tosöek BERjCHT. Dinsdag 24 December. OSTER' De Nutsspaarbank Salon-Pathéfoon Fa M. W. VAN AARTSEN Ledenvergadering ZAAK BOASSGH S ZOHEN'S BANK Ni FIRMA J. A. PIETERS, Kerstkransjes Magazijn De Zwaluw. Met de Feestdagen PORT a PORT Zoete Roode en Witte Wijn Ingezonden Mededeelingen. Uit hoofde van de KERST- DASFN verschijnt ons blad de volgende week Advertentiën voor dat num mer kunnen worden aange nomen tot u i t e r I ij k Dinsdagmorgen 11 uur De groote oplage dwingt ons vroegtijdig af te drukken, om „DE FAAM" nog dien dag ook buiten de stad be zorgd te krijgen. DE UIT6EVERS. Een oude schuld Lendenpijn RogpynNierenPilien zal GESLOTEN zijn vanaf Dinsdag 24 December tot Donderdag 2 Januari. Markt C 2 - MIDDELBURG Viert uw KERSTFEEST met Bloemen in huis. Verder: Fijne Advocaat, Boerenjongens, Ccgnac, Brandewijn, Jenever enz. Voor de Boterham. Firma W. P. MALJERS, Markt 7, Telefoon 557 bussen Appelmoes Adres L. ROOST, Balais. As. Zaterdag OPENING KERSTETALAGE Oravenstr 1250 No. 238 oplossing Voor de Jeugd. Advertentiën. Wijnhandel Gedistilleerd Laat uw leege manden opmaken in het BLOEMEN-MAGAZIJN GRAVENSTRAAT I 250. Zonder eenige prijsverhooging Desgewenscht aan huis bezorgd. VLASMARKT K 150 - MIDDELBURG is je Adres voor: per Liter slechts ff 1,00 van f 0,75 per flesch. jpHjSr* Denk ar om vanaf 16 tot en met 31 December wederom Series evenals vorige jaren. ïBii 1 pond. Wlelaixqz, Jijn, Jtcima, LxXca, <4 Jbak- en Jbtaadvei 1 pand JUfst d 25 ets. af 4 Jieepen ycates. J! de Qcuytet d Zaan. Boterhamworst 14 ct. per ons Rookvleesch 18 et. per ons Ham 30 ct. per ons Fijn Rookvleesch 30 ct per ons Plockworst 22 ct. per ons Ontbijtspek 18 ct. per ons Alles wordt op de machine zoo dun U wenscht gesneden Aanbevelend, Komt allen kijken, geene ver plichting tot koopen, Wij hebben een ruime keus en zeer voordeelig. Aanbevelend, P. STOMPÉ dringt in de spieren en verdrijft de pijn na enkele inwrijvingen. Bil apothekers en drogisten verkrijgbaar NIEUWJAARSWENSCHEN DE FAAM. Voor het op 31 December a.s. verschij nend nummer van ons blad, worden, even als vorige jaren, aangenomen NIEUWJAARSWENSCHEN. Bij advertenties van 14 regels 40 cent. In de NAAMLIJST per naam en per regel 15 cent. DE ADMINISTRATIE. GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten bureele van Politie a. Slagersboekje, Hoorn van Auto, Duimstok, Pakje met Schroefmoertjes, een paar bruine Kinderhandschoentjes, Kinder- taschje, een Blauwe Zak inh. twee zakjes, Dameshandschoen, Vulpotlood, Fietsen- sleutel, Bruine Port. met inh., een Lorgnet, Kinderportemonnaie. b. Bij ingezetenen Bontkraag, Mej. Simpelaar, Seisweg R 112; Nieuwe Pet, Klaver, Noordstraat; Schop, vermoedelijk marine, van Dijk, Wal Zwarte Boerinne Redicule met inh., C. Geerse, 't Zand D 185 Sierduif, Ki- ters, L. Noordstraat 123 Schroevendraai er, A. Jacobse, Ganzengang O 14 Hee renrijwiel, Bal, Nieuwstraat G 226 Be- lastingmerk '29, M. Poortvliet, Noordweg Ril; Redicule, Wed. Abrahamse, Vlas- markt Kindermuts, J. Roskam, L. Burg D 30 Belastingmerk in etui, L. Pieterse, St. Laurens B 170 Broche, voorstellende Klaverblad van vier, W. v. Loenen, Punt- straat 55a, Rotterdam Blouse, A. J. Schoe, N. Vliss. Weg E 91 