^^1 I.J. Sukkel, Vlasmarkt Carlo Eppings MENNES TAXI-GENTRALE Box-Camera's Maartsche buien RECHSTEINER'S Regenjas of Tweed-Demi 19,75 21,95 24,75 26,95 28.75 31,25 35.50 P. H. RECHSTEINER Bakkerij J. Broodman De nieuws D.K.W. A. VAN ROON 1i( ".li. 1 Hoofdpijn - Kiespijn - Gevatte koude Gouds ii aard Verhuurt TAXI'S en LUXE AUTO'S tegen billijk tariei. lh ytüf PIET VREKE, No. 24 6 MAART 1940 44e JAARGANG PRIJS DER ADVERTENTIÉN UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF. POSTREKENING 42280, Wringers, Bedkruiken, Thermos- fiesschen B. K. EHAILLË KOPERSLAGERIJ F. J. VAN AARTSEN Wij hebben ze weer Prima Tulpen paars, rood, rose, wit, geel. Bloemenhuis „FLORA". C. FLIPSE Van heden af weer verkrijgbaar het eigen gebakken Roggebrood KERNLEDER G. TH. ROOVERS Tel. 786 Gevonden Voorwerpen. 9 Prima uitvoering het nieuwste ruime sorteering lage prijzen MARKT Teief 737 MIDDELBURG KOUSEN EN SOKKEN Bij aankoop van 3 paar 10% korting. Schoenmagazijn LANGE DELFT 29-31, MIDDELBURG. deeren',U in niet Vanaf brengen wij U een moderne sorteering Ontvangen een groote partij in plaatjes van 25, 30, 35, 40, 45, 50 cent enz. H. COZIJN FIRMA Zn. Giststraat 15-17 Middelburg. Tel. 463. 50 Verbeteringen C. DE LEEUW SPAAR U zelf de moeite NIEUWE HAVEN 4 MIDDELBURG. □EFFIFIM VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN Spanjaardstraat 17 Middelburg Qit zijn hartvormige Fabrikant liiJnhardt-Zeist SnipIn de laatste Middelburgsche Raadsvergadering is nog al aar dig wat geld uitgegeven, vindt je ook niet SnapDaarop ziende zou men niet zeggen, dat de mobilisatie van onze schatkist millioenen gul dens vraagt. Het is spijtig, dat de Bezuinigingspartij geen afge vaardigde meer in onzen Raad heeft. Deze zou natuurlijk om de belastingbetalers gedacht hebben. Snip t Dat zit nogMaar, amice, vergeet niethet leven moet ge woon doorgaan. Snap Ja, ja, dat weet ik ook wel. Maar vooral in dezen tijd, die zooveel financiëele offers vraagt, moet naar soberheid gestreefd. Snip Die soberheid mag toch ver wacht worden. Geloof maar, dat men in Den Haag ook niet weet hoe de touwtjes aan elkaar te knoopen. SnapNoem je de verbouwing aan de Ambachtsschool en aan de R.H.B.S., gelet op dezen tijd, dan zuinig Weet je wel, dat de veel, veel minder kosten vra gende ingediende plannen zijn afgewezen en Den Haag voor geschreven heeft plannen, die driemaal zoo hoog waren Snip s Dat is ongelooflijk. Maar jij bent altijd nog al goed op de hoogte, dus zal het wel zoo zijn. SnapHeusch, de vraag moet ge steld kunnen zware uitgaven, die niet dringend noodzakelijk zijn, op den duur gedragen wor den Snip t Op onze Raadszitting terug komend, we zullen de trottoirs in Langedelft en Langeviele maar niet meer onder de loupe nemen. Het zal een uitnemende verbetering zijn en we zullen over deze uitgaven maar heen stappen. Snap En toch blijf ik zeggen, direc te haast is er niet mee. We heb ben het nu al zoo vele jaren stoepje op en stoepje af gedaan, deze trottoirlegging had kunnen wachten tot de mobilisatie geen uitgaven meer eischt. SnipDenkt je ook zoo over de krot-opruiming En vindt je den bouw van 25 nieuwe woningen onnoodig Snap Neen, dat besluit juich ik van harte toe. En vooral, dat zij in gericht zullen worden voor huis vesting van man, vrouw en min stens zes inwonende kinderen. SnipEn nu moeten er 25 onbe woonbaar verklaarde woningen tegen de vlakte. Die zijn er, he laas, wel te vinden. Snap Dat zal een strop zijn voor de huiseigenaren van dat soort woningen. Snip Trekt je dien strop niet te veel aan. Juist aan dat soort wonin gen is verdiend. SnapHebt je dergelijke woningen van binnen wel eens bekeken 12 stuks voor één kwartje. WAL 38, Telefoon 676, Middelburg