BERICHT. Dinsdag 31 December. ÏmSTEWQ IZAAK KON S ZOMEN S BANK I.Ï Fna J. I. ttrs Firma J. A. Pieters KERST CORNs HENNING RheumaHsche pijnen Jiurosal'1 ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Nierwaarschuwingen. UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS ADVERTENTIËN KUNNEN TOT 24 DECEMBER 1929 34oJAARGANG PRIJS DER ADVERTENTIËN: No. 13 Ingezonden Mededeelingen. hoofde vai het NIEUW JAAR verschijnt ons blad de volgende week Advertentiën voor dat num mer kunnen worden aange nomen tot u i t e r I ij k Dinsdagmorgen 11 uur De groote oplage dwingt ons vroegtijdig af te drukken, om „DE FAAM" nog dien dag ook buiten de stad be zorgd te krijgen. DE UITGEVERS. Voor de Jeugd. Een oude schuld RugpijnNierenPillen %j| Speciaal adres voor FOSTER'S RUGPIJN NIERPILLEN MAAGPILLEN ZALF bij PAUL VAN SLUIJS Go., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En DetaiL Advertentiën. Fa. Gebr. Hildernisse Boekhandel. zoekt net Kosthuis In de Drogisterij SCHULTE THIEME, (in het Huis met de Roode Pilaren) Om Anijsmelk te maken Om Slempmelk te maken Om Saliemelk te maken Om Punchstroop te maken Om warme Wijn te maken Voor Puddingen, Cake enz. Voor Vleeschgerechten Vlasmarkt - Middelburg Levert uitsluitend prima kwaliteit Vraagt onze uitgebreide Prijscourant Vlasmarkt - Middelburg Is J E aangewezen adras voor wanneer al de Uwen bïj elkaar zijn Is het de dag om een Familie-Foto te laten maken. 2de Kerstdag zijn onze Ateliers den geheelen dag geopend. IMP* 1ste Kerstdag gesloten. ^fÜf ATELIERS VOOR MODERNE FOTOGRAFIE. Markt C 14, Middelburg. Badhuisstraat 63, Vllssingen. UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT VAN 1-3 REGELS 45 CT.( IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN worden y&zocht door inwrijven der pijnlijke plekker C met a i oplossing Bij apothekers en drogisten NIEUWJAARSWENSCHEN DE FAAM. Voor het op 31 December a.s. verschij nend nummer van ons blad, worden, even als vorige jaren, aangenomen NIEUWJAARSWENSCHEN. Bij advertenties van 14 regels 40 cent. In de NAAMLIJST per naam en per regel 15 cent. DE ADMINISTRATIE. ANTWOORDEN Nos. 113—116. No. 113. Ze hebben allebei een kurk (Cork is immers een stad in Ierland). No. 114. De molenaar, want die krijgt zwart op wit. No. 115. Han ring maag big maan Birmingham. No. 116. De ander helft. RAADSELS. No. 117. Ik ben door perkament be waakt en ingesloten ik word geslagen zonder dat ik het verdienik geef bij vreugde, zoowel als bij verdriet het teeken. Wie ben ik No. 118. Wanneer je van een stad in Rusland het hoofd en den staart wegneemt krijg je een meisjesnaam. Welke naam is dat No. 119. Mijn eerste is een tijdsverloop, mijn tweede dient om een bepaald iets in te bergen of te bewaren en mijn geheel wordt tweemaal 's jaars in Nederland ge houden. No. 120. Welk land is het armste van de wereld BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. Van 1624 December. ONDERTROUWD P. E. Streefkerk, 41 j. en C. van Kaam, 39 j. J. Baljeu, 22 j. en F. S. Joosse, 22 j. GETROUWD G. de Leeuwen, 27 j. en S. A. Boone, 23 j. P. F. Goossens, 30 j. en B. H. Meertens, 25 j. BEVALLEN: A. E. Stenhuis, geb. Mol, z. A. J. Roskam, geb. van den Hoek, d. P. Bernard, geb. de Munck, d. M. J. de Witte, geb. Goovers, z. M. H. Reijers, geb. de Werk, z. M. de Pagter, geb. Kesteloo, z.R. Nolet, geb. de Rijke, z. J. M. de Voogd, geb. Dommissie, d. OVERLEDENW. P. Minderhout, ongeh. z. 21 j. J. C. Breel, z. 11 j. P. j. Verlinde ongeh. d. 83 j. DOOR C. JACOBSZ. VII. Grootvader Kloet handelt zeer geheimzinnig. Den volgenden dag vernam de oude Kloet, wat er den vorigen avond op ,,Ter Linden" voorgevallen was. 