F. MERK, F. MALJERS ZOON Firma A. VAN L00, i Het erkooDhuis Gortstraat 18. Middelburg I NIC. G. VAN HOEPEN, •„HET SPECIAALHUIS"! RECHSTEINER - Giststraat - MIDDELBURGS Magazijn „BOS" Sigarenmagazijn „DE TABAKSPLANT" J. I. VERSTELLE, M.J. Electr. Sciioenmakerij VAN HILST, I.UÜJ.J.l.dKl Koloniale Waren, p. f. Middelburg. H. J. C. v. d. Wnestljne. W. M. J. GOEDHART. VAN BRAAFEfLAND, Firma M. VEIBURG 21 S. SIES-Wittentrop, iNSTALLATIE-BUREAU J. DE KUIPER iniBnaMnnnnnnatiHHHBBaHHnaunnHgamWHBBBHBBBnH U Magazijn van Manufacturen, H wenscht hare geachte Clientèle een gelukkig en voorspoedig jaar. jj MaEiHisfiHBESHHHiMnBHHJMHsnEgHHntsnsaHKBnHisHBHa&xi P. BQQME, 0 Bij de intrede van het Nieuwe Jaar biedt g f aan haar Cliëntèle de beste wenschen aan. P- f- Varkensmarkt. Smid en Kachelmaker, St. Janstraat, M. K. Heeröidt, Firma R. J. P< Heeröidt, p.f. Lange Burg Boekbinderij Bogardstraat D 38, Middelburg Banketbakkerij p. f. Langeviaie DOMBURGSCH SCHUITVLOT, MIDDELBURG Kaas-, Visch- en Klompenhandel. p. f. Gravenstraat Bij de Intrede van het Nieuwe Jaar bieden wij onze geachte Cliëntèle onze hartelijke gelukwenschen aan, en hopen wij dat 1930 voor U, zoowel in gezin als Sn zaken, een voorspoedig Jaar moge zijn. VLISSINGSCHESTRAAT 68 MIDDELBURG Gravenstraat. Sn Stoffen en Mode-Artikelen, Nieuw© Haven. p. f. Mr Steenhouwer Levert aSIe soorten Grafwerk. Foto's ter inzage zonder verplichting p. f SchoorsteenvegerssFngel Middeiburgsehe Reparatie-Inrichting LANGE GEERE wenscht zijn geachte Cliëntèle, Vrienden en kennissen, een Gelukkig Nieuwjaar. Expediteur en Sieeperij p. f. Lange Geere. Piano- en Orgelmagazijn NL SPIERING p. f. Lange Noordstraat Gelukkig Nieuwjaar. Ondergeteekende wenscht zijn geachte Cliëntèle een gelukkig en voorspoedig jaar. Meubelmagazijn „Croos w ij k" Nieuwstraat H 32. De ondergeteekende wenscht Vrienden, Be kenden en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. MIDDELBURG. p. f. JAC. L. A. DE LANGE. In Zuivelproducten, p. f. Langeviele 208. P. DE PLAA. Handel in Fruit en Aardappelen, p. f. Langeviele K 226. J. O. MERK Jr. Manufacturen magazijn „De Vlijt", p. f. Langeviele. C. J. RIJKE. Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij1 en Fijne Vleeschwaren. p. f. Langeviele K 215. C. L. JONGEPIER. Rijwielhandel, p. f. Langeviele. J. DINGEMANSE. Mr. Timmerman. Langeviele K 213. Middelburg, p. f. Ondergeteekende wenscht zijn ge achte Cliëntèle, zoowel binnen als bui ten de stad1, een voorspoedig jaar. A. THEUNE Tel. 9. Sleeper, Domb. Schuitvlot. p. f. FIRMA J. KONRAAD Zn. Domburgsch Schuitvlot. Magazijn van Ijzerwaren en Huishoudelijke Artikelen. Rijwielen, Motoren, Automobielen. Verhuur- en Reparatie-Inrichting. Sportartikelen. p. I. H. J. CAPELLE Handel in Koloniale Waren, Tabak en Sigaren. p. f. Zandstraat. •i Mej. A. BAAS, Coupeuse, Houttuinen Q 35. Gelukkig Nieulwjaar. -» F. H. COSIJN PARFUMERIEËN. p. f. Gravenstraat I 252. A. HOLLEBBRANDS. Electrische Wagenmakerij. p. f. Gravenstraat I 254. 