Groote gezinnen wonen in deze „krotten". Gelukkig voor deze menschen, dat ze straks in een moderne woning kunnen trek ken. Snip En toch is het niet gewenscht, dat alle bewoners van onbe woonbaar verklaarde woningen hun intrek in deze nieuwe pan den nemen. Er zijn, helaas, ge zinnen, die in krotten thuis hoo- ren. Die een nieuwe woning binnen betrekkelijk korten tijd van haar glans en aantrekkelijk heid ontdaan hebben. Snap Ik geloof ook, dat men niet alles op rekening van de Huis eigenaren kan schrijven. Snip Een feit is, dat er Huismoe ders en Huismoeders zijn. Snap je me Snap Ja, ik kwam eens in een pand, waar je in de kamer geen voet verzetten kon of je trapte in het vuil. „Stentor", de brief schrijver in „De Zeeuw", moet eens met me meegaan, dan oor deelt hij misschien wel wat mil der over de Huiseigenaren ofte wel „Huisjesmelkers". Snip O, laat men toch goed uitzien wie dien nieuw-bouw betrekt. Snap Wat heeft de heer Flipse suc ces geboekt inzake de combina tie-meters. In tegenstelling met B. en W. besloot de Raad de onbillijkheden in het verleden begaan goed te maken. SnipJa, hij en de waarnemende Burgemeester hebben een goede beurt gemaakt. Snap Inderdaad. De heer Boasson heeft op voortreffelijke wijze de vergadering geleid. Het was de eerste maal, dat hij daartoe ge roepen werd. Ook thans was hij, zooals altijd, kort en bondig. Toen zijn mede-Wethouder ging antwoorden over een niet ge stelde vraag, het sneeuwruimen, merkte de Voorzitter laconiek op„We zullen maar aanne men, dat een Raadslid daarnaar gevraagd heeft". Snip j Gezegd moet, dat onze nieuwe Wethouder met zeer veel ernst zijn taak op neemt. Hij is inderdaad een waardig opvolger van wijlen den heer Onderdijk. I\J Werkschoenen, Water rubberlaarzen Klompsokken (alle maten). het BESTE van het BESTE. Ook voor Schoenmakers alle be- noodigdheden tegen lage prijzen. AANBEVELEND, LANGE DELFT 11 M'BURG voor FIJNE LEDERWAREN en LUXE GESCHENKARTIKELEN. ST SCHEERMESJES Meer keus. Prima kwaliteit en lage prijzen. K. NOORDSTRAAT 6, M'BURG Gediplomeerd Voetkundige. Lombardstraat 13, Middelburg. Prettige behandeling. Naar verkiezing bij U of bij mij aan huis. NIEUWE TELEFOONAANSLUITINGEN TE MIDDELBURG. 599 Ds. E. Borgman. Te bevragen aan het Bureau van Politie te Middelburg des Dinsdags, Donderdags en Zaterdags van 6 tot 8 uur n.m. Glacé Dameshandschoen met bont; Schooltasch; Rijwielhandbeschermer; Mantelband Sleuteltje Huissleutel Paar Motorhandschoenen. Bij vindersBankbiljet, J. C. de Wolff, Lange Burg 41 Dop van as, F. F. van de Woestijne, Middelburg- schestraat 28, Souburg Actetasch met inhoud, J. J. Groenewoud, Kal vermarkt 6 Geldsbedrag, W. van Gemert, Bree 7Zwarte Dames- tasch met inhoud, J. van Graafeiland, MarktShawl, P. J. Goeman, Zuid singel 52 Snoer roze koralen, A. Cornelisse, Korte Delft 27 Dubbele Rijwieltasch met inhoud, G. Dam man, Klein Vlaanderen 48 Rijwiel- belastingmerk, Mijnheer, Julianastr. 14 Portemonnaie met inhoud, C. Jellema, Pottenmarkt 8 Shawl, G. Verhulst, Noordweg A 115St. Laurens Rijwielbelastingmerk, A. P. Maas, Nieuwlandscheweg 29 Lap Stof, A. Buijs, Schroeweg 37 Blauw met Zwarte Das, J. Verbrugge, Lan geviele 43 Kindermuts, C. Koster, Arnemuidsch Voetpad 27IJzeren Vat, A. Reijnhout, Karelsgang 8 Rood Geldzakje met inhoud, H. Rad der, Nieuwe Kerkstraat 10 Paar grijze Handschoenen en één Blauwe Want, I. de Lange, Veersche Weg 129 Bruine Zakportefeuille, C. San- derse, Segeerstraat 46 Meisjesmuts. M. Bruggeman, Punt 9 Drie Sleu tels, F. Verhage, Breestraat 41 pak Zakken, I. van den Berge, Beenhou werssingel 67 Rijwielbelastingmerk, L. M. J. Jellema, Goesche Koren markt 4; Lantaarn, J. Isedoorn, Zuid singel 30 Donkergrijze Das, T. Vis ser, Pluimstraat 10 Portemonnaie met inhoud, J. G. Speijer, Seisstraat 7 Portemonnaie met inhoud, A. Ge- schiere, N. Vlissingsche Weg E 320; Huissleutel, L. de Klerk, Breeweg D 194 Huissleutels, C. de Rijk, Sta tionsstraat 6. Indien bij een der vinders voor werpen worden afgehaald, geve men daarvan terstond kennis aan het Bureau van Politie. 