\M BOK! i ZONEN'S BANK I ANTOINE MES. ruis, orgels ai tiBn innniiTEii RADIO. Wat interesseert een Moeder Nutricia's Kindermeel Voordeelen van de Sanguinose. t D 51, Mlelrg. DE FHANSCHE BAZAB. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Tweede Blad. Oesohlkt voor it. Moolaas-Gadeaax. n n n ■v Bij W. SINKE-Dijke UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 E@n oude schuld Mo. 238 Gortstraat Middelburg Per K.6. f 0.30 Per '/4 X.8. f 0.16 Magazijn „DE OOIEVAAR", Markt C 3. Collectie Kinder kleeding op elk gebied Wij hebben mooie wollen Kousen vanaf 98 ct. Langeviele K 202 Middelburg S. NICOLAAS-ETALAGE weer gereed, FUNHARDHOUTHANPEL No. 10 34oJAARGANG DECEMBER 1929 4 VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS 'f$Wi7i PRIJS DER ADVERTENTIËN: Voor da deugd. Ruima keuze nieuwe ©n gebruikt© alsVIOLEN, MANDOLINES, enz. Prijscourant wordt op aanvraag toegezonden. Desgewensoht gemakkelijke betaiingscondSties. PIANO'S of ORGELS warden in ruil genomen. a a meer dan het welzijn van haar kindje met melk in gepaste verdunning bereid en tosgediend na de 4e levensmaand, bevordert de ontwikkeling en gezondheid van Uw kindje, wanneer de natuurlijke voeding ontbreekt. Vraagt hat Uw winkelier. JxU m mei 'Woensdag a.s. aankoop van minstens 25 pond tiecmeei 1 pcacti&che Vaec&ak giatis. de Qcuytec Zaan. m m a m n Bra 11BiBB-. ..-m h nuuiliiao AlllUGi 111GG1 n VOORRADIG RUIM lOOO M2 TRIPLEX A. C JULIANUS - Langsvlftle K 217-218 Ouders en Voogden, laat geen Uwer kinderen een be trekking in de FRANSCHE BAZAR aanvaarden, vraagt eerst aan onzen,. Bond inlichtingen, ook persoonlijk geven wij vol gaarne inlichtingen. Ons advies is nog steedsloopt de FRANSCHE BAZAR voorbij, niemand onzer koopt er, volgt ook gij dit voorbeeld ADVERTENTIËN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT •?v« vu^s-vK/- VAN 1-3 REGELS 45 CT„ IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN DOOR C. JACOBSZ. IV. Twee bezoekers. Den volgenden avond. Juist had Siere- veldt zijn pijp ontstoken aan de glimmen de kooltjes in de rood aarden vuurtest, toen een luid kloppen op de achterdeur weerklonk, en Simons vader binnentrad. „Goeden avond luidde zijn groet. „Nog niet te bedde Dag, Antje „Goeden avond, Van Ouddorp! Antje, schuif een stoel bij. Ga zitten, man I" De bezoeker gaf aan dit verzoek ge hoor, terwijl Siereveldt hem vragend aan zag. „Je wilt vragen, wat ik hier kom uit voeren, hé De goedige oogen in het dikke, blozende gelaat lachten. „Ronduit gezegdik kom je dochter een standje maken. Hé, wat zeg je daar wel van, Antje De aangesprokene gaf geen antwoord, maar ontsteld staarde zij Simons vader aan, die nu heel ernstig keek. Zie je wel, daar kwam het al. Nu zou zij dadelijk hoo- ren, dat er ran haar verloving met Simon een eind koi ren moest „Ja, kijk me naar eens flink aan, vrij ster In langen tijd ben je niet bij mij en mijn vrouw geweest, 't Is schande En gisteren avoud heb je mijn zoon den raad gegeven, een ander meisje te zoeken. Mooi, heel mooi, dat moet ik zeggen. En de re den, die je voorwendde Meisje, meisje, hoe kun je toch zoo zijnDe bezoe ker lachte en zag ha ir vriendelijk aan. „Ik ben toch zoo hardvochtig niet, is het wel Jij zorgt, dat je spoedig met mijn zoon trouwt, hoor, anders krijg je met mij te doen Jullie hebl en al veel te lang gewachtKom, geef je aanstaanden schoonvader eens een zoen." Het meisje voldeed blozend aan dien wensch. Toch, hoe hadden deze woorden haar weer bemoedigd Zij kon wel lachen en huilen tegelijk. „Ziezoosprak Van Ouddorp een poosje later aadat Antje hem van thee had voorzien. „Dat is achter den rug Een heele corvée, hoor Maar het doel van mijn komst is tweeledig. Nu ben jij aan de beurt, Siereveldt En nu ging de brave man voort. Open hartig deelde hij mede, dat hij, gehoord hebbende van de financiëele moeilijkhe den, waaronder Siereveldt gebukt ging, zijn hulp kwam aanbieden. „Kijk," eindig de hij zijn oprecht gemeend betoog, „Was Simon getrouwd en dat zal hij natuur lijk spoedig, nietwaar, ondeugende meid? dan zou hij het