E37B3 Carlo Eppings „Wat Mijnhardt maakt is goed" Keurig zijn onze Mazon Zegelboekjes uitgevoerd I. FLIPSE, Segeerssingel 68 M'burg mm A. VAN ROON Hoofdpijn - Kiespijn - Gevatte koude ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN TïUjnhahfWè Jtfedicirtale Xevertraan. UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 B. K. Wringers, Bedkruiken, Thermos- flesschen EMAILLE MAZON CENTRALE - Vlissingschestraat 35 - Middelburg Meubelen kopen is een zaak van vertrouwen I C. GEENSEN, Langeviele 14, Middelburg Voor iedere FOTO of PLAAT een passende LIJST 7/icU** hetntit VERSCHIJNT OES WOENSDAGSMIDDAGS No. 22 21 FEBRUARI 1940 44e JAARGANG PRIJS DER ADVERTENTIÊN: KOPERSLAGERIJ F* J. VAN AARTSEN KOU OP DE FRANSOOS OF DE DE MOLENTJESMAN Bloemenhuis „FLORA C. FLIPSE, Tel. 786 Dc HOOGSTE PRIJS voor OUD GOUD EN ZILVER betaalt HOOGST TEVREDEN Fa, PAUL VAN SLUIJS, Drogisterij „De Ster" ADVERTENTIÊN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 M& PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN •sssaaaagxatBiasa - -r<•->? 'tn SPANJAARDSTRAAT 17 - Middelburg ITM WB-VV 9 Wrijf 's avonds rug en borst in met Dampo.Dèn onder de woll Volgende morgen beter! Pot 50ct. Doos 30ct. DOOR P. LOUWERSE. (Opnieuw bewerkt.) TWEEDE DEEL. Het was niet mooi van den Fransoos, dat hij aan niets anders dan aan geld sparen dacht. Hij had wel eens aan heel wat anders mogen denken. Aan wat Aan vrouw Ringbout, die heele dagen op „Ter Beuken" bleef en werkte, dat het een lust was om te zien. Aan Tromp, die zoo trouw waakte, als Gudule of vrouw Ringbout sliepen, of niet bij hem waren. Aan Gudule, die zoo lief voor hem zorgde, alsof hij haar nog nimmer on vriendelijk behandeld had. Aan Ja, aan wien moest hij nog denken Aan God Maar het was immers al zooveel ja ren geleden, dat hij dat wel eens gedaan had. Hij was heelemaal vergeten, hoe hij dat doen moest. Hij had ja, als hij aan het tellen ging, raakte hij de kluts kwijt sinds tal van jaren aan niets anders, dan aan zijn geld gedacht, en nu en dan aan de dieren, die hij er op nahield. Alleen in den laatsten tijd had hij wel eens aan wat anders gedachtOp dien avond, toen hij Gudule zag nederknielen en hoorde bidden, toen was hij zoo vreemd te moede geworden. En na dien tijd had hij wel eens meer van die rare oogen- blikken gehad. Vooral, als Gudule hem met haar heldere oogjes aankeek. Of als ze boos op hem was 1 Welke oogen kon ze dan zetten I En hoe kwam het, dat hij haar niet durfde slaan, als ze hem zoo aankeek Hij durfde haar wel gooien, smijten zelfs met het hoofdje tegen een balk, als zij bad, en de oogjes dus gesloten hield. Ja, dat had hij ge daan. Maarwanneer Hij was het vergeten, want er was na dien tijd zoo veel gebeurd. Hoeveel dagen had hij daar nu al gelegen Zou die buil al weg zijn Zoo dacht hij op den tienden dag na dien vreeselijken avond. Gudule zat bij zijn bed molentjes te maken, en straks zou dokter Van der Denning komen en zeggen, dat hij wel eens een kwartiertje overeind zitten mocht. Dan zou hij eens kijken, of die buil al verdwenen was. Dan zou hij Stil, daar viel hij in slaap. En onderwijl hij sliep, kwam de dok ter. Hij beschouwde den zieke vol aan dacht, en toen zei hij tot Gudule „Me neer is heel wat beter, kind I Hij zal heelemaal genezen, en als hij straks wakker wordt, mag hij een half uur overeind zitten, hoorEn wat ik zeg gen wil, hier, dat is voor jou Je bent een best, een lief kind I" De dokter stopte haar een papieren zak in de handjes en liep weg, alsof hij kwaad gedaan had. Zenuwtabletten koker 75 cent Maagtabletten koker 75 cent Hoofdpijntabletten Inker 60 cent Laxeertabietten doos 60 cent Alleen echt met den naam Mijnhardt. Wij leveren U nog steeds een MOOI BRUIDSBOUQUET voor 2,50 van SERINGEN. WITTE ANJERS 4.