MENNES MENNES Rechsteiner's Regenjas Fa P. H. RECHSTEINER Zn., A. VAN ROON I.FUPSE, Segeerssingel68 M'burg Carlo Eppings DAMPO ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Wintersche kwalen Dan Mynhardtjes balen Rein m ivittm dan lüit foudswaatd jfêls het plotseling regenen gaat is IX met paraat! Jtfoderne Regenjassen Jweed-2>emi's - j Uitgezochte Kwaliteit 19.75 21.95 24.75 26.95 28.75 31.25 GISTSTRAAT - Telef. 463 - MIDDELBURG PIA doe. NEUS EN HÓÓFD VERSTOPT; UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 Wringers, Bedkruiken, Thermos- flesschen B. K. EMAILLE Wij hebben ze weer! Prima tulpen paars, rood, rose, wit, geel. DROGISTERIJ SCHULTE THIEME jg Verlichtingsornamenten KLEIN WINKELHUIS, STOFZUIGERS Ontvangen een groote partij Een bron van gezondheid ALEWIJNSE'S ROGGEBLOEM kost slechts 18 cent. AW \x\W i De HOOGSTE PRIJS voor OUD GOUD EN ZILVER betaalt VRAAGT VOOR BEDRUKTE ENVELOPPEN MONSTER EN PRIJS AAN DE ELECTRISCHE DRUKKERIJ LITTOOIJ OLTHOFF DE FRANSOOS OF DE DE MOLENTJESMAN VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS No. 2: 28 FEBRUARI 1940 44e JAARGANG PRIJS DER ADVERTENTIÊN: KOPERSLAGERIJ F. J. VAN AARTSEN Bloemenhuis „FLORA". C. FLIPSE, Tel. 786 IN HET HUIS MET DE ROODE PILAREN EN FILIAAL HATWEE MIDDELBURG. A Voor een ruime sorteering moderne in prima uitvoering blijft Uw VOOR- DEELIGST adres Lange Noordstraat 57-59 t.o. Blindenhoek, Telefoon 592, Middelburg. IT MIDZA-ZAAK -mE „Hè, hoe prettig, meneer riep Gu- dule, en zij begon al dadelijk te vertel len, wat zij zoo al in dien winkel zou doen. Zoo vloog de avond voorbij, en toen het avondschot dreunde, lagen er op Ter Beuken twee gelukkigen wakker. De eene was Gudule, die aan niets anders dan aan een speelgoedwinkel dacht, en ten slotte in slaap viel, zonder haar gebedje gedaan te hebben. De ander was Francois van den Hau- tere, die aan het vergaderen van den schoonsten van alle schatten dacht, en eindigde met voor het eerst te doen, wat Gudule voor het eerst vergeten had, te bidden „Onze Vader 1" (Wordt vervolgd) voor FIJNE LEDERWAREN en LUXE GESCHENKARTIKELEN. 9T SCHEERMESJES Meer keus. Prima kwaliteit en lage prijzen K. NOORDSTRAAT 6, MIDDELBURG Te huur 2 aparte Benedenh. met tuin, Huis alleen met tuin en Winkelh., 2.3.50 en 4.per week. In. Seisbolwerk 2. KACHELHOUT. Gegarandeerd droog hout als gekapte Houtjes, per groote baai- zak, bij 10 zakken gelijk korting. Mooie bosjes per 100 en per 1000. Wordt zonder prijsverhooging thuisbezorgd. Bekend adres ADRIAANSE, Achtersingel 24 of DE KAM, Lambrechtstraat 10. Aan hetzelfde adres zoo goed als nieuw Balkhout en droog Kliefhout. TE HUUR EEN ook als gewoon huis geschikt, in de KA POENSTRAAT. Adres Nieuwstraat 23, Middelburg. VOOR PRIMA in prijzen vanaf 38.allen met garantie, is Uw adres Lange Noordstraat 57-59 t.o. Blindenhoek, Telefoon 592, Middelburg. MP- MIDZA-ZAAK Ui SHT LEER in plaatjes van 25, 30, 35, 40, 45, 50 cent enz. H. C O Z IJ N Ijzerhandel - LANGEDELFT - M'barg. vormt het geregeld gebruik van een bord ROGGEBLOEMPAP voor het ontbijt. En het is