Carlo Eppings A. VAN ROON Middelbare Handelsschool met 4 j. c. UITKEEK van VACANTIEBONNEN P. WESTSTRATE ZONEN - GOES Zealand's Grootste Klompenhandel Wringerbokken MIDDELBURG. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN HUISHOUDTRAPPEN KIESPIJN? Mijnhard 7 hetnif tfV&Kj Het aangewezen adres voor alle goede Klompen-Winkeliers VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS |No. 27 27 MAART 1940 Me JAARGANG PRIJS DER ADVERTENTIËN: UITGEVERS: UTTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 Emaille Emmers 75 ct. Zinken Emmers GS et KOPERSLAGERIJ F. J. VAN AARTSEN DE FRANSOOS OF DE DE MOLENTJESMAN Wij hebben ze weer Prima Tulpen paars, rood, rose, wit, geel. Bloemenhuis „FLORA"» C. FLIPSE Sproeten komen vroeg in het voorjaar, koop tijdig een pot Sprutol. Bij alle Drogisten. RIJWIELEN ƒ35»- DEKKER S Voor de Dames Tel» 786 Middelbare School tot opleiding voor betrekkingen in handel en administratie. Het einddiploma der school geeft volledige vrijstelling van het examen Algemeene Handelskennis krachtens de Vestigingswet-kleinbedrijf. Inlichtingen en programma bij den Directeur der School Mr. P. C. de Jonge. NED. CHRIST. BOUWARBEIDERSBOND DE FINNEN zijn nog niet overwonnen ADVERTENTIËN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEEUGE VOORWAARDEN Spanjaardstraat 17 Middelburg DOOR P. LOUWERSE. (Opniéuw bewerkt.) TWEEDE DEEL. III. Te lang gewacht. Vier maanden zijn na al het voorge vallene verloopen, en heel de natuur toont duidelijk aan, dat de zomer voor bij, en de winter op handen is. Daar buiten op het veld is het anders nog druk genoeg, want de boeren zijn ijverig in de weer, om alles op het land te doen, wat noodig is, om het volgend jaar weer op een goeden oogst te mo gen hopen. Toch was dat de oorzaak niet van al die beweging op den straatweg naar Dozeldamme. Omnibussen en diligences, vol van onder tot boven, keerden, als ze te Do zeldamme de passagiers hadden laten uitstappen, ledig naar de zeestad terug, om, nadat men er een paar andere paar den voor gespannen had, weer propvol naar Dozeldamme te rijden. Boerenwagens, ezelkarren, tentwa gentjes, alles werd gebruikt, om men- schen te vervoeren. En velen konden zelfs voor hun geld geen enkel plaatsje in het een of ander voertuig bekomen I Hoevelen zag men niet langs den weg gaan, die geen geld hadden, om te kun nen rijden, al ware er volop plaats ge weest. Hoevelen zag men er nu niet, die men anders nooit zag Gezonden, gebrekkigen, kinderen, ouden van dagen, ambachtslieden, man nen en vrouwen uit het bestjeshuis, rij ken en armen, alles, alles scheen van daag te Dozeldamme zaken te hebben. En dat was toch het geval niet. Er moesten dien dag in die stad men- schen in het openbaar gestraft worden. Het schavot, dat roode, leelijke hou ten getimmerte, was daar op de Groote Markt opgeslagen. En op dat schavot zou er een gegee- seld en gebrandmerkt worden. Een an der zou alleen gegeeseld worden. En als die strafoefening aan beiden voltrokken was, dan moest hij met het brandmerk naar het tuchthuis, om daar vijftien lange jaren door te brengen. De ander ging naar een dergelijk gesticht, om daar tien jaren te moeten vertoeven. Wie dat waren Hij, die de zwaarste straf kreeg, was niemand anders dan Van Drijften, en de ander was Koen, de compagnon van den eersten misdadiger. Treurig genoeg, dat zulk een akelig schouwspel zooveel menschen lokken kon. „Wel ja," zei een kreupele vrouw, die over den weg, waarover iemand met gezonde beenen een groot uur deed, wel drie uur moest doen, „wel ja Zou ik dat niet eens gaan kijken Zoo iets ziet een mensch niet eiken dag „Ja, buurvrouw", riep een ander, „en ik; zeg maar, waarom doen ze dat in het