t ROBIJN CO. Damesconfectie ARIE POST-AïOND - Christelijke loonMIskisI "™r- Stasis Buitengewoon 'Snircsal- Firn J. A. Mrs Firma J. A. Pieters S. SIES-WITTENTROP Groote prijsvermindering in Wol. Mo Opriiij Instituut v. Arbeiders-Ontwikkeling. KUNSTAVOND Declamatie Frits Bouwmeester, i'dam. IZAAK BOASSORp ZONEN'S SnissjaaM BogarM D 51, MMWi ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN No. 238 J. ROSKAM, Vlasmarkt. 238 UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. Ingezonden Mededeelingen. Een oude schuld Vlasmarkt - Middelburg Vlasmarkt - Middelburg Pas op voor Rheimiatiek! Speciaal adres voor FOSTER'S RUGPIJN NIERPILLEN MAAGPILLEN ZALF bij PAUL VAN SLUIJS Go., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En DetaiL Een telefoontje pp Woensdagmorgen Waakt het mogelijk, d'at door middel van „De Faam" geheel Middelburg en Walcheren weet wat U. adverteert. GRAVENSTRAAT 280. MIMOSA WOL 31 cent per Knot WOL MET ZIJDE 41 cent per Knot PERSIA WOL 59 cent per Knot In alle kleuren, alle zuiver Wollen kwaliteiten. Lange Delft H 14. van alle nog voorradige tegen zéér verminderde prijzen. In het Schuttershof op Zondag 15 Dec. 's av. half acht. TOTBWDit bedreig! ook U t\ +TT¥ als U niet direct de eerste stekende j pijnen van begin- nende rheumatiek bestrijdt. Hei beste is direcij inwrijven met oplossing Voor de Jeugd. IS en BLIJFT je adres voor ons alombekend SCHILLETJE MANDARIJNTJE CHERRY BRANDY VOORBURG alle slechts f 100 op luxe flesch. Is J E aangewezen adres voor VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS AANGESLOTEN BIJ HET NEDERLANDSCH SPAARBANK-BUREAU. ELKEN DAG GEOPEND VAN 10—1 UUR, DONDERDAGS VAN 10—12 UUR EN 1—2 UUR, WOENSDAG- EN ZATERDAGAVOND VAN 7.-8 UUR. RENTE 3 PCT. VAN ÉÉN TOT 10.000 GULDEN, PER DAG BEREKEND. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschenkomst der Spaarbank, sinds 1 Jaunuari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van trak tementen en pensioen pier giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. 34o JAARGANG PRIJS DER ADVERTENTIËN: VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN B Verwaarloos nooit de geringste aanval van rheumatiek. Deze kan u mettertijd onnoemelijk veel last en pijn bezorgen. Ofschoon velen bij vochtig weer hinder hebben van rhemnatische pijnen, behoeft dit niet in zoo erge mate het geval te zijn. Immers rheu matiek wordt vaak veroorzaakt door urinezuur, dat als gevolg van trage of verzwakte nieren in het bloed achterblijft. Laat geen kostbaren tijd verloren gaan. Begin onmiddellijk met het ge bruik van Foster's Rugpijn Nieren Pillen, als gij reden hebt om aan te nemen, dat uw nieren verzwakt zij», door verschijnselen als rheumatische pijnen, rugpijn, waterzuchtige zwel lingen, of onaangenaame urinestoor- nissen. Verkrijgbaar bij alle drogisten enz in glazen verpakking a f 1.75 p. flacon Opening zaal 7 uur. Muzikale medewerking klein Orkest Höfelein-Bekker, Vlissingen. Entree 60 cent plus belasting. Leden, Donateurs en huisgenooten 40 cents, plus belasting. Voorverkoop kaarten Volksgebouw, Vooruit Nieuwstraat en bij de Sectie hoofden. De stad is vol roem en lof over mijn heerlijke fijne BLANKE ZUURKOOL 11 cent per K.G., SNIJBOONEN, ze zijn zóó gaar 18 cent per pond, en mijn UIT GEWOGEN SPINAZIE niet te vergeten, en dan maar per pond 16 cent. alleen bij den Concurrent. TELEFOON 464. Reukeloos en spaar- zaam in het gebruik. Bij apothekers en drogisten verkrijgbaar. DOOR C. JACOBSZ. V. Waarin de lezer den heer Steven van de Velde een weinig leert kennen. Een paar dagen later betrad grootvader Kloet het erf van „Ter Linden" en daar hij in de schuur geluid meende te hooren, begaf hij zich derwaarts. Hij had goed gehoordAntje schepte brokken boter uit de karnton het kar nen was zoo juist gedaan. „Goeden morgen, Antje", begon de binnentredende. „Hoe gaat het Vader nog wel Ik kom het geld van de boter brengen." 