<?y M. VAN LOO, SS£ Een goede raad!! Zoekt U een geschikt St. Nicolaas-Cadeau F. H. COSIJN, De St. Nicolaas Etalage OLD ENGLAND IMF* WANNEER LangevieleK211-K217, Middelburg. GEBR3 JULIANUS, J. B. DIESCH Onze St Nicolaas-Etalage Prima Gevuld „FOCUS" F. K DE JONGE, #VV' Onze sorteering is schitterend Een nuttig CADEAU is een Rolvegerl Parfumeriën, Mode-Artikelen, Damestasschen enz. enz. FIRMA F. B. DEN BOER. Kennemer, Goudsplateel enz. FIRMA F. B. DEM BOER. Speciaal Huis in Heeren Mode-Artikelen Prachtige sorteering St. Nicolaas-geschenken Het Geheim van den Haargroei AGENTEN gevraagd practische Geschenken Waarom zoudt U Langer Lijden? S<0<#'1' vV .C<,G*V in het Huis met de Roode Pilaren Lange Delft A 94 - Middelburg Wij hebben Rolvegers van f 7.50,8.50, 10.70,13.50,14.80,16.50,17 70, 20 40 Gravenstraat I 252 - Middelburg. DE BAZEL'S GLASWERK Drijfschalen - Vazen Kannen - Waterstellen Cactuspotjes en Schalen J. MINDERHOUD v.h. C. W. D'huij J. Roskam, Vlasmarkt. Tinnen Serviezen, Rookstellen, Siervazen, ras» Bakjes, Fruitschalen, Bekers. Zie Etalage Zie Etalage Een geschikt St. Nicolaas-Cadeau is W. J. BOSDIJK, BAKKERIJ, BRAKSTRAAT. C. H. ALFRED WöHLER, Ruim 300 soorten LIJSTEN voorradig. LANGE BURG C 110 - Tel. 64 - „IN DEN ZOETEN INVAL". J. VOLBEDA Fa A. Hoogenboom, SCHEERAPPARATEN ROESTVRIJE MESSEN BRILETUI'S BAROMETERS KIJKERS Marsepein, Bostplaat, Letterbanket, Spritsletters, Speculaas, Chocoladeletters. VINDT U IN RUIME KEUZE IN HET Heerenkieeding-Magazijn VAN KORTE NOORDSTRAAT. Komt U eens kijken naar de sorteering ROLVE6ERS in de Wij kunnen U vele modellen laten zien, van de een voudigste tot de meest luxe soorten. Rolvegers met verstelbare en zelfreinigende borstels, met koperen asbeschermers. NU NIET MEER WACHTEN. WEND'U DAN TOT WIJ BRENGEN EEN ENORME SORTEERING KUNSTHANDEL. IS GEREED. Ps-achfcollacii© LANQEDEFT H 4 - MIDDELBURG Overhemden - Dassen - Sokken Wollen en Lederen Handschoenen Wollen en Zijden Shawls en Cachenez eea Mstja Slgararr, een does Sigaretten of een Pijp. LANGEVIELE Vraagt DE WOLF'® BOTE i?-S T. NICOLAAS. Heeren- en Dames-Kleedermaker Klaeding naar Maat. LANGE BURG bij de Markt. Boekhandel. BINDERIJ EN ENCADREERINRICHTING' Dit jaar bizonder gesorteerd in Vulpennen en Potiooden. Altoos 24.soorten PARKER ter keuze. Naam wordt gratis er in gezet. Aanbevelend, G. M. FEU. BILLIJKE PRIJZEN. ZIE ETALAGE. BIJ Bakkerij Balans Middelburg cd*" vt> &y St. Nicolaas- Cadeaux 'O, %o% hfr ^bjs "r H *h e»t,- Ingelijste Houtsneden, Etsen gekleurd (bruin, zwart), Schilderstukken, Passtel- teekeningen, Sportprenten, Aardige Plaat jes voor de kinderkamer, Kunstnijverheids-artikelen, Chanal Tin, Smeedkoperwerk, Gebrand en Beschilderde voorwerpen in hout, Potterie ontwerp Lanooij. Wij geven 7 K.G. Bellefleur, 2 K,G, Goudreinet, 2 K.G. Sterappelen, 3 K.G. Kroon, 6 K.G. Hand- of Smeltappelen, 2 K.G. Zoete Armgaard, 1, 2, 3 K.G. Hand peren, 6 K.G. Puike Blauwe Aardappelen, 6 Citroenen, 8 Groote Mandarijnen of 7 Sinaasappelen voor een kwartje. TELEFOON 464. U onze Etalage's in winkel K 211 en K 217 niet hebt gezien, zal U geen besluit kunnen nemen een St. Nicolaas-Cadeau te koopen. Nimmer hebben wij zoo een groote verscheidenheid gehad in Luxe Artikelen aan zulke lage prijzen als thans, o.a. Kapstokken, Parapluiebakken, Club- en Bijzettafels, Rook- en Wijntafeltjes, Theekasten, Piëdestals, Gangspiegels, Sigaren- en Boekenkastjes, Muziekstandaards, Vouwstoeltjes, Rookfauteuils, Oud-Hollandsche Heeren- en Damesstoelen, Divans, Werktafeltjes. Zeldzaam is onze sorteering in Divan-, Kapstok-, Tafel-, Schoorsteen- en Theetafelkleeden, Fantasie-Kussens, Theewarmers, enz. U weet, wij brengen U altijd iets aparts ZIE ETALAGE. Voor elke beurs voorradig. SIGARENMAGAZIJN Iets fijns 18 cent per ons. En Lekker SPECULAAS van 12 en 14 cent per ons. Gediplom, aan de Mode-Akademie te Leipzig. Nieuwe Haven I 117, Middelburg. Steeds voorradig eene uitgebreide collectie STALEN van prima Bin nen- en Buitenlandeche Stoffen. Elegante Coupe. Solide Stoffen en prima bewerking wordt gega randeerd. Beleefd aanbevelend. Beleefd tot een bezoek uitnoodigend. Aanbevelend, 99 99 biedt U dit jaar een buitengewoon groote sorteering Doozen Bonbons, Marsepain en Borstplaat in alle prijzen. Kinderdoosjes, Chocolade en Marsepain-figuren, Fondant Borstplaten, Surprises enz. Onze bekende prima kwaliteit