DE KLERK. MENNES Firma PATERIK, C. DE LEEUW, Middelhui! A. van Roon, Fijne Lc fleerenrijwisl €Ized Klop-, Veegsfo/juiger Uw Ueus ZUL NIET MIEILUKZIJN! De> we-mtb i/ot* iedem* m&kamjdev \s eens een Voor f 545 j-"" leveren wij Bij hoofdpijn en knagende kiespijn PMtsfac-jltetatne Zeldzame Aanbieding! De £e*tte w ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Overspannen Zenuwen DAH LI A'S IVOROL-tandpasta is de beste Tel. 669 VLISSINGSCHESTRMT 39-41 Langeviele 62, Middelburg VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS No. 32 1 MEI 1940 44e JAARGANG PRIJS DER ADVERTENTIÈN: VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 F. J. VAN AARTSEN Wij hebben ze weer Prima Tulpen paars, rood, rose, wit, geel. Bloemenhuis „FLORA". C. FLIPSE RANDGOED Ook Sleemodellen Zomersproeten SPRUTOL te bezitten. Thans is U hiervoor in de gelegenheid een 250 cc. B. M. W, kopklep met K. M. teller, cardan aandrijving enz. Kiest tusschen groote uitgaven of een B. M. W. H.H. ADVERTEERDERS! Weet U wel, dat te Souburg en Ritthem meer dan 1700 exemplaren van De Faam worden verspreid? ROUWKAARTEN Littooij Olthoff van Keukenkachels, Emaille Keuken-uitzetten, Gascomforen, Gasfornuizen, Waschtafels, Braad pannen, Wringers, Waschmachines. Waschfor- nuisjes met pijp en elleboog 5.95, Kookketels van 60150 L. en Trappen 3038 cent per trede, mooie Broodtrommels met fijn décor nu f 1.43, merk Stofzuigers thans voor reclame f 29.75, Geldkisten, Voorraadoliebussen 10 L. f 1.29, 20 L. f 1.69, Wit Emaille Emmer, prima kwaliteit, 88 cent, Gegalv. Artikelen, Boterkarntjes, Gras perkscheerders, Snoei- en Heggenscharen. Vraagt maar bij Haard- en Kachelmagazijn, Sanitaji artikelen, Petroleumsté FIRMA F. B. DEN BOER Middelburg. WEET U WEL, dat de Vereeniging tot Werk verschaffing aan Zeeuwsche Blinden, een werk plaats heeft aan de Kalvermarkt en dat U daar kunt koopen Matten, Borstels, Vegers enz. door de Blinden zelf vervaardigd Wil hieraan eens denken als ge een of ander noodig hebt en U aan dat adres vervoegen. ADVERTENTIÈN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAAROSTRAAT in- Fl Voor eeu degelijk met Torpedo-remnaaf is onze noteering f 44,00 Rijwiel-Reparatie-Inrichting Spanjaardstraat 17 Middelburg Mijnhardt's Zenuwtabletten maken U spoedig weer weldadig kalm. Buisje 40 en 75 cent. SnipWe leven dus in den staat van beleg. Dit roept in 't bijzon der herinneringen op aan den tijd toen Nederland zijn 80-jari- gen oorlog om den vrijheid voer de en toen verschillende om muurde steden door den Spaan- schen dwingeland werden be geerd. Snap Ja, Leiden trad vooral op den voorgrond. Snip i 't Beleg van Leiden. Dat wilde zeggen, dat de vijand deze stad omsingelde, van de buitenwe reld afsloot, trachtte uit te hon geren en inmiddels door aanval len op de zwakste punten haar probeerde in handen te krijgen. Snap Onzerzijds werd de burgerij gemobiliseerd om de wallen te verdedigende Overheid trad met voortvarendheid gestrenge- lijk op om de aanwezige voor raden zoo goed en billijk moge lijk over al de inwoners te ver- deelen. SnapOok werden maatregelen ge troffen om het verraad, dat bin nen de stad school tegen te gaan en onschadelijk te maken. Snip De toestand, waarin ons land thans verkeert, is ongetwijfeld anders, maar er zijn overigens genoeg punten van overeen stemming. Als men de oorlogs kaart van Europa raadpleegt, is het ontstellend te zien, hoe ons dierbaar plekske grond rondom is ingesloten door een machtige gordel van landen, die het op eikaars vernietiging hebben toe gelegd. Snap Die gordel is niet getrokken, omdat men het op Nederland heeft gemunt, omdat men ons wil uithongeren of door aanval len op onze zwakste punten ons tot overgave tracht te dwingen, maar met dat al is hij knellend genoeg, zoodat er alle reden be staat om de wallen en poorten