't Verwonderde den ouden Kloet, dat het meisje niet antwoordde 't scheen, dat j zij alleen maar oog enhad voor de laatste restjes boter, die op de karnemelk in de ton dreven. Wat scheelt er aan, Antje Maar wat hebben we nu Tranen Zeg eens, meis je, is er wat gebeurd „Je zult ons niet meer dikwijls het bo- tergeld komen betalen. KloetHet meisje wendde zich om, en zag den ouden met betraande oogen aan. „Ik zal niet dikwijls meer boter op het slot brengen." Thans zweeg de grijsaard op zijn beurt. „Antje", begon hij tenslotte, terwijl hij zich op een stapel ledige zakken neerzet te, „De vorige week ontmoette ik in de stad je vader, en hij vertelde mij zoo een en ander. Och, we zijn oude kennissen, hé 'k Had ook bij geruchte nu en dan van dezen en genen iets vernomen Kind, wat doet het mij leed, dat jullie zoo tobben'k zou zoo graag hel pen, maar ik bezit nietsen je vader heeft vroeger't was in het jaar '72... „Ik weet het, Kloet. Je maakt die ge beurtenis altijd zoo'n ophefVader deed niets dan zijn plicht. Maar gisteren avond kwam er een schrijven van notaris Brouerius. Vóór den vijftienden Novem ber moet hij betaald hebben. Zoo niet, dan wordt onze hofstede verkocht. En zoo ver zal het wel komen." „Och, zoo ver is het nog niet was Kloets antwoord, en zoo goed hij kon, poogde hij het meisje te bemoedigen, al hoewel hij zijn eigen woorden maar half geloofde. „Kijk, meisjelief," besloot hij, alvorens te vertrekken, „Nacht en dag zoek ik naar egn middel, om je vader te helpen, en al heb ik dat middel nog niet ontdekt, vinden zal ik het, houd maar moed, Antje!" Maar de grijsaard was er zelf niet al te zeker van. Halverwege Brigdamme en St. Laurens stond aan den Noordweg een oud ver vallen huisje, de woning van Simon van de Velde, met wien ge eens wat kennis moet maken, lezer. Het is u reeds bekend, dat zijn gestalte zeer lang en zijn lichaamsomtrek vrij ge ring is. Gij weet echter nog niet, dat 's mans haar koolzwart, zijn gelaatskleur daarentegen lijkbleek genoemd worden mag. Voeg ik daar nu nog bij, dat de eige naar van deze tegenstrijdigheden een oogenpaar bezit, dat u nü onheilspellend en donker, dan zeer gejaagd en onrustig aanstaart, dan weet ge, dat het uiterlijk van Steven vreemd mag worden genoemd. Wat hij doet voor den kost Wel, hij handelt in kippen, maar veel van deze die ren verkoopt hij niet. Niemand toch heeft öoit in het wrakke kippenhok achter de armzalige woning meer dan een tiental hoenders gezien. Nu kan het wel zijn, dat 's mans kippen van een buitengewoon zeldzame soort zijn, en derhalve zeer veel geld opbrengen. Mogelijk is het, alhoewel lang niet zeker. Dan booze tongen beweren zelfs, dat de man zeer handig is in het snoeien van gouden en zilveren geldstukken, maar dit is natuurlijk laster. Trouwens, als ge hem zoo langzaam ziet voortstappen, waardig in zijn stemmig zwarte kleedij, dan dringt het ongerijmde van een dergelijke aantij ging onmiddellijk tot u door. Verder zal men ook geneigd zijn u mede te deelen, dat de persoon in kwestie zeer graag alle werkzaamheden, van welken aard zij ook zijn, op zich neemt, maar dit is geen schande. Een nijvere hand vindt altijd iets te doen. Ten slotte durven lastertongen ook nog wel verkondigen, dat onze man zeer gie rig is, een geldschraper bij uitnemendheid. Maar in deze tijden van toenemende weel de en verkwisting, mag het zeer zeker een geluk worden genoemd, zoo althans nog een enkele de deugd der spaarzaamheid betracht. En nu mag zelfs de oude Nicolaas Kloet beweren, dat Van de Velde sedert den diefstal op „Ter Linden" er warmpjes in zit dat hij in Middelburg, als het Markt dag is, op grove wijze geld