—. Inhoudende 20 Witte Anjers en 2 Corsages. WAL 38 - Telefoon 676 - Middelburg. GEDIPLOMEERD VOETKUNDIGE. Lombardstraat 13, Middelburg, Prettige behandeling. Naar verkiezing bij U of bij mij aan huis. Gudule deed den zak open, en wat waren dat Groote, platronde din gen, met suiker er op En wat roken die lekker Wat zouden het zijn Vrouw Ringbout was buiten bezig, de wasch te doen. Die zou het haar zeggen. Op haar teentjes sloop zij er heen, en vernam toen van haar, dat het beste vijgen waren, die o zoo lekker op de boterham smaakten, en zóó uit de hand óók wel, asjeblieft Gudule ging weer naar binnen en was buiten zichzelve van vreugde. Ze had wel willen zingen, als ze maar ge durfd had Wat waren er toch goede menschen op de wereld En hij, hij, die daar zoo ziek gelegen had, ja, hij was ook goed, heel goed Hij wist wel, dat ze zijn geld niet stelen zou, en daarom had hij haar gezegd, waar zijn geld lag. Hoe lief was dat van hem En nu werd hij beterDat kwam, omdat de dokter zoo trouw voor hem zorgde. Ja, die dokter was wat een braaf en knap manKon ze hem maar eens wat gevenMaar och, ze had niets, heelemaal niets Zij dacht een oogenblik na, en Wacht, dat kon ze onZen Lieven Heer toch wel vragen. De zieke werd wakker en zag Gu dule, maar zij zag hem niet. Zij vouwde weer haar handjes en zachtjes sprak zij nu„O, Lieve Heer, geef den goeden dokter toch wat, om dat hij meneer weer beter maakt. Me neer mag al ove eind zitten, en nu ben ik zoo blij, want meneer houdt van mij, en ik houd zoo veel van meneer Och, och, ik ben zoo blij, zoo blijZal U den dokter dan wat geven De men schen zeggen, dat Gij nog veel beter zijt, dan alle menschen hier op aarde. Vrouw Ringbout zegt het ook, en dón zal het wel waar zijn Zal U den dokter dan wat geven Amen De Fransoos had alles, alles verstaan! Neen, zóó bad de pastoor, die hem jaren geleden aangenomen had, niet. Tenminste, hij had het nooit zoo van hem gehoord, meende hij. Maar het was ook al zoo lang geleden, zoo heel, heel langHet kon toch wel zoo zijn ook En onderwijl hij Gudule zoo hoorde spreken, zoo kinderlijk eenvoudig, zoo hartelijk en oprecht, viel er een vrien delijke zonnestraal door het verweerde vensterraam. En langs dat straaltje ste gen twee woorden, niet meer dan twee woorden ten hoogen hemel „Goede God En alsof dat zonnestraaltje haast had, die woorden te bezorgen, verdween het opeens, en twee groote tranen big gelden langs de bleeke, vermagerde wangen van den zieke en bleven in zijn langen baard hangen. „Gudulesprak hij zacht. Gudule stond verschrikt op, en vroeg: „Wat belieft u, meneer?" „Kom eens hier, kindzei de Fran soos. Gudule kwam bij het bed, en Daar zag zij twee andere tranen uit zijn oogen komen. „O, wat scheelt er aan, meneer?" riep zij. „Kom nog wat nader, kind Nog wat verder Gudule boog zich over zijn gelaat, ende Fransoos gaf haar een kus. „God zal u zegenenGij zijt een goed kind fluisterde hij haar toe. De kleine meid was diep ontroerd en brak in een krampachtig snikken uit. Maar opeens greep ze zijn handen en die met vurige kussen bedekkend, zei ze zacht„Wat is u goed I Wat is u goedWat kan ik voor u doen „Niets, kindlief, dan mij vergeven, dat ik je zoo dikwijls leelijk behandeld heb. Ga nu wat naar buiten en ver lucht je wat. Ik wil een poosje alleen tt zijn. Gudule verwijderde zich, om buiten aan vrouw Ringbout te vertellen, wat meneer gedaan had. De groote vrouw, die zoo kwaad niet was, als ze er wel uitzag, ging bijna dansen van blijdschap, en haar handen afdrogend, liet ze de wasch staan en zei„Dat moet ik da delijk aan mijn man gaan vertellen Het zachte zomerkoeltje, dat woei, lichtte de dik belommerde takken even op, en deed de zon door de gemaakte openingen allerlei figuren op het pad teekenen. De mugjes dansten, de bijtjes gonsden, de vliegjes zoemden alles, alles was vol zomervreugde. Zoo was het eigenlijk al dagen lang geweest, maar in haar verdriet had Gu dule dat alles niet gehoord en gezien. Om van den zomer te genieten, moet het ook zomer in het hart zijn. En zomer, volop zomer was het nu in het hartje van juffrouw Gudule, de kleine huishoudster op „Ter Beuken". Maar het was ook zomer daar bin nen in het keldervertrek. Vele, vele jaren achtereen had de man, die daar met open oogen op zijn ziekbed lag, alleen voor zichzelven ge leefd. Wat bij de menschen mooi en goed was, wat kon