U wilt in 1940 gezellig winkelen? De Mldza wenscht U een voorspoedig 1940 Carlo Eppings Totale Verkoop ivo roe, Belangrijke Mededeeling. Onze Opruiming I kwdsterbalsem Fa Wed. C. PATERIK PUROL SIMPELAAR'S Voor 't jaar 1940 Inboedelveiling Zie onze Etalages! GESPRONGEN HANDEN Wringers Broodtrommels Roerzeven Mooie, witte tanden, UW KINDJE VERKOUDEN BcaHdHoffett. van alle voorradige WINTERHOEDEN. J)ameshoeden~J\/7agazijn „2>e Vlinder is heden begonnen. Wij brengen iets moois aan uiterst lagen prijs. Nog voorraad in alle modetinten. AKKER'S Koop dan alles in Midza-zaken Daar is het goedkoop. Koop dan in Midza-zaken. Daar wordt II echt prettig geholpen Koop dan in Midza^zaken. Daar ontvangt II gratis waardevolle Midza-bons Koop dan voortaan alleen in Midza-zaken Daar zult II geen spijt van hebben. en belooft IIde bekende lage prijzen, de verlangde beste kwaliteit, de op prijs gestelde nette bediening, de altijd van pas komende premieregen Ruwe Huid Ruwe Handen Ruwe Lippen ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN KOPERSLAGERIJ F. J. VAN AARTSEN SNIP EN SNAP. BLOEMENHUIS „Flora", C F L I P S E, Tel 786 voor U, die goede artikelen voordelig wilt kopen. Komt zien Electrische Wasmachines I 44,75 Wit Emaille Keukenkachels, 70 c,M, - 38,75 Broodtrommels, mooie décor, 1,42 en - 1,09 Zware kwaliteit gegalv. Teilen, Emmers, Wasketels. Wringers, Wringerbokken in gr. uitvoering, Gasfornuizen, Comforen, Wastafels, Closets, Bad en Geyser, Haarden en Haardkachels. Alles voor oude prijs plus 2 Nijptang en Duimstok samen38 cent. KOMT ZIEN EN DOET UW VOORDEEL Gevonden Voorwerpen. MORGEN MOOI BOVENHUIS ül^ü' SCHOORSTEENVEGER Hoogstraat 14, Telefoon 847 MIDDELBURG I JOH, A, JULIANUS Christel. Geref. Gemeente Ds. K. Groen van Rotterdam DINSDAG 9 JANUARI Op dringend verzoek van het Midza-Comité en van zeer vele Adverteerders hebben we, te beginnen met dit; nummer, de oplaag van ,,De Faam" met 3000 exemplaren verhoogd. Hierdoor komt de bezorging op de dorpen tot haar recht en kunnen klachten daarover niet meer voorkomen. Deze verhoogde oplaag is enkel en alleen geschied ter wille van de dorpen. Wij vertrouwen, dat onze Adverteerders van deze belangrijke mededeeling met ingenomenheid kennis nemen j en nog meer voor hun reclames van ,,De Faam", het meest gelezen en het oudste blad van Walcheren, gebruik zullen maken. DE UITGEVERS. I Fa PAUL VAN SLUIJS NAAMKAARTJES LITTOOIJ 6 OLTHOFF DOOS 2OCT. TUBE 40 EN 60 CT. Doos 30 cent Bij Apoth. en Drog. UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS ADVERTEimÊa KUNNEN TOT UITERLIJK IK UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET PRIJS DER ADVERTEimÊH: I VAM M REGELS 46 CT-, tl REGEL MEES 16 CEKT, 2 MAAL j PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BU CONTRACT Hriep9 ®!€©U, [Pijn." hëlpe™htobij efiijd ean poeder of cachet van Mijnhardt. Mijnhardi's Poeders'per stuk 8 ct. Doos 45 cc» Cachets, genaamd,,Mijnhardtjes"2st lOct.DoosSOct, No. 15 3 JANUARI 1940 44e JAARGANG voor Huishouding en Groot-Bedrijf. SPANJAARDSTRAAT 17 - Middelburg Snip „Het leven der menschheid om ons heen is kraak. Waar heen we ons ook wenden of keeren, van alle zij dreunt ons het klaaggezang in het oor. Een onbewust gevoel grijpt de volkeren aan, alsof we, afgeschoven van den vasten bodem, reeds glij den op de helling, wier uiterste raakt aan den afgrond des doods. Nog dreunen de donderslagen na waarmede een krijg, als nooit ge zien werd, Europa opjoeg uit haar