PUROL DAMPO Akers Bedkruiken Carlo Eppings CYLINDERBUHEAUX NU WORDT HET TIJD Het Bandenhuis, ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Pijnlijke Deze 3 Onaf brandbare Haardkachel V geen 140.doch /Zware 21-delige Keuken Uitrusting 1 110. kloven UW KINDJE Nu wij verkopen met deze VOORDELIGE PRIJZEN. MARKT 30 - TELEFOON 557 - MIDDELBURG Thermosflesschen Meubelen kopen is een zaak van vertrouwen VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS No. 20 7 FEBRUARI 1940 44e JAARGANG F. J. VAN AARTSEN DE FRANSOOS OF DE DE MOLENTJESMAN VERKOUDEN PRIJS DER ADVERTENTIËN: li/ie fyaat eifyen won i Emaille Keukenkachel Zoover voorradig nu #k. m »OON, te/fy êiede>h> li cum: muMh w. p. MAuces Wij gaan er mee door Bloemenhuis „FLORA", C, FLIPSE, KOPERSLAGERIJ ^TGEVERSTLTYI^QIIJ&Q^^^FRPOSTI^^EMING 4228Q -TELEF. 238 RIJWIELEN 35.— DEKKER S Tel. 786 JOH. A. JULIANUS foudswaacd C. GEENSEN, Langeviele 14, Middelburg Plaatst Uw kleine Advertenties in deze goedkoope rubriek. Vijf woorden kosten 10 cent, ieder woord meer 5 cent. Alleen bij vooruitbetaling worden deze advertenties op genomen. Zij kunnen bezorgd worden aan ons bureau Spanjaard- straat 47 en bij C. Huijsman, winkelier, Lange Geere 40, Middelburg. AQVERTENTIÈN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT SPANJAARDSTRAAT 17 Middelburg verzachten geneest U met Tube 45 ct. Doos 60 en 30 cl. Bij Apoth. en Drog, DOOR P. LOUWERSE. (Opnieuw bewerkt.) TWEEDE DEEL. ,,En als we je nou eens meenemen, en je in de kast stoppen, als je niet be lieft te spreken, zal je dan nog zwijgen?" vroeg de barre agent, en hij legde vrij ruw de hand op Gudule's schouder. Gudule sidderde en beefde van angst. „Spreek op, nest I" schreeuwde de man. Gudule rukte zich evenwel los en riep „Neen, ik vertel niets Niets Ik wil niets vertellen Sla me maar dood 1 Heelemaal, heelemaal dood! Ik zal...' Opeens kwam Tromp naar binnen stormen en die twee vreemden daar ziende, begon hij woedend te grommen en wilde hen te lijf. „Hier, Tromp! Hier!" beval het kind. Tromp bleef grommend en tot den sprong gereed, voor de mannen staan. „Watwatishier hiertetetedoen vroeg nu op eenmaal de Fransoos, die waggelend en bebloed binnentrad. Hij moest zich aan de posten van de deur vasthouden, om niet te vallen. De vriendelijke agent snelde op hem toe. „Zijt gij Francois van den Hautere?" vroeg hij. De oude knikte. „En Maar op hetzelfde oogenblik zakte de oude man in elkander, en als de vrien delijke agent hem niet gegrepen had, zou hij op den grond geslagen zijn. „Help hem hier op dat bed leggen, Jasperse beval de vriendelijke. Jasperse snelde toe, nam den Fran soos onder de armen en hielp hem op het bed leggen. „O, wat is er met meneer gebeurd Wat is er gebeurd? Ging Tromp daar om zoo aan Gaat op zijde, dan zal ik meneer helpen Van avond gaf hij me nog boterhammen en koffie met suiker! Meneer Meneer Aan de buil in haar hoofdje dacht het kind niet meer. Zij nam een doek en bette met koud water hem het bebloede gelaat. „Sekuur raak geweestbromde de barre. „Ja, een leelijke wonde zei de an der. „Wat moeten we doen „Wel, hem dadelijk verbinden Heb je lappen, meisje vroeg de barre. Gudule wist, dat er in de kast witte doeken lagen, maarzou