Bekendmaking van Oprichting Autogene Laschinrichting. DE HEER Z.H.B. BOCKBIER. LÏËVÊGOlD S MOSTERD DE BESTE. DE SMAKELIJKSTE. TE MIDDELBURG. Twee wagons Versche en Nieuwe Artikelen voor SIMON DE WIT. SIMON DE WIT heeft enorme brand- en waterschade gehad. twee wagons versche en nieuwe artikelen Donderdag u om half tien leads kunnen heropenen, SIMON DE WIT LANGEDELFT - Telefoon 55 - MIDDELBURG. E. H. BOASSON Co. DEKENS VISITEKAARTJES UTTOOIJ OLTHOFF, Middelburg. p¥pënsportwaoens 4 MODELLEN D. C. BOÜWENSE Bill BRUKWEBK Een Jongen benoodigd Groote Uitverkoop van aiie aanwezige Dameshoeden Firma VAN MIERT-HENN1NG, DepOt Middelburg, Dwarskade, Telef. 433 en J. J. SEYMOUR, Wal. BLOEMISTERIJ BALJEU. S. SI ES-WITTE Wol Crêpe de Chine ELECTRISCHE DRUKKERIJ D. C. Souwens© ver beneden de waarde. SPEELGOEDEREN UTTOOIJ k OLTHOFF eerter GRAAFEILAND NYSSE. Vanaf 12 December verkrijgbaar Trots deze schade die ai onze artikelen onbruikbaar maakte, hebben wij dag en n a c h t met MAN en MACHT gewerkt (o.a. moest een geheel nltuw plafond worden aangebracht) en direct gezonden naar ons filiaal t© Middelburg, zoodat wij VOOR EXTRA LAGEN PRIJS. In divers© kieuren, f 1,65 per ei Angora-Poes, PRACHTIGE RUNDERLAPPEN H. C. Frederiks,Wagenaarstraa! voor slechts f 1,65. 6, BROSTE ZEEUWSCHE WANDE LBAZAR Kortedelft G 3 en F 25 Extra lage p ijzer?. KERSTBOOMVERSIERING en KERSTBOOMKAARSEN. Leerjongen nette Werkvrouw. een Werkvrouw. Dienstmeisje. flinke Dienstbod©, Huishoudster, flink Dagmeisje Hetto Meisjes Prachtcollecti© Loeren en Peau de Suède HOEDJES FIJNE SHAWLS in Wol en prima Zijde. Het NIEUWSTE op dat gsbied. WW ENTREE VRIJ! MIDDELBURG - LANGE BURG C lOI. Bestellingen vanaf 6 fleschjes worden gaarne thuis bezorgd door: GROOTE MARKT C 6 7. (Onder d© Luifel). UITGEBREIDE KEUZE Een klein partijtje WOLLEN DEKENS met weinig zichtbare zwarte vlekjes GRAVENSTRAAT 280. 90 c.M. breed. worden SPOEDIG en BILLIJK geleverd door 60 cent per pond. POPPENWAGENS, model als de Kinderwagens, met gummibanden, voor slechts f7,45, bij Korte Delft. Lange Delft H 14. zijn nog verschillende chique uit Weenen en Pariji ECHTE BRAND- E. EVERT SE, [Meest gesorteerd Magazijn in voor Meisjes en Jongens van elke leeftijd. SPECIAAL INGERICHT voor aankoop van Geschenken voor Scholen enz. ENORME KEUZE IN GEZELSCHAPSPELEN Schitterende Sorteering LEVERT EEN ZEER SOLIED ADRES voor pakhuiswerkzaamheden. N.V. Zeeuwsche Voeder- en Kunst- mesthandel v.h. S. M BOQBERD. Aanmelding Pakhuis Verwerijstraat. Dienstbode, net Meisje, Een nette Oagdienstbocig gevraagd boven de 14 jaar. Zich persoonlijk of schriftelijk aan tg melden Zeeuwscha Confectiefabriek Molenwater M 2S5-2S8, Middelburg Na opleiding hoog loon. Eerste klasse lasschers brengen een nieuwe uitvinding in toepassing welke alle bereikte resultaten te niet doen. Daar het geheim van de vinding ons alleen bekend is, en aangezien we met adverteeren alleen maar aandacht kunnen vestigen, zal HET WERK ZELF U OVERTUIGEN dat we niet overdrijven. Laschwerk, wat voor gewone laschinrichtingen moeilijk is, of zelfs door anderen met probeeren verknoeid is, of wat tot heden niet of zeer moeilijk laschbaar was, zulk werk zoeken wij, om des te beter te kunnen overtuigen, wat wij bijzonder presteeren. Het laschwerk mag omvatten: Alle Staalsoorten, IJzersoorten, Bronssoorten, Kopersoorten, Gegoten Ijzer en Staal. De uitvinding maakt dat er geen Kwaliteitsverlies komt bij het lasschen. De werkmethode doet allen vorigen bewerkelijken omslag verdwijnen. Alle vormen van Machinedeelen, Cylinders, Carters, Wisselbakken, Tandwielen, Assen, Pennen, Flenzen, IJzeren