Tweede Blad Wed. P. Abrahamse j. HOOFT!! Jr. Firma J. A. PIETERS GEBRs JULIANUS, F. J. DE KOHHE, J. A. MENNES, ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN UITGEVERS: LITTOOU OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 Een oude schuld No. 238 Grossierderij Limonadefabriek C. WITTE Speijer's Blazenwasscherij W. HENDRIKSE, No. 14 31 DECEMBER 1929 34®JAARGANG VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS PRIJS DER ADVERTENTIEN Voor de Jeugd. Ondergetsekenden wensshen bij den aanvang van hei jaar 1939 aan Vrienden, Bekenden en Begunstigers een rijk gezegend jaar toe. V E E R E. p. f. Vlasmarkt L 13 Heeren-Kleedingmagazijn p. f. Vlasmarkt p. f. Vlasmarkt RIJWIELHANDEL RADIO p. f Krommewaele Magailjn „De Drie Duiven" B. BAKKER, Fabriek van Jalouzien, Markiezen en Dekzeilen. Ondergeteekenden wenschen hun geachte Cliëntèle een ge lukkig en voorspoedig Jaar. Meubelmagazijn Langeviele 't Zand. Ondergeteekenda wenscht zijn geachte Cliëntèle, zoowel In als buiten de stad, een gelukkig Nieuwjaar. Bode Mlddelburg-Vlissingen. Korte Singelstraat 0 289. ELECTRO-TECHISCH INSTALLATIE- BUREAU. Lange Noordstraat 114. p. f. ADVERTENTIËN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BJEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN DOOR C. JACOBSZ. i \r" VIII. Een kelder van het kasteel „Popkensburg". Het vlammetje in den hoornen lantaarn verlichtte van den grooten kelder slechts een klein deel en dit dan nog zeer vaag. Steven staarde in het geheimzinnige duis ter van de groote ruimte niet bepaald op zijn gemak, en zijn handen bewogen zich uiterst traag, rustende bij ieder ge ritsel. Dan sidderde de lange man, en zag hij angstig in het rond, maar in de zwarte duisternis was het niet mogelijk, iets te bespeuren. Natuurlijk had hij die geluid jes ook kunnen waarnemen, toen Kloet nog bij hem toefde, maar toen had hij er geen acht op geslagen, en terecht, want voor vrees bestond geen reden zulke onbetee- kende, niet te definiëeren geluiden kan men altijd en overal waarnemen. Nu hebben we reeds kunnen constatee- ren, dat Van de Velde zich zeer heldhaf tig wist te gedragen, ten minste, tegenover zijn bejaarde huishoudster. Thans was ech ter van zijn dapperheid weinig te bespeu ren, want hoe langer het uitblijven van den grijsaard duurde en inderdaad, hij toefde verwonderlijk lang hoe meer zijn vrees toenam. En toen met groote snelheid een rat hem langs de voeten schoot, toen gaf hij een schreeuw van angst. Dan opeens klonk er van uit een der u reeds beschreven ruimten een luid gesis en geblaas de turven ontvielen aan Stevens handen een rilling doorhuiverde hem. Toen snelde hij heen, de trap op naar den uitgang zóó was het niet om uit te houden maar de luiken waren ge sloten. En. met knikkende knieën, het angst zweet op het voorhoofd, sukkelde hij de treden weer af. „KloetKloetschreeuwde Van de Velde thans, maar het akelig galmen van zijn stem in het holle gewelf, deed zijn angst slechts vermeerderen. Toch nog eens „KloetKloet Maar de grijsaard verscheen niet. Dat ein deloos wachten... dat onheilspellend ge ritsel dat vreeselijk sissen en blazen zooevenmaar zou het geen kat zijn geweest Ja, een kat Dit moest zoo zijn En Steven schepte wederom een heel klein beetje moed. De oude zou nu toch wel spoedig verschijnen. Maar hoor Weer dat langgerekte ge sis, en dan een hol stemgeluid „Steven van de Velde. Verroer je niet, vriend Ik heb eens een appeltje met je te schillen Vanwaar klonken die onheilspellende woorden Steven kon zich onmogelijk be wegen als aan de plavuizen van den vloer vastgenageld stond hij daar de oogen opengesperd in jagenden angst. „Steventje, Steventje ging de spook achtige stem voort, „Een gezellig praatje kort den tijd, hé En gezellig zal ons ge sprek worden, dat beloof ik je Geef eens antwoord, Steven Maar het antwoord volgde niet. Klap pertandend en bevend over het geheele lichaam was de geplaagde man op de tur ven gaan zitten, handenwringend. Vreemd, die angst, nietwaar? Wie een rein geweten heeft, behoeft immers voor niets bevreesd te zijn Had Steven dit niet zelf gezegd Was het geweten van Steven dan wel zuiver „Ik hoor nietsging de sombere stem weder voort. „Maar wie zwijgt stemt toe, nietwaar En jij behoeft ook niet veel te zeggen, tenminste, nü nog niet. Straks welHa, ha Vriend Steven Je bent heel slim, maar ik ben nog veel slim mer We gaan eens praten over Adriaan Siereveldt." BonsDe lantaarn ontglipte Van de Velde's sidderende vingers, en doofde door den val. Donker was het nu, aarde donker. „Valt daar wat. Steven Ook men- schen met een vlekkeloos verleden schrik ken wel eens, hé Je kent Siereveldt, niet waar Natuurlijk ken je hem Ook weet je, welke poets men hem voor twee jaren gebakken heeftNatuurlijk weet je dat Jammer, dat men den dader niet heeft kunnen vatten, hé Zeg eens, Steventje, in vertrouwenjij weet daar wel meer van Nu moest je toch eens wat zeggen, vriend Al had Van de Velde willen antwoor den, dan zou hem dit toch niet mogelijk zijn geweestde tong weigerde haren eigenaar eiken dienst. „Nog stommetje spelen vervolgde de stem, nog boosaardiger en holler, „Niet erg, hoor Straks spreek je wel, móet je spreken, ha, ha Of denk je aan je kippen? Mooie beestjes hé, en zoo vetMaar, waar waren wij ook weer gebleven O, ja die diefstalJij schijnt den dader niet te kennen, hé Maar ik ken hem Nu, dat zul jij als rechtgeaard burger van de Republiek wel prettig vinden Een mis daad moet gestraft worden Fiat justitia, zooals de meester van St. Laurens zegt Een mooie spreuk, Steven Ha, ha De doodsbleeke man op de turven wien 't angstzweet op het voorhoofd parelt, vol hardt in zijn zwijgen. Hoe zou hij ook kunnen spreken Want hij voedt angst, een nameloozen angst, omdat hij nu weet wat volgen gaat, ja, volgen moet „Jij kent den schuldige ook, Steven De zware stem legt nu op iedere letter greep een vreeselijken nadruk. „Jij bent de daderJij was het, die twee brave menschen ongelukkig maakte Jij hebt dat geld in je woning verborgen Nü zul je antwoorden Spreek, Van de Velde, Be ken Een akelig steunen doet zich in het donker hooren, Steven is der grootste ver twijfeling ten prooi. „NogmaalsBeken, Van de Velde „Jajaja Steven schreeuwt deze woorden uit. „Jagenade genadeIk wil wegweg weg De vreesaanjagende stem laat zich niet meer hooren. Daar worden de luiken van den kelder geopend, en de oude Kloet daalt de hard- steenen treden af, een brandende lantaarn in de hand. Even rust zijn blik met mede lijden op het verwrongen gelaat van den man daar beneden. „Een paardenmiddel, Steven, een paar denmiddel Maar zoo, en zoo alleen kon ik den schuldige ontdekken In vreeselijke wanhoop staart de man op de turven den grijsaard aan. „Wwwas jij dat, Kloet jammert