Griep, Kou, Pijn. LlTLlb! In STOFZUIGERS J. A. MENNES Slagerij „DE VLEESHAL" Korte Delft Middelburg 7/loto« ketMlt A. VAN ROON ^^1 mmA W- ukmm Heerencostumes naar maat Kleermakerij J. Hooftman Jr. I. FLIPSE, Segeerssingel68 M'burg DAMPO Na de Wasch Hlazön Sf\aavzeqels hMen u/aacde- Wringers, Bedkruiken, Thermos- flesschen B. K. EMAILLE Beparel U temden iets voor de boterham Meubelen kopen is een zaak van vertrouwen C. GEENSEN, Langeviele 14, Middelburg KOPERSLAGERIJ F. I VAN AARTSEN SLAAP UW VERKOUDHEID WEG DE FRANSOOS OF DE DE MOLENTJESMAN Bloemenhuis „FLORA C. FLIPSE, altijd een poeder of cachet van Mijnhardt. INLANDSCH HOUT! De HOOGSTE PRIJS voor OUD GOUD EN ZILVER betaalt SPANJAARDSTRAAT 17 - Middelburg ijf rug en borst in met Dampo. Dan U den volgenden morgen beter I 50 ct. Tube 40 ct. Doos 30 ct. DOOR P. LOUWERSE. (Opnieuw bewerkt.) TWEEDE DEEL. Nog vóór de dokter kwam, versche nen er al drie heeren van het gerecht, die den heelen tuin doorzochten en niet alleen de plaats vonden, waar de moord aanslag geschied was, maar in den mod der ook voetsporen, waarin de oude, versleten schoenen pasten, welke een agent, die bij hen was, in een doek bij zich had. Toen de dokter kwam, om naar den ouden man te zien, vond hij dezen naar omstandigheden heel wel, en op een vraag van een van de heeren van het gerecht antwoordde hij dan ook, dat de oude een schedel had, die bijzonder hard en dik was, want dat een gewoon mensch onder zulk een slag vrijwel on middellijk gedc 5d zou zijn. Dat de man nog over geno g krachten beschikt had, om naar huis te strompelen, was eigen lijk onbegrijpelijk. Het gerucht van den diefstal en den moordaanslag op den bekenden molen tjeskoopman werd als een loopend vuur tje verspreid, en den heelen dag stonden menschen voor het hek. Toen Gudule, na eenige uren op den zieke gepast te hebben, een oogenblik in den tuin ging wandelen, en bij het hek kwam, stond daar een gouvernante met haar leerling, een lief meisje van een jaar of zes. ,,Mag ik binnenkomen 7" vroeg de kleine, terwijl zij haar kopje door de ijzeren spijlen heen stak. „Als ik den molentjesman eens zien mag, dan krijg je een van mijn mooiste poppen, hoor!" „Meneer is zoo ziekzei Gudule zacht. „Er mag niemand bij hem komen Hij zal misschien wel sterven." „Je moet zoo niet schreien, toe sprak het meisje medelijdend. „Wie weet, of hij niet beter wordt. Houd je zoo veel van hem „Jasnikte Gudule stil. „Hij was zoo goedzoo goed voor mij. Gis teren gaf hij mij nog boterhammen en koffie met suiker." Het keurig gekleede meisje lachte eens en zei„Suiker krijg ik eiken dag en koffie lust ik niet. Mag ik dan eens komen, als hij beter is „Ik zal het vragenzei Gudule, en toen ging zij langzaam den tuin weer in. Onderwijl zij daar zoo alleen dwaalde en op het plekje kwam, waar haar „ouders" en „Treesje-zus" groeiden, zag ze weer de plek, waar de Fransoos door Van Drijften en Koen overvallen was. En zonder te denken aan de ruwe woorden, die de oude haar menigmaal toegevoegd had, ja, zonder zich ook maar even te herinneren, dat hij haar zoo woest tegen een balk gesmeten had, en alleen denkende aan zijn vriendelijke woorden en daden van den vorigen met n schitterende glans door ze te poetsen met |J w' Vlf V ltf [n tuben van 60, 40 en 25 et. en doorew van 20 ct. Wij leveren U nog steeds een MOOI BRUIDSBOUQUET voor 2.50 van SERINGEN. WITTE ANJERS 4.