4 belangrijke punten Maak daarom Uw keuze in Kronen, Zijden en Perkamenten Kamer lampen, Schemer- en Leeslampen, Stofzuigers, Radio enz, enz, uit onze collectie. Lange Noordstraat 57-59 t.o. Blindenhoek Telefoon 592, Middelburg. MIDZA-ZAAK -«3 Vraag prijs voor alle mogelijke ritten Mijnhardtjes helpen snel, wantWat Mijnhardt maakt is goed. Doos 50 ct. Proefdoos 10 ct. DAMESKOUSEN nieuwe Voor- jaarstinten. Zijde 49, 59, 69, 89, 99, 110. Links geweven 89, 99, 110. Fill d'Ecosse met zij, sterk, 59, 69, 89, 135, maten 8J^-10J^. Kinderk. enz. De Weefstoel, Langeviele, M'burg. Christelijke Gereformeerde Gemeente Middelburg (Gasthuiskerk). D.V. DONDERDAG 7 MAART a.s. BIDDAG 's middags 2.30 en 's avonds 7.30 uur Ds H. VISSER van Bunschoten, j NOG ENKELE aan zeer voordelige prijzen. ZIE ETALAGE 1 Eigcnhaardstraat 1 - Middelburg. LEER Ijzerhandel, LANGEDELFT, M'burg Beleefd aanbev. PAASCHBROOD 75 ct p kg KRUIDENBROOD 50 ct p. kg KRENTENBROOD 50 ct p. kg Breestraat 77, Middelburg. Neemt proef met onze KOEKJES en GEBAKJES WIJ HEBBEN goede Koffie van 25 ct, p. x/i pond Thee per ons 28 ct. Cacao per pond 23 ct. Voor de Boterham Fijne Kruidkaas 10 ct., Zure Zult 8, Bloedw. 10, Plockw, 15 ct. per ons. Witte- en Choc. Hagel per y2 pond 22 ct. Appelstroop per pot 23 ct. Boterham Speculaas p. x/2 pond 18 ct. Bel. aanb., B. WATTEL Mag. De Zwaluw, Spanjaardstraat. Dat is geen getob en dat terwijl VAN ROON geruisloze WASMACHINES levert voor 44.75 contant Trouwens, een WRINGER MET BOK kost daar slechts 10.90. Een brede MIELE WRINGER 10.90. Stevige WRINGERBOKKEN 2.50, 3.—, 3.50 Hercules wasmachines nog heel billijk 125 c.c. 5 P.K. motor is binnen veer tien dagen leverbaar. O.a. accuverlichting met elect, hoorn Onafhankelijke ontsteking. VLIEGWIEL-ONTSTEKING MET ALLE NARIGHEID HIER VAN KOMT TE VERVALLEN. D.K.W. is zijn tijd vér vooruit en toch maar275. Type 100 c.c. 245, Vlissingschestraat 39-41, Middelburg Telefoon 669. Laat ons Uw advertenties voor an dere Bladen noteeren. Dat kost U niets meer en in één keer is U van alles af. Één copy is voldoende. ADVERTENTIE-BUREAU LITTOOIJ OLTHOFF fPif o/atrfAfiueef Weg metal die nadeeleri van moeizaam zwoegen en langdurig sfofopjagen EEN GOEDE STOFZUIGER IS TOCH GEEN LUXE 1 En nu koop ik een Stofzuiger, Electro Bezem of een Gouden Standaard. VAN ROON levert pracht STOFZUIGERS met hoog zuigvolume voor 29.75 contant. LANGEVIELE 62 MIDDELBURG Zuivere Petroleumkachels ƒ8.75, ƒ9.75, ƒ14.ƒ18.ƒ21.ƒ27. Gascomforen, Gasfornuizen, Keukenkachels, Haarden en Haardkachels, Emaille-, Alluminium- en Chroom-artikelen. Komt U eens zien bij ons en vraagt wat U nodig hebt. Voorraad Oliebussen, 10 L. 1.19 Nijptang en Duimstok 38 cent Voorraad Oliebussen, 5 L. 0.79 Mooie Snoeischaar 35 cent Bent U al 888 gebruiker Voor Meubelen, Zeil, Schoenen en Kachels. §D®T" Wij leveren kwaliteits-artikelen VOORDELIG Bovengenoemde onderwijsinrichting leidt op voor de Mulo-diploma's A. en B„ geeft een doelmatige voorbereiding voor de toelatingsexamens voor H.B.S., Gymnasium en Handelsschool en heeft reeds bewezen met succes candidaten af te leveren voor het Middenstandsdiploma (Vesti gingswet) Aangifte van leerlingen mondeling of schriftelijk bij het hoofd der school. Namens het Bestuur, Heerengracht 118. J. IJSSELSTEIN (H. d. S.).

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1