ze die ge ven Wat zou hij dan wel zeggen, als hij bijkwam „Gauw, als de wind Lappen, alsje blieft Anders bloedt de man dood klonk het barsch. Thans liep Gudule naar de kast, haalde de doeken en reikte die over. „Schoon water Een emmer volEn een teil, of een kom 1" beval de barre. Gudule herinnerde zich, dat er bij de buitendeur een volle emmer water moest staan, en weldra was zij dan ook met het gevraagde terug. „Azijn 1" klonk het nu weer. „Is er geen azijn Ja, azijn was er wel. De Fransoos at dikwijls geroosterd brood en weekte dan de korsten in den azijn. „Hier is de flesch 1" sprak Gudule. De barre begon hierop heel handig het hoofd van den ouden man met water en azijn te wasschen. „Ik kan het niet alleen De dokter moet komen zei hij. „De wonde is te diep Raak geweest, hoorDe kerel heeft een hersenpan als een neushoorn. Het is zijn geluk geweest. Je moet een dokter halen, Jekkers De vriendelijke agent, die zoo heette, gaf onmiddellijk aan dit verzoek gehoor, maar het duurde wel anderhalf uur, eer hij met een geneesheer terug was. In al dien tijd had Jasperse de wonde maar gebet met water en azijn. „Lekkerlekker had de Fran soos een paar keer gezegd. Tromp stond al de handelingen van Jasperse aan te kijken, doch gromde niet meer. Het verstandige dier scheen te begrijpen, dat de man geen kwaad deed. v Toen de dokter de wonde gezien had, schudde hij het hoofd en zei„Ontzet tend, wat een diepe wonde Maar je hebt goed gehandeld, agent, heel goed i De wond is zuiver gemaakt. Ik zal ze nu dicht naaien." Dat scheen erg pijn te doen, want de Fransoos liet nu en dan een akelig ge kerm hooren, en als hij dat deed, begon Tromp weer nijdig te grommen. „Mag hij vervoerd worden, dokter vroeg Jekkers. De dokter schudde het hoofd en zei „Hij mag niet de minste beweging heb ben De man is zeer, zeer gevaarlijk gewond Hoe is het gekomen „Een moord-aanslagzei Jasperse. „Zoo zei de dokter, en hij rekte dat woord verbazend lang uit. „En wie heeft dat gedaan „Ja, wie Dat meisje weet het mis schien, maar ze wil niets zeggen sprak Jasperse. „Ja, ja, ik wil wèlDat wil ik wel zeggen zei Gudule. „En daar straks wilde je nietGauw veranderd, hoorbromde Jasperse. „Ja, ik wilde wel, maar van meneer wilde ik niets vertellen. Van den boo- zen man wèl 1" Gudule vertelde nu alles, wat er met haar gebeurd was na den dood van haar vader. Den Fransoos prees ze meer, dan hij aan haar verdiend had, maar van vrouw Ringbout en haar man kon ze bijna niet uitgesproken komen. „Weet je wat ik doen zou, mannen?" zei de dokter nu. „Eén van jelui moet met het meisje naar die vrouw Ring bout gaan, en vragen, of ze hier niet een handje kan komen helpen. Weet je die goede vrouw te wonen, kind „Ja, meneer I" zei Gudule. „Goed hernam de dokter. „En deze twee receptjes breng je bij den eersten apotheker den besten, en hij moet de medicijnen dadelijk klaar maken. Je kunt ze afhalen, als je vrouw Ringbout gevonden hebt." De dokter en Jasperse bleven bij den gewonde, en Jekkers en Gudule liepen, zoo hard zij konden, naar de stad. Het arme kind voelde niets meer van haar hoofdje of van de koorts. „En ik zal nu wel naar vrouw Ring bout gaan", zei ze, toen ze bij de apotheek waren. „Gaat U maar dadelijk met de drankjes weg, als ze klaar ge maakt zijn." „En wat scheelt er aan den ouwen potter vroeg vrouw Ringbout, zoo dra zij binnenkwam. „Ssssssst", waarschuwde de dokter. „De man verkeert in een gevaarlijken toestand, vrouw Men heeft hem willen vermoorden." „Dat komt er van 1" gromde zij. „Het verwondert mij, dat de gierigaard al niet lang en breed bestolen of vermoord is Wrijf dan keel, rug en borstje in met Dampo.Wonderlijk zooals dat helpt! 