Carlo Eppings A. VAN ROON LAMSVLEESCH Akers W Bedkruiken PRIJSRAADSEL li/ie tyaai zitytox woning UteUhte**. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN 'jdwcd- Oud gedaan! SLAGERIJ A. J. DE PAGTER Wilt ge dat uw zaken gaan Jïdverteert dan in 2>e faam Wintersche kwalen? Dan Mphardtjes halen! Nu wij verkopen met deze VOORDELIGE PRIJZEN. UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF. POSTREKENING 42280, TELEF. 238 Met de 3 Dampo producten bestrijdt U alle verkoudheden Thermosflesschen RIJWIELEN 35.DEKKER'S Tel. 786 illll)! VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS No, 19 31 JANUARI 1940 44e JAARGANG PRIJS DER ADVERTENTIÊN: f.yr' Geeft U ze zoo'n mooi uit gevoerde Mazon plakkaart, KOPERSLAGERIJ F. J, VAN AARTSEN DE FRANSOOS OF DE MOLENTJESMAN Bloemenhuis „FLORA", C. FLIPSE, INLANDSCH HOUT! En nu aan den arbeid, jongens en meisjes DE UITGEVERS. Dames- en Herenrijwielen met remnaaf, Jas beschermer, Spat- lap, 6 volt Electr. Lamp en Achterlicht, dus geheel compl. slechts 42.50, Prima Rijwielen met handrem, Vrijwiel, Jasbeschermer enz. vanaf f 35. Rijwielhandel, Giststr., M'burg GEDIPLOMEERD VOETKUNDIGE. Lombardstraat 13, Middelburg, Prettige behandeling. Naar verkiezing bij U of bij mij aan huis. Wringer en Bok, nu Grote Miele Wringer, nu Hardhouten Wasborden Mooie Broodtrommels Houten Kunstschaatsen, Ijlst Keuken Uitrustingen, 21-delig Heel zware kwaliteit, 21-delig, nu 10.90 5 Staalsponsen, nu 10 10.90 Nijptang en Duimstok, nu 38 43 Alpa Metaalwol met reep 10 1.42 Wit Emaille Dekschalen 68, 78, 88 3.95 10 L. voorraad bussen Olie, nu 1.19 1 15.95 Bedwarmers, groot 1.08 Bedwarmers, klein 69 26.90 Petroleumkachels, nieuw I systeem 8.75 i Emaille Keukenkachel Onafbrandbare Haardkachel rZware 21-delige Keuken Uitrusting' Zoover voorradig nu geen 140.doch 110.—. STEVIGE ELECTRISCHE WASMACHINES, NU 44.75 TWEE-VLAMS LUX GASCOMFOOR MET MORSBLAD 15.90 DRIE-VLAMS GASFORNUIS, NU 59.75 WIT EMAILLE KEUKENKACHEL, 70 C.M., NU 38.75 WASTAFELS, CLOSETS, BAD EN GEYSER, ENZ. U KOOPT HET NU HEEL VOORDELIG BIJ LANGEVIELE 62 MIDDELBURG UITSLUITEND CONTANT. ADVERTENTIÊN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN - - •v: .si:.';.-- «Sjy», ■- zoowel bij U zelf als bij Uw kinderen. Dampo-verkoudheids-balsem, hiermede 's avonds keel, borst en rug inwrijven, dit lucht op en 's morgens is Uw verkoudheid weer verdwenen. Pot 50. Tube 40. Doos 30 ct. Dampo-bonbons bij schorheid, pijnlijke keel en hoest. Doos 25 ct. Dampo-neusdruppels bij neus-catarrh en verstoptheid in het hoofd. Flacon met druppelspuitje 60 ct. Uw waarborg't Komt van Mijnhardt AANSTAANDE MOEDERS bespreekt tijdig hulp Het Bakerbureau is gevestigd: Lange Delft 127 te M'burg, Spreekuur Donderdag 34 uur. Schr. inlichtingen op aanvrage. Zrs S. C. v. RIJN en E. A. SWITTERS Ons volk staat bekend als een spaarzaam volk. En U, moeder, kunt deze deugd al vroeg bij Uw kleinen aan- kweeken. Ze is gegomd en de winkelier geeft zeU gratis. En... iedere keer kan Uw kleine er een zegeltje bijplakken En... zóó gauw is de kaart vol enweer twee kwartjes in de spaarpot. BOUT 40 CENT PER POND COTELETTEN 30 CENT PER POND KRIPJES 25 CENT PER POND, 5 POND ÉÉN GULDEN KORTE NOORDSTRAAT MIDDELBURG TELEFOON 614. SPANJAARDSTRAAT 17 - Middelburg DOOR P. LOUWERSE. (Opnieuw bewerkt.) TWEEDE