok te plaatsen. Snap Ja, dat was wel gewenscht. Snip Zoo, noem jij die enkele plaat sen eens Snap: Op den Dam Graanbeurs op ons oud Marktplein (café Groenewegen)Korte Noord straat (hoek Zuidsingel). Laat ik met het noemen van deze drie plaatsen volstaan. Bovendien de twee reeds genoemde klokken en de Stationsklok. SnipBij monde van een drietal Raadsleden werd warme hulde gebracht aan onzen Burgemees ter. Van harte stemmen we in met de woorden gesproken door den heer v. d. Feltz, opgevan gen uit anderer mond„Onze Burgemeester is een dappere kerel". Snap Die woorden onderschrijf ik van heeler harte. Persoonlijk heb ik hem telkens en telkens weer gadegeslagen en zijn moed, zijn beheerscht optreden bewon derd. Hij maande de burgerij tot kalmte aan en toen gevaar dreigde van door de vlammen ingesloten te worden, raadde hij op dien bewusten Vrijdag om 6 a 7 uur aan alsnog te vluchten. Onze Burgervader peddelde per fiets tijdens het bombardement naar het brandende Entrepot. Hij was een voorbeeld van plichtsgetrouwheid. Hij had de harten reeds gestolen van de Middelburgers, en nu Snip O, wat bracht 17 Mei ons een zwaar verliesMei was een pracht maand dit jaarBittere tegenstelling Bloeimaand verwoesting SnapWie met mij de uitwerking van het bombardement en de daarop gevolgde branden met eigen oogen heeft gevolgd, brengt gaarne hulde aan die dap pere mannen, die zich in dien onvergetelijken nacht hebben gegeven om de helpende hand te bieden. Snip Dit te meer, omreden het aan tal klein was. Veel te weinig jonge krachten waren dien nacht beschikbaar. Zij vooral hadden zich moeten geven om erger uit- Prima Groenten, Fruit en Aardappe len aan de laagste prijzen Eiken dag op den DAM (Plantsoen). Geopend van 820 uur. breiding te trachten te voorko men. Snap Dit is waar, vele sterke man nelijke geëvacueerden hadden Middelburg niet moeten verla ten. Er ware vooral in het be gin van den nacht nog zeer veel te redden geweest. Snip Zeg, wat is den heer Kögeler een zeer eervolle benoeming te beurt gevallenOpvolger van den heer Boasson als Wethou der. Dit moet gezegd, de heer B. heeft deze plaats met eere inge nomen en ik twijfel er geen oogenblik aan of de heer Köge ler zal een waardig opvolger zijn. Ik ken hem als een flinke werker met een gezond ver stand. SnapZou dat al eens meer voorge komen zijn, dat in onze goede stad een Wethouder is benoemd met algemeene stemmen Die blanco stem was vanzelf van dhr. K. Snip Ik weet het me niet te herin neren. Dit is zeker, de Raad heeft door deze spontaniteit ge zegd, dat de heer K. zijn tijde lijk Wethoudersschap al was dit kort naar genoegen heeft waargenomen. SnapEn wat zeg je van plan- Ranitz SnipVeel te groot opgezetDat kan niet verwezenlijkt worden. SnapPrecies eender denk ik er over. Van harte hoop ik, dat spoedige heropbouw mogelijk zal blijken te zijn en Middelburg in verjongde schoonheid zal her rijzen. SnipZiezoo, we hebben weer een teeken van leven gegeven. Ge vraagd werd al of Snip en Snap onder de puinhoopen bedolven waren. SnapGelukkig nietWe zetten onze vriendschap ongedeerd voort. prima Geraniums, Begonias, Salvias enz., Zomerflier, Nemesia, Flox Dru- mondi, Afrikaantjes 100 stuks 25 ct. Morgen Dam, hoek Kortedelft of Koudek. weg, 't Zand D 3 bij M'burg Mignon Dahlia's, rood en geel, bloei tijd 4 maanden a 15 cent per stuk. Aster- en Zinniaplanten 100 st. 25 ct. Morgen Dam, hoek Kortedelft of Koudek. weg, 't Zand D 3 bij M'burg Gediplomeerd Voetkundige een NIEUWE KAP of KROON wenscht aan te schaffen, kan de prijs geen bezwaar zijn, als U maar bij ONS koopt Perkamenten Kappen com pleet reeds vanaf 2.65 Kronen vanaf ,,11.50 Rokkappen vanaf 10. Steeds het nieuwste Steeds prima uitvoering en LAGE PRIJZEN! Lange Noordstraat 57-59 t.o. Blindenhoek Telefoon 592, Middelburg. MIDDELBURG. KORTE DELFT 2 MIDDELBURG. worden door ons spoedig en vakkundig uitgevoerd aan de bekende prijzen ONTVANGEN EEN SORTERING IN VOORDELIGE PRIJZEN. Rechsteiner5 GRASPERKSCHEERDERS EN HARKEN; VLIEGENKASTEN; IJSKISTEN INSECTENDOOD TOXOL, bus en spuit 1.29. ALLE LUSIX en 888 ARTIKELEN. KACHELMAGAZIJN, STOFZUIGERS, WASMACHINES, WRIN GERS, CLOSETS, WASTAFELS, GASFORNUIZEN, E M AIL L E ARTIKELEN EN COMPLETE KEUKEN-UITRUSTINGEN, GAS- COMFOREN EN PETROLEUMSTELLEN ENZ. KOMT U EENS EVEN KIJKEN Wij verkopen al in voorraad staande MEUBELEN tegen zeer lagen prijs. LANGEVIELE 14, MIDDELBURG. 50 TOONKAMERS. Aangezien ook onze winkel in vlammen opgegaan is en wij op het oogenblik zonder winkel zijn, hoop ik voortaan te staan met prima tegen zeer lage prijzen. BELEEFD AANBEVELEND, (voorheen LANGE BURG 13, Middelburg).

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1