CORNS HENNING C. A. MANTZ, Schilder. J. BUIJS. p. f. Bogardstraat D 39 Personeel Coöp. Vooruit, J. POPPE, Verkoophuis Amerikaan F. SOONE, J. DE LEEUW, Korte Noordstraat 77 A. SCHUIT FIRMA F. B. DEN BOER. J, DE BAARE-Trapman G VALK. Antoina van Miert FaCAPPON CLEMENT, J. C. SOUWENS. ATELIERS voor Moderne Fotografie. N.V. Zuid-ISS©derlandsche Sigar©ttenharsdel Mej. VAN GEMERT, Bree E 214, L. J. VAN 'T WESTENDE, Boekbinderij Jet Uithangbord". M A. VAN KEULEN, PiriFiFwnraniiiBEElBE!BEI!3BEiBBBBE3Bf3E3B Bij d@ intrede van 't nieuwe jaar wenschen wij onze geachte Ciiëntèls een gelukkig en g voorspoedig jaar. J. KLAVER. Lange Hoordstraat - Middelburg B e B B B B N. P. SCHONIS 6. TAAL, C. Joziasse, J. SUKKEL, 6. Hoüema, C. DE.VOS. Aan de afnemers van DE LfiEUW PRODUCTEN bied ik mijn© beste wenschen aan» H. L WIESSHE8, Behanger, Volkskoffiehuis Timmsr- en Metselbedrijf. Middelburg p.f. Viiaslngen Depot Middelburg. B h eerder: P. JONGEWEEL. p f St. Janstraat 39-40. wensoht hare geachte Cllëntèle een gelukkig Nieuwjaar INSTALLATIE-BUREAU, p. f. Gortstraat I 348. p. f. Ondergeteekenden wenschen het Bestuur, Leden en Begun stigers van de Ccöp. „Vooruit" een voorspoedig Nieuwjaar. Afd Winkel. Timmerman en Metselaar, p. f. Kapoenstraat A 16. Ondergeteekende wenscht aan vrienden en kennissen een gelukkig jaar toe. Sigaren, Sigaretten, Tabak, Spanjaardstraat. Café Klein® Karseboom BREE E 121. Gediplomeerd Grof-, Hoef- en Kachelsmederij. Autogenlsche Lasch- en Snij.inrlchting. P- Wagenaarstraat, Middelburg. J. SCHOUTEN en A. DE VALK Brandstoffenhandelaren wenschen hun Cliëntèle en Begunsti gers een voorspoedig jaar toe. Café „DE HOPE" p. f. Molenwater, Julianasfraaf W 16. lij den aanvang van het nieuwe jaar bieden wij onze geachte Cliëntèle de beste wenschen aan. Lpverzorger van „De Nieuwe Onderneming" KORENDIJK P 71. Eerste Zeeuwsche Auto-Garage. ©li Echtgenoot© Siatlonsstraaf, Middelburg p. f. Mode-Atelier Middelburg Korte Heerengracht. DAMES- en KINDERKLEEDING naar Maat. p. f. Heerengracht M 43. p. f. Telefoon 416. p. f. p. f. Schilder. Lange Giststraat F 176. Ondergeteekenden wenschen hunne geachte Cliëntèle een gelukkig en voorspoedig jasr. Schilders en handel in Bouwmaterialen 't Zand D 52-53. L. ROOSE, Wijn- en Gedistilleerdhandel „De Keij- sers Cro,on", wenscht 2Üjn geachte Cliëntèle een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar. Balans A 61. 