WITTE WEEK WIENER S. WIENER Co. Trekt God Zich nog iets van deze wereld aan? 4 Carlo Eppings UÖËD GOEDKOOP Fa BOUMAN SEGEERSTRAAT - Telef. 515 levert prima RUNDVLEESCH. Prima Varkensvleesch H Prima Kalfsviaasch Kaifsknpjes4pond/i.~ P Segeerstraat Segeerstraat W KEES HUYBREQTS - Middelburg - Tel. 468 OPENING Ba k ke r s va kc u rs u s. 4 MAART a.s. Gelukskantoor FRANS DAMMAN Ben zine-prijsver hooging: 25, 28, 32, 36, 42 ct. 55, 65, 75, 85 ct. Nette Jongen €en ongebruikte postzegel gooit U toch niet weg?? u> JY'ergensbeter! JYergens MIDDELBURG. Maandag MAART inmffli de Heer J. J. BUSKES Jr. van Rotterdam VRIJDAG 16 FEBRUARI, 8.15 uur, Engelsche kerk, Simpelhuisstraat, Middelburg. voor velen een GELUKSDAG. (Eigen trekking) Per deelname 1/20 2.50. Nog enkele verkrijgbaar bij VF» IEDER ONTVANGT IS GRATIS Trekkingslijst Tel. 786 Wli süst Voor 100 zegels op de plakkaart wordt U 50 cent uitbetaald Runderlappen 21/2 pond 100 ct. Rollade Rib of Lende Runderrollade 21/2 pond 100 ct. 21/2 pond 125 ct. Runderstukken 21/2 pond 110 ct. Gehakt 3 pond 100 ct. Rund. Rib of Lende Schenkelmoot 3 pond 100 ct. 21/2 pond 125 ct. Heden groote voorraad Gehakt 2 pond 90 ct. Worst 2 pond 90 ct. Dikke Bladreuzel 75 cent Kilo. Reuzel 2 pond 85 ct. a Varkenspooten 3 voor26 ct. Lappen 21/2 pond 100 ct. Rib of Lende pond125 ct. Versche Leverworst 20 ct. per pond Fricandeau 21/2 pond 150 ct. Bloedworst 20 cent per 21/2 ons Gehakt 2 pond 80 ct. Boterhamworst 20 cent per 21/2 ons co co K leine comfortabele auto van wagen techniek onder Op Dinsdag 20 Februari 1940 zal 's avonds half 8 in het J.V. gebouw (Singelstraat) de nieuwe vakcursus geopend worden, uitgaande van het Chr. Instituut voor Bakkers vakonder wijs te Rotterdam. BLADREUZEL 75 CENT PER KILO. v lrxnnvj u, telefoon i98 - middelburg Meisjes Directoirs Meisjes Onderjurk Dames Onderjurk <rr jnn pi Directoirs 56,54,78,83 Ct. TRI CO 7 A GET A BRIE K GortstraatMiddelburg VERENIGING „DE AMBACHTSSCHOOL" MIDDELBURG. gevraagd. LOOPJONGEN EEN JONGEN Nette SLAGERSJONGEN EEN FLINK DAGMEISJE Flinke DAGDIENSTBODE EEN DIENSTBODE EENIGE MEISJES. EEN MEISJE gevraagd een NET DAGMEISJE NET MEISJE AANKOMEND MEISJE FLINKS MEISJE NET DAGMEISJE EEN NET MEISJE FLINK MEISJE FLINKE DIENSTBODE NET MEISJE NET MEISJE EEN MEISJE EEN NET MEISJE Christel. Geref. Gemeente Velo Handwaschmachine. Slagerij Poelman, Brakstraat, OVER DIT ACTUEELE ONDERWERP ZAL DE BEKENDE SPREKER. EEN LEZING HOUDEN OP IT GELEGENHEID TOT DEBAT EN Noordstraat 67 - Tel. 692 Middelburg. Zendt postwissel of stort 'top Giro No. 151303 NOMINALE PRIJZEN 1 van 100.000 gulden 1 van 50.000 gulden 3 van 25.000 gulden 2 van 20.000 gulden 1 van 15.000 gulden 1 van 10.000 gulden 5 van 5.000 gulden 5 van 2.000 gulden 11 van 1.500 gulden 75 van 1.000 gulden enz. enz. PREMIES 1 van 1 van GEDIPLOMEERD VOETKUNDIGE. Lombardstraat 13, Middelburg, Prettige behandeling. Naar verkiezing bij U of bij mij aan huis. Zware Witte Baddoek met roode rand en franje, maat 55 X 103, nu 38 Prima flormat Zijden Kousen, zware kwaliteit, mooie beige of grijze tinten 98 Gummi Babybroekjes, rose of wit, maat 2, kost slechts 19 Molton Wiegdeken, prima