DEEL. I. Buitengewone drukte op „Ter Beuken". Het was al donker, toen Gudule opeens wakker werd door een vreeselijk geblaf van Tromp. „Stil, Tromp Stilsprak zij zacht. Tromp, die gewoon was, de bevelen van het kleine meisje te volgen, deed, alsof hij haar niet hoorde, en begon tegen de geslo ten binnendeur te springen. Het was dui delijk, dat hij er uit wilde. Gudule ging overeind zitten, en pro beerde in het donker wat te zien, doch dat gelukte haar niet, en onderwijl had Tromp door zijn vreeselijk geblaf de andere die ren ook wakker gemaakt. Het was een leven, of het huis afgebro ken werd. En terwijl dit binnen plaats greep, plaste buiten de regen bij stroomen neer. De stormwind huilde, en een oud vensterluik, dat al lang gedreigd had, uit zijn verroeste duimen te vallen, werd afgerukt en neer gesmeten. De oude, bouwvallige schoorsteen tui melde om, en kwam door het dak op den zolder terecht. Zulk vreeselijk weer had Gudule nog niet bijgewoond. En dan die blaffende, huilende en jan kende honden I En dan die katten, die akelig miauwend heen en weer renden Thans werd Gudule werkelijk angstig, en op haar knietjes liggend, vouwde zij haar handjes, en Ach, haar gebedje Haar gebedje 1 Hoe was het toch lederen avond had ze het opgezegd, iederen, iederen avond, en nu nu was ze het vergeten. „LieveVader Ze kon zich de woorden niet herinne ren, en tranen stroomden langs haar wan gen. Nóg eens vouwde ze de handen, en „Lieve Vaderhelp, help mij Ik... ik ben zoo bang stamelde zij. Op dat oogenblik scheen Tromp's wild heid haar toppunt bereikt te hebben. Nog nooit had Gudule hem zóó te keer hooren gaan. „Kwam meneer toch maar terug dacht ze. Maar meneer kwam niet. „Waar zou hij toch zijn fluisterde zij. „Waarom was hij van avond zoo vriende lijk en goed Hij deed even alsals mijn vadertje deed, och, zoo liefWaar zou hij nu toch wezen Inmiddels was de wind wat bedaard, en het regende ook zoo hard niet meer. Gu dule probeerde nu, de kamerdeur open te doen, om Tromp naar buiten te laten, maar dat gelukte haar niet. De Fransoos had de deur op slot gedaan, en denkende, dat me neer haar opgesloten had, begon ze weer droevig te weenen. „Wacht", zei Gudule, „ik zal een ruit stuk slaan, enen zeggen, datde windde windneendat het luik die ruit gebrokengebroken Maar dan jok ik Ik wil niet jokkenNeen, dat wil ik niet 1 Kon ik maar licht opsteken, dan zou ik wat kunnen zien 1 Wacht, in de kast staat een blaker met een kaars. Ik zal eens kijken, of ik die vinden kan TULPEN in diverse kleuren vanaf 12 voor één kwartje. HYACINTEN, NARCISSEN één kwartje per bos. WAL 38 - Telefoon 676 - Middelburg. Ze ging nu naar de kast, deed de deur open, en plof, daar viel wat voor haar voetjes neer. Het was een steen, die door den zolder terecht gekomen was, een stuk van den schoorsteen. Maar dat wist Gudule niet, en zij verschrikte dus niet weinig. Toch greep ze weer moed, en ja, daar had ze den blaker beet. De kaars was echter hee- lemaal gekraakt, want de steen was er langs getuimeld. Bij den blaker lag een sleutel. Zij ging nu weer naar de deur, stak den sleutel in het slot, en werkelijkde sleutel paste, en de deur ging open. Maar eer ze geheel open was, had Tromp zich al in de opening gewrongen en was ver dwenen. „Nu zal ik probeeren, licht te maken", zei Gudule, Ze begon nu de asch