't Was Antje, die 't hem mededeelde, toen zij elkander bij de ruïne van de verbrande kerk ont moetten. „Heb jij ooit geweten," sprak Antje ten slotte, „dat die zonderlinge Van de Velde zooveel geld heeft 't Schijnt, dat een moeie hem aardig wat heeft nagelaten „Och, ja, kind," stemde de grijsaard on middellijk toe, „Dat is best mogelijk! Want, niet iedereen die zoo'n buitenkansje heeft, hangt dit aan de groote klok." Maar toen hij een poosje later alleen verder ging, dacht de oude „Ja, jade nalatenschap van een oude moeie van Aagtekerke zeker... Maar ik ben onder Aagtekerke geboren en heb jarenlang in die omgeving ge woond'k Zou toch wel eens willen weten, wie dat oude mensch wasLa rieallemaal larie Van de Velde heeft nooit een moeie daar gehad, zoo min als ik een oom heb in China of Japan. Neen, vriend Steven je hebt dat geld op een ander manier verkregenEn nu wil ik eens trachten, je geheim te weten te komen. Eindelijk heb ik een middeltje gevonden, maar of het helpen zal 'k Weet het niet, maar we zullen het beste maar hopen." Zoo peinzende toog de oude man huis waarts. Op het voorplein van het kasteel kwam hem zijn zoon, de slotbewaarder, tegemoet hij was even voor zijn vader teruggekeerd. „Vader", begon Abraham, „Ik ben daar straks in de stad geweest. Schipper Jel- lema ligt aan de kaai. Van middag ont vangen we onzen wintervoorraad turven. Ik kan ze dan misschien vóór de scheme ring met Klaas in den kelder stapelen." „Neen", luidde het antwoord des ouden, „Dat ga ik doenEn niet bij daglicht, neen, van avond, als 't donker is „Maar Vader „Zeker, AbramEn Klaas kan ik niet gebruiken Een ander moet mij helpen Klaas moet vóór dien tijd te bedde, dat moet, Abram „Vader, wat praat u toch vreemd Wien laat ge dan helpen „Steven van de Velde, mijn jongen Abraham Kloet begrijpt er niets van zijn gelaat teekent de grootst mogelijke verbazing, en de grijsaard, dit ziende, ver volgt „Mijn woorden schijnen raadselachtig, hé Maar ik heb een plannetje, Abram. Wélk kan ik je nog niet zeggen. Alleen je moet mij laten begaan. Nu ga ik naar Steven, om te vragen, of hij van avond komen wil." Hoofdschuddend ziet Abraham Kloet zijn vader na, als deze over de slotbrug gaat. En de grijsaard gaat voort, terwijl hij een vroolijk deuntje fluit, dan, als hij een kwartier later bij Van de Velde aan klopt, opent de ons reeds bekende Bet de bovendeur. „Zoo, KloetMoet je Steven hebben. Die grappenmaker zit achter hij maakt een kip schoon moddervet, niets dan vel en beenen Loop maar door." Steven zit achter zijn woning op een tonnetje, in zijn linkerhand heeft hij een bebloed mes voor hem, op een kist ligt de pas geplukte kip, zeer mager, 't is ake lig om te zien. „Goeden dag, Klaas," zegt Steven, ter wijl hij met een ver-genoegd lachje de kip beziet. „Wat een