50 ct. Tube 40 ct. Doos 30 ct. VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN •-•- - >v - 'V #Bnii I tl!# Wringer en Bok, nu 10.90 j 5 Staalsponsen, nu 10 I Grote Miele Wringer, nu 10.90 Nijptang en Duimstok, nu 38 I Hardhouten Wasborden 43: Alpa Metaalwol met reep 101 Mooie Broodtrommels 1.42 Wit Emaille Dekschalen 68, 78, 88 I Houten Kunstschaatsen, Ijlst 3.95 10 L. voorraad bussen Olie, nu 1.191 Keuken Uitrustingen, 21-delig 15.95 Bedwarmers, groot 1.081 Heel zware kwaliteit, j Bedwarmers, klein 691 21-delig, nu 26.90 Petroleumkachels, nieuw systeem 8.75 I STEVIGE ELECTRISCHE WASMACHINES, NU 44.75 TWEE-VLAMS LUX GASCOMFOOR MET MORSBLAD 15.90 DRIE-VLAMS GASFORNUIS, NU 59.75 WIT EMAILLE KEUKENKACHEL, 70 c.M., NU 38.75 WASTAFELS, CLOSETS, BAD EN GEYSER, ENZ. U KOOPT HET NU HEEL VOORDELIG BIJ LANGEVIELE 62 MIDDELBURG TImT UITSLUITEND CONTANT. PRUIMEDANTEN VOOR SLECHTS 29 CENT PER POND TUTTI FRUTTI (le SOORT FRUIT) 25 CENT PER y2 POND STUKJES APPELEN 25 CENT PER y2 POND MAZON HAVERMOUT 22J^ CENT PER PAK MAZON RIJST 13 CENT PER POND MAZON VERMICELLI 12 CENT PER PAK MAZON CUSTARD 20 CENT PER PONDSPAK FIJNE BONBONS 2 ONS VOOR 25 CENT FIJNE BANKETKOEKJES 30 CENT PER y2 POND 12 stuks paarse, gele, roode of witte tulpen voor één kwartje, de duurste 12 stuks 35 cent. WAL 38 - Telefoon 676 - Middelburg. Even herinneren wij er aan, dat de oplossingen van het Prijsraadsel tot Zaterdag 10 Februari a.s. mogen worden ingezonden. Als reeds gezegd is, in gesloten enveloppe, niet bellen, gewoon in de bus doen, Spanjaardstraat 47. Wij kunnen nu reeds mededeelen, dat wij, behalve inzendingen uit Middelburg, ook reeds nieuwe vrienden en vriendinnen uit St. Laurens, Serooskerke, Oostkapelle, Domburg, Aagtekerke, Zoutelande, Biggekerke, Arnemuiden, Souburg, Ritthem, Koudekerke, Veere en Westkapelle hun best hebben gedaan. Volgende week deelen wij de namen der prijs winnaars mede. DE UITGEVERS. „Ge moest U wat inhouden, vrouw tje zei Jekkers. Vrouw Ringbout zette haar handen in de zijden en op minachtenden toon sprak ze „Vrouwtje Jekkers, die niet wist, wat dat te be duiden had, zei zoo kalm mogelijk „Nu ja, vrouwtje Wat is het „Vrouwtje herhaalde de reuzin, en de rechteduim over haar rechter-wijs- vinger wrijvend, zei ze „Fijn als boo- nenmeelWeet je wel, dat ik je maken en breken kan Ik, het vrouwtje Thans begreep Jekkers, dat de reus achtige vrouw door zijn „vrouwtje" be- leedigd was, en daarom zei hij „Maar mensch, ik meende het zoo kwaad niet!" „Kwaad meenen riep vrouw Ring bout nijdig, „wel ja, dat moest er nog bij komen ook Ik zou „Liever maar zwijgen, vrouw Ring bout beval de dokter. „Deze mannen zijn hier niet gekomen, om met jou te kakelen. En daarvoor ben je hier ook niet. We hebben hier een vrouw