niet duur. Een pondspak RUIME KEUZE in Babyjurkjes, Pakjes, Truitjes, Slobbroekjes, Sloopjes, Lakentjes, Dekentjes, Luiers enz. Mooie Tricotjurkjes tot maat 85, Mantels, Hoedjes, enz. enz. MEJ. POPPE, GRAVENSTRAAT 86, MIDDELBURG IN DIVERSE MODELLEN Dat is geen getob en dat terwijl VAN ROON geruischloze WAS MACHINES levert voor 44.75 contant! Trouwens, een WRINGER MET BOK kost daar slechts 10.90. Een breede MIELE WRINGER f 10.90. Stevige Wringerbokken 2.50, 3.-, 3.50 Hercules Wasmachines nog heel billijk. Weg mef ol die nadeelen V rf van moeizaam zwoegen -- v en langdurig stof opjagen EEN GOEDE STOFZUIGER IS TOCH GEEN LUXE 1 En nu koop ik een Stofzuiger, Electro Bezem of een Gouden Standaard. VAN ROON levert pracht STOFZUIGERS met hoog zuigvolume voor 29.75 contant. LANGEVIELE 62 MIDDELBURG Zuivere Petroleumkachels 8.75, 9.75, 14,18.21.27. Gascomforen, Gasfornuizen, Keukenkachels, Haarden en Haardkachels, Emaille-, Alluminium- en Chroom-artikelen. Komt U eens zien bij ons en vraagt wat U nodig hebt. Voorraad Oliebussen, 10 Liter 1.19 Voorraad Oliebussen, 5 Liter 0.79 Bent U al 888 gebruiker 7 Voor Meubelen, Zeil, Schoenen en Kachels. Wij leveren kwaliteits-artikelen VOORDELIG I Nijptang en Duimstok 38 cent Mooie Snoeischaar 35 cent Wenscht U iets te verkoopen, laat dit dan eerst door ons waardeeren. SPANJAARDSTRAAT 17 - Middelburg X Dan Dampo Inwrijven en inademen. IL-WTspbgj Wonderlijk zooals dat helptI Pot 50 ct. Tube 40 ct. Doos 30 ct. DOOR P. LOUWERSE. (Opnieuw bewerkt.) TWEEDE DEEL. De dokter nam nu den ouden stoel van den Fransoos en ging bij het ziek bed zitten. „Je bent nu heelemaal buiten gevaar, goede vriend", begon de vriendelijke man. „Mij dunkt, dat je mij nu wel eens een en ander zou kunnen vertellen. Misschien, dat je dit wel een weinig opbeuren zal. Het is zoo goed voor een mensch, als hij zijn hart eens uitstort Want dat menschenhart is een raar dingWe willen dat soms wel niet weten, maar toch is het zoo. Al wat er op de wereld gebeurt, komt in dat hart terecht. Vreugde voegt zich bij verdriet, en liefde woont daar bij haat. En op het laatst, als dat hart vol, boordevol is, dan gevoelt men behoefte, het eens uit te storten 7 De een doet dit bij zijn moeder, een ander bij zijn vrouw, de derde bij zijn kind, en een vierde bij zijn vriend. Je hebt geen moeder, geen vrouw, geen kind en geen vriend, is het wel 7" De Fransoos schudde het hoofd en zuchtte. „Wie zou er van den molentjes-man houden vroeg hij op droevigen toon. „Ik heb ook geen vrouw en geen kin deren", ging de dokter voort. „Vrien den en vriendinnen heb ik in overvloed, en goede ook. Maar ik moet u nog zeg gen, bij wien de vijfde zijn hart uitstort. Hij doet dat bij God." Op dit oogenblik kwam Gudule bin nen, en daar de dokter niet wilde, dat zij verstaan zou, wat hij met den zieke sprak, zoo begon hij met te vragen, of de Fransoos soms Fransch verstond, wat hij wel vermoedde, omdat de man den bijnaam had van „de Fransoos". Van der Hautere knikte toestemmend, en zei„Ik ben een Waal van geboor te, uit de omgeving van Luik, en