beest, hé Je zoudt er zóó in bijten Dat wordt morgen een smul partij, Kloet." „Dat wordt het zeker," antwoordt de aangesprokene zeer ernstig, „Luister eens, StevenLeg dat kapitale beest eens even neer, Wil je van avond een schelling verdienen „Wel zeker wil ik datluidt 's mails bescheid, „Een arm mensch, zooals ik, moet heel wat doen om in dezen slechten tijd het hoofd boven water te houden." „Mooi!" zegt de oude man zeer tevre den, en nu deelt hij een en ander mede over de turven. Dan staat hij schielijk op van het bankje, waarop hij heeft plaats genomen, en onder het heengaan spreekt Steven „Zeg, Kloet, Als je soms koopers weet. 'k Heb nog meer van dat soort kippe tjesmalsch van vleesch, en puik voor de soep ook, dat zal waar wezen." „Dus nu hebben jullie alles begrepen, hé vroeg de grijsaard met grooten na druk, „Ik ga met Steven in den kelder aan 't werk. En al wordt het wat laat, en al zie je mij iets doen, dat oogenschijn- lijk zonderling is, laat mij maar begaan 'k zal straks wel tekst en uitleg geven." Van de Velde kwam, maar laat, pas over achten. „Je vindt het toch niet erg, Kloet Maar 'k kreeg bezoek, weet je Toch ben ik nog gekomen, want, drie stuivers zijn een ware uitkomst voor een arm mensch, Kloet Neen, de grijsaard duidde het laatkomen niet euvel, integendeel, hij scheen er zelfs mede ingenomen, want een vergenoegde glimlach speelde om zijn lippen. Kloet begaf zich dus met Van de Velde in den kelder. Die kelder nu bestond uit eenige zware verwulven aan het eind be vonden zich een tweetal kleine ruimten, met ijzeren spijlen van het overige deel des kelders gescheiden. Middeleeuwsche gevangenholen Zeer waarschijnlijk. Een van deze twee sombere verblijfplaatsen had een klein venstertje onder deze ope ning spoelde het water van de binnen gracht langs den muur voor de verroeste traliën in de opening bevond zich een luikje, en dit luikje had de oude man des middags reeds geopend, en dit kon na tuurlijk alleen geschieden door met een roeibootje zich tot onder het venstertje te begeven. Het openen van dit luikje was eigenlijk vreemd te noemen, want het bleef altijd gesloten bovendien werden de akelige ruimten in den kelder nooit door iemand betreden, wat wilde de grijsaard dan toch Op het binnenplein stonden de zakken turven, dien middag door den Frieschen turfschipper Jellema daar gebracht. Beur telings droegen Kloet en Van de Velde een zak naar beneden, en zij hadden niet vér te gaan, want de ingang van den kel der bevond zich op het binnenplein. Daar was het helder licht, want de hemel was onbewolkt, en de maan, die over twee dagen vol zou zijn, was reeds lang boven de oosterkim gestegen. Kunst licht was dus overbodig. In den kelder stond een hoornen lan taarn, maar de vlam, door raapolie ge voed, verlichtte slechts vaag de holle ruimte, 't Scheen, dat Steven zich daar niet bijster op zijn gemak gevoelde. Maar hij was gelukkig niet alleen. Toen eindelijk de laatste zak de plaats van bestemming bereikt had, moesten de turven op stapels gelegd worden. „Pas op, Steven", waarschuwde de oude man, „Stoot je bol nietVan de Velde kon wegens zijn verbazende lengte gebukt zijn werk doen. „Zeg, Steven," ging Kloet opgeruimd voort, „wat een akelige