hij hartverscheurend, „Genade... verraad mij nietO. Kloet Kloetwat pijnbankhet scha votKloetwat heb ik gedaan Ja, het door den oude gebezigde middel is hard, zeer hard geweest, té hard eigen lijk Maar zie De grijsaard nadert den be- venden man, legt hem de hand op den schouder, en zegt ernstig „Neen, StevenVan wat hier dezen avond is voorgevallen, zal niemand ooit iets vernemen. Wees gerustAlleen mijn zoon en dochter moet ik opheldering ge ven mijn gedrag zooeven was al te zon derling Maar heb ook voor hen geen vreeze Zie eens, Steven tientallen ja ren geleden heeft Siereveldt mij van den dood gered. Nooit aanvaardde hij ook maar de minste belooning, de man wilde niet. Jij ontnam hem zijn geluk, maar ik geef het hem weer. Want morgenochtend kom ik bij je, en dan zul je mij het geld overhandigen. Je zult de gestolen som nog wel geheel in je bezit hebben, nietwaar?" Van de Velde zuchtte zeer hoorbaar. „Ik zal Siereveldt het geld doen toe komen," vervolgde de oude man. „Maar nooit zal hij méér vernemen En nogmaals: Verlaat je op ons aller stilzwijgen Deed ik je zoo pas te veel ontstellen, vergeving dan Ik heb je reeds lang voor den schuldige gehouden, maar bewijzen vond ik niet. Alleen mijn dure plicht ten opzichte van Siereveldt deed mij van dit harde middel gebruik maken. En ga nu heen, Steventot morgen (Slot volgt) ANTWOORDEN Nos. 117—120. No. 117. Een trommel. No. 118. Re val. No. 119. Jaar beurs Jaarbeurs. No. 120. Frankrijk, want dat land is maar één franc rijk. RAADSELS. No. 121. Welke noten kunnen niet wor den gezongen en ook niet worden opge geten No. 122. Welk gevaarlijk dier kunt ge maken uit de volgende woorden Lor dik ko. No. 123. Met k een viervoetig dier, met 1 lang en smal, met m lig ik op den grond, met g ben ik een opening, en met kr ben ik van hout. No. 124. Wat moeten we houden als we 't hebben gegeven Een telefoontje pp Woensdagmorgen Waakt het mogelijk, dat door middel van „De Faam" geheel Middelburg en Walcheren weet wat U adverteert. C. van Aartsen, Blikslager, Pottenmarkt. Wed1. Andiriessen, Nederstraat. L. J. Adriaansen, Slager, Kromlmewieele. C. v. Belzen en Echgen., Zuidsingel E 40a. L. Boon, in groenten en melk, N.Oost.str F. Boogaard Jr., Koopman, Karelsgang D. P. Barto, Schilder, Gortstraat I 385. Th. A. Brouwer,vh. D. de Bruin, Langev C. Botbijl, winkelier, St. Janstraat. P. Baan, in kruideniersw., h. Segeerstr. Wed'. C. Brouwer, in petroleum1, Molenb H. Brakman, Korte Gortstraat K 12. J. Blok, Kleermaker, Markt. I. Bassie, in Groenten enz., St. Janstraat Wed. de Bruijne, Winkelierster, Seisweg P. Buijs, Vischhandel, Dam F 149. Lion Cohen, Slagerij1, Varkensmarkt. J. J. Cappon, Bakkerij, Noordsingel. J. van Damme, Brood'b., K. Gortstraat. Firma Damen, drogisterij, K. Noordstr. J. Dijke, in koloniale waren, Langeviele. Wed. L. N. v. Eenennaam, in kruiden.w. M. van Flierenburg, koopman, Breestr. C. Govertse en Echtg., slager, Nieuwstr J. R. Grool, in suikerw., Rotterd. kadle. J. F. Hooijkamp, bakkerij „DeVoorzorg" A. van Hoofdstadit, winkel., Gravenstr. H. Ingelse, Winkelier, Gravenstraat. P. van Iren, Wagenmaker. Wed. v. Iren, St. Jorisstraat. Wed'. J. H. Isendöorn, N. Oosterschestr. C. de Jonge, in rijwielen, Hoogstraat. A. Joziasse, Lange Burg B 5. J. Joziasse, Winkelier, Koningstraat. Wed. Jonkheer, in Brandstoff., Noordw. J. Kooman, Gortstraat I 