kwal., rose, zalm of bleu, thans 98 Wollen Kinderledikant Deken, rose, zalm of bleu, maat 90 x 1404,48 Elastiek Steppin Corset, goed rek' baar, met 4 jarretels, 2 maten §8 Machinegaren, 100 yards klossen, per 2 k 1 o s 1 wit en 1 zwart) 121/2 Bijzonder chique Heeren Zelf' binders, kreukvrije kwaliteit, aparte dessins 58 Kousen in de nieuwe Voor' jaarstinten 98 Streepdessins, hoog gesloten model J ,29 Tetra Luiers, 65 X 65, met kleine vlekjes, extra voordelige prijs J8 Blauwe Blokhanddoek, soliede kwal., frissche ruiten, slechts 15 Directoir-elastiek, stukjes 10 meter, beste kw., een koopje 24 A. Prins v.h. Langedelft t.o. Prov. Bibliotheek Telefoon 144, Middelburg. Natuurlijk niet, dat zou al te dwaas zijn I Ja maar, Mevrouw, ook Mazon Spaarzegels hebben gelds waarde. Nèèn, werk is er niet aan hoor. De kaart is gegomd, dus het gaat zóó gemakkelijk. En U zult zelf verbaasd zijn, dat Uw kaart zoo gauw vol is SLAGERIJ LEIJNSE Daar is niet over te praten, maar wel over het verbruik van Uw wagen. Want NU meer dan ooit, moet zeker de eisch van Uw wagen zijnZUINIG Dm is alleen de D. K. W en de een Het verbruik is 1 op 15 De aanschaffingskosten laag en het onderhoud beneden ieders verwachting. NU IS HET Tip om bij ons 'n demonstratie te vragen. Het verplicht U tot niets. ;.V. 1 Op dezen avond zal nog gelegenheid gegeven worden zich voor dezen cursus op te geven. A. U. LE COINTRE, Secretaris. STATIONSSTRAAT 5, MIDDELBURG. PRIMA LAMSVLEESBout 40, Coteletten 35, Kripjes 25 ct„ alles per 5 ons. PRIMA RUND-, KALFS- EN VARKENSVLEES. 1 POND VERSE LEVERWORST 26 cent BOERENLEVERWORST EN VARKENSHOOFDKAAS. ROLPENS 75, GELDERSE ROOKWORST 65 cent per pond CX/PDH APF VLEESHOUWERIJ DAM 79, aardig model met zakje waarvan U lang plezier zult hebben lUdjp 100 ul> AANGIFTE VAN NIEUWE LEERLINGEN tot en met Zaterdag 24 Februari 1940, telkens des voormiddags van 912 uren bij den Directeur der School (Molen water, ingang Zuidsingel), uitgezonderd Maandag- en Dinsdagmorgen. AMBACHTSSCHOOLIngeschreven wordt voor de vakken TIMMEREN EN MACHINALE HOUTBEWERKING HUISSMEDEN, SMEDEN EN BANKWERKEN, MACHINEBANKWERKEN, w.o. autogeen- en electrisch lassen HUISSCHILDEREN EN VERFSPUITEN, ELECTROTECHNIEK, Tot de eerste klasse worden alleen toegelaten zij, die bij de aanvang van de cursus, welke zij wensen te volgen ten minste 12 jaar en 8 maanden oud zijn en tevens voldoende lager onderwijs hebben genoten, of indien zij 12 jaar, doch nog geen 12 jaar en 8 maanden oud zijn, een bewijs over leggen, dat zij het ZEVENDE leerjaar ener lagere school met vrucht hebben doorlopen. (Bij de aangifte moet volgens Art. 14 der Nijverheidsonderwijswet een genees kundige verklaring worden overgelegd, uit welke blijkt, of de leerling voor het ge kozen ambacht, vak of beroep lichamelijk al dan niet geschikt is. De plaatsing zal niet worden geweigerd uitsluitend op grond van de overweging, dat deze verklaring niet gunstig luidt.) AVONDCURSUS BEHANGEN EN STOFFEEREN. Voor de practische winteravondcursus in het behangen en stofferen wordt reeds thans de gelegenheid geboden, zich hiervoor aan te melden. Ook gediplomeerden der Ambachtsschool kunnen zich hiervoor opgeven. 