Carlo Eppings G, DE KLERK 0. DE LEEUW Koepoortstraat Heeren-, Jongeheeren- en Kinderkleeding Maak het leven voor mensch en disr tot een genot, A. v. ROON, foor Kinder- en Quwwagens BOS in de Noordstraat, Middelburg. Zie Etalage van Behangselpapieren. is JE adres ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN RIJWIELHANDEL RANDGOED DAH LI A'S van zeer groote partij IFf!l Fotohandei PIET VREKE Co., Kortedelft 2 VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS PRIJS DER ADVERTENTIÊN: UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 F* J. VAN AARTSEN SNIP EN SNAP. Wij hebben ze weer Prima Tulpen paars, rood, rose, wit, geel. Bloemenhuis „FLORA". C. FLIPSE Tel. 786 Burgerlijke Stand van Middelburg. Vlissingschestraat 39-41 MIDDELBURG tegen getaxeerde prijzen. Bijv. Costuum, Demie-saison, Regenjas of Regenmantel van 15.^, 20.—, 25.—, voor 9.50, 12.50, 15.—, van 30.—, 35.—, 40.-, voor 17.50, 22.50, 25. van 45.-, 50.-, 55.-, voor 30.—, 35.—, 40.—, van 60. voor 45.—, Jongeheeren- en Kinder- costuums spotprijzen. Pantalons 1.508.50, W erkmanskleeding, Mode-artikelen, Hoeden, Petten enz., Manufacturen, Vitrages, Handweef, Prachtige Stoffen voor Damesmantels en -japonnen. Verkoop heeft plaats Dinsdag 23 April 2-8 uur Woensdag 24 April, Donderdag 25 April en Vrijdag 26 April 9-8 uur, Zaterdag 27 April 9-5. Dagelijks gesloten 12-2. Betaaldag 24 Juli 1940. CONTANTE koopers GEEN OPGELD. Door 888 Door de Diesel stofzuiger Door Kachelmagazijn, Sanitair, Huishoudelijke artikelen LANGEVIELE 62 MIDDELBURG. 6 Fotokaarten 1.50. Met vergrooting 2.—. Pasfoto's (3 stuks) f 0.50 Pasfoto's (6 stuks) 0.75 SCHILDER - BEHANGER - GLAZENMAKER PRIMA GLANSLAK VERF 60 cent per Kilo. ADVERTENTIÊN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAAROSTRAAT :;v- VAN 1-3 REGELS 45 CT.. IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND, BIJ CONTRACT VOORDEEUGE VOORWAARDEN Buitenbanden f 1,25 tot f 3,00 Binnenbanden 60 ct. tot 1,50 Kinderzitjes 39 ct tot f 2,50 Kinderschermpjes f 1,25 Spanjaardstraat 17 Middelburg SnipZij brengt Donderdag a.s. weer haar jaarlijksch bezoek aan onze goede stad. SnapWie is die zij Onze Konin gin SnipNeen. De Emmabloemcollecte wordt op dien dag weer gehou den. SnapO, ze kan op mij rekenen. Deze collecte heeft mijn warme belangstelling. Om twee redenen nog wel. SnipLaat me die eens hooren. Snap Omdat, als ik me niet vergis, het Emmabloempje het eerste bloempje is geweest, dat ver kocht werd, dus zij heeft de oudste rechten. En voorts, uit dankbaarheid voor het mooie Emma-standbeeld op den Dam moet een flink bedrag Donder dag bijeen gebracht worden. SnipTen volle stem ik daarmee in. Het doel, waarvoor de op brengst bestemd wordt, heeft aller sympathie. Snap Dit is zeker, het op deze wijze verzamelde geld wordt zeer nut tig besteed. Snip De eerste collectante, die mij aanspreekt, kan op mijn steentje rekenen. Zij, die medewerken in den strijd tegen de T.B.C., wil ik volgaarne helpen en ik hoop van velen met mij. Snap Genoeg hierover, 'k Zou nog eens met je willen praten over het trouwen. SnipZoo, zoo, dus we gaan naar het huwelijksbootje. Snap Ongetwijfeld heeft de econo mische crisis tengevolge, dat