Zeil, F. Cozijn, Gravenstraat I 252 Vulpotlood, R. Gel dof, Bastion N 65 Belastingmerk in etui, J. Martijn, Jodengang R 223 Grijze Zij den Zakdoek, Mej. Franke, Veersche Sin gel S 125 Kinderportem., F. v. Leeuwen, Loskaai P 263 Belastingmerk, A. Minder- houdt, Vlissingschestraat K 44 Kinder muts, M. J. Step, Korte Geere K 334 Rij- tuigzweep, J. Willeboordse, Noordweg S 241 Gouden Oorring, Joosse, Eigenhaard- straat P 140 Zilveren Manchetknoop in 2 stukken, Mej. Boogaard, Lange Geere K 244 Bruine Handschoen, J. Blokpoel, Korte Geere K 353 Medaillon met por tretje, Koppejan, Oude Vliss. Weg V 18 Ontbijtkoek, v. d. Harst, Groenmarkt Boerinnendoek, F. v. Wezel, Koudekerk- scheweg D 65 Zwarte Port. met inh., A. Tange, Domb. Schuitvlot Q 208 Heeren rijwiel merk „Gazelle", v. Slooten, Ka- relsgang T 42 een Boek get. Naar de hoogste top der aarde, G. Bak, Souburg, Tuindorp D 38 Jongensschoen, Bastiaan- se (bakker), Langeviele Mes met schede, P. Jongepier, Nederstraat O 202 Belas tingmerk in etui, B. v. d. Broeke, Volderij- straat M 114 Belastingmerk, Nico Wille boordse, Noordweg R 4. Inlichtingen aan het Bureau van Politie alleen Zaterdags tusschen 7 en 8 uur voor de aan het bureau gedeponeerde voor- Werpen. DOOR C. JACOBSZ. VL Het kleine vriendendienstje. De oude Kloet had de herten en reeën in hun hokken gevoederd vervolgens had hij ook de kippen en kalkoenen hun morgenrantsoen verstrekt, en, daar hij ver der geen dringende bezigheden te verrich ten had, slenterde hij wat rond. Men zou niet gezegd hebben, dat het al November was, want het weder was bijzonder zacht. Geen wonder dus, dat de grijsaard van de milde temperatuur ge noot tegen de steenen leuning van de brug over de slotgracht leunende, haalde hij pijp, tabaksdoos, vuurslag en tondel doos te voorschijn, daarna behaaglijk roo- kend, keek hij naar de weinige voetgan gers en boerenwagens op den Noordweg. „Wat een kostelijk weertje", mompelde de oude man tevreden. „Maar of het lang duren zal Ik vrees er voor, want mijn eksteroogen steken leelijk, en daar straks, in de keuken, viel er roet uit den schoor steen dat is geen gunstig teeken." Een ledige wagen rammelde en hotste over de ongelijke steenen van den weg op het voertuig zat Adriaan Siereveldt. Toen grootvader Kloet Antje's vader be merkte, werd zijn gelaat ernstig en pein zend spoedig kringelden er slechts uiterst fijne rookwolkjes uit de pijp, om eindelijk geheel op te houden de grijsaard dacht ernstig na. „Grootvader!!" klonk het na een poos je, „Ik heb u al wel driemaal geroepen Verwonderd schreed Nicolaas op den oude toe. „Moeder kan den sleutel van de., grooten kelder niet vinden. Hebt u hem soms in den zak „Den kelderden kelder Kloet staarde zijn kleinzoon op een vreemde ma nier aan. Toen sprak hij langzaam „De... sleutelvan dengrootenkel derKlaas?" „Ja, Grootvader, dat zei ik immers?" 