1. GOUDSWAARD, Bode, wenscht zijn geachte Vrienden, Beken- dten en Begunstigers, een voorspoedig Nieuwjaar. Latijnsche Schoolstr. D 24. J. M. HUIJBREQTSEN, Schilder. Bogardstraat D 37. p. f. A. WAOENSVELD, Kleermaker Wal. p. f. C. DE PAOTER, i - Brandstoffenhandel, v.h. Melkfabriek, p. f. Wal B 39. P. VAN KUIK, Oude Kerkstraat. Magazijn van alle soorten Heeren-, Dames- ,en Kinderschoenwerk, p. f. M. H. ANNOT, ELECTRISCHE SCHOENMAKERIJ Oude Kerkstraat B 83. Middelburg, p. f. p. f. C. VAN DEN BROEK, Mr. Schoenmaker. Wal A 5. A. J. DELST Handel in Huishoudelijke Artikelen, p. f. Blindenhoek. J. A. J. SEYMOUR LIMONADEFABRIEK p. f. Wal. p. f. H. STENHUIS, Kleermakerij. Koorkerkhof. P. DE WITH, Spanjaardstraat E 83 Timmerman en Metselaar. p. f. Ondergeteekende wenscht zijn geach te Cliëntèle een gelukkig en voorspoe dig jaar. W. VAN KOOTEN, Spanjaardstraat Chef Delf ia. P. J. VAN HECKE, Huis-, Grof- en Kachelsmederij, p. f. Spuistraat F 107. S. ABRAHAMSE. Melkhandel, p. f. Spanjaardstraat. A. BUIJS, Schoenmaker, Spanjaardstraat. p. f. J. KIEVIET. Handel in Behangselpapier en Verfwaren, p. f. Spanjaardstraat. W. A. VERBEEK en ECHTGENOOTE Slager. p. f. Spanjaardstraat. P. KOOMAN, Lood-, Lei- en Zinkwerjcerij. p. f. Spuistraat. W. VERSTRAATE Handel in Aardappelen, Groenten en FRUIT. p. f. Spanjaardstraat F 54 C. JANSE. Kruideniers- en Grutterswaren, Tabak en Sigaren, p. f. Spanjaardstraat E 89. L. BOLIER Handel in Aardappelen, Groenten en Fruit. P- f- Spuistraat. J. DINGEMANSE Handel in Kruidenierswaren, Tabak, Sigaren en Sigaretten, Boter, Kaas en Eieren. Speciaal adres voor KLOMPEN, p. f. Zuidsingel E 30 J. C. BURRINK, BrandStoffenhandiel. p. f. Bree. WED. DIJKSTRA en FAMILIE Winkelierster. p. f. Bree. J. VAN OUWERKERK, Bree E 280. Brood-, Beschuit- en Dessertbakkerij p. f. I. J. DU BOIS en Echtgenoote, Kleermaker, p. f. Bagijnhof E 146, p. f. F. A. DE JONGE, Luxe Brood1- en Banketbakkerij, p. f. Balans E 108, A. DEN HOLLANDER. Handel in Koloniale Waren, Tabak, Sigaren en Sigaretten, p. f. Zuidsingel E 39 Gediplomeerd Hoefsmid, p. f. Lange Breestraat. Timmerman, Metselaar en Aannemer. Telephoon 300. p. f. Lange Breestraat. E. EVERTSE, Handel in Brandstoffen. Wagenaarstraat, Breestraat, Koestraat, p. f. Bij de intrede van 1929 wenscht on dergeteekende Cliëntèle, Vrienden en Bekenden een gelukkig jaar. Garage „ZEELAND" Brakstraat. Reparatie- en Verhuur-Inrichting. en Stalling. Telefoon 307. J. P. DE RIJK, Stucadoor. p. f. Brakstraat 258 Gelukkig Nieuwjaar gewenscht door Timmerman en Metselaar. Brakstraat, p. f. C. M. DE RIJKE, Schoenmaker Verwerijstraat. M. VAN DEN ENDE, v. h. I. Suvaal. Bode van Middelburg op Vlissingen p. f. Verwerijstraat N 145, p. f. W. C. CALLIBER, Schilder, Oostkerkplein N 159. S. EN J. C. VINKE SLEPERS. p. f. Oostkerkplein Veel heil en zegen toegewenscht aan Vrienden, Bekenden en