spreek gemakkelijk Fransch." „Zooveel te beter", vervolgde de dokter nu in die taal. „Je zei daar zoo even, dat de menschen zoo slecht zijn. Gekheid Ze zijn zoo slecht niet, als je denktHet lijkt er niet naar I Daar heb je bijvoorbeeld Gudule en vrouw Ring bout. Zijn die zoo slecht 7" Van den Hautere schudde het hoofd, en zei„Vooral dat kind is goed En u is ook goed Ik heb u te laat leeren kennen." „Kijk eens aan, dat zijn er nu al drie!" hernam dokter Van der Denning la chend. „Wie vjfet, hoeveel je er van avond nog vinden zou, als je aan het zoeken ging. Maar nu je mij ook bij die zoogenaamde goede menschen telt, komaan, stort je volle hart dan nu eens voor mij uit. Ik heb voor vandaag ge daan, en dus al den tijd, om u aan te hooren. Vertel mij in het kort uw le vensgeschiedenis eens." ADVERTENTIÊN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAAROSTRAAT VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT^ VOORDEELIGE VOORWAARDEN 12 stuks voor één Kwartje. WAL 38 - Telefoon 676 - Middelburg. GEDIPLOMEERD VOETKUNDIGE. Lombardstraat 13, Middelburg, Prettige behandeling. Naar verkiezing bij U of bij mij aan huis. Toen de dokter dat gezegd had, zette hij zich zoo gemakkelijk, als het hem In dien ouden stoel maar mogelijk was, stak een sigaar op en luisterde met aan dacht naar hetgeen Van den Hautere hem mededeelde. Dat verhaal duurde bijna een uur, en al dien tijd had Gudule met open mond zitten luisteren, hoewel ze er geen woord van verstond. Eindelijk had Van den Hautere alles verteld, en hij had zelfs niet verzwegen, dat hij Gudule met haar hoofdje tegen een balk gesmeten had. „Kijk", zoo zei hij tenslotte, „ik lag daar wel stil, en zoo goed als dood, maar ik hoorde en zag alles. Ik zag, hoe de kleine mij oppaste, en hoe er tranen in hare oogjes stonden, als zij mijn wonde zag. Toen begreep ik, dat het kind van mij hield, en ik was o zoo gelukkig Eens, dat ik in slaap gevallen was, droomde ik, dat ik als een stok oud man te bed lag. Gudule zat aan mijn leger en naaide poppetjes. Maar ze was niet klein meer. Ze was een schoone, jonge vrouw van wel twintig jaar. Ik vroeg haar, wat ze toch deed. „Ik naai poppetjes voor de winkels, vader U weet toch, dat het met de molentjes-negotie niet meer ging, en dat ik er toen wat anders op verzonnen heb. Moet u alweer niet innemen, vader „Vader Dat alles droomde ik en ik werd wakker van geluk, en zie, daar op de zelfde plaats zat de kleine Gudule mo lentjes te plakken. O, dacht ik toen, als ik beter word, dan zal ik dat kind ge lukkig maken. We zullen samen in de stad in een lief huisje gaan wonen en een speelgoedwinkeltje gaan doen Ik zal haar alles laten leeren, wat een meisje leeren moet, en vrouw Ringbout zal mij helpen. Ik kan niet zeggen, hoe ik te moede was, als ik dacht aan dat „Vader", waarmede zij mij in den droom aangesproken had. Ik hoor het haar nog zeggen, nóg De oude zweeg even. „Kijk, nu eens aan", zei de dokter. „Dat vertelt me bijna in één adem, dat de menschen zoo slecht zijn en toch zoo goed „Jawel, dokter", hervatte de Fran