1 P. DE HAMER. Rund- en Varkensslagerij. p. f. Gravenstraat. G. NOOTENBOOM. Goud- en Zilversmid. p. f. Gravenstraat I 25. L. VAN DER HIELE In Chocolade, Suikerwerken en Fruit. p. f. Gravenstraat I 275. N. MINDERHOUD. Café. In Bier en Limonades. p. f. Gravenstraat. W. J. SIES FIRMA SPAAN. In Galanteriën. Gravenstraat, p. f. B. F. TE ROLLER. Rund- en Varkensslagerij, p. f. Gravenstraat. C. ROZEMOND. Handel in Rijwielen en Kachels. Gravenstraat. p. f. A. POLDERMAN. Handel in Melk, Boter, Kaas en Eieren, p. f. Gravenstraat. AUG. WEEMAES Vleeschhouwerij. p. f. Gravenstraat I 247. Gelukkig Nieuwjaar toegewenscht aan alle Vrienden, Bekenden en Begunsti gers. W. P. DE JONGE, Bakkerij, Gravenstraat. wenscht haar geachte Cliëntèle een voorspoedig Nieuwjaar. P. STOMPE BLOEMENMAGAZIJN p. f. Gravenstraat J. DUIJVEKOT. Melkproducten, Kruidenierswaren, Fijne Vleeschwaren. p. f. Varkensmarkt. Wed. G. VAN BEVEREN. Handel in Kruidenierswaren, Chocolade en Suikerwerken, p. f. Varkensmarkt. J. W. MINDERHOUT. Smederij. p. f. Varkensmarkt I 317-18. C. SANDERS. Brood-, Beschuit- en Kleingoedbakker. p. f. Varkensmarkt. J. SCHEENLOOP. Coiffeur Varkensmarkt. p. f. VOLKSWARENHUIS J. J. COZIJN. Vlissingschestraat. p. f. f. J. DE HAMER SLAGER Vlissingschestraat A. KERKHOVE, Meubelmaker. Eigengemaakte nieuwe Meubelen. Vlissingschestraat K 59, Middelburg. p. f. Vrachtautodienst „Voorwaarts". Vlissingen—MiddelburgGoes. Tel. 303. Vlissingschestraat K 53. p. f. p. f. Chr. C. DE RIJK, v. h. Jakobse. Handel in Brandstoffen. Vlissingschestraat. A. VAN HEIJL. Handel in Tabak, Sigaren en Sigaretten, p. f. Vlissingschestraat I 171. H. VAN DE VEN Manufacturenmagazijn „De Kleine Winst" p. f. Varkensmarkt P. BURGS Handel in Kruidenierswaren, Tabak, Sigaren en Sigaretten. Schoorsteenvegerssingel p. f. Hoek Winterstraat L W. VAN DIERENDONCK. Schoenmaker, p. f. Hoogstraat. p. t. W. HOEK. Kaas- en Vischhandel. Nieuwstraat. p. f. L. WOUDSTRA-. Handel in Brandstoffen. Turf kade. p. f. J. WEEZEPOEL. In Kruidenierswaren. Wagenplein. TH. J. DE BAKKER. Kachel- en Rijwielhandel. En Gros. En Detail, p. f. Gortstraat bij de Markt. R. R. v. d. WOESTIJNE. Instrument-Slijperij p. f. Korte Gortstraat. Ondergeteekende wenscht zijn ge achte Cliëntèle een gelukkig en voor spoedig jaar. THEO VERMEULEN, Coiffeur. Qortstraat. Aan onze geachte Clientèle, Vrien den en Bekenden Gods besten zegen toegewenscht. lUl 1VXI Wijn-, Likeur en Gedistilleerdhandel. Gortstraat b. d. Markt. C. C. J. HUIJSMAN Lange Geere K 250 -- Middelburg Handel in Kruidenierswaren, Chocolade en Suikerwerken, Tabak, Sigaren en Sigaretten, Borstelwerk, Klompen, enz. p.f. Ondergeteekende wenscht zijne ge achte Cliëntèle een gelukkig en voor spoedig jaar. A. LE DUC P.Jz. Lange Geere. Schoenmaker. Bij de intrede van het Nieuwe jaar onzen Vrienden en Begunstigers onze hartelijke gelukwensch aangeboden. A. v. d. WELLE ZOON, Lange Geere K 242. Ondergeteekfinde weuscht zjjue geachte Cliëntèle, zoowel binnen als buiten de stad een voorspoedig Nieuwjaar. L. Geere K 313-314, Middelburg. J. L. DE TROIJE Az. en Echtgenoote. Melkhandel. Korte Geere. p. f. p. f. P. FE IJ, Schoenmaker Korte Geere K 368. Middelburg. MALGO EN DE REGT TIMMERLIEDEN p. f. Korte Geere K 338. p. f. J. KRAAK Agent „UNIEBRIEFJES" Lange Geere 2e huis vanaf de Langeviele. P. MEERMAN. Handel in Aardappelen, Groenten en Fruit. Allen een Gelukkig Nieuwjaar toe gewenscht. MAGAZIJN „DE MAAN", Langedelft B 154. A. J. LAHR Langedelft. Magazijn „De Zwaluw". p. f. p. f. H. RABBERS Co. Kleedingmagazijn. H. J. M. SIES, Langedelft. Heerenmodemagazijn „London", p. f. K, P. BRUSKET MUZIEKHANDEL f. Langedelft. DORDRECHT MIDDELBURG Voorstraat Langedelft 344-346-348 B 133-134 