op te rakelen, en, gelukkig, een klein, een heel klein stukje vuur kwam voor den dag. Ze nam een zwavelstokje, en had nu, nadat ze de gebroken kaars zoo wat recht gezet had, spoedig een lichtje. Dat was echter al heel wat. Ze kon nu de lamp, die des zomers anders nooit ge bruikt werd, opzoeken. Ze stond boven in de kast, en de oliekruik, nog meer dan half vol, was er naast. De lamp werd gevuld en aangestoken. Toen zij dit gedaan had, verschrikte zij van zichzelve. „Waarom doe ik dat toch mompelde zij. „Wat zal hij zeggen, als hij komt Olie kost geld, en Stil, daar hoorde zij voetstappen. Haar hartje klopte. Zou hij daar zijn Wat kwam hij doen O, haar misschien wel weer ergens tegen aan gooien, want die vriendelijkheid Nu hoorde zij spreken. Hij was dus niet alleen Wie zou er bij hem zijn „Volk riep men aan de buitendeur. Zou ze er heengaan Wie konden dat toch wezen Van angst blies ze de lamp uit en kroop in een donker hoekje. „Volk klonk het andermaal. De honden begonnen weer te blaffen, want ze hoorden de vreemde stemmen. Gudule gaf geen antwoord en sloeg haar schortje over haar hoofd. „Er schijnt niemand in huis te zijn. We zullen het er maar op wagenhoorde Gudule zeggen. Voetstappen klonken, en de deur van het keldervertrek werd open geduwd. „Wat is het hier donker klonk een barsche stem, en Gudule wist nu dadelijk, wie dat was. „Ik zie geen hand voor mijn oogen bromde een ander. „Heb je lucifers bij je Ik niet „Ja", was het antwoord. „Hier heb ik ze Maar wat gaan die honden te keer Het lijkt wel een beestenspelIk Gudule, die al lang zich verzet had, het hoesten tegen te houden, moest nu kuchen. „Er is toch iemand in huis zei de an der, terwijl hij een lucifer deed ontbranden. Het licht was nu spoedig aangestoken, en de twee begonnen met de lamp in de hand te zoeken. „Hier zie ik watzei de een met een stem, die veel vriendelijker klonk, dan die van den andere. Thans stond Gudule al heel gauw voor de twee mannen, die de agenten waren, welke men uitgezonden had, om bij Fran cois van den Hautere onderzoek te gaan doen naar een diefstal en misschien wel naar een moord. Toen Gudule in het volle licht van de lamp trad, zei de man met de barsche stem opeens „Ha, dat kind ken ikDat is Gudule, die vroeger bij Van Drijfte.i was. Wat doe je hier, meisje Gudule, die den barren agent dadelijk aan zijn stem herkend had, het was de diender, die in het voorhuis bij de hofjes poort woonde zag hem bevend aan en zei„Ik ben hier huishoudster De mannen schoten in een lach. Dat kind een huishoudster Dat was toch al te gek Daar nu het buitenlandsch hout schaars en duur is, zagen wij inlandsche boomen aan baddings, ribben, planken, latten, palen, enz. Prijzen zeer billijk. Brandhout vanaf 30 cent per baal, afgehaald. GOEDBLOED, Kistenfabriek en Houthandel, Telefoon 277 te Middelburg. Bij Griep, Koorts, Kou, Rheumatische pijnen, Spit, Pijnlijke ledematen, Ziek en han gerig gevoel. De echte zijn niet rond, maar hartvormig. 