noo- dig „Laat den kerel naar het ziekenhuis brengen! Ik zal dit kind wel meenemen!" sprak de vrouw, die voor den dokter tenminste wat ontzag had. „Dat kan niet, mijn goede mensch Als de man geen rust heeft, moet hij sterven Hier is zalf en een drankje. Van het drankje om het kwartier twin tig druppels in een lepel water, en de wonde om het half uur met deze zalf op een doekje bedekken. Als hij onrus tig wordt, moet dit kind mij komen roe pen, en als ik geen boodschap krijg, dan kom ik om negen uur terug. Heb je nu alles begrepen?" „Ja, dokter." „Mooi, vrouw RingboutEn vergeet nu maar, dat deze man een gierigaard is, en geloof liever, dat hij een mensch is, die veel hulp behoeft. Zal je De dokter vertrok, doch de agenten bleven nog. „Vrouw Ringbout", sprak Jasperse nu, „wil je ons eens alles vertellen, wat er gisteren gebeurd is? We zijn mis schien in de gelegenheid, de buurt te verlossen van een paar schelmen." „Met alle plezier zei vrouw Ring bout, en vertelde nu alles, wat ze den vorigen dag gezien en gedaan had. „En als de rechter je nu naar alles vraagt, wat zal je dan zeggen Wel, wat anders dan dat, wat ik nu gezegd heb Denk je, dat ik praatjes verkoop „Volstrekt niet, vrouw Maar het is van het hoogste belang, dat de waar heid aan het licht komt, en de rechter moet op de woorden van de getuigen staat kunnen maken." „Dat zal hij op de mijne kunnen, re ken er op 1 Als ik de schelmen er kan laten inloopen, zal ik het niet laten „Goed Goed sprak Jasperse. „We zullen nu heengaan. Maar morgen zul len hier nog wel heeren komen, om de zaak nog nader te onderzoeken." Na dit gezegd te hebben, keek hij nog eens naar het verband van den ver wonden grijsaard en ging toen met Jek kers heen. (Wordt vervolgd) Dames- en Herenrijwielen met remnaaf, Jas beschermer, Spat- lap, 6 volt Electr. Lamp en Achterlicht, dus geheel compl. slechts 42.50. Prima Rijwielen met bandrem, Vrijwiel, Jasbeschermer enz. vanaf 35. Rijwielhandel, Giststr., M'burg GEDIPLOMEERD VOETKUNDIGE. Lombardstraat 13, Middelburg, Prettige behandeling. Naar verkiezing bij U of bij mij aan huis. AANSTAANDE MOEDERS bespreekt tijdig hulp Het Bakerbureau is gevestigd: Lange Delft 127 te M'burg, Spreekuur Donderdag 34 uur. Schr. inlichtingen op aanvrage. Zrs S. C. v. RIJN en E. A. SWITTERS w TIJDELIJKE AANBIEDING PRIMA EIKEN ƒ47.50 en 57.50, bladmaat 122 X 72 c.M. Langeviele 42, Telefoon 58, Middelburg. Laat nu Uw RIJWIEL GRONDIG NAZIEN EN MOFFELEN! Daar alle onderdeden en materialen steeds duurder worden, raden we U aan niet langer te wachten. U kunt nu nog profi- teeren. Ons van ouds bekend en geroemd Moffelwerk, dubbele biezen, 3 lak lagen, nieuwe spatborden met kogels, in één woord Uw Rijwiel weer als nieuw voor slechts 7,50. Beleefd aanbevelend, KORTE NOORDSTRAAT 24—26 over Apotheek v. d. Garde - Middelburg voor FIJNE LEDERWAREN en LUXE GESCHENKARTIKELEN. IT SCHEERMESJES -Tpü Meer keus. Prima kwaliteit en lage prijzen K. NOORDSTRAAT 6, MIDDELBURG Komt U bij ons eens een kijkje nemen voor Uw Woon-, Zit- en Slaapkamer. In Old-Finish of Eiken uitvoering. 2 Clubs en 4 Stoelen, massief Eiken, Wollen Moquette vanaf 69.74.enz. □SST 50 MODELKAMERS

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1