rust. Men zegt, dat het weer vrede wierd, maar ongeloovig schudt elk het hoofd. De pezen van Europa's volkerenleven schijnen doorgesne den, en geen frissche, gezonde le vensbeweging voor ons werelddeel meer denkbaar te zijn. En men vraagt den wachter wel, of er geen morgen aan de kimmen daagt, maar neen, „het is nog nacht" blijft zijn moedbenemend, zijn onrustvoedend roepen Het is bijna 70 jaren geleden, dat een groot Nederlander nog onder den verschen indruk van den Fransch-Duitschen oorlog, boven staande woorden neerschreef. SnapZij zijn op heden nog van toepas sing, want het is nog nacht. De ver bijsterende ontdekking, dat hetgeen 70 jaar geleden beschreven is, slechts kinderspel was bij de toe standen van dit oogenblik. SnipJa, dat is waar. Machinegeweren mikken op vrouwen en kinderen, bommenwerpers storten zich op grijsaards en zwakken, mijnen en torpedo's dooden varensgezel en passagier. Diep onder den grond in de schuilkelders moet het mensch- dom wegvluchten om het leven nog wat te rekken, alles moet zich in duisternis hullen, om niet te wor den afgemaakt. Snap: Dan was het in 1870 een rustige tijd We zouden thans wanhopig worden onder al deze ellende. Ja, onze Oudejaarsavond-overdenking, zou ons, terugziende op het afge- loopen jaar, lusteloos maken. SnipEn zie, dat mag toch niet. Met nieuwen moed weer het jaar 1940 ingetreden, levend in de hoop, dat aan al de oorlogsellende spoedig een einde moge komen SnapVan heeler harte sluit ik mij daar bij aan. Met de intrede van dit jaar nog hartelijk geluk gewenscht, Snip. Van harte hoop ik, dat onze vriend schap steeds innig blijft en dat wij ook dit jaar nog vele gesprekken met elkaar mogen voeren en deze met graagte gelezen worden. Snip Ook ik wensch je hartelijk geluk. Laten we ons maar niet te veel bezig houden met de vraag Wat zal dit jaar ons brengen Dit is zeker, de toekomst ziet er zeer don ker uit. SnapDat ben ik volmaakt met je eens. Laten we echter het leven van zijn zonnigen kant trachten te bekijken. SnipDat wil ik ook wel, maar als je om je heen kijkt, dan ziet het er heusch niet zoo zonnig, zoo vroo- lijk uit. SnapKijk dan niet om je heen. SnipHet moet gezegd, je bent in een goede stemming. Hartelijk hoop ik, dat de zware druk, die de mensch heid benauwt, te dragen moge zijn. Moge het licht door de donkerheid doorbreke SnapKom, kom, niet al te pessimistisch. Fier het hoofd opgeheven Boven al de machtigen is Hij, Die ook die machtigen regeert naar Zijn wil. BETAAL NIET MEER DAN NOODIG IS1 WIJ LEVEREN EEN GOED BRUIDSBOUQUET VOOR 2.50. WAL 38 - TEL. 676 - MIDDELBURG GEDIPLOMEERD VOETKUNDIGE. Lombardstraat 13, Middelburg, Prettige behandeling. Naar verkiezing bij U of bij mij aan huis. LANGEVIELE 62, MIDDELBURG. Tc bevragen aan het Bureau van Politie te Middelburg des Dinsdags, Donderdags en Zaterdags van 6 tot 8 uur n.m. Belastingmerk in étui Rijwielketting- slot Oud Horloge Bruine Handschoen Glacé Heerenhandschoen Heerenpolshor- loge. Bij vindersVulpen, merk Capitol, Frenks, Houttuinen 16Lederen Motor broek, C. Maljaars, Veere, Zanddijk P 57; Wollen Handschoen, S. Joosse, Segeers- weg 60 Twee gekartelde Ringen, W. van Sluijs, Lange Giststraat 10Kinderhand schoen, C. P. Snijders, Goesche Koren markt 16 Belastingmerk, R. Jacobson, Lange Delft 123 Witte Kat, K. Kik, Pen- ninghoek 12 Bruine Dameshandschoen, J. Dunnes, Turfkaai 35 Paar Jongenshand schoenen, F. Dronkers, Noordweg 84 Portemonnaie met 0.74J^, J. Heijnsdijk, Sint Janstraat 40 