332. Mej. D. J. Koppejan, Zusterstraat I 239 C. J. M. Lameijn, koopman, Gravenstr. M. Leijnse, Melkhandel, Nieuwstraat. J. J. Laroes, Pluimstraat. J. Leijnse, in groienten, Vlissingschestr. G. Mid'avaine, koopman, Seisw. R 158. A. Minderhou|d, groenten enz., Nieuwstr. J. A. Malgo, Barbier, Molstraat. L. Moens, Melkhandel, Hoogstraat. W. Minderhoud, Café, Beddewijkstraat. J. Mimderhoudi, Café, Segeerstraat. B. F. Montenari, Koopman, Zusterstr. F. J. v. Maaren, Sigarenhandel, Gravenstr. C. H. Murk, Koopman, Nieuwe Haven. J. Neve, Café, Varkensmarkt. J. Overveld en Echtgen., Breeweg. W. van Ouwerkerk, Punt. J. Outerman, koper- en bliksl., Zusterstr C. Pieters, Spanjaardstraat. J. Pieterse, Slager, Kapoenstraat. A. Pouwelse, in groenten, Wagenaarstr. I. Paauwe, Winkelier, Stationstraat. A. de Plaa, Melkhandel, Noordweg. C. de Plaa en Zonen, Veersche Weg. M. de Regt, Bakkerij, Molstraat. W. Roose, Stalhouder, Bree. W. Reijnhóudt, Zeil- en Vlaggenmakerij, Kinderdijk. J. de Rijke, melk en groenten, Gravenstr Gebr. Rottier, Lange Burg. P. Sanderse, Koopman, Gravenstraat. L. Simonse, Pluimstraat E 226. F. J. v. Simmeren, v.h. Ovaa, Gravenstr L. Schout, Mr. schoenmaker, Turfkade. I. J. v. Sluij's, in Petroleum1, Wal. A. de Troije, Café, Pottenmarkt. W. Verschoor de la Houssaije,Gravenstr J. F. Verniel, in suikerw., BeddeWlijkstr. L. J. Verbeek en Echtg., Koningstr E 256 Chr. de Visser, Sleper, Smidsbolwerk. R. Verhage, Winkelier, N. Oosterschestr J. Wiegel, Chef Bakker, Broederband, W. Adamse en Familie, Timmerman. H. C. v. Beveren en Familie, Timmerman. A. Burger en Echtg., Bakkerij „De Hoop". W. de Buck en Echtg., Handel in Melk, Boter enz. C. de Buck en Echtg., Markt. A. Caljouw en Echtg., Café „Veldzicht", Veersche Weg. A. Caljouw en Echtgeoote. M. Caljouw en Familie, Bode. A. C. Cuveljé en Echtgenoote. L. C. Douw en Fam., Manufacturenhandel. F. Giffard, Gemeentewerkman. G. J. de Graag en Echtgen., Bakkerij. P. J. Goeman en Familie, Café „De Vriendschap". W. Harpe en Echtgen., Melk-, Groenten- en Fruithandel. A. den Hoed en Familie, Smid. J. Janse en Familie. Joh.s de Jonge en Echtgen., Winkelier. S. Kodde en Familie, Timmerman, S. Koekendorp en Familie, J. Luteijn en Familie, Wagenmaker. C. J. Luijck en Echtgen., Zandijk. L. J. Maljers en Familie. G. M. Poppe en Familie, Vrachtrijder. Gebrs Sturm, Radio- en Rijwielhandel. P. Stoel en Familie, Rijksveldwachter. P. Simonse en Echtgen., Rustend Landb. Gebrs Sturm, Schoenm. en Schoenhandel. Ch. Toussaint en Echtgen., Broodbakkerij. P. de Voogd en Familie, Timmerman. G. D. Wisse en Echtgen., Handel in Brandstoffen. p. f. J. K. KODDE. Ijzerhandel. Vlasmarkt K 149. G. M. SMOLDERS. Schilder, Glazenmaker en Behanger. Handel in Feestartikelen, p. f. Vlasmarkt K 151. J. P. MAARTENSE, Vlasmarkt L 14. In Granen en Meel. p. f. J. ROSKAM. Handel in Aardappelen, Groenten en Fruit. p. f. Vlasmarkt K 143. e p. f. C. BOONE en Familie. Krommeweele. D. L. RIJKAARD. Touw handel, p. f. Krommeweele. J. J. LIEVENSE Handel in Chocolade en Suikerwerken, Tabak, Sigaren en Sigaretten, p. f. Krommeweele K 107. Bij den aanvang van het Nieuwe jaar mijn beste wenschen aan vrienden, be kenden en begunstigers. C. DE KLERK, Coiffeur, Beddewiijkstraat. Aan Vrienden en Begunstigers mijn beste wenschen op den eersten dag van 't jaar. Papierhandel Druk kerij Firma F. DEN HOEDT, Bedde wijkstraat K 