Begunstigers H. v. d. HIELE, In Fruit en Koloniale Waren. Lange Singelstraat N 202, C. W. A. v. d. VEN. Rijwielhandel, p. f. Lange Singelstraat N 17L J. J. BLIEK Smederij: Schuitvlotstraat Middelburg. p. f. G. DE NOOD. Rund- en Varkensslagerij, p. f. Schuitvlotstraat N 207, W. MAAS. Schuitvlotstraat O 285. Melkhandel. p. f. C. HOOFTMAN, Gostkerkplein N 160 Middelburg. Leveren, Repareeren en Stoomen van Beduien en Matrassen. Specialiteit in Veeren Bedden, p. f. Bellinkstraat G 160 G. J. LAMBERTZ WINKELIER, p. f. Nieuw Oosterschestraat P. CASTEL, MELKHANDEL. Handel in Kruidenierswaren, Tabak, Sigaren en Sigaretten, p. f. Schuitvlotstraat H. R. LEERVES, Kaas- en Vischhandel. p. f. Lange Breestraat O 149 FIRMA JOBSE EN MOENS, Loodgieters, wenschen hun geachte Cliëntèle een gelukkig Nieuwjaar. Korte Breestraat, A. WONDERGEM, Schoenhandel. Breestraat, Maat- en Reparatie-Inrichting. p. f. J. B. v. d. BUSSCHE, Handel in Manufacturen, p. f. Breestraat O 162. PERSONEEL COöP. „VOORUIT" Afd. Bakkerij, p. f. WED. DE LANGE, MOLENSTRAAT In Kruidenierswaren, p. f. L. TIMMERMAN, Smederij. p. f. Nederstraat. M. A. PROOST, Nederstraat O 198 Café. Fijne Bonbons, Drops, Biscuits, Choco lade en Suikerwerken, Tabak en Sigaren p. f. L. BUIJS. Handel in Kruidenierswaren, p. f. Ned'erstraat O 188. p. f. JOZ. BLIEK, v. h. Tavenier, Breestraat O 157158. Smederij en*. Kachelmakerij. W. DANIËLSE, Expediteur en Sleeper. Telef. 443. Korte Breestraat 166. p. f. Ondergeteekende wenscht vrienden en begunstigers een gelukkig en voor- locdïg jaar. J" N. STEP EN ZOON, Meubelmakers, Werkplaats Kuiperspoort. Dwarsstr. T 6 MEJ. C. GUYQT Bloemënmagazlijln. p. f- Lange Noordstraat. J. C. SCHONIS Korte Noordstraat 87 Middelburg Gediplomeerd Orthopaedisch Schoenmaker p. f. p. f. Firma Wed. J. J. PIETERS, Korte Noordstraat 108. Brood- en Banketbakkerij. p. f. IZ. DANIËLSE. Timmerman en Metselaar, Havendijk T 20. p. f. A. BARENTSEN Sleeper. p. f. Havendijk. J. CH. LUDEKUSE, Schilder. p. f. Oude Veersche Weg. A. VAN DER PLANK Handel in Kruidenierswaren. Tabak, Sigaren en Sigaretten, p. f. Veersche Singel. D. STENHUIS. Kleeding naar maat. p. f. Zacharias-Jansenstraat. L. A. v. d. BROEK, Schoenmaker, p. f. Leliestgat S 149a. J. BUIJS, Schoenmaker, p. f. Jacob Gatsstraat S 100. M. J. SCHROEVERS. Rund- en Varkensslagerij, p. f. Jasmijnstraat. p. f. P. JOZIASSE, Nederstraat. Rund- en Varkensslagerij en Worstmakerij, Ondergeteekepdie wenscht zijne ge achte Cliëntèle een gelukkig en voor spoedig jaar. C. JOZIASSE Wz., Electr. Schoenmakerij, Dampoortstraat. FIRMA J. BOTTINQ. Vleesch- en Spekslagerij, p. f. Dampoort. C. DANIËLSE, Handel