- G. DE KLERK G. DE KLERK Carlo Eppings Nu is het nog voordelig kopen! Meubelmagazijn C. GEENSEN Vergassers en Petroleumstellen A. van Roon, Fa WED. Stroohoeden Vilthoeden C. PATERIK J.A. MENNES VAN LUUj Middelburg. BETROUWBARE ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN PEDICURE. Noordstraat 42, M'burg UITGEVERS: LSTTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 ZOO JUIST ONTVANGEN WAGENAARSTRAAT 3 een aardige sorteering en voordeelige VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS No, 37 5 JUNI 1940 44e JAARGANG PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Waschfornuisjes B. K.- en Pyramide- Keu ken uitzetten Electrisch materiaal Rijwiel onderdeelen KOPERSLAGERIJ F, J. VAN AARTSEN DE FRANSOOS OF DE MOLENTJESMAN VOOR DE PERKEN: ELECTRISCH APPARAAT STUK? VOOR DE PERKEN: TIJDELIJK ADRES: Wij verzoeken onze cliëntèle de Distributie-stam kaart mede te brengen bij aankoop van COSTUUM - REGENKLEEDING - VAKKLEEDING - JONGENS PAKJES - SOKKEN - SPORT KOUSEN - OVERHEMDEN ENZ. Ontvangen BIG BEN REGENJASSEN in beige en grijs, 5.90, 9.25. SPIT* Onze nieuwe Petroleumstellen zijn allen, zoowel branderbrug als branderplaat, electrisch gelascht en geëmailleerd, daarom branden deze zoo zuiver, zelfs ook in de goedkoope uitvoering Langeviele 62, Middelburg Keukenkachels, Waschmachines, Wringers. Waschtafels, geheel compleet in chroomuitvoering f 22 75 en 26 75 Gasfornuizen en gecombineerde (las-Kokn-Fornuiz n Komt U onze serie Gascomforen eens zien Mooie 2-vlams Comforen met Veiligheidskraan 9.90. Keukenuitzetten in prachtuitvoering nog f 18.90. Wij hebben ook goedkoopere en duurdere tot i 41.70. NAAST HET MUSEUM, Middelburg ADVERTENTIÊN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN Spanjaardstraat 17 Middelburg DOOR P. LOUWERSE. (Opnieuw bewerkt.) TWEEDE DEEL. „Woon je hier met je vrouw en die twee kinderen „Ja, vandaag, morgen en overmor gen, maar dan kras ik weer op. Een directeur van een marionettentheater moet niet al te lang op dezelfde plaats blijven. En?" „Je hebt toch wel te eten?" „O ja. Maar als je soms wat voor de kinderen hebt, dan wil ik dat wel aannemen. En „Hier is wat geld. Koop wat voor de zielen. En wil je morgenmiddag om één uur eens in den speelgoed winkel in de Bierstraat komen en dan de kinderen meebrengen „Ik zal zien. De kinderen zullen komen. Dank je wel, mensch Toen hij dat gezegd had, ging ik heen. Nu ga ik boodschappen doen, en in dien tusschentijd denk je er over na." Den volgenden dag om één uur kwamen de man en de kinderen om te hooren, wat ze daar in den win kel te zeggen hadden. De poppenkast-man was weer even ruw en hard in zijn uitdrukkin gen maar al spoedig kwam het uit, dat ook hier bevestigd werd „Van buiten niet aan te zien, wat van bin nen te koop is." „Voor vrouw Van Drijften en haar kinderen zal ik zorgen zei de Fransoos, en terwijl hij den poppen kast-man wat in de hand stopte, voegde hij er bij„Enhier, dat is voor jou. Je bent een brave kerell" Toen vrouw Van Drijften drie weken later voor het eerst in haar nieuwe woning trachtte te gaan sla pen, fluisterde zij „Hij, Hij zal uw Heelmeester zijn". En hij, Fracois van den Hautere Wel, hij zei 's avonds tot Gudule „Kind Kind Ik kan mijn geluk niet op V. Heengegaan