en Koperen Buizen, Stoom pijpen, Plaatwerk, Tanden oplasschen van staal en gegoten, enz. enz. Het zal duidelijk zijn, dat we hierdoor in staat zijn elke concurrentie het hoofd te bieden in de afwerking, in de aflevering, en in de prijzen. Geen order te groot, maar ook geen order te klein. Voor massawerk bevelen we ons aan, alsmede voor kleine reparatiën, snijden en het maken van artikelen volgens modellen, teekeningen of opgaaf. FABRIEK TE MIDDELBURG bij het Militair Hospitaal. Voor moeilijk verplaatsbare stukken zijn wij met de meest moderne instrumenten zonder veel moeite in staat overal te komen. Voor deskundigen liggen ter inzage Onderzoekrapporten, Beproevings certificaten met monsters en aanbevelingen. Indien we slechts Uw proeforder mogen uitvoeren, zijn wij overtuigd U als vaste klant te mogen boeken. De lasscherij wordt afzonderlijk van de garage gedreven. Onder beleefde aanbeveling verblijven wij pV fks'-v Kerstmis Nadert! 'tis reeds Adventstijd: straks lulden de Kerstklokken! Toch kunt li zich. nu nog, vóór de Kerstdagen, van een goed Orgel voorzien: maar dan niet langer gedraald, doch U regel recht met de Firma JOH. DE HEER in verbinding gesteld! Wacht dan echter vooral niet langer: vlak vóór het Kerstfeest hebben wij het o zoo druk, omdat zoovelen, met Kerstmis in het zicht, het gemis van een orgel des te sterker gevoelen. Wfl staan bij bestelling vóór 18 December een EXTRA' KORTING op onze prijzen toe en geven bovendien een BANK CADEAU en eenige nummers schoone KERSTMUZ1EK Laat U deze hoogst voordeellge aanbieding niet ontgaan en koopt nu een orgel. Onze oude, alom gunstig bekende naam is U borg. dat U hoogst tevreden zult zijn en blijven. Zée» ^jiaahkelijke betaling» Langjarige g^antie. Geheel franco leverl*»^. ORGEL-EN PIANOHANDEL FILIALEN DEN HAAG PAUL KRUGERLAAN 2-8 UTRECHT KR. NIEUWEGRACHT 92 VRAAGT GRATIS CATALOGUS EN INLICHTINGEN OMTRENT ONS SPECIAAL HUURKOOPSYSTEEM. AMERSFOORT VARKENSMARKT 5 GRONINGEN NW.-EBBING ESTR. 121 ALLES MOET WEG tegen S P 0 T P R IJ Z E N. 't Is ons onmogelijk alles te Etaleeren, daarom wat U in de Etalage niet ziet, vraagt dat binnen. Tevens brengen wij IN MODERNE KLEUREN. Geweldige Brand! ''cfC-*-v- i.' -1 l vya - SEIS WEG R 235 - TEL. INT. 353 MIDDELBURG. LOSSE BLOEMEN, BLOEMWERKEN. GROOTE EN JARDINIERE VARENS. RUIME KEUZE IN PALMEN EN ANDERE SIERPLANTEN. DIVERSE BLOEIENDE PLANTEN. SIERKURK, MAKART-ARTIKELEN, BILLIJKE PRIJZEN. Een goed tehuis gezocht voor een mooie Adres Remmer, Kortedelft. stoffen, zooals: Eierkolen, RUHRKOLEN, zuivere Anthraciet, bezorgd men uit de Magazijnen KOESTRAAT BREESTRAAT van Bestelhuizen GROENENBERG, 't Zand, ALEWIJNSE, N. Vliss. Weg E 92, KOSTER, Jacob Catsstraat, KOKKE, Koestraat en WAGENAARSTRAAT D 82. i|i SPANJAARDSTRAAT MIDDELBURG Op de Afdeeling Meubelmakerij bij de Fa. BELDEROK EN VAN ROO kan een geplaatst worden. Mevrouw Dumon Tak, Groenmarkt, vraagt een Mejuffrouw Boudewijnse, Dam 31-32, vraagt voor Vrijdags Mevr. Baart, Korendijk P 75, vraagt tegen Januari een Zondags vrij. Mevrouw Sprenger, Gortstraat K 23, vraagt een voor keuken- en huiswerk. Gevraagd een als hulp in de huishouding. Adres Dam Nz. 15. gevraagd, niet beneden de 16 jaren, Adres Tramsingel E 44. Gevraagd met 1 Januari voor dag en nacht. Adres Lange Burg B 8. Gevraagd zoo spoedig mogelijk een ook voor lichte verpleging in klein gezin (vader en dochter die hare bezigheden buitenshuis heeft). Brieven onder letter H bureau van dit blad Terstond een gevraagd van 8 tot 5 uur. (Zondags vrij. Adres bureau van dit blad.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 3