het hem schelen Het raakte hem niet. Alleen goud en zilver waren voor hem mooi en goed. Wat in de schoone en rijke natuur alle menschenharten vroolijk stemde en den mond een dankbaar lied deed aan heffen, hij hoorde of zag er niets van De natuur was voor hem nooit schoon, nooit rijk Van zingen hield hij niet En muziek, bah Het ldink-klink-klank van zilver- en goudstukken was voor hem de schoonste muziek. En nu? Onderwijl Gudule met haar viervoe tige vriendjes en vriendinnetjes sprak, en aan Tromp vertelde, dat meneer nu wel gauw beter zou worden, en aan Cook, dat het domino-spel weer spoe dig voor den dag zou komen, zette een vinkje zich in het open raam van het woonvertrek, en begon daar zóó lustig te slaan, alsof hij gerust en wel In den boom bij zijn nestje zat. Een nieuwe tranenvloed kwam uit de oogen van den Fransoos en legde zijn hart, dat oorspronkelijk door en door goed was geweest, weer open en bloot voor al wat goed en schoon op de we reld is. En toen des avonds de dokter kwam, en Gudule het vertrek verlaten had, zei hij„Dokter, kunt ge mij niet wat anders leeren, dan geld sparen „Wat dan, mijn vriend klonk het op innemenden toon. „Menschen leeren liefhebben, en bid den, dokter 1" De dokter drukte hem de handen, en zei„Genezen van twee ziekten I Ik wensch u van harte gelijk, mijn vriend!" (Wordt vervolgd) TAFELBILJARTS 10 korting, prima Biljartlakens, opleggen inbegr. 27.50, Prima Glasballen 12.50. Opruiming alle soorten Zaal- en Kantoorkachels. Firma LOONTJES, Dam 21, Middelburg. Mijnhardtjes (dit zijn hartvormige cachets) helpen snel en goed. Doos 50 ct. Proefdoos 10 ct. Een lust is het, om de zegels netjes in de vakjes te plakken op de gegomde kaart. Ja, die zegelkaarten kunt U geheel gratis bij Uw winkelier krijgen Als hij U niet helpen kan, dan even een briefkaartje aan ons en wij sturen U een zegelkaart en een briefkaart voor ver goeding toe. Het adres Komt U bij ons eens een kijkje nemen voor Uw Woon-, Zit» en Slaapkamer. In Old-Finish of Eiken uitvoering. 2 Clubs en 4 Stoelen, massief Eiken, Wollen Moquette vanaf 69.74.enz. S** 50 MODELKAMERS Wenscht II iets te verkoopen* laat dit dan eerst door ons waardeer en* Eigenhaardstraat 1 Middelburg Te huur 2 aparte Benedenh. met tuin, Huis alleen met tuin en Winkelh., ƒ2.ƒ3.50 en ƒ4.per week. In. Seisbolwerk 2. KACHELHOUT. Gegarandeerd droog hout als gekapte Houtjes, per groote baai- zak, bij 10 zakken gelijk korting. Mooie bosjes per 100 en per 1000. Wordt zonder prijsverhooging thuisbezorgd. Bekend adres ADRIAANSE, Achtersingel 24 of DE KAM, Lambrechtstraat 10. Aan hetzelfde adres zoo goed als nieuw Balkhout en droog KUefhout. »-{•;. Dat is geen getob en dat terwijl VAN ROON geruischloze WAS MACHINES levert voor 44.75 contant! Trouwens, een WRINGER MET BOK kost daar slechts 10.90. Een breede MIELE WRINGER 10.90. Stevige Wringerbokken 2.50, 3.-, 3.50 Hercules Wasmachines nog heel billijk. Weg mei al die nadeelen f d- van moeizaam zwoegen - en langdurig sfofopjagen EEN GOEDE STOFZUIGER IS TOCH GEEN LUXE 1 En nu koop ik een Stofzuiger, Electro Bezem of een Gouden Standaard. VAN ROON levert pracht STOFZUIGERS met hoog zuigvolume voor 29.75 contant. LANGEVIELE 62 MIDDELBURG Zuivere Petroleumkachels 8.75, 9.75, 14.18.21.27. Gascomforen, Gasfornuizen, Keukenkachels. Haarden en Haardkachels, Emaille-, Alluminium- en Chroom-artikelen. Komt U eens zien bij ons en vraagt wat U nodig hebt. Voorraad Oliebussen, 10 Liter 1.19 Nijptang en Duimstok 38 cent Voorraad Oliebussen, 5 Liter 0.79 Mooie Snoeischaar 35 cent Bent U al 888 gebruiker Voor Meubelen, Zeil, Schoenen en Kachels. HP" Wij leveren kwaliteits-artikelen VOORDELIG I zijn alle gebruikers van onze bekende Ze is goudgeel van kleur, bevat de onmisbare hoeveelheid Vitaminen AD en zonder onaangename smaak. Uw kinderen drinken ze graag. Slechts 55 cent per groote vierkante flesch. Millioenen Levertraan, Sa- nostol, Emulsie's, Halitran en z. zijn nog aan de oude prijzen. VLASMARKT 17, TEL. 641, MIDDELBURG. 3 KASSABON.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1