—. Inhoudende 20 Witte Anjers en 2 Corsages. WAL 38 - Telefoon 676 - Middelburg. avond, wierp ze zich op de knietjes en bad „Och, Lieve Heer, maak meneer toch weer beter Ze zeggen, dat U alles kan Hierop ging Gudule weer naar bin nen, en nam plaats aan het ziekbed van den ouden man, die in de koorts aan het ijlen was, en nu en dan akelig lachte, als hij van een kist met steenen sprak. Tegen den avond kwam de dokter nog eens weer, en daar hij bevond, dat de oude veel te woelachtig was, schreef hij hem rustpoeders voor, waarvan het gevolg was, dat hij voortaan 's nachts rustig bleef. Daar hij overdag telkens naar „Juf frouw Gudule" vroeg, en zich door nie mand anders wilde laten helpen, zoo had het kind haar stroozak naar bene den gehaald en dien bij het bed van den grijsaard gelegd. Dat meneer wakker worden wat noodig hebben en niet ge holpen worden zou, hiervoor bestond geen vrees, want als Tromp maar zag, dat zijn meester een arm bewoog, dan maakte hij er Gudule opmerkzaam op. Het was, alsof de hond zijn ontrouw jegens zijn meester wilde goed maken. II. Onze Vader Den volgenden dag kwam de dokter om negen uur, en, na de wonde onder zocht en den pols van den lijder ge voeld te hebben, bevond hij hem voor het oogenblik buiten gevaar. „Moet hij geen eten hebben, dokter?" vroeg vrouw Ringbout. „Eten Neen, niet noodig Hij zal er ook geen trek in hebben, ja, het zelfs niet eens kunnen verdragen. Maar wat bouillon acht ik wel goed." „Bouillon zei vrouw Ringbout. „Bouillon is dure waarGoed voor menschen, die geld hebben, maar ik heb het niet 1" „Bij wien haalde hij dan in de stad zijn vleesch vroeg de dokter. „Bij niemand, dokterDe man was te rierig, om vleesch te koopen. Hij heeft anders geld genoeg De dieven zijn leelijk door hem beet genomen Ha, haeen kist met steenen Waar zou hij den aap nü verstopt hebben Weet jij het, Gudule „Neen", gaf het meisje ten antwoord. „Neen, ik weet het nietMaar als ik het wist, zou ik het tóch niet zeggen „Geld Geld stamelde de oude, die blijkbaar meer hoorde, dan men wel dacht. „Geld Geld Juffrouw Gudule, hier, kom hier, zeg ik je Hier, hier, hier, met je oor aan mijn mond." heeft men vaak last van schrijnende han den. Dit schrijnen houdt dadelijk op door Purol. Gudule ging naar hem toe, boog zich over hem heen, en zachtjes lispelde de zieke nu: „Sleutelkelder... boven Columbus' hok ondertrapeen kistjegeld Pas op, alsje je me verklikt Gudule bloosde, maar waarvan wist ze niet. Haar hartje klopte sneller, maar waarom begreep ze niet. Er kwamen tranen in haar oogjes, maar hoè die daar kwamen, begreep zij evenmin. Snikkend gaf zij hem een kus op het hooge, marmerbleeke voorhoofd. Hoe ze dat durfde en waarom ze dat deed, kon ze zelve niet zeggen. Zachtjes verliet zij het vertrek, vond den sleutel op een plank boven Colum bus' slaapplaats, ging er mee naar den kelder, deed er de deur mede open, en onder de trap, ja, daar zag ze losge woelde steenen. Op