wezen, die je hielp. Nu wil ik dat doen, en als het huwelijk gesloten is en dat zal nog vóór het nieuwe jaar het geval wezen, hé Antje dan kun je alles met je schoonzoon verrekenen. Je doen dan, zooals je beiden goed zullen vinden. Ik bemoei er mij dan verder niet meer mede." „Je ben: een best menseh, Van Oud dorp," antwoordde Siereveldt zacht. „Tut, tutJe zegt daar nog al wat Kijk eens. Als mijn jongen in het huwe lijksbootje stapt, moet ik over de brug komen. En inplaats dat hij het geld dade lijk in handen krijgt, gebruik jij het een poosje. Simon krijgt het later toch Een voudig, hé Maar natuurlijk kom je nu met allerlei bezwaren. Allo, voor den dag er mee „Hoor eens," antwoordde Siereveldt, na lang te hebben nagedacht, ..Mijn leven lang zal ik je dankbaar zijn Je bent een braaf man, en een vriend, in den waren zin des woords. Maar toch, je aanbod kan en mag ik niet aannemen Want hoe zal ik Simon alles kunnen wedergeven Tweeduizend Zeeuwsche rijksdaalders is geen kleinigheidEer dat is afbetaald En jaren lang de schuldenaar van mijn schoonzoon werendat zou ik niet kunnen dragen. Versta mij goed, Van Ouddorp, ik waardeer je nobel aanbod ten volle. Maar ik moet weigeren... helaas..." Het mocht den edelmoedigen bezoeker niet gelukken, Antje's vader te overtui gen. Hoofdschuddend verliet hij „Ter Linden", en toen hij langs den donkeren Noordweg huiswaarts ging, mompelde hij nu en dan „Een vreemd man, die Siere veldt. Maar toch zou ik in het zelfde geval niet evenzoo handelen?" Vader en dochter zaten zwijgend te genover elkander Antje brt ide, maar hare gedachten toefden niet bij dit werk voortdurend vielen er steken, maar het scheen haar te ontgaan, „Vadersprak het meisje be schroomd, „Vader, waarom hebt U het aanbod van Simons vader geweigerd Zij meenen het zoo goed „Hoor eens, Antje," antwoordde Siere veldt kort, schoon niet onvriendelijk, „Van Ouddorps aanbieding Hij ging echter niet voort, want ten tweede male dien avond klonk geklop, en een oogenblik later verscheen op den drempel een manspersoon, zeer lang, al hoewel buitengewoon mager. „Neem me toch asjeblieft niet kwalijk begon de nieuwe bezoeker, op ietwat plechtigen toon. „Je zullen wel denken Wat komt Steven van de Velde hier op dit late uur doen „Ik denk, dat we dat wel zoo aanstonds zullen hooren," antwoordde Siereveldt droogjes. „Ga zitten. Als je zin hebt, hier staat de tabakspot." Behoedzaam zette de bezoeker zich op den aangewezen stoelzeer voorzichtig, als vreesde hij zich te bezeeren. Toen ving hij aan, op ieder woord grooten na druk leggend „Volgens het algemeene gerucht en dit bevat meestal een kern van waarheid, hé gaat het u in geldelijk opzicht niet naar wensch. Nu, indien ge met een paar duizend rijksdaaldertjes geholpen zijt, dan zijn ze tot je beschikking. Dat is met een paar woorden veel gezegd, nietwaar Siereveldt scheen in gepeins verloren. Wat kon Van de Velde, dien hij nooit sprak, ja zelfs amper groette, bewegen om hem een dergelijk aanbod te doen Hij toch kon onmogelijk méér weten, dan wat de menschen mompelden. Bovendien ge noot hij niemands sympathie. Want Van de Velde had den naam zeer gierig te we zen. Wat mocht van die buitengewone vrijgevigheid de oorzaak zijn ,,'t Is moeilijijk, Adriaan, zoo opeens toe te stemmen, hé De lange bezoeker glim lachte treurig. „Weet je, wat ik altijd zeg? Bezint, eer gij begintEen woord, zeer eenvoudig, maar juist in zijn eenvoud van een treffend juiste beteekenis." Van de Velde zag Vader en dochter zegevierend aan. „Toch, wiens woorden zijn volkomen? Ik had duidelijker moeten zijn. Ik wil je helpen, maar dat niet alleen Luister goed, vriend Siereveldt, en ook gij, jonge doch ter Ik vorder geen duit rente, en de af lossing geschiede geheel overeenkomstig je eigen verlangen." „Hèinformeerde Siereveldt, als kon hij zijn ooren niet gelooven. „Ja-a-a-a, ze-ker Deze woorden klon ken uiterst langzaam. „Och, als ik iemand helpen kanZijn we daarvoor niet in de wereld Alleen, het zou misschien kun nen gebeuren, dat ik je in dé toekomst een vriendendienst vraageen klein vriendschapsbewijsje maarneen och, een kleinigheidje, héDenk maar eens naVandaag over een week, mis schien nog wel eerder, verneem ik je be slissing. Wel te rusten." 