huwelijken worden uitgesteld Maar het omgekeerde heeft ook plaats. Die als burger niet een huwelijk zou durven aangaan, stapt als militair in het huwe lijksbootje. SnipEn zwaar schijnt bij de laatste categorie niet te wegenkan ik na de mobilisatie mijn gezin on derhouden SnapEen zeer groote fout is, dat het leven in bijna alle kringen veel te hoog is opgevoerd. Ve len meenen, dat zij als beginners niet zoo bescheiden moeten be ginnen. SnipVele jaren geleden trouwde menig middenstander op een salaris van 800.900. Zelfs wel op een lager inkomen. Snap Ja, maar, vrind, het leven is nu veel duurder. Snip Accoord. Het is duurder, maar de behoeften zijn veel grooter. Tegenwoordig worden te hooge eischen gesteld. SnapOp een bescheiden niveau moet begonnen. En dan energiek werken, zooals Ouders en Grootouders dat in hun tijd heb ben gedaan. Snip Veel ernstiger is het evenwel, wanneer men zelfs geen beschei den gehonoreerden werkkring heeft. Op „steun" trouwen, is onverantwoordelijk. Althans op geregelden steun. Wie van te voren ziet, dat hij op steun zal zijn aangewezen, mag zijn aan staande vrouw niet aan een zoo groot risico bloot stellen. SnapOok tegenover de publieke kas is er hier verantwoordelijk heid, al wordt dit in onzen tijd door velen niet meer beseft. SnipAlles, alles moet gedaan wat 12 stuks voor één kwartje. WAL 38, Telefoon 676, Middelburg Gediplomeerd Voetkundige. Lombardstraat 13, Middelburg. Prettige behandeling. Naar verkiezing bij U of bij mij aan huis. Tevens Gediplomeerd Manicure. mogelijk is, om de werkgelegen heid uit te breiden. SnapWat acht jij nu de beste leef tijd om een huwelijk aan te gaan? Snip Van 25 tot 35 jaar. De leeftijd der huwelijken zijn in 5 groepen te verdeelen te vroege (bene den 21 jaar); vroege (van 21-25 jaar); juiste tijd (van 2535 jaar); late (van 3545 jaar) en erg late (ouder dan 45 jaar). Nederland houdt zich onder de ons omringende landen, wat het aantal der vroege huwelijken be treft, ongeveer in het midden. In België, Frankrijk en in ge ringe mate ook in Engeland trouwt men vroeger in Zwit serland, Noorwegen en Zweden belangrijk en in Duitschland en Denemarken eenigermate later dan bij ons. Ten aanzien van het te vroege huwelijk, in het bijzonder van den man, staat België bovenaan. SnapWeet jij wat opmerkelijk is, hoe beter de financiëele positie, hoe later men huwt. Snip De cijfers toonen aan, dat de crisis in alle kringen der maat- schappij een uitstel van het hu- j wen heeft teweeg gebracht, be halve bij de arbeiders in Over heidsdienst. voor de perken, winterhard in 4 srt, in prima soorten. Morgen recht over Firma Boasson oj Koudekerksche weg, 't Zand D 3 Middelburg Aanbevelend, ONDERTROUWD; M. Verha- ge, 24 j. jm. en J. A. Outermans, 22 j. jd.Fr. J. Ploegaert, 55 j. jm. en M. C. Smit, 44 j. jd. GETROUWD W. van Beveren, 32 j. jm. en Adr. Brand, 31 j. jd. M. Verheij, 63 j. jm. en W. Dekker, 60 j. jd. GEBOREN: Johanna Helena Cor nelia, dochter van Jan Dekker en Janna Houmes Johanna, dochter van Jakob Pouwer en Cornelia Eli zabeth Jacoba GroenleerSaskia, dochter van Frederik Gerard de Steenwinkel en Wesselina Anna Cox Albertus Wilhelmus, zoon van Albertus Wilhelmus Kasteel en van Bertha de SmetElena Johanna, dochter van Huibert van Straten en van Elisabeth Helena Krijger Ro bert, zoon van Pieter van den Doel en van Pieternella Wilhelmina de Vos. OVERLEDENCatharina van den Ende, 79 j., weduwnaar van S. Klap John Robert Daniel den Boer, 62 j., man van M. V. R. Denonville; Maria Cornelia Dierikx, 30 j., vrouw van L. J. W. Schouten. 