verteert ge zult het met mij eens zijn, lezer, dat al deze praatjes uit de lucht gegrepen zijn. Bovendien, sinds jaren na den dood zij ner vrouw leeft Steven samen met Betje, zijn oude huishoudster, en angstvallig waakt hij er voor, dat niemand zijn drem pel betreedt. Dit is zeer verklaarbaar, want, indien hij bezoeken ontving, dan zouden deze weer nieuwe praatjes tot ge volg hebben. En praten doet men al meer dan genoeg over hem, zij het natuur lijk zeer ten onrechte. „Betje, Betje, wat zijn die boonen lek ker. Men zou niet zeggen, dat ze nog van den vorigen oogst zijn, hé Steven wierp een vergenoegden blik op de bruine booen in den aarden schotel, waaruit hij, dapper bijgestaan door zijn huishoudster, telkens een lepel vulde en naar den mond bracht. De boonen sche nen gekookt in een troebel vocht, waar op eenige oogjes vet dreven, en iemand, met een scherp gezichtsvermogen begaafd, had misschien tusschen de boonen een paar heel kleine stukjes spek kunnen ontdekken. „Hé, hévervolgde de heer des huizes een oogenblik later met vollen mond,„wat een kostelijke maaltje, Betje En zoo vetIn 't vervolg een beetje min der, hoor Je kookt voortreffelijk, maar, veel vet veroorzaakt te dik bloed. Dus wat minder spek, begrepen De oude vrouw veroverde een aller kleinst stukje het laatste uit den schotel. Zeer waarschijnlijk eischte deze bezigheid haar volle aandacht, tenminste, zij scheen Stevens woorden niet te hooren. „Zeg eens, Bet", Van de Velde leg de den tinnen lepel op de vervelooze ta fel „Hoor je me niet, Bet Zeg, ouwe- tje, hoe zou je het vinden, als hier binnen kort een lief, aardig vrouwtje in huis kwam Niet als huishoudster, weet je, maar als mijn eigen, wettige vrouw Zeg eens, oude juffrouw, hoe zou je dat vin den Met open mond, de oogen wijd van verbazing zag de vrouw den spreker aan, de beteekenis dezer woorden drong niet dadelijk tot haar door. Maar even later vloog ze op van haar stoel, plaatste zich vlak voor den wel een weinig onthutsten Steven, en krijschte, dreigend met den lepel zwaaiende „Zoo, zoo, de oude baas wil weer gaan trouwen. En welk vogeltje zal hier in dit armzalige kooitje komen wonen Wil je me soms kwijt Zeg, Steven De tinnen lepel was niet heel ver van des huisheers gelaat verwijderd, maar alhoewel hij niet heel dapper was uitgeval len toch wist hij de vertoornde vrouw het vreemdsoortige wapen onverhoeds te ontrukken. Door dit heldenfeit wederom moed ver kregen hebbende, vervolgde onze man „Een armzalige kooitje Maar Betje Een kwastje verfwat nieuwe meu beltjeseen paar andere gordijntjes Mijn aanstaande vrouw krijgt een leventje als een prinsesBovendien, ik heb nog wat spaarduitjes, en dan ,,'t Erfenisje van de oude moeie van Aagtekerke, hé schampert de vrouw. „Ook dat nog, Bet. 't Was zoo'n in goede, brave ziel „Dan aard je naar geen vreemde, ver velende gierigaardBetje's drift laait weer hoog op. Een steenen bord vliegt kletterend op de plavuizen van den vloer in scherven. „Tut, tut, Betje Boosheid kan op jouw leeftijd gevaarlijke gevolgen hebben, be denk dat. Voor dat bord betaalde ik de vorige maand in Middelburg een stuiver, 'k Zal dat stuivertje maar van je maand geld afhouden, waarde vriendin (Wordt vervolgd) ANTWOORDEN Nos. 105—108. No. 105. Koor, oom, maan, tand, tram, ijver, dadel, kei, oever, trog, reus, aard, apin, deur. Het spreekwoord is Komt tijd, komt raad. No. 106. Leiden, Baden, Weenen. No. 107. Raad. No. 108. Twee huilende honden. RAADSELS. No. 109. Mijn eerste geeft licht en warm te mijn tweede is een gedeelte van een week en mijn geheel is dat ook. No. 110. Ik heb vier pooten, maar geen kop of staart. Toch heb ik een rug. Ik kan veel dragen, maar ik kan niet loopen, jong en oud kent mij en ik word dagelijks ge bruikt. No. 111. Welke rozen groeien niet in een tuin en kunnen ook niet verwelken No. 112. Verborgen buitenlandsche plaatsnamen. 