Alleenvertegenwoordiging Prov. Zeeland der His Masters Voice Gramaphonen en Platen. Vertegenwoordiger voor Zeeland HERMAN SUKKEL. HERM. SUKKEL Schilder Decorateur. p. f. Langedelft B 133134. Oudste Parapluiemagazijn in Zeeland HUGO WILLEMSEN, Middelburg. p. f. J. BONGERS Chef Filiaal N.V. ALBERT HEIJN Langedelft B 116. p. f. W. P. CORNELISSE. In Fijne Vleeschwaren. Comestibles Delicatessen. p. f. Korte Delft. Magazijn „De Vlinder". C. L. CASTENMILLER— de Keuning. p. f. Korte Delft. R. DE STEUR. In fijne Vleeschwaren, Comestibles, Delicatessen, p. f, Kortedelft G 8. D. P. CORNELISSE, Fotograaf en Fotohandel. Sigaren- en Sigaretten-Magazijn, p. f. Kortedelft G 24. p. f. W. F. GEIJP. Café „De Rape". Gravenstraat. p. f. H. COSIJN IN IJZERWAREN. Gravenstraat. GEBROEDERS VAN DORT. Vischhandel „Noordzee". pt. f. A. DE STEUR. Boter- en Kaashandel, p. f. Segeerstraat H 89. A. LEIJNSE Rund- en VarkensslagerijL p. f. Segeerstraat. p. f. FIRMA OEBRS. DNDERDIJK. Meubelmakers en Behangers. H. v. d. BRINK. Dames- en Heerenkapper, p. f. St. Janstraat. M. G. BERGER. Paardenslagerij. St. Janstraat. Uw beste aangewezen Adres. p. f. Familie PUNDKE. p. f. St. Janstraat I 99. J. HEIJNSDIJK. Handel in alle soorten Fruit, Tabak, Sigaren en Sigaretten, Chocolade pn Suikerwerken, f. St. Janstraat. D. M. GEUZE en Echtgenoote. Gods besten zegen toegewenscht aan vrienden en begunstigers in 1929. Zusterstraat 242. H. J. KODDE Meubelmakerij, Behangerijj, Verhuizingen, Bergplaats voor inboedels, Antiek Restauratie. P- f- Zusterstraat 216. L. JANSE, Nieuwstraat. Electrisch-Teehnisch Bureau. p. f. p. f. M. BOONE Militair Tehuis. Nieuwstraat. p. f. H. DE LANGE, Bellinkstraat G 190. Lood- en Zinkverwerker. P. DORLEIJN, Timmerman. L. St. Pieterstraat. p. f. p. f. P. W. SCHONIS, Schoenhandel. Reparatie-Inrichting. Giststraat. J. P. DEN BOER, Lokaal „Groot Paradijs". Lange Giststraat 181. p. f. T. KARS v.h. Corns. J. Rekkers. In Comestibles en Kruidenierswaren, wenscht zijn hooggeachte Cliëntèle en begunstigers zoowel in als buiten de stad een voorspoedig Nieuwjaar. Handel in Wijnen en Gedistilleerd biedt zijn gelukwenschen aan voor 1930, en zegt tevens dank voor het ruimschoots genoten vertrouwen in 1929 en beveelt zich voor 1930 weer aan. De beste wenschen voor 1930. MAGAZIJN „DE HONDT". Dam, Middelburg. P. DE PAGTER en Co. Vleeschhouwerij en Spekslagerij, p. f. Dam1 Z.Z. 95. p. f. L. DEKKER, Magazijn „De Hoop". Dam. N.V. Zuid-Holl. Bierbrouwerij Den Haag Depót Middelburg p. f. Ondergeteekende wenscht zijn ge achte Cliëntèle een gelukkig Nieuwjaar en beveelt zich wederom beleefd aan. Meubelmakerij enz. P. J. JONGEPIER, DAM N.Z. N 3. A. LABRUIJERE, Coiffeur. p. f. Lange Burg. A. L. ROSKAM, Fruithandel „De Kleine Winst" p. f. Lange Burg. p. f. J. J. JULIANUS, Sigarenmagazijn „Zeelandia". Lange Burg. L. P. GOOD, Handel in Galanteriën. p. f. Lange Burg. JAC. A. VAN PUFFELEN J.Azn., Schilder, Glazenmaker en Behanger, p. f. Korte Burg. J. J. DE LA VIENE, Brood-, Beschuit- en Kleingoedbakker. p. f. Korte Burg. ZEEUWSCHE PIANO- en ORGELHANDEL'. p. f. Korte Burg. F. VAN DER HOEK, Complete Meubileering. p. f. Lange Baug C 105W C. POLDERMAN. Agent Lev. Maatschappij „Vesta" en Lijkdienaar. p. f. Lombardstraat C 74. ADR. BUIJS. Handel in Fruit enz. p. f. Burgemeester Takstraat.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 2