die plaats ging ze zoeken, en spoedig was het kistje ge vonden. Ho, wat een hoop geldGoud en zilverGouden Willems, gouden duka ten, Zeeuwsche rijksdaalders, Holland- sche rijksdaalders, guldens, kwartjes, dubbeltjes Wat al geld, wat al geld Mijnhardt's Poeders per stuk 8 cent. Doos 45 cent. Cachets, genaamd „Mijnhardtjes" 2 st. 10 ct. Doos 50 ct. Zij kende het niet eens. Een kwartje had ze één keer in haar handjes gehad, doch een gulden, of een stuk, dat nog méér waard was, nooitDat had ze zelfs nooit gezien. Ze nam er drie gul dens uit, stopte het kistje weer in het gat onder de trap, borg den sleutel en kwam terug in de kamer. Zij deed dat zoo zacht mogelijk, om hem niet te la ten hooren, dat zij er was. Maar de zieke had een scherp gehoor, en nau welijks was ze binnen, of hij zei„Juf frouw Gudule, hier, hier, met het geld Hier, hier Wat heb je Gudule kwam naar het bed en stopte hem de drie guldens in de hand. „Te veelVeel te veelEen halve gulden is genoeg steunde hij. „Ik ken geen halve guldens", zei Gu dule. „Hoe zien die er uit 7" De dokter schudde het hoofd, en zei: „Hij is beter bij zijn zinnen, dan ik dachtWat een sterke kerel „Ik zal zélf gaan", zei de zieke nu, doch eer hij een poging kon doen, om zich op te richten, was de dokter bij hem, en zei„Blijf liggen, man, blijf lig gen Als je opstaat, beteekent dat je dood I" Hierop boog hij zich over hem heen en fluisterde hem toe „En wat had je dan aan al je geld, als je dood ging Dit laatste had de uitwerking van een kalmeerend geneesmiddel. De Fransoos bleef rustig liggen, en zei„U hebt ge lijk, ja, ja, niet dood gaan Wat zou ik dan met mijn geld doen 7" „Ik zal wel zorgen, dat de kleine het niet vermorst. Ik ben nog grooter geld potter dan jij sprak de dokter, maar alweer zóó zacht, dat alleen de zieke hem hooren kon. De Fransoos glimlachte even. „En als je beter, heelemaal beter bent", vervolgde de dokter op denzelf den toon, dan zal ik je leeren, hoe ik pot De Fransoos drukte hem de hand. Ha, dat was nog eens een dokter naar zijn hart De oude bedroog zich evenwel, want in heel den omtrek was geen guller man te vinden, dan dokter Van der Denning. Als men hem soms den raad gaf, toch wat meer rekeningen te sturen en niet zoo dikwijls voor niemendal te werken, dan zei hij meestal„Och, kom Als onze Lieve Heer maar zorgt, dat ik niet arm word, dan zal ik wel zorgen, dat ik niet rijk word." Maar waarom zei hij dan tot den Fransoos, dat hij hem zou leeren geld potten 7" Wel, dokter Van der Denning had uit alles begrepen, dat hij hier met een ouden gierigaard te doen had, en nu wist hij geen beter middel, om hem kalm te houden, dan hem te beloven, dat hij hem zou leeren, wat eigenlijk sparen was. Om te herstellen was rust noodig, en van dat oogenblik af bleek de Fran soos buitengewoon kalm. Hij dronk bouillon hij slikte zijn drankjes hij liet zich geduldig verbin den hij liet Gudule in het rustig bezit van den keldersleutel hij lag doodstil. En dit alles deed hij alleen, om toch maar gauw beter te zijn, want dan zou de dokter hem nog een betere wijze van sparen leeren. (Wordt vervolgd) brengen wij bekende kwaliteitsmerken, zooals