plaats hier, hé Nu, hier heb ben in vroeger eeuwen gevangenen jaren lang gezucht. Je bent toch niet bevreesd, hé, al is 't een beetje donker »Nnnenen, Kloet! Iemand mmmet "een rrrein gegeweten is... isnn nergens bbbang „Prachtig," beaamde de grijsaard, nog opgeruimder dan zooeven, „Ik moet eens even weg, Steven Stapel maar door, hé 'k Ben dadelijk terug. Als jé flink vordert, krijg je twee stuivers meer." „Asjebbblieft, K kkloet De oude ging heen. Vreemd was het, dat hij onhoorbaar het door hem dien middag flink gesmeerde slot van de kel derluiken omdraaide. Dit was inderdaad zonderling. Wat wilde de oude toch En waarom voer hij even later in het bootje de gracht door, tot onder de reeds gemelde kleine vensteropening (Wordt vervolgd) Doffe, stekende pijn in de lendenen na inspanning of steken in den rug bij het u oprichten, is soms de eerste waarschuwing van nierzwakte. Spoe dig daarna zult u misschien urine- stoornissen, een vermoeid gevoel, duizeligheid, krachteloosheid of water zuchtige zwellingen kunnen opmerken. Deze verschijnselen kunnen aan duiden, dat uw nieren niet meer goed werken en de onzuiverheden niet uit het bloed filtreeren. Verwaarloos dan zulke verschijnselen niet! Geef zonder uitstel aan de nieren de hulp, die zij noodig hebben. Begin onmiddellijk met het gebruik van Foster's Rugpijn Nieren Pillen en herwin uw oude energie en kracht. Vraag de meening van hen, die ze gebruikt hebben en er baat bij vonden. Verkrijgbaar bij alle drogisten enz. in glazen verpakking a f 1.75 p. flacon. Kerst- en Nieuwjaarskaarten in alle soorten en prijzen. Kerstnummersde Prins, Haagsche Post, Illustration. Net Heer, gepensionneerd, met vrije kamer. Brieven met prijsopgaaf onder No. 10 bureau van dit blad. DirectieA. W. JANSEN J. T. v. d. MEER. MIDDELBURG OOSTBURG. Maatschappelijk kapitaal 500.000.Geheel geplaatst en volgestort. AAN- EN VERKOOP VAN EFFECTEN, VERZILVERT COUPONS EN LOSSINGEN, KOOPT EN VERKOOPT VREEMDE GELDEN, NEEMT GELDEN IN DEPOSITO: met 1 dag opzegging3J^ pCt. met 1 maand opzegging3% pCt. met 3 maanden opzegging4 pCt. met 1 jaar opzegging 4J^ pCt. kunt U koopen ANIJSZAAD ANIJSOLIE ANIJSTABLETTEN ANIJSSUIKER SLEMPSUIKER SLEMPPOEDERS SALIEBLAADJES PUNCH-ESSENCE BISSCHOPESSENCE KRUIDNAGELEN CARDAMONPITTEN KANEEL BAKPOEDER VANILLESUIKER VANILLESTOKJES VANILLE-ESSENCE CITROENOLIE SAFFRAAN AMANDELOLIE HEBE-ESSENCES LAURIERBLAD THYM MAJOLEIN KRUIDNAGELEN NOOTMUSKAAT PEPER FOELIE PIMENT CORIANDER Advocaat Punch Jenever Brandewijn Cognac per flesch f 2.00 2.40 LHer - 2.70 - 2.80 - 3.00 Schillen brandewijn - 2.60 Verder prima belegen Bordeaux, Bourgogne, Zoete roode en witte wijn, en Medicinale wijn. Binnen- en Buitenlandsche fijne LIKEUREN. Port a Port Santa Maura Zoete Spaansche Samos per Liter fl.00 flesch -0.75 -0.90 -1.00 Zoete Roode Mistella 1.00 Kaapsche wyn -1.25 Bergerac -1.20 Kinawijn Liter - 1.25 Vitawin flesch - 1.30 Advocaat 2.C0 Groote maathoudende flesschen, onversneden of gemengd. Vraagt onze uitgebreide prijscourant. llllll^llll|lll||||||llllllll||lllllllllllll|l|||||||||||||ll||llllllllllll||Hl|||||||||||ll||llllllllllll||lll!||||||||llll|11^ ^l'IIIIIIIHItllll1 ^llllllllll!

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1