van extra zware bewaking en verdediging te voorzien. Snip i Dit is zeker, wij moeten op alle gebeurlijkheden voorbereid zijn en daarom heeft de Regee ring het goede besluit genomen het militair gezag over het ge- heele land alle bevoegdheden te verschaffen, waarvan het op een gegeven moment noodzakelijker wijze gebruik zou moeten ma ken. SnapWeet je wat ik niet snap Snip Zeg het maar. SnapDat de pers melding maakt van een vraag van één onzer Tweede Kamerleden aan den Minister van Justitie. Snip O, je bedoelt die vraag naar aanleiding van een bericht in een Engelsch blad. SnapJuist. Ik zou gewild hebbei dat niet één onzer bladen die vraag had afgedrukt. Die eer had ik het vragend Kamerlid niet gegund. Snip i En dan wordt er met een ge- j 12 stuks voor één kwartje. WAL 38, Telefoon 676, Middelburg voor de perken, winterhard in 4 srt. in prima soorten. Heden recht over Firma Boasson oj Koudekerksche weg, 't Zand D 3 Middelburg Aanbevelend, Elke vergelijkende proef bewijst dit. In tuben van 60, 40 en 25 cent. GLANSVERF, merk „DE TWEE PIJLTJES", heeft een glans gelijk aan die van lakverf. Per hele bus 60 cent, Per halve bus 35 cent. Drogisterij SCHULTE THIEME, in het Huis met de Roode Pilaren en filiaal Hatwee, Middelburg. tal gespeeld, dat heelemaal niet te controleeren is. SnapDat sensatiebericht had niet wereldkundig gemaakt moeten worden door de pers. Heusch, de sensatielust behoeft niet aan gewakkerd te worden. Laat toch vooral in dezen droeven tijd de pers niet meewerken aan de ver spreiding van berichten, die be oogen onrust te verwekken. Snip Van harte ben ik het met je eens. Nu zou ik nog graag even een heel ander onderwerp willen aansnijden. SnapJe maakt me inderdaad nieuwsgierig. SnipMijn groote blijdschap wil ik uiten over de niet-medewerking van Gedeputeerde Staten inzake de trottoirs in onze hoofdstraat. SnapZoo, ben jij daar blij om Ik verlang naar het oogenblik, dat ik mijn eerste schreden zet op deze bestrating. Zoo vaak ik in de Walstraat te Vlissingen loop, slaak ik de verzuchting ach, wanneer te Middelburg Snip En ik slaak een zucht van ver lichting, dat ons dure geld thans daaraan niet zal worden besteed. We kunnen gerust nog eenige jaren wachten, op betere tijden. Beleefden we thans een norma len tijd, dan zou ik er me niet zoo tegen verzetten, alhoewel ik stoepje op en stoepje af en hier en daar een kelderluik in ons oud stadje niet onaardig vind. Snap Dus jij vindt, dat dat bij Mid delburg hoort Snip Juist gezien. Vlissingen is heel anders dan Middelburg. Dat an tieke, ouderwetsche staat Mid delburg buitengewoon goed. Snap Kerel, 'k wist niet, dat jij nog zoo achterlijk waart. Snip Betitel me zooals je wilt. Nog- eens zeg ik onze Defensie kost te veel geld en daarom is nu ze ker een dergelijke groote uitgaaf niet gewettigd. Denk ook aan de belastingbetalers. SnapJa, de belasting zal dit jaar en de volgende jaren buitenge woon zwaar zijn. En heusch, het gaat én den middenstand én den werkenden stand niet best. SnipNeen, neen, nog geen trottoirs! DE NIEUWSTE PRIJS SLECHTS 45.—. Met volle garantie. Nederlandsch fabrikaat. DAT KOCHT U NOOIT VOOR DIEN PRIJS van bekende merken in verschillende prijzen. ZIET ETALAGE! VRAAGT DEMONSTRATIE. Lange Noordstraat 57-59 t.o. Blindenhoek Telefoon 592, Middelburg. 0 0 Het is een genot uit onze groote collectie met steeds nieuwe vormen en diverse kleuren Uw Ziiirliil te kiezen. Bovendien zijn wij U gaarne be hulpzaam bij het kiezen van de lijn en kleur, die bij Uw persoon lijkheid en kleeding past. LANGE BURG 48—50 MIDDELBURG verdwijnen spoedig door 'n pot Bij olie Drogisten W. helpen Mijnhardtjes (dit zijn hartvormige cachets) snel en goed. Doos 50 ct. Proefdoos 10 ct. DRUKKERIJ Ba: _8_8 Wij ontvingen in de modetint B< DAMESTASSEN.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1