soos, „maar ziet u, ik kan maar niet gelooven, dat Gudule een mensch is „Geen mensch Wat zou ze dan zijn 7" „Toen ik nog een kind was, keek ik in de kerk altijd naar het orgel, waarop drie engelenbeelden stonden, en het liefst hoorde ik moeder van engelen ver tellen. En nu heb ik zoo al gedacht, of De Fransoos ging niet verder, en daarom vroeg de dokter, wat het was, dat hij dacht. „Of Gudule soms niet een engel zou kunnen zijn, dokter „Gekheid Gekheid Zieke menschen kunnen soms zulke dwaze gedachten hebben. Er zijn hier op aarde geen en gelen, goede man Het zou jammer zijn, als je dat bleef gelooven, want dan zou je op het laatst eindigen met in Gudule tóch kwaad, héél veel kwaad zelfs, te zien. Zooals ik daar straks al zei, het menschenhart is een raar ding. Goed woont daar naast kwaadvreugde naast smart liefde bij haat. Volmaakt goed is niemand, maar heelemaal slecht toch ook weer niet. De beste mensch heeft zijn ondeugden, en de slechtste zijn deugden. Geloof me, ik heb de we reld bekeken, en goed ookMaar, dat is waar ookik heb je beloofd, dat ik je zou leeren potten. Moet ik je dat kunstje nog leeren Van den Hautere keek den dokter lachend aan, en zei„Dat was maar een geneesmiddel, dat ge mij gaaft, dok ter Ik heb dat zoo langzamerhand be grepen. Ik vroeg u zooeven, mij wat anders te leeren menschen leeren lief hebben, en bidden „Maar man, het eerste moet ik u niet meer leeren Gij zijt begonnen met Gu dule en vrouw Ringbout, en mij hebt ge er óók bij gestoptDat zijn er al drie Weet ge wel, dat liefhebben óók potten is 7 Wie veel liefheeft, is rijk, en hij bezit een schat, die geen dief kan ste len. En wat uw tweede vraag betreft, bidden ja, ziet ge, dat kan ik u niet leeren Denk er maar eens over na, en ik wed, dat gij het uzelven leert. Maar. mijn tijd is nu om. Ons gesprek heelt eigenlijk al te lang geduurd Morgen hoop ik wéér te komen, en je dan eens buiten te brengen, als het zulk heerlijk weer is als vandaag. Wel te rusten, hoor De dokter stond op, en na ook Gu dule vriendelijk gegroet te hebben, ging hij heen. „Raad eens, meneer", zei Gudule. „wat de dokter mij vandaag gegeven heeft „Dat weet ik niet, kind." „Een zak met groote, gesuikerde vij gen." „EiEiEn zijn ze lekker 7" „Ik weet het niet, want ik heb er nog geen geproefd. Wil u er één hebben 7" Zoodra ze dit gezegd had, kwam ze met den zak bij het bed. „Luister eens, Gudule", zei de Fran soos, zonder een vijg te nemen. „Als ik nu heelemaal beter ben, gaan wij hier vandaan, en in de stad wonen. Ik zal je dan laten schoolgaan, dan leer je óók Fransch spreken, zooals de dokter en ik. En als je dan veel, heel veel geleerd hebt, gaan we samen een speelgoedwin kel doen. Hoe vind je dat 7" Bij Griep, Koorts, Kou, Rheumatische pijnen, Spit, Pijnlijke ledematen, Ziek en han gerig gevoel. De echte zijn niet rond, maar hartvormig. 12 stuks 50 ct., 2 st. 10 ct. Bij Apoth. en Drogisten. worden Uw tanden 656,^6,61 indien U poetst met p||Q)|i) In tuben van 60, 40 en 25 ct. en doozen van 20 ct.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1