in vrede. Wij slaan nu een reeks van vijftien jaren over. Vrouw Ringbout en haar man leven niet meer twee jaar geleden zijn ze kort na elkander ge storven. Vrouw ja, nujuffrouw Van Drijften, doet nu alles, wat vrouw Ringbout deed. En als loop knecht dient den Fransoos thans de poppenkast-man. Rika helpt in den winkel boek houden. Door de goede zorgen van den Fransoos is ze te Rotterdam op het doofstommen-instituut geweest, waar zij niet alleen alles geleerd heeft, wat alle andere kinderen lee- ren, maar waar ze ook heeft leeren spreken. Jan is machinist-leerling bij de Marine en zal al gauw tot machi nist worden bevorderd. De zaak is nog steeds vooruit gegaan, en daar de Fransoos nu veel te oud is, om alles na te loopen, heeft hij een eer sten bediende genomen. De oude man is anders nog een kras en ge zond grijsaard. Gudule is een beeld schoon meisje geworden en de zoon van een welgesteld scheeps kapitein houdt zeer veel van haar. Hij heeft haar gevraagd, of ze met hem trouwen wil. prima Geraniums, Begonias, Salvias enz., Zomerflier, Nemesia, Flox Dru- tnondi, Afrikaantjes 100 stuks 25 ct. Morgen Dam, hoek Kortedelft of Koudek. weg, 't Zand D 3 bij M'burg Wij repareeren Vakkundig, Spoedig, Billijk Electrotechnisch Bureau Lange Noordstraat 57-59 t.o. Blindenhoek Telefoon 592, Middelburg. Ei, eiEn wat heeft Gudule ge zegd „Neen, FransZoolang vader leeft, verlaat ik hem niet." Maar Frans dacht„Zóó gaat het nietIk ga eens naar dokter Van der Denning, die zoo'n goed vriend van den ouden Van den Hautere is. Hij moet dat zaakje eens voor mij bedisselen." „Met alle genoegen, beste jon gen zei deze. „Ik geloof wel, dat die zaak in orde komt, als ge maar ophoudt met varen en... speelgoed koopman wordt Frans keek wel een weinig raar op, want hij was zeeman in zijn hart, maar hij bedacht zich niet lang en zei„Als het daarvan afhangt, nu. dan ga ik poppen verkoopen I" Twee dagen later zaten Jan en Rika van Drijften met Gudule te praten, toen eensklaps Van den Hau tere en de dokter binnentraden. „Daar heb ik nu de deerne, die geen bruid wil zijn riep de dokter lachend. Gudule werd rood tot achter de ooren. „Kind, lief kind, ik heb je wat te zeggen 1" zei Van den Hautere. Gudule stond op en de oude man sloeg zijn armen om haar hals en sprak„Ik ben zoo gelukkig, lief kind „Uu, vader vroeg Gudule zacht. „Wel, kind, als ik sterf, dan heb ik een besten opvolger in mijn zaak, een bovenst-besten „Een opvolger, vader Wie dan?" „De man van zekere Gudule, lief kindGe kent hem wel „Frans Merzin." „Vaderriep Gudule en wierp zich snikkend aan de breede borst van den ouden man. De dokter lachte en weende tege lijk, en Jan en Rika liepen gauw naar boven, om hun moeder het groote nieuws te vertellen, dat Gudule ging trouwen. Nu, zóó ver was het nog niet. Kapitein Marzin had gezegd „Als mijn jongen trouwt, moet hij voor vrouw en kinderen den kost kunnen verdienen. Hij kan dat als zeeman best, maar als poppen-koopman voor geen vierde partHij moet de zaak gaan leeren, en niet hier, maar in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Brussel of Parijs Daar sta ik op Van den Hautere kon den heer Merzin niet anders dan gelijk geven en meende, dat Frans dan eerst een half jaar naar Parijs, en dan een