openbaar, als ze er liefst geen mensch bij zien „De kerels zouden in hun vuistje la chen, als er geen mensch kwam kijken. Neen, neen, ze moeten kennissen onder de toeschouwers zien, dan kunnen ze zich schamen sprak een derde. „Weet je, wat ik gehoord heb vroeg een vierde, en toen men ant woordde, dat men dat niet wist, ver volgde hij„Ik heb gehoord, dat deze twee wel de laatsten zullen zijn, die 12 stuks voor één kwartje. WAL 38, Telefoon 676, Middelburg gegeeseld worden. De koning moet zoo veel als gezegd hebben „Ik verkies, dat die dingen niet meer gebeuren „Nu, daar heeft de koning gelijk in meende een vijfde. „Wat?" riep de vorige spreker nu. „En jij gaat er toch ook heen Was dan thuis gebleven „Ik moet voor zaken naar Dozeldam me", was het antwoord, „en als dat het geval niet was, zou ik stilletjes thuis gebleven zijn." „Nu maar", liet een andere vrouw zich hooren, „ik zeg maarWie wat verdient, moet wat hebben En vooral die twee Is het geen levende schande, zoo'n ouden man te willen bestelen en vermoorden „Juist, bure Er zou geen gerechtig heid meer zijn, als ze zoo'n ouden stum- perd maar doodbedaard mochten dood slaan „Oude stumperd Ja, die Fransoos is me het stumperdje welHij moet een ijzeren hersenpan hebben, heeft dokter Van der Denning gezegd." „Dokter Van der Denning kan zoo veel zeggen Die man is een grappen maker, en ik geloof, dat hij evenveel zieken met kwinkslagen geneest, als met drankjes en pillen „Dat geloof ik ook. Hij is een best man En wat dikke vrienden met dien Fransoos „Allebei potters, die tweeIk zeg maar, dat het aan den eenen kant jam mer is, dat de dieven een kist met stee- nen van hem weggedragen hebben, in- plaats van met duimkruid." „Wel, waarom „Dan kwam het geld onder de men schen „Dat zal toch wel onder de menschen komen Weet je wel, dat hij bij ons in de stad komt wonen „Hij In de stad Waar „Wel, in de Bierstraat, bij de Zee manserve „Dus dicht bij vrouw Ringbout Nu maar, dan zal de perkamenten vogel verschrikker hem zeker wel helpen, als er weer eens een paar liefhebbers om zijn duiten komen." „Nu, je mag zeggen, wat je wil, maar ik zeg je een best wijf Een groot, oud, leelijk vat vol besten honing Het gaat met haar net als met Roeff, die boven zijn winkelraam liet schilderen„Van buiten niet al te zien, wat van binnen te koop is." „Maar wanneer komt de Fransoos daar dan wonen Er staat geen enkel huis leeg." „Je weet toch, dat er gebouwd wordt in den tuin van den ouden schoolmees ter Nu, dat huis bedoel ik. Het is al onder dak." „Zoo Zoo Nu, het kan lijden, hoor! Zou hij dan nóg om gort naar het wachtschip gaan? Ik „Over wie of wat heb je 't klonk opeens een stem. „Schepseltje lieve, dat is de perka menten vogelverschrikkerfluisterde de kreupele haar buurvrouw in het oor. De kreupele had gelijk. Het was vrouw Ringbout, die zich daar zoo on verwachts in het gesprek mengde. „Had je het over den Fransoos vroeg zij ongeduldig. „Goed, dan ik óók over hem Frangois van den Hautere is een best, een edel mensch Wie van jelui durft nu te zeggen „Perkamenten vogelverschrikker, je schiet met spek Niemand antwoordde, maar allen lachten. „Zoo Geen mensch Dan geeft ge mij ook gelijk. En wie weet er iets kwaads van Gudule te zeggen Weer zwegen allen. „Alweer niemand MooiDat kind Dèn 'n Twee stuks 1 0 ct. Twaalf stuks 50 ct. is een engelIk kom zóó van „Ter Beuken", en weet ge, hoe ik het kind daar vond Ze stond te schreien, de arme schapenkop. „Kind", zei ik, „waarom huil je zoo „Juffrouw", zei ze, „juffrouw, nu zal hij vandaag zooveel pijn hebben En hij was toch vaders kameraad Och, ik wilde maar, dat hij gratie van den ko ning kreeg „Dat zei ze. Wat belief je Is dat kind nu geen engel „Zekerzei een van de mannen. „Die kleine meid is lief, dat zal ik niet tegenspreken, maar dat hij zoo'n beste kerel is, dat geloof ik niet." „En als ik je nu, zeg, dat hij een rekwest aan den koning geschreven heeft, om aan die twee kwijtschelding van geeselen en brandmerken te schen ken, durf je dan nóg vol te houden, dat je mij niet gelooft „Zoo Heeft hij dat gedaan Maar zoo is hij niet altijd geweest „Geweest, geweestriep vrouw Ringbout. „Een mensch kan zooveel ge weest zijn Ik zeg maar, wat hij nü is, en daarop komt het aan. Maar als we zoo kakelen en babbelen, dan komen we te laatOm twaalf uur beginnen ze. Het is nu tien uur, en ik zou graag een goed plaatsje hebben Zoo sprak vrouw Ringbout, en ze begon nu stevig door te stappen. Er waren maar enkelen, die haar konden volgen, maar de meesten bleven achter. En wij Zullen wij met vrouw Ringbout mede gaan en achter haar loopen, als ze op de Groote Markt met haar ellebogen een goed plaatsje verovert Dan kunnen we alles natuurlijk goed zien en hooren. Zullen we met de achterblijvers mee wandelen, en kans loopen, een plaats te krijgen, waar men maar weinig hoo ren en heelemaal niets zien kan Neen. Kom, waar zoovelen van het zee stadje naar Dozeldamme gaan, daar wandelen wij van Dozeldamme naar het zeestadje. We willen daar op de Groo te Markt niets zien en niets hooren. Het is te akelig. Dus tegen den stroom van voetgan gers, en voertuigen op, al kijken de menschen ook nog zoo raar. (Wordt vervolgd) Dames- en Heerenrijwielen met remnaaf, Jasbescher- mer, Spatlap, 6 volt electr. Lamp en Achterlicht, dus geheel compl. sl, 42.50. Prima Rijwielen met band- rem, Vrijwiel, Jasbescher- mer enz. vanaf 35. Rijwielhandel, Giststr., M'burg hebben wij een mooie collectie Fantasie Schortjes, Kousen vanaf 89 ct. Links geweven 1.10 enz. MEJ. KLAVER, t.o. Badhuis, Nieuwe Haven 47, Middelburg. Gediplomeerd Voetkundige. Lombardstraat 13, Middelburg. Prettige behandeling. Naar verkiezing bij U of bij mij aan huis. ONTVANGENnieuwe zending Trainingspakken, Voorjaarsjurkjes, Manteltjes, Hoedjes, Babyjurkjes, Pakjes,Overgooiers, Truitjes, Dames- en Kinderkousen in de nieuwste kleu ren. Dekentjes, Luiers, enz. Zie de Etalage! MEJ. POPPE, Gravenstraat 86, Middelburg. c» D'. -'i" Dat is geen getob en dat terwijl VAN ROON geruisloze WASMACHINES levert voor 44.75 contant Trouwens, een WRINGER MET BOK kost daar slechts 10.90. Een brede MIELE WRINGER 10.90. Stevige WRINGERBOKKEN 2.50, 3.—, 3.50 Hercules wasmachines nog heel billijk Weg mei al die nadeelen van moeizaam zwoegen en langdurig shofopjagen EEN GOEDE STOFZUIGER IS TOCH GEEN LUXE En nu koop ik een Stofzuiger, Electro Bezem of een Gouden Standaard. VAN ROON levert pracht STOFZUIGERS met hoog zuigvolume voor 29.75 contant. LANGEVIELE 62 MIDDELBURG Zuivere Petroleumkachels ƒ8,75, 9.75, ƒ14.ƒ18.ƒ21.ƒ27. Gascomforen, Gasfornuizen, Keukenkachels, Haarden en Haardkachels, Emaille-, Alluminium- en Chroom-artikelen, Komt U eens zien bij ons en vraagt wat U nodig hebt. Voorraad Oliebussen, 10 L. 1.19 Nijptang en Duimstok 38 cent Voorraad Oliebussen, 5 L. 0.79 Mooie Snoeischaar 35 cent Bent U al 888 gebruiker Voor Meubelen, Zeil, Schoenen en Kachels, üy Wij leveren kwaliteits-artikelenVOORDELIG AFDEELING MIDDELBURG. op VRIJDAGAVOND 29 MAART van 7 tot 8 uur leden Schilders en ongeorganiseerden Bouwarbeiders, van 8 tot 9.30 uur leden Bouw arbeiders, Zaal den Boer, Lange Giststraat. HET BESTUUR. Evenmin heeft Eijsink zijn concurrent gevonden. Eijsink, het laagst geprijsde Rijwiel in de merkklasse. Met torpedo 57,met band- rem 52,Alleen Rijwielhandel 'T CENTRUM, Krommeweele 25, Middelburg,

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1