Kinderhandschoen, De Jager, Segeerssingel 60 Polshorloge, J. K. van de Koorde, Noordweg B 168, St. Lau rens Zilveren Armbandje, S. Scheele, Nieuwe Vlissingscheweg E 98 Kinder handschoen, C. Fondse, Korte Geere 40 Zilveren Armband, E. Bosschaart, Lange- viele 74 Paar Motorhandschoenen, J. Snoep, Verwerijstraat 21 Bruin Kinder handschoentje, J. van Leeuwen, Bellink- straat 23 Belastingmerk in étui, J. Keste- loo, Langeviele 21 Paar Sportkousen, W. Boone, Lambrechtstraat 13 Paar groene Dameshandschoenen, J. de Visser, Winter- straat 13Geldstuk, C. J. Reijnhoudt, Noordweg 39 Rood Kindertaschje, T. Zeeveld, Koningstraat 8 Regenmuts, J. Boone, Bellinkstraat 43 Handbeschermer, A. C. de Poorte, 't Zand D 227, Koude- kerke Zelfbinder, J. Meijer, Noordsingel 10 Huissleutel, J. van Oosten, Veersche Weg 22 Dameshandschoen, T. Aarnout- se, Achtersingel 67Heerenhandschoen met Astrakan, L. Poerstamper, St. Janstraat 16 Papiertje met 0.75, J. Jansen, Se- geersweg 1Zwarte Astrakan Handschoen, H. C. Coppejans, Korte Noordstraat 59 Dameshandschoen, L. Henderikse, Korte Giststraat 8 Polshorloge, Pouwer, Jacob Catsstraat 13 Blauwe Alpinomuts, J. Romp, Veersche Singel 246 Regenkapje, D. Wets de Swart, Branderijmolengang 4. Indien bij een der vinders voorwerpen worden afgehaald, geve men daarvan ter stond kennis aan het Bureau van Politie. Wrijf dan keel, rug en barstje In met Dampo.Wonderlijk zooals dat helpt! 50 ct. Tube 40 ct. Doos 30 ct. weer HEERLIJKE REUZELBOLLEN en BERLINERBOLLEN 5 ct. per stuk. F. A. DE JONGE, Bakkerij Balans Middelburg. te huur, van alle gemakken voorzien, prijs 3.60 per week. Adres Molstraat 12. Te bevragen Nieuwstraat 26 boven. GROOTE voorraad in Meisjesmantels tot leeftijd 12 jaar (ook Hoedjes), Jongensjas jes, Petjes, Slobbroeken, Trainingspakken, Jurken en groote keuze babyjurkjes, pakjes, j keepjes en alle soorten Dames- en Kinder- kousen. MEJ. POPPE, Gravenstr 86, Mdg j LAAT ZIJN Prima kwaliteit alle soorten ANTHRA- CIET, zooalsWALES, BELGISCHE enz. enz. EIERKOLEN, STUKKOLEN, BRECHCOKES 40/60 voor Centrale ver warming, KAZIRBORG en K E BRI KETTEN ENZ. ENZ. Beleefd aanbev., Brandstoffenhandel, Langeviele 69, M'burg TELEFOON 276. Uw Stoffeerder en Behanger DEN VAKMAN. LANGEVIELE 42 TELEFOON 58 MIDDELBURG. Middelburg (Gasthuiskerk), Lange Delft. D.V. DONDERDAG 4 JANUARI A.S. des avonds om 7 uur, hoopt op te treden OM 1 UUR in het lokaal KORTE GISTSTRAAT. Te zien des morgens. KORTEDELFT MIDDELBURG. zijn pijnlijk, lastig en leelijk om te zien! Haar d&Araan sukkelen is nu niet meer noo- digGe behoeft ze niet te krijgen en Ge kunt er dadelijk af zijn, mits Ge Uw handen met den verzachtenden Kloosterbalsem verzorgt. Kloosterbalsem is een bijzondere balsem die heerlijk verzacht en die Uw huid prachtig glad en gaaf maakt, dank zij de aromatische en huidgenezende bestand- deelen die Uw huid als 't ware verjongen. Kloosterbalsem dringt diep in de weef sels en maakt deze weer gezond en soepel. Akker's Kloosterbalsem bijt niet, zooals andere middelen en is ook niet te ver gelijken met geparfumeerde crèmes, die wel aangenaam ruiken, maar niet genezen. Onovertroffen als huidgenezend middel bij brandwonden, schaafwonden, schrale huid, open huid, kloven en wintervoeten. Per pot van 25 Gram f 0.621/2, pot van 50 Gram f 1.04 Bovenstaande artikelen altijd verkrijg baar in de DROGISTERIJ „DE STER". Vlasmarkt 17 - Telefoon 641 - Middelburg DRUKKERIJ

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1