CHOCOLADE LETTERS worden uitsluitend van RINGERS en DROSTE-CHOCOLADE vervaardigd. EEN OPENBARING DOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Over het algemeen bevat de mensche- lijke hoofdhuid 75000 haren, die per dag ongeveer 0,2 m.M. groeien. Ieder mensch brengt dus dagelijks 15 M. haar voort. Dit natuurwornder verschaft ons niet al leen het schoonste .sieraad, maar ook een zeer waardevolle bescherming voor het hoofd. In normale gevallen blijft deze enorme groeikracht tot op hoogen leeftijd behouden. Wanneer die groei met het 16e jaar begint te verminderen, zooals tegenwoor dig bijna regel is, dan is dit onnatuurlijk. De verminderde haargroei wordt meestal na het 20ste jaar eerst bemerkt. De oor spronkelijk volle haartooi van de bakvisch is dunner geworden en de schedelhuid van den jongen man begint zichtbaar te wor den. Wanneer dan niet het juiste middel wordt toegepast, ontkomt men niet aan kaalhoofdigheid. Ongelooflijk veel wordt in dit opzicht gezondigd uit onwetendheid. De grootste vijanden van uw haartooi zijn de onzinnig samengestelde middelen die men gebruikt. Opwekking van den cel- groei moet volgens Prof. Friedenthal het A en Z van alle haargroeimiddelen zijn en hij bewijst, dat de door Dr. Weidper met Silvikrin ingeslagen weg de eenige is, die hiermede rekening houdt. Het bijgeloof dat een uitgeputte haar wortel dood is, bleek in den loop der ja ren door Dr. Weidner's vinding onwaar, daar na gebruik van Silvikrin op kale plek ken weer nieuw haar groeide. Zeker een troost voor hen, die door haaruitval en slechten haargroei geplaagd worden. Van veel gewicht is de weg, dien dr. Weidner aanwijst, hoe het haar op natuurlijke wijze te verzorgen en groei-aanzetting en schoonheid van het haar te verkrijgen is. Aanzetting van den celgroei, bestrijding van de vergrooting der vetklieren en op heffing van den verhoorning der schedel huid vormen het middelpunt van zijn overwegingen. Dr. Weidner nam als grondstof menschenhaar, dat hij volgens een door patenten beschermd procédé be handelde en dan plaatselijk, d.w.z. op de haararme plekken der schedelhuid, liet in werken. Daar steeds meerdere oorzaken haar uitval doen ontstaan, schaadden de tot nu toe toegepaste middelen meer dan ze baatten de bestrijding der eene oorzaak verergerde de andere en bijna steeds bleef voortdurende haararmoede als eindresul taat over. Dr. Weidner's vinding nam de onzekerheid op stellige wijze weg. Wie meer omtrent deze belangrijke vin ding wenscht te weten, vrage toezending van het zeer leerrijke boekje „Ons Hoofd haar". Het procédé voor de vervaardiging van Silvikrin uit menschenhaar is in alle lan den gepatenteerd. Het preparaat heeft in zeer korten tijd de erkenning van vooraan-' staande mannen der medische wetenschap gevonden. Het is in alle beschaafde lan den verkrijgbaar. Uit Silvikrin worden nog vervaardigd Silvikrin-Haarwater een op lossing van puur Silvikrin in alcohol en Silvikrin-Shampoon voor de verfraaiing en bevordering van den haargroei. Wij zenden U tegelijk met het boekje een hoeveelheid Silvikrin Shampoon en een monster Silvikrin-Haarwater, bij wijze van proef. Gebruik daarvoor nevenstaan- den bon, dien U in open envelop met 1 x/i ets. gefrankeerd, als drukwerk kunt ver zenden Aan het Labaratorium Silvikrin Schiekadel04 - Rotterdam Ik ben met mijn haargroei niet geheel te vreden en zou gaarne meer omtrent Sil vikrin vernemen. Gelieve mij daarom gratis te zenden 1. Het boekje „Ons Hoofdhaar", 2. Een monster van Silvikrin in den vorm van Shampoon of Lotion. 3. Beoordeeling van Doctoren, zooals aangeboden in De Faam. Naam Straat voor den verkoop van le kwaliteit TUIN-, BLOEM- EN LANDBOUWZADEN, ZAAIGRANEN, GRAS- EN KLAVER ZADEN, FRIESCHE KLEI-POOT- AARDAPPELEN en alle soorten BOOM- KWEEKERIJ-GEWASSEN. Door de concurreerende prijzen zijn active personen verzekerd van een mooie bijverdienste. Verzoeke voorwaarden aan te vragen bij TELEF. 45. DRACHTEN. 18 cent per ons. Langeviele K 214 Middelburg. Telefoon 469. Krabben en wrijven maakt het jeuken erger. Qe beschadigt de huid en kunt 's nachts niet slapen. Koop een flacon d.d.d. De eerste druppels doen de jeuk reeds bedaren en bezorgen U een rustigen slaap. d.d.d. brengt altijd verlichting, omdat het diep in de poriën dringt en daar de ziektekiemen doodt. Het is geen vettige zalf, maar een heldere vloeistof. Ekzeem, