1 245,- C. DE LEEUW K. Meertens Jr. SEGEERSTRAAT - Telef. 515 levert U prima RUNDVLEESCH. Prima Varkensvleesch Prima Kalfsvieesch Versche Leverworst 20 ct. per pond Segeerstraat Segeerstraat Uw Uasi&aee add Hoéft in Mtd ledem week L SPECIALE AANBIEDING TIELEMAN DROS Q E. TILROE, SNIP EN SNAP. De meest volmaakte KLEINE MOTOR en toch maar TëL. 669 RECLAME'SERIE l 5.50 l 6.50. 3 L.-bl. Sperciebonen 85 3 L.-bl. Andijvie 75 3 L.-bl. Spinazie 72 3 L.-bl. Snijbonen 78 MIDDELBURG Gediplom. Opticien, GRAVENSTRAAT 40 HIDDELRÜRG INLANDSCH HOUT! CO co JV'ergensbeter! Jfer Runderlappen 2^2 pond 100 ct. Rollade Rib of Lende Runderrollade 21/2 pond 100 ct. 21/2 pond 125 ct. Runderstukken 2x/2 pond 110 ct. Gehakt 3 pond 100 ct. Rund. Rib of Lende Schenkelmoot 3 pond 100 ct. i 21/^ pond 125 ct. Heden groote voorraad Gehakt 2 pond 90 ct. Dikke Bladreuzel 75 cent per Kilo. Vet Spek 2 pond90 ct. Reuzel 2 pond 85 ct. V^kenspooten 3 voor26 ct. Kalfskripjes 4 pond1. Lappen 2^2 pond 100 ct. Tongenworst 20 cent per 21/2 ons Rib of Lende 21/2 pond125 ct. Bloedworst 20 cent per 2!/2 ons Fricandeau 2^2 pond 150 ct. Bakbloedworst 20 cent per 21/2 ons Gehakt 2 pond 80 ct. Boterhamworst 20 cent per 21J2 ons BESTEEDT ZOO VOORDEELIG MOGELIJK HOE DAT KAN EN U IS VERZEKERD HET BESTE TE ONT VANGEN TEGEN MATIGE PRIJZEN SPAART DE MIDZA- BONNEN DIE U GRATIS ONTVANGT, VOOR EEN MIDZA-PREMIE Uier valcfgH de pmnimirmaMs i/an de&e wede. GULDENSBONNEN 50 CENTSBONNEN 25 CENTSBONNEN Snip Snip Een door mij ontvangen brief gaat weer over de tarieven van de electriciteit en met name over het vastrecht kost maar 4 cent. Snap Hoor eens hier, daar hebben wij nu al een paar keer over gesproken. Wij moeten oppassen niet verve lend te worden. Luister intusschen naar de opmer kingen van onzen briefschrijver „Mijne Heeren Snip en Snap Zeer gaarne zou ik willen, dat U in uw wekelijksch praatje onder staande eens op uw manier wilt behandelen. Het gaat over de kwes tie electrische stroom. Er wordt steeds maar reclame gemaakt, stroom voor 4 cent, maar dit is toch beslist valsche reclame. Dat mogen winkeliers toch niet doen Mag de gemeente dit dan wel Want al is het, dat iemand vastrecht heeft, dan moet men dit toch betalen, dus moet zoo iemand dit toch wel de gelijk bij de kosten voor het licht rekenen. Dus wordt het veel meer dan 4 cent. Ook is het een systeem, waar alleen de groote verbruikers voordeel bij hebben. Dus juist diegenen, die het toch wel goed kunnen betalen, maar een kleine verbruiker kan geen vastrecht krijgen, dus moet voor iedere Kilowatt 24 cent be talen. Dit is voor die menschen vreeselijk duur. Zelfs kleine bedrijven, waarvoor ongeveer 55.1 of 60.per jaar verbruikt wordt, kunnen hier voor geen vastrecht krijgen, daar ze er geen voordeel bij hebben, dus komt het alleen ten goede aan de groote bedrijven en de meer ge goeden. Het zou veel beter en billijker zijn, als er geheel geen vastrecht be stond en de prijs voor iederen ver bruiker aanmerkelijk lager was, bijv. 12 of 14 cent, dan was het tenminste eerlijker, dan had ieder een er wat aan en zou het het ge bruik ook nog ten goede komen. Daar nu gewone burgers veel moe ten bekrimpen, als electrisch ka cheltje, electrisch strijken, stofzui ger, overal kleine lampen, enz., daar ze het anders niet kunnen betalen, dus is de stroom hier inplaats van goedkoop juist erg duur. Ik hoop, dat LI dit eens uitvoerig wilt behandelen en dat we er suc ces mee hebben. Met vriendelijken dank, Hoogachtend, Een trouw lezer van uw wekelijkssch praatje." Snap Ongeveer hetzelfde hebben wij ook al gezegd. De P.Z.E.M. maakt re clame en zegtVastrecht kost slechts 4 cent. Maar hebben wij be weerd en aldus zegt ook onze In zender Eer men aan die 4 cent betaling toe is, heeft men al heel wat betaald. SnipHet is daar net mee, als met een Sigaren-handelaar, die zou adver- teerenSigaren 2 cent per stuk. Als dan de liefhebbers komen op