half jaar naar Neurenberg moest. Hiertoe werd besloten, en Frans ging op reis. Door allerlei omstandigheden bleef hij twee jaar in het buitenland, maar keerde toen ook als een volleerd speelgoedhandelaar terug. Thans zou het huwelijk spoedig gevierd worden, en de oude Van den Hautere wilde, dat zijn pleegkind dien dag een bruidje zou zijn, als één uit de honderd. De keurigste en fijnste kleederen waren hem niet mooi genoeg, en het was een groot geluk, dat Rika zoo veel smaak had, en dat haar moeder nog uit vroegeren tijd zoo goed wist, Mignon Dahlia's, rood en geel, bloei tijd 4 maanden a 15 cent per stuk. Aster- en Zinniaplanten 100 st. 25 ct. Morgen Dam, hoek Kortedelft of Koudek. weg, 't Zand D 3 bij M'burg Gediplomeerd Voetkundige hoe alles behoorde te zijn. Waren die twee er niet geweest, wie weet, hoe vreemd de Fransoos zijn Gudule zou uitgedost hebben. Eindelijk kwam de groote dag. Van den Hautere scheen jong op nieuw te zijn geworden. Het scheen wel, dat hij de bruidegom van het lieve bruidje was. Met alle aandacht keek hij er naar, hoe Rika onder toezicht van haar moeder het kapsel der bruid in orde bracht, en telkens vroeg hij„Maar is dat nu wel mooi genoeg Daar hielden de rijtuigen voor de deur stil. De bruidegom trad binnen, en voort ging het naar het Stad huis en naar de kerk. Toen de plechtigheid voltrokken was, en allen in de groote voorka mer van Van den Hautere bijeen waren, kwam deze voor het bruids paar staan en zei „Kinderen, lieve, lieve kinderen, weest gelukkig -maakt gelukkig De goede Vader in den Hemel ze- gene uHier, Gudule, hier Frans, daar heb je mijn huwelijksgeschenk!" Slechts met moeite bracht de oude deze laatste woorden uit en liep toen naar een ander vertrek, om zijn dankbaar hart in tranen lucht te ge ven. Dat huwelijksgeschenk was slechts een papier, maar op dat papier stond, dat de heele speelgoedzaak, met huis, pakhuis en tuin, van nu af het eigendom waren van den heer Frans Merzin en zijn vrouw. Het was ge- teekend door Francois van den Hau tere, den ouden heer Merzin, een notaris en dokter Van der Denning. Van den Hautere bedong alleen één vrij vertrek voor zich, zoo lang hij leefde. Nu, dat zou zoo heel lang niet meer zijn. Ruim een jaar na de bruiloft kwam op zekeren middag de baker binnen met een kindje in de lange kleeren. Als hij eens spreken kon het was een jongen dan zou hij tot Frans Merzin, vader, en tot Gudule, moe der zeggen. De baker legde den oude het kind in de armen. „Zijn naam, Frans vroeg de Fransoos. „Frangois, Vader." Twee groote tranen biggelden langs de gerimpelde wangen van den oude en vielen op het gelaat van den kleine. „Laat mij nu gaan in vrede Het is het toppunt van mijn geluk, Hee- re stamelde de grijsaard. De baker wilde die tranen afwis- schen, maar Frans hield haar tegen en zei„Neen, niet weg Gedoopt door het geluk, het hoogste geluk Veertien dagen later had God het gebed van den grijsaard verhoord. De Fransoos was heengegaan in vrede. EINDE. Wij verkopen al in voorraad staande MEUBELEN tegen zeer lagen prijs. KOMT U EENS EVEN KIJKEN LANGEVIELE 14, MIDDELBURG. 50 TOONKAMERS. Geen zichtzendingen. Alles a contant. AANBEVELEND, Mil AM I BH Korte Noordstraat

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1