WALDORP, VAMPYR, RUBLI enz. in prijzen vanaf 38.prima afwer king, bijna geruischloos. Allen met garantie Vraagt vrijblijvende demonstratie. BV MIDZA-ZAAK -^1 Electrotechnisch Bureau Lange Noordstraat 57-59 to. Blindenhoek, Telefoon 592, Middelburg. MUZIEKHANDEL. Pracht Harmonium, prijs 115. met garantie. GEBR. VAN DAMME Lange Noordstraat 3, Middelburg Stemmen, Repareeren, Verhuren, Inruilen, Transport. DIT IS EEN AFBEELDING VAN EEN MAZON SPAARZEGEL, ZOALS U DIE IN OF OP DE MAZON VERPAKKINGEN VINDT U kunt ze op die aardig gegomde opplakboekjes plakken en daarna inleveren voor le. geld 2e. cadeaux 3e zomer-vacantie-tochten. Vraagt Uw winkelier eens inlichtingen is uw voordeeligst adres voor Rund-, Kalfs- en Varkensvlees. Bladreuzel 75 ct. per K.G. Hoofdkaas Y2 pond 15 cent. Boerenleverworst 25 cent per pond. 2 ons Ge braden Rosbief 30 ct. Vleeskluiven, Mergpijpen, Soepbeenen, Verse Varkenspoten. Daar nu het buitenlandsch hout schaars en duur is, zagen wij inlandsche boomen aan baddings, ribben, planken, latten, palen, enz. Prijzen zeer billijk. Brandhout vanaf 30 cent per baal, afgehaald. GOEDBLOED, Kistenfabriek en Houthandel, Telefoon 277 te Middelburg. Dat is geen getob en dat terwijl VAN ROON geruischloze WAS MACHINES levert voor 44.75 contant! Trouwens, een WRINGER MET BOK kost daar slechts 10.90. Een breede MIELE WRINGER 10.90. Stevige Wringerbokken 2.50, 3.-, 3.50 Hercules Wasmachines nog heel billijk. i Weg mef al die nadeelen van moeizaam zwoegen en langdurig stof opjagen EEN GOEDE STOFZUIGER IS TOCH GEEN LUXE 1 En nu koop ik een Stofzuiger, Electro Bezem of een Gouden Standaard. VAN ROON levert pracht STOFZUIGERS met hoog zuigvolume voor 29.75 contant. LANGEVIELE 62 MIDDELBURG Zuivere Petroleumkachels 8.75, 9.75, 14.18.21.27. Gascomforen, Gasfornuizen, Keukenkachels, Haarden en Haardkachels, Emaille-, Alluminium- en Chroom-artikelen. Komt U eens zien bij ons en vraagt wat U nodig hebt. Voorraad Oliebussen, 10 Liter 1.19 Nijptang en Duimstok 38 cent Voorraad Oliebussen, 5 Liter 0.79 Mooie Snoeischaar 35 cent Bent U al 888 gebruiker Voor Meubelen, Zeil, Schoenen en Kachels. EfW Wij leveren kwaliteits-artikelenVOORDELIG IOHT U BELT ONS DAN EVEN OP EN WIJ BRENGEN U BOTERHAMWORST n CENT PER ONS HAM 20 CENT PER ONS MAZON HAGELSLAG 22V CENT PER PAK BLOOKER VLOKKEN 30 CENT PER PAK LEVERPASTEI 18 CENT PER BLIK KALFSGEHAKT 21 CENT PER BLIK ZWITSERSCHE KAAS 15 CENT PER DOOS WITTE HAGELSLAG 10 CENT PER ONS MARKT 30 TELEFOON 557 MIDDELBURG Komt U bij ons eens een kijkje nemen voor Uw Woon-, Zit- en Slaapkamer. In Old-Finish of Eiken uitvoering. 2 Clubs en 4 Stoelen, massief Eiken, Wollen Moquette vanaf 69.74.enz. 50 MODELKAMERS -W® Wij hebben het genoegen onze geachte diëntèle te be richten, dat wij de Stoffen voor het Voorjaar 1940 heb ben ontvangen. Niettegenstaande den oor logstoestand, is het ons toch gelukt een keurige sorteering Costuumstoffen op te nemen, w.o. ook de prima Engel- sche „Elbroco" stoffen. Voor coupe en bewerking geven wij de volle garantie. VLASMARKT - M'BURG Wanscht U iets te verkoopen, laat dit dan eerst door ons waardeeren.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1