dagen, zou men te hooren krijgen Ja, dat is zoo, maar dan moet U eerst 20 kistjes a 100 stuks koopen van 10 cent per stuk. Als men dan met 22 kistjes sigaren thuis zou ko men, zou men tegen zijn vrouw kunnen zeggen goedkoope sigaren, kosten mij maar 2 cent per stuk en dan vergeten te vertellen, dat die eerste 20 kistjes 10 cent per stuk kosten. SnapJa, zoo ongeveer wil de P.Z.E.M., dat de gebruikers het zien. Over de geheele linie den prijs verlagen, zooals de briefschrijver wil, zou vele menschen meer licht doen ge bruiken. SnipJa, maar ik begrijp wel, dat heel deze materie niet zoo eenvoudig is als het wel lijkt. Echter alleen te zeggenvastrecht kost 4 cent, is wat al te simpel. SnapEn nu, vriend, gegroet, voor vol gende week hoop ik een ander on derwerp aan te snijden. D.*W. Vlissingschestraat 3941, Middelburg. CONCURRENTIE Zeker maar toch geeft een goede kwaliteit den doorslag. A door onze prima kwaliteit Bdoor onze keurige afwerking. Daarom is het Uw belang Gabrièlse's meubelen te koopen. Ziet vrijblijvend onze 60 model kamers. GABRIËLSE Langeviele Middelburg Midza-zaak. zoudt U wachten, totdat het duurder wordt? Wij kunnen U nu nog tegen ZEER LAGEN prijs leveren Wij etaleeren onze HUISKAMERLAMPEN, nieuw model, afwaschbaar, geheel compleet MIDZA-ZAAK NOORDSTRAAT 57-59 OVER DE BLINDE- HOEK. TELEFOON 592. MIDDELBURG f Bij afname van TAFELBILJARTS 10 korting, prima Biljartlakens, opleggen inbegr. 27.50, Prima Glasballen 12.50, Opruiming alle soorten Zaal- en Kantoorkachels. Firma LOONTJES, Dam 21, Middelburg. WOL voor Damesjumpers en -pakjes, Wol voor Heerenslipovers, Wol voor Kinder goed, Onderkleeding enz. Jaegerwol, Sok ken en Kousenwol enz. „DE WEEFSTOEL", Langeviele 35, Middelburg WIJ VRAGEN UW AANDACHT voor onze speciale Etalage in de FIJNSTE OPTIEK. Oogarts-recepten worden bij ons vak kundig bewerkt. Doet Uw voordeel koopt Uw BRIL bij Leverancier ZIEKENFONDSLEDEN. Daar nu het buitenlandsch hout schaars en duur is, zagen wij inlandsche boomen aan baddings, ribben, planken, latten, palen, enz. Prijzen zeer billijk. Brandhout vanaf 30 cent per baal, afgehaald. GOEDBLOED, Kistenfabriek en Houthandel, Telefoon 277 te Middelburg. SUGEBU LEUHSB 0) 0) MIDDELBURG L. A. B., Lage Weg, 't Zand F, C. D., Veersche Singel, Middelburg S. A. B., Jasmijnstraat, Middelburg V., Dam, Middelburg J. S., Hofplein, Middelburg W. B., Lange Delft, Middelburg G., Korte Noordstraat, Middelburg C. H., Molenwater, Middelburg L. N., Noordweg, Middelburg P. R., Dokstraat, Middelburg K., Loskaai, Middelburg K. B., Bleek, Middelburg J. K., Langeviele, Middelburg J. R., Verwerijstraat, Middelburg L. W. P., Seisdam, Middelburg J. K., Korte Delft, Middelburg C. S. H., Rouaansche kaai, Middelburg J. G. W., Noordweg, Middelburg A. I. L., St. Janstraat, Middelburg B., Koudekerkscheweg, 't Zand M. W. M., Noordweg, St. Laurens P. M. J., Nadorstweg, Middelburg 25.- 15.— 10.— 10.— 7.50 7.50 5.— 5.— 4.— 3.50 3.— 3.— 3.— 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 L. A. B., Lage Weg, 't Zand W. B., Lange Delft, Middelburg M. W., Noordplein, Middelburg H. L„ Wal, Middelburg G., Korte Noordstraat, Middelburg L., Londensche kaai, Middelburg C., Hoogstraat, Middelburg C. Th. W., Langevielesingel, M'burg L. W. P., Seisdam, Middelburg K., Loskaai, Middelburg J. K., Korte Delft, Middelburg H. J. E., Lange Delft, Middelburg I. J., Dwarsstraat, Middelburg N. B., St. Jansgang, Middelburg D. H., Turfkaai, Middelburg 4.- 2.50 2.50 2.— 2.— L. A. B., Lage Weg, 't Zand W. B., Lange Delft, Middelburg K. B., Bleek, Middelburg J. E., Korte Geere, Middelburg G., Korte Noordstraat, Middelburg M. W., Noordplein, Middelburg A. R., Langeviele, Middelburg D. H., Turfkaai, Middelburg A. J., Lange Delft, Middelburg I. J., Dwarsstraat, Middelburg A. F., Nieuwstraat, Middelburg M. H., Bijltje, Middelburg 4 2.50 2.—

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 2