1. Ik kom vandaag, want Han is jarig. 2. Er lag ossetong voor het raam van den winkel. 3. Als je liever onaardig wil zijn, ga dan maar heen. 4. Is het jongmensch u rechts achterop gereden GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor- a. Wit Kinderhandschoentje, Heeren- port. met inh., Huissleutel, Grijze Dames handschoen, Lens van een As, Kinder handschoen, Mes in schede, Heerenrijwiel met Belastingmerk, een Pakje met inh., Damesfoto in Lijstje, Taschje inh. Alpacca Beursje, Koperen Dop, Spaarbriefje school Lange Delft, Kinderport. met inh., een Schaar, Damesportem. met inh. b. Bij ingezetenenZwarte Portem. met inh., Schuit, Kalvermarkt K 270 Zwarte Japonband met Gesp, Mej. Aar- noutse, Achtersingel Q 135 Goud Rin getje, De Nood, Veersche Weg T 247a Witte Handdoek met gebreide Lapjes, Seijmoer, Wal B 71, Belastingmerk in étui, Mulders, Spanjaardstraat F 80 een Pet, Visser, Korte Noordstraat L 107 Combi natietang, Van de Capelle, Zandstraat Q 190Notitieboekje, T. Louws, Nieuwe Poortstraat P 165 Paraplue, P. C. Maas, Breestraat 't Zand E 37 Roode Kinder muts, M. Kooman, Dampoortsingel T 179 Portem. met inh., A. Wielemaker, Segeers- DirectieA. W. JANSEN J. T. v. d. MEER. MIDDELBURG OOSTBURG. Maatschappelijk kapitaal 500.000.Geheel geplaatst en volgestort. AAN- EN VERKOOP VAN EFFECTEN, VERZILVERT COUPONS EN LOSSINGEN, KOOPT EN VERKOOPT VREEMDE GELDEN, NEEMT GELDEN IN DEPOSITO: met 1 dag opzegging3J/£ pCt. met 1 maand opzegging3% pCt. met 3 maanden opzegging4 pCt. met 1 jaar opzegging 4}^ pCt. weg V 100Hondje (witte Mathezer leeuwtje), Joziasse, Heerengracht M 18; Portem. met inh., Braber, Dwarskaai G 106 Zilveren Speld met Parels, J. M. Mol, Westkapelle A 114; Kettinghalster, Dek ker, Seisweg R 107 Tompouce, Bouwen- se, Korte Delft G 3 Huissleutel, N. N., N. Vliss. Weg E 222 Tasch inh. Snijge- reedschap Veearts, J. Intanker, Seroosker- ke A 18 Knotje zwarte Sajet, v. d. Broe- ke, Klein Vlaanderen M 183 Zilveren Ringetje, Cor Meijer, N. en St. Joosland N 50 Gymnastiekschoen, Geuze, Zuster straat I 242 Zliveren Broche, M. Wattel, Pottenbakkerssingel Q 57 Damestasch m. inh., P. v. Geelen, Lange Giststraat F 189 Portem. met inh., E. Leempoel, Arn. Voet pad T 97 Matrozenjekker, Politie Wacht post, Markt, Gouden Boerenspeld, J. Da- vidse, Brakstraat O 263 Kinderportem., Wouterse, Noordweg R 12 Broche en Handschoen, Reekers, Lange Gortstraat K 25 Damestaschje met inh., Jellema, Eigen- haardstraat P 219 Kindermuts (Marine model), A. Tange, Zusterstraat I 201. Inlichtingen aan het bureau van Politie, alleen des Zaterdags tusschen 78 uur. BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. Van 210 December. GETROUWD M. A. Bergmans, 28 j. en A. M. Poerstamper, 21 j. J. W. Roo- se, 29 j. en J. G. Veeken, 25 j. C. v. d. Berge, 21 j. en A. Groenenberg, 26 j. C. W. de Witte, 28 j. en J. J. Nijssen, 27 j. A. P. Maas, 22 j. en C. Dekker, 21 j. J. J. de la Vienne, 31 j. en A. Ar- noldus, 24 j. BEVALLENJ. S. de Steur, geb. An- driessen, d. C. Vogel, geb. Tilroe, d. J. H. Tevel, geb. Wiegel, z. S. J. Leijn- se, geb. De Klerk, z. J. Jansen van Ro- sendaal, geb. Klap, z. E. Barentsen, geb. Jongepier, d. OVERLEDEN L. de Rijke, 51 j. geh. met J. P. Lente. Deze zijn thans ook verkrijgbaar met zwaarder alcoholgehalte en kost dan slechts f 1.30 per flesch Port a Port per Liter fl.00 Santa Maura flesch -0.75 Zoete Spaansche 0.90 Samos -1.00 Zoete Roode Mistella - 1.00 Kaapsche w\jn -1.25 Bergerac -1.20 Kinawijn Liter -1.25 Vitawin flesch - 1.30 Advocaat 2.C0 Groote maathoudende flesschen, onversneden of gemengd. Vraagt onze uitgebreide prijscourant. ADVERTENTIÈN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1