't Duurde een geruimen tijd, eer er we der eenig antwooord volgde. Klaas wist niet, wat hij van dit vreemde zwijgen den ken moest. Maar eensklaps stond de grijsaard recht; met schitterende oogen zag hij zijn klein zoon aan. „Ik heb wat gevonden, Klaas „Den sleutel, Grootvader?" „Wel, neen, jongen Wie spreekt er van een sleutel Ik heb wat anders ge vonden heel wat anders Dien zelfden avond „Betje, 't is zes uur. Ik ga eens uit „Je doet maar, wat je niet laten kunt, Steven Sinds Van de Velde's eigenaar dige mededeeling was het humeur der huishoudster er niet op verbeterd. „Voor mij behoef je niet thuis te Blijven." „Dat ben ik ook niet van plan, zeer geachte mejuffrouw Ik ga eens naar mijn aanstaande vrouw „Wie is dat ongelukkige schepsel „Pas een beetje op je woorden, propere huisplaag En de naam van dat benijdens waardige schepseltje Ken je Antje Siere veldt „Die Is zij het Betje drukte zeer sterk op dit voornaamwoord. „Zeg eens, Steven Zijn die menschen al niet onge lukkig genoeg „Zoo is het, ElisabethWat een ge luk dus. dat de dochter het zoo goed zal hebben, hé „Maar je raast, Steven 't Meisje heeft verkeering met Simon, den zoon van Van Ouddorp. Al jaren gaat ze met hem Zou jij dat niet weten Wil ik je eens wat zeg gen, Steven? Jeje ben niet nuchter „Ha, ha Je wordt grappig op je ouden dag, Bet Ik dronken Geen drup peltje, Bet, geen druppeltje De blauwe zou het trouwens ook niet kunnen trek ken. Weet je wat je doet Hang eens een keteltje water over 't vuur, dan ga ik mij even scheren, 't Oog wil ook wat, wat zeg jij, oude vrijster En haal dan uit de kast onder de zoldertrap mijn Zondagsche jas, je weet weL die met de slippen." „Die jas met dat stuk in den elleboog?" „Goed geraden Ik wil van avond eens netjes wezen. Dat stuk ziet toch niemand met den avond. En breng dan ook mijn groenen hoed mede. De kleeren maken den man. Als ik eenmaal getrouwd ben, komt het er niet meer zoo op aan. Mijn schoenen hebben nog wel een wreefje noo- dig, en vergeet niet, de jas goed af te borstelen. Schiet dus op, oude juffrouw Je werkzaamheden hier zullen niet lang meer durenniets toch gaat boven de zorgvolle toewijding eener echtgenoote. Heb je al een anderen dienst 't Antwoord der geplaagde oude was een onverstaanbaar grommen. „Geen zorg, Elisabeth, geen zorg Je bent een huishoudster uit duizenden. Zoo n juweeltje wil iedereen graag hebben „Goeden avond Goeden avond Sie reveldtAntje Daar ben ik eindelijk. Wat zeggen je daar wel van Hoe later op den avond, hoe schooner volk Ik zal maar een stoel nemen, hé Wel Antje, je ziet er goed uit, hoor Dit even grove als onverwachte com pliment doet het meisje ondanks haar zel ve blozen ook Siereveldt is door Stevens luidruchtige begroeting, maar vooral door de weinig kiesche hoffelijkheid jegens zijn dochter, zeer onaangenaam getroffen, en op weinig vriendelijken toon antwoordt hij „Je komt zeker om antwoord betref fende je aanbod van eenige dagen geleden, hé? Ik zal je dit zeggen „Ho, ho, waarde vriend, 't Zij mij ver gund, eerst even het woord te nemen." Steven zwijgt even hij verslindt Antje met de oogen, maar het meisje, dat de onaangename hulde onmiddellijk gewaar wordt, verlaat schielijk het vertrek. Ste ven ziet dit heengaan met leede oogen, maar het verhinderen kan hij niet. „Je weet, wat ik je heb voorgesteld, vriend Siereveldt," gaat Steven voort, ter wijl hij zeer minzaam poogt te glimlachen, „tweeduizend Zeeuwsche rijksdaalders zijn voor je disponibel, zonder een schelling rente, voor onbepaalden tijd. Wat zeg je daar wel van ,,'k Weet niet, wat ik er van denken moet, Van de Velde," luidt Siereveldts antwoord. „Nooit heb ik geweten, dat je zoo'n man in bonis bent." „Och, dat ben ik zoo lang nog niet Maar een erfenis van moei Neeltje „Maar zeg eens," onderbreekt hem Antje's vader, die eensklaps argwaan schijnt te koesteren, „wat bezielt je toch, om mij zoo n buitengewoon aanbod te doen We kennen elkaar nauwelijks. Wat steekt er achter Aha," plotseling gaat Siereveldt een licht op „je sprak van een klein vriendendienstjenatuur lijk zonder vergoeding zul je mij niet helpen Dat vriendendienstje zal zoo klein niet wezen Vooruit, Stevenwat voer je in je schild Voor den dag ermee!" „Vaar niet zoo uit, SiereveldtIk meen het zoo goed met je De stem van den bezoeker klinkt zeer verdrietig. „Ja, maar in de eerste plaats meen ie het goed met je zelf, dat kan niet anders Wat wil je Siereveldt geeft teekenen van ongeduld. „Ik ben een eenzaam mensch, goede vriend, och zoo eenzaam I" Des sprekers donkere oogen fonkelen sluw. „Je dochter scharrelt met Simon van Ouddorp, hé Hmzoo'n kalverliefdetjeOm kort te gaanJij mijn geld, ik je dochter tot vrouwWaar zit ze toch Antje Antje-e-e „Zwijg buldert Siereveldt, „Denk je, dat ik mijn dochter verkoop Is dat de verlangde vriendendienst Ruk uit Ruk uit, zeg ik jeGa jega je De groote verbolgenheid en deze is zeer zeker gerechtvaardigd belet Antje's vader een wijle het spreken. Van de Velde is opgestaan spottend ziet hij den ver toornden grijsaard aan, een niet te defini- eeren glimlach om den mond. Maar ook Siereveldts machtige gestalte verheft zich. Ziedend van toorn treedt hij op Van de Velde toe zijn sterke hand vat hem in den nek. Zoo wordt Steven in een ijzeren greep naar de deur geduwd, en al zijn worstelen is vergeefsch. „Naar huis, Steven, in je eigen belang Naar huis, vriend Of ik sta voor mezelf niet in (Wordt vervolgd) ANTWOORDEN: Nos. 109—112. No. 109. Zon dag Zondag. No. 110. Een stoel. No. 111. Matrozen. No. 112. Verborgen buitenlandsche plaatsnamen Nisj Lagos Verona Chur. RAADSELS. No. 113. Welke overeenkomst bestaat er tusschen de republiek Ierland en een flesch No. 114. Wie krijgt de beste bewijzen dat hij gelijk heeft, wanneer een schoor steenveger en een molenaar samen vech ten No. 115. Mijn geheel bestaat uit 10 let ters en noemt een stad in Engeland. 8, 9, 6 is een jongensnaam. Een 3, 2, 6, 7 is een rond voorwerp zonder begin of eind. Een 4, 9, 9, 7 is een lichaamsdeel. Een 1, 5, 7 is een jong viervoetig dier. De 10, 9, 9, 6 verspreidt soms licht. No. 116. Wat heeft de grootste over eenkomst met de helft van een vel pa pier BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. Van 917 December. GETROUWD: B. H. Both, 34 j. en L. P. Fooij, 34 j. I. H. van Oosten, 28 j. en L. van Hemert, 24 j. BEVALLEN D. F. M. Wolsky, geb. Willemsen, z. G. P. Kooman, geb. Hoek, z. J. Heeren, geb. Kroon, z. S. de Nood, geb. Vogel, z. J. de Jong, geb. van Dijke, d. E. C. Janse, geb. de Vlieger, z. M. P. Bes, geb. Fastenau,, d. M. M. Minet, geb. Pitlo, z. W. Coppejans, geb. Friese- ma, z. C. Burghardt, geb. van Broek hoven, d. K. S. Verzwijveren, geb. Hel- bers, z. 0 OVERLEDEN: C. M. van Sluijs, 69 j., geh. met S. Hollestelle D. Peene, d. 13 j. A. Huijbregtse, ongeh., z. 20 j. J. B, Hulstaert, wedn, van J. Kas, 84 j. Het groote bezwaar van lendenpijn urinestoornissen, duizeligheid, water zuchtige zwellingen en hoofdpijn is vaak, dat deze kwalen zich zoo lang zaam ontwikkelen en men er dikwijls niét op verdacht is, dat de nieren kunnen beginnen te verzwakken. Daarom is het van zooveel belang om behandeling niet uit te stellen. Noodelooze pijn en last kunnen voor komen worden, als men bijtijds in grijpt. Foster's Rugpijn Nieren Pillen hebben gedurende de vele jaren, waar in zij werden aangeboden, naam ge maakt en worden over de geheele wereld door tal van menschen aan bevolen. Hun samenstelling is zoodanig dat zij alleen op de nieren en blaas v/erken. Begin nog heden met het gebruik. Verkrijgbaar bij alle drogisten enz. in glazen verpakking a f 1.75 p. flacon. Speciaal adres voor FOSTER'S RUGPIJN NIERPILLEN MAAGPILLEN ZALF bij PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En Detail. Te koop een zoo goed als nieuwe met circa 100 nummers. Adres Rozendwarsstraat W 249. REPUTATIE SINDS MEER DAN EEN HALVE EEUW. Samos Eiland 0.90 per flesch. Samos, prima 1.20 per flesch. Muscat Samos 1.40 per flesch. Zoete Witte Wijn in de betere kwaliteiten 1.— per flesch. Bergerac 1.20 per flesch. Ie kwaliteit Bergerac sup. 1.50 p. flesch. Spaansche Wijn 0.95, 1.15 per flesch. Mistella, slechts 1.per flesch. Gallipoli 1.20 per flesch. Bloedwijn 1.30 per flesch. Malaga 1.40 per flesch. Malaga sup. 1.75 per flesch. Martini Rossi Vermouth (de echte) 1.65 per Liter. Portwijn 0.90, 1.30, 1.50 enz. per flesch. Portwijn 1.30 per Liter. Portwijn 1.per Liter. Prima Bisschopswijn 0.90 per flesch. Bessenwijn 0.65 per flesch. Bordeauxwijnen vanaf 0.90 per flesch. Medoc sup. 1.20 per flesch. St. Estèphe 1.25 per flesch. St. Juliën 1.40 per flesch en duurdere merken. Graves, prima kwaliteit 1.25 per flesch. Graves, superieur 1.50 per flesch en duurdere merken. Groote verscheidenheid van WIJNEN. Prijzen op aanvraag. Cherry, Madera, Champagne enz. Aanbevelend. 19 DECEMBER. LOKAAL DEN BOER, GISTSTRAAT, DES N.M. 8 UUR. Coöp. Kolenver. „Ons Maatschappelijk Belang" in Liq. te Middelburg, Rekening en verantwoording. HET BESTUUR. DirectieA. W. JANSEN J. T. v. d. MEER. MIDDELBURG OOSTBURG. Maatschappelijk kapitaal 500.000.Geheel geplaatst en volgestort. AAN- EN VERKOOP VAN EFFECTEN, VERZILVERT COUPONS EN LOSSINGEN, KOOPT EN VERKOOPT VREEMDE GELDEN, NEEMT GELDEN IN DEPOSITO: met 1 dag opzegging3J^ pCt. met 1 maand opzegging3% pCt. met 3 maanden opzegging.4 pCt. met 1 jaar opzegging \]/2 pCt. NEEMT PROEF MET ONZE FIJNE EEN ZEER LEKKER EN LICHT KOEKJE PER HALF POND 23 CENT. NEEMT EENS EEN PROEF MET ONZE PER GROOT BLIK 42 CENT. Zeer goedkoope SAMOS, ROODE EN WITTE PORT, FIJNE CITROEN EN RHUMPUNCH in zes verschillende prij zen. Ook BINNEN- EN BUITENLAND SCHE LIKEUREN. Tongeworst 16 cent per ons Bloedworst 12 cent per ons Bakbloedworst 12 cent per ons Zure Zult 10 cent per ons bij AUG. WEEMAES, Gravenstraat. Een telefoontje op Woensdagmorgen maakt het mogelijk, dat door middel van „De Faam" geheel Middelburg en Walcheren weet wat U adverteert.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1