in Melk, Boter en Eieren, p. f. Ara. Voetpad' T 79. AGENTSCHAP Dagblad „De Telegraaf" en „De Courant" HET NIEUS VAN DEN DAG. p. f. J. POPPE Handel in Kruidenierswaren, Tabak, Sigaren en Sigaretten, p. f. Zach. Jansenstraat W 185 Sigarenmagazijn LELIESTRAAT. Aanbevelend, p. f. J. J. GILLISSEN, Firma QEBRS. STEENLAND, Koloniale Waren, p. f. Stationsstraat, Middelburg, F. H. VADER, Huis-, Grof-, Hoef-, Rijtuig-, Kachel en Scheepssmederij. p. f. Goesche Korenmarkt Ondergeteekendien wenschen hunne geachte Cliëntèle eien VOORSPOEDIG NIEUWJAAR. Fam. J. H. VERMEULEN, Beurtschipper. Kinderdijk P 94. H. J. FOOIJ. Sigarenhandel, wenscht Vrienden en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. J. J. ANTHEUNISSE Electrische Meubelmakerij en Stoffeerderij. p. f. Kinderdijk CALJOUW BLAAS. p. f. W. H. ANTHEUNISSE, Kaas- en Vischhandel „VITAMIN", p. f. Noordstraat C 33 P. J. LE DUC, Firma Q. de Hamer Vleeschhouwer. p. f. Lange Noordstraat Meubel- en Beddenmagazijn FIRMA A. M. HOFMAN p. f. Lange Noordstraat, N.V. v.h. J. A. v. BOVEN, 1 Lange Noordstraat Middelburg, OPTIEK FOTO PROJECTIE, p. f. C. MINET, Rijwielhandel, Korte Noordstraat. P. MEULENBERG. Handel in Kruidenierswaren, Melk, Boter, Kaas en Eieren, p. f. Korte Noordstraat. J. ANDRIESSEN. Rund- en Varkensslagerij, p. f. Korte Noordstraat. S. VAN EENENNAAM, Korte Noordstraat. Handel in Oraan en Meel. p. f. DROGISTERIJ „DE ZON", L. JANSE, Noordstraat hoek Hofplein, p. f. W. P. WATTEL. Handel in Brandstoffen, p. f. Korte Noordstraat. L. VAN OORSCHOT. Lood-, Lei- en Zinkverwerker. p. f. Korte Noordstraat. VAN AARTSEN, Schoenmaker, Korte Noordstraat. p. f. M. VAN LOO. KLEEDINGMAGAZIJN. p. f. Korte Noordstraat. FRANS DAMMAN Papier- en Zakkenhandel. p. f. Lange Noordstraat C 42. p. f. C. J. BLIEK, Noord'plein 217. J. DE STEUR en Echtgenoote, Timmerman en Metselaar. Noordsingel R 52. p. f. J. O. VAN MEERENDONK. Lijkverzorger. p. f. Lambrechtstraat L 100. O. J. DAMMAN. Lood- en Zinkwerken p. f. Heerengracht M 22. K. J. VAN LOO. Timmerman en Metselaar. Telefoon 422. Heerengracht M 24. W. VAN AARTSEN Noordweg S 206 Middelburg Rijwiel- en Motorhandel. Aanleg en levering van Electr. Artikelen, p. f. Telefoon No. 487. A. LEIJNSE Handel in Kruidenierswaren en Brandstoffen, p. f. Breeweg D 131 A. DOBBELAAR en Echtgenoote wenschen hunne geachte Cliëntèle, Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar. Breeweg, 't Zand. OEBRS. GROENENBERO. Timmerlieden, p. f. 't Zand. S. MOENS en Echtgenoote, wenschen Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar. 't Zandt Q 164,

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 3