131. GEBR. DE KLERK. Vervoer van Goederen en Vee. V racht-Auto-Bedrij f Telefoon 573. p. f. Schuttershof straat 127. K. J. WIESSNER. Schoenmaker en Lijkverzorger. p. f. Molenberg K 99. p. f. J. TORBIJN, Seisstraat M 52. In1 Galanteriën. A. J. J. LISTING. Schoenmaker. p. f. Seisstraat. p. f. J. TEVEL, Coiffeur. Seisstraat LQ 16. Handel in Koloniale-, Vet- en Vleesch- waren, Tabak, Sigaren en Sigaretten. Koffie en Thee, Boter, Kaas en Eieren. SEISSTRAAT Q 1, MIDDELBURG. Biscuits, Chocolade en Suikerwerken. Wijnen en Bier. p. f. p. f. K. JANSZEN, voorheen Wed. L. BOONE. Handel in Touwiwerk. Seisstraat. p. f. P. C. DE HAMER, Seisweg 163. P. A. PIETERS. Garage- en Rijwielhandel, p. f. Seisweg. GEBRS. C. en J. WIELEMAKER, Stalhouders, wenschen hunne geachte Cliëntèle, Vrienden en Bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR. T>. DEN HOLLANDER, Volderijlaagte, wenscht zijn Cliëntèle, Vrienden en Kennissen een gelukkig Nieuwjaar. J. HUIJSMAN. Handel in Petroleum, Bruinkolen, Turf, Kachelhout, Poetsartikelen, Waschartikelen en Borstelwerk, p. f. Volderijstraat M 105. WED. FRANCOOIJS. Handel in Kruidenierswaren, Chocolade en Suikerwerken, Tabak, Sigaren en Sigaretten, p. f. Volderijlaagte M 125. Firma DE KONING en HUIJSMAN. Lood- en Zinkwerkers. Dokstraat Volderijstraat. p. f. Ondergeteekende wenscht zijn ge achte Cliëntèle een voorspoedig Nieuw jaar. T. P. DE LEEUW. Volderijlaagte M 87. Schoenmaker. GEBRS VAN FLIERENBURG. Brandstoffenhandlelaars. Breestr. O 181. KI. Vlaanderen M 130. p. f. Telefoon No. 550. A. STRIK BAKKERIJ p. f. Seisstraat L. HUIBREGTSE RIJWIELHANDEL p. f. Seisstraat P. J. VAN IREN Aanleg en Onderhoud van TUINEN, p. f. Volderijlaagte M 78 p. f. D. JOZIASSE Lood-, Lei- en Zinkverwerker Volderijstraat. Werkplaats Seisstraat. R. R. AUGUSTIJN. Grossier en Winkelier, p. f. Pottenmarkt. A. J. VAN BOVEN. Banketbakkerij, p. f. Pottenmarkt K 413. p. f. I. VERELST. Kapper. Pottenmarkt K 192. H. H. VAN 'T WESTENDE, v. h. Timmermans. Manufacturen en Eau de Cologne, p. f. Pottenmarkt K 173. W. P. PIETERS. KOLENHANDEL. p. f. W. J. BOSDIJK. Sigarenmagazijn, p. f. Langeviele. N. v. d. DRIEST en Echtgenoote Handel in Melk, Boter, Eieren, Groenten en Aardappelen, p. f. Langeviele K 220. wenscht haar geachte Cliëntèle eenvoor spoedig jaar toe. Langeviele 204. VLEESCHHOUWERIJ A. VERHULST, p. f. Langeviele. Mag. „DE WEEFSTOEL". In Baby-artikelen en Darrteshandwerken. Kousen en Handschoenen, p. f. Langeviele K 405. FIRMA A. HOOGENBOOM. Grossier in Chocolaad, Suikerwerken en Banket. p. f. Langeviele K 214. Familie, Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht. F. WISSE, Zaadhandlel, M. PASSENIER in Betonwerken en alle soorten Kunst graniet. p. f. Middelburg Q 91. Kuiper wenscht zijn geachten begunstigers een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar. Werkplaats Isabellagang bij de Dam1. WoonplaatsWagenplein P 11. C. JELLEMA COIFFEUR. P. f. Langeviele. Telefoon 592. DAMMAN EN GERNLER Stoffeerders en Behangers p. f. Vlissingschestraat A. VAN MALDEGEM Handel in Brandstoffen p. f. Oostkerkplein IJSSEL EN ZOON Schilders, Bree E 136 wenschen hun cliëntèle een voorspoedig jaar. H. PEUTE RIJWIELHANDEL, p. f. Nieuwstraat G 212. FIRMA DE JONGE DE KEIJZER v.h. H. PIETERSE Sr. Schilders; Glazenmakers enz. p. f. Giststraat 200/20i

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 5