't Scheen, dat de bezoeker plotseling zeer veel haast kreeg vlug stond hij op, en was in een ommezien verdwenen. „Vader," sprak Antje, toen zij wat van haar verwondering bekomen was, „Vader, dat zult ge toch niet doen Hém toestaan, wat ge Simons vader weigerdet „Neen, kind," was het antwoord. „Heb geen vrees Het moge gaan, zoo 't ga. Maar dat zonderlinge aanbod van dien eigenaardigen Van de Velde aannemen... nooit, npoit Want daar steekt wat ach ter, Antjeheusch, daar steekt wat achtergeen renteaflossen naar mijn goedvindendat kleine vrienden- dienstjeBegrijp jij er iets van kind Ik niet (Wordt vervolgd) ANTWOORDEN Nos. 101—104. No. 101. Verborgen plaatsnamen: 1. Helmond, 2. Sluis, 3. Lisse. No. 102. Halm, palm, walm, zalm. No. 103. Doorn - roos - je - Doornroosje No. 104. De sop is de kool niet waard. RAADSELS. No. 105. oor om aan and ram ver adel ei ever oud rog reus ard pin eur. Voor elk dezer woorden moet je een letter plaatsen, zóó dat het een zelfstan dig naamwoord is al de beginletters sa men moeten een spreekwoord vormen. No. 106. Noem drie werkwoorden, die tevens namen van steden zijn. No. 107. Iedereen verlangt het nu en dan, iedereen geeft het, menigeen vraagt het en zeer weinigen nemen het aan. No. 108. Wat maakt meer geraas dan een huilende hond Een telefoontje pp Woensdagmorgen Waakt het mogelijk, dat door middel van „De Faam" geheel Middelburg en Walcheren nveet wat JU adverteert. DirectieA. W. JANSEN J. T, v. d. MEER. MIDDELBURG OOSTBURG. Maatschappelijk kapitaal 500.000.Geheel geplaatst en volgestort. AAN- EN VERKOOP VAN EFFECTEN, VERZILVERT COUPONS EN LOSSINGEN, KOOPT EN VERKOOPT VREEMDE GELDEN, NEEMT GELDEN IN DEPOSITO: met 1 dag opzegging3J^ pCt. met 1 maand opzegging3J4 pCt. met 3 maanden opzegging4 pCt. met 1 jaar opzegging 4pCt. 0000000000000000000000000000 H H H o o o 0 0 0000000000000000000000000000 WIJ HEBBEN VOOBRADIG EEN ZEER GROOTE KEURIGE SORTEERING SPATTEES in alle maten van Wol, Zijde en Katoen Doosjes ZAKDOEKEN in alle prijzen. ONZE ARTIKELEN ZIJN EEN WELKOM GESCHENK VOOR ALLE MOEDERS IN DEZEN TIJD! IS DE Komt onze REUZEN SORTEERING zien s.v.p., ook in ADVOCAAT,WIJN, I BOERENJONGENS en -MEISJES, CHERRY BRANDY, SCHILLETJES etc. TABAK, SIGAREN, SIGARETTEN, WOUTERLOOD BUSGROENTEN ENZ. ENZ. Zeer concurreerend. KORTING 4 ook op suiker. Voor uw gezondheid is het beste niet te goed. De SANGUI NOSE bleek voor vele zwakken, overwerkten, oververmoeiden, het beste. Waarom? De SANGUINOSE wekt uw eetlust, zij bevordert een goede spijsvertering en herstelt die, waar zjj verstoord werd. De SANGUINOSE zuivert, verrijkt en versterkt het bloed. De SANGUINOSE versterkt uw maag. De SANGUINOSE versterkt uw zenuwen. Zy voedt d« hersenen, zjj overwint de hardnekkigste hoofdpijn geneest de slapeloosheid zjj geeft nieuwe kracht en energie. Honderden bij honderden hebben dit ondervonden. Neemt er de proef van SANGUINOSE kost per fieseh f 2,6 fl. f 11,12 fl. f21,— Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. De R emerstraat 2c-4. VAN DAM Co. Den Haag. AANGESLOTEN BIJ HET NEDERLANDSCH SPAARBANK-BUREAU. ELKEN DAG GEOPEND VAN 10—1 UUR, DONDERDAGS VAN 10—12 UUR EN 1—2 UUR, WOENSDAG- EN ZATERDAGAVOND VAN 7-8 UUR. RENTE 3 PCT. VAN ÉÉN TOT 10.000 GULDEN, PER DAG BEREKEND. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschenkloimst der Spaarbank, sinds 1 Jaunuari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van trak tementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. Eiken 1 ea 2 zijdig, Okoüme, Berken, Elzen. CA WIT EN CUBA TRIPLEX EN MULTIPLEX. Okoüme Muurplaten. Groote voorraad EIKENHOUT. SATIJNNOTENHOUT. Prima kwaliteit Lage prijzen. MIDDELBURG. Namens de Afdeeling Middelburg van de Algemeene Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden, HET BESTUUR. I j Eigenhaardstraat P 204. j

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 5