811. Jil merken met reputatie over de geheele wereld. Prijzen vanaf 245.voor D.K.W. vanaf 545.voor B.M.W. Vraagt onze schitterende prijscou ranten, ze liggen voor U gereed TELEF. 669 - MIDDELBURG De verrassende resultaten, die de Dames met 888 bereiken, hebben ons doen besluiten om dit uit te breiden. 888 Voor deuren en kozijnen, auto. 888 Meubelcrême in div. kleuren. 888 Voor Linoleum, geen arbeid, geen uitglijden. 888 Vloeibare Zeilwas, geen voet afdrukken. 888 Voor Schoenen, bruin en zwart. 888 Voor Haarden en Kachels. 888 Schuurpoeder, Bad, Keukengerei 888 Beits in kleuren, werkt prachtig. 888 Metaalpoets, werkt prachtig. 888 Lederolie, Ledervet, Jassenvet, houdt soepel en dicht Schuurborstels, Staalsponsen. Wij hebben ook de onverwoestbare Berryloid Lakken, voor Uw woning, Tuinmeubelen, Auto, Rijwielen, enz. Vlug droog en glashard. Probeert U deze eens, Mevrouw Van Eerste Nederlandsche Stofzui- gerfabriek EFA. Verrassende een voud en degelijke afwerking met voetschakelaar 60.met een motor voor Uw leven endri; jaar garantie. Wij leveren U ook reeds een pracht Stofzuiger voor 29.75. Geruischlooze Electrische Wasch- machine 44.75. Wringer en Bok samen 10.90. Zware Teil, 65 c.M. 1.90. Mooie Keukenuitzetten, prima kwa liteit, 12.75 41.70. Pelgrim Keukenkachels en andere, reeds vanaf 30.35. 40.—, 45.—. Weet U, dat BUNCOLINE veel zeep bespaart het gebruik van de 10 ROTENON SIX. Lusix voor kinderen. Veelusix voor paarden, koeien, var kens, honden, katten, vogels en pluimvee. Dood aan parasieten. Onschadelijk voor mensch en dier. Mierex doodt mieren. Mottex verdelgt motten. Hortex voor uw planten en gewassen Vraagt voor hoeveelheden vroeg tijdig aan, want de aanvoer van ROTENON gaat thans niet vlot. Ui -fo-.j ALLES PLUS OMZETBELASTING. Ontwikkelen - Afdrukken - Vergrooten. humm. P. I. SOMER, Beddewijkstr. 7 bij de Langeviele, M'burg. Fijnstrijkerij Boorden 6-10 ct. Overhemden 20, Smoking of Hemden 25, Wasschen van uw Dekens 100-125, KI. Dekens 50-75, Spreien (gehaakt) 75-100, Ka toenen Spreien 50-75, Gordijnen 10 ct. per el, Kleedjes 10, Witte Jassen 20-25. Gratis boorden, eenmaal koo- pen. Matrozen Kielen 25 cent. SPANJAARDSTRAAT 40 MIDDELBURG. Pracht-sorteering in VOORRAAD aan zeer voordeelige prijzen Schitterend van glans en dekkracht. GLANSVERF, merk j „DE TWEE PIJLTJES", jmunt uit door duurzaamheid en hoge glans. I Per hele bus 60 cent, Per halve bus 35 cent. Drogisterij SCHULTE 6 THIEME, I in het Huis met de Roode Pilaren en filiaal Hatwee, Middelburg. GROOTE sorteering in Zomerman tels, Hoedjes, Blazers, Boleroos, Trainingspakken, Babyjurkjes, Pak jes, Keepjes, Luiers, Sloopjes en La kentjes. Groote keuze in Zijden Wa genkussens en -dekjes. Zie Etalage Mej. POPPE, Gravenstr 86, M'burg

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1