2-JARIGE OPLEIDING VOOR SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE (VOORLOPIG DIPLOMA). Verder wordt aan oud-leerlingen (ook van andere Ambachtsscholen), die in het J bezit van een einddiploma der afdelingen Smeden en Bankwerken, Electrotechniek of 1 Motor- en Rijwielherstellen zijn (z.g. Practische afdeling), de gelegenheid geboden i zich voor Scheepswerktuigkunde ter Koopvaardij met het voorlopig diploma te be kwamen. Ook leerlingen, in het bezit van een bewijs van overgang naar de 3e klasse hogere burgerschool met 5-jarige cursus of een der erkende diploma's M.U.L.O. met vol doende cijfers voor wis- en natuurkunde, kunnen als z.g. theoretici worden geplaatst. (Bij de aangifte het laatste rapport overleggen.) Overgelegd moeten worden geneeskundige verklaringen, waaruit blijkt, dat vol daan wordt aan de eisen van gehoor- en gezichtsscherpte, vereist voor de toelating tot de machinistenexamens. (Deze verklaringen af te geven door oor- en oogarts.) G. VAN NEDERVEEN, Waarn, Voorzitter. S. CALJOUW, Secretaris. Aanmelden Donderdag. Adres Vlissingschestraat 35, Midi GEVRAAGD EEN Adres DE NIJS, Lange Delft, Middelburg gevraagd voor de Bottelarij, leeftijd 16 17 jaar. Adres J. J. DE VLIEGER, Rotterdam sche kaai 29, Middelburg. GEVRAAGD. Adres SLAGERIJ A. J. DE PAGTER, Korte Noordstraat, Middelburg. GEVRAAGD. Adres Jesajes, Gortstraat, Middelburg. Aanmelden 's avonds van 89 uur. GEVRAAGD EEN Adres Mevr. VROOM, Dam 57, Mid delburg. GEVRAAGD Adres Hotel 0 jaar BURG", Middelburg N.V. Stoomwasscherij „Volharding", Fil. Groote Markt 4, M'burg, vraagt Reiskosten worden vergoed. Mevr. Ritman, Loskaai 43, vraagt voor dag of dag en nacht. Adres LANGE DELFT 123, Middelburg, GEVRAAGD EEN tot 4 uur, niet beneden 18 jaar. Adres Mevr. Fontijne, Rouaansche kaai 9, Middelburg. GEVRAAGD NET liefst uit den boerenstand, 's Zondags vrij. Adres Abrahamse, Spanjaardstraat 23, Middelburg. Mevrouw WoltaBs, Vlasmarkt 11, Mid delburg, vraagt een van 82 uur. 's Zondags vrij. GEVRAAGD, leeftijd 16 17 jaar. Adres Mej. Kleinepier, Vlasmarkt 50, Middelburg. gevraagd, niet beneden de 15 jaar. Adres Tramsingel E 70, Middelburg. gevraagd, voor huishouding en winkel. Adres W. Sinke, Langeviele 76, Mid delburg. Mevrouw JERdNIMUS, Londensche kaai, Middelburg, vraagt een liefst voor den dag. GEVRAAGD EEN voor de morgenuren, wegens ziekte der tegenwoordige. Adres ZANDSTRAAT 1, Middelburg. GEVRAAGD EEN Adres Mej. van Damme, Lange Noord straat 3, Middelburg. Gevraagd tegen 1 Maart voor de morgenuren, van 812 uur. Aanmelden Donderdag 78 uur, Noord- weg 65. gevraagd, voor de morgenuren. Adres Noordstraat 4143, Middelburg. te Middelburg (Gasthuiskerk). D.V. VRIJDAG 16 FEBRUARI a.s. hoopt voor de Gemeente op te treden Ds. H. VISSER van Dordrecht, des avonds om 7 uur. TE KOOP EEN Zeer billijk. Adres J. Plasschaert, Heerengracht 44. Middelburg. Ruim voorzien in Rund-, Kalfs- en Varkensvleesch. Verder steeds voorradig Varkenspooten, Kluiven en Dik Spek en Reuzel. Eiken Donderdag versche Leverworst en Hoofdkaas. Beleefd aanbevelend.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 3