12 stuks 50 ct., 2 st. 10 ct. Bij Apoth. en Drogisten. „Je helpt hier zeker de dieven binnen, hé zei de brommer. De ander stootte hem aan en vroeg toen „Waar is de man, die hier woont?" „Ik weet het nietsnikte het kind. „Is hij vandaag niet thuis geweest vroeg dezelfde. „Ach ja, ja Hij is vanmiddag thuis ge komen „En wanneer weggegaan „Dat weet ik niet, want ik heb gesla pen. Ik had de koorts. „Dus heb je heel den dag op bed ge legen 1" „Neen. Vrouw Ringbout is bij mij ge weest, en die zei, dat ik naar bed moest, en dat zij niet wilde hebben, dat ik 's nachts alleen in dit akelige huis bleef." „Alleen Ben je dan wel eens alleen vroeg de barre. „Eén keer ben ik nog maar alleen ge weest, en dat was gisteren nacht." „En waar was toen je baas „Met de molentjes-negotie uit. Maar om dat de kinderen in de buurt allemaal mo lentjes hebben, is hij wat verder geweest en een nacht van huis gebleven." „Zoo. En wie is hier geweest, zeg je „Vrouw Ringbout." „Wie is die vrouw Ringbout „De vrouw van een matroos op het wachtschip, die ons iederen morgen gort geeft." „En wat kwam die vrouw doen „Ze kwam maar eens naar mij kijken, want zij houdt zooveel van mij. En het was maar gelukkig ook, want ze heeft mij geholpen, toen Tromp mij niet meer hel pen kon." „Tromp? Wie is dat nu weer?" vroeg de agent, die ongeduldig begon te worden. „Stop eens even, kameraadzei de ander. „Zie je kans, meisje, alles te ver tellen, wat hier gisteren en vandaag ge beurd is „Ja, meneer", zei Gudule. „Maar meneer heeft niet graag, dat ik vertel. Hij heeft vrouw Ringbout weg willen jagen, omdat hij denkt, dat ik haar wat vertellen zal. Maar ik doe het niet. Ik wil niets ver tellen (Wordt vervolgd) Het geheel bestaat uit 9 woorden en bevat totaal 37 letters. 123 is een onbepaald lidwoord. Een 181716 vindt men dikwijls tusschen twee bergen. De Koningin 7645. Ik heb dat boek reeds tweemaal 89101112 13—14. Het kind speelt met een 152223. 21—22—23—24—25—26—27—28—29 is een mooi eiland. 3233 37363531 is een groote rivier in Ne derland. Een ezel zegt 3035. 1920 is een voorzetsel. 342735331 is een iongensnaam. Eenigen tijd geleden ontmoetten wij een meisje. Neen, zooals wij het nu zeggen is het fout. Gewoon lijk toch, als men over een meisje spreekt, bedoelt men een kind van 8 of 10 of 12 jaar. Maar het meisje, dat wij spraken, was dien leeftijd reeds gepasseerd. Het was een juffrouw geworden. Echter herinneren wij ons het aardige gezichtje, dat als meisje wel eens voor ons loket verscheen in verband met het oplossen van raad sels, die indertijd in De Faam een plaats vonden. Zij deelde mede, dat zij dit altijd gaarne gedaan had. Nu, wij herinneren ons ook de vele brieven, die wij kregen met goede of minder goede oplossingen van de ge plaatste raadsels. Het is nu naar aanleiding van deze ontmoeting, dat wij besloten, wederom van tijd tot tijd een prijsraadsel te plaatsen. Onze lezerskring is sedert dien tijd veel grooter geworden, want uit onze administratie blijkt, dat de oplage van De Faam met zeker 4000 exemplaren is toegenomen. En daarom hopen wij, dat velen zullen meedoen. Allereerst dan moeten de oplossingen in gesloten enveloppe bij ons in de bus worden gedaan. Niet bellen hoor, gewoon in de bus doen, Spanjaardstraat 47. Voorts op de enveloppe schrijven het woord PRIJSRAADSEL. Bij de oplossingen vermelden naam, straat, woon plaats en leeftijd. Kinderen boven 14 jaar mogen niet meedoen. Brieven met oplossingen mogen tot Zaterdag 10 Februari worden ingezonden. Voor de 5 beste en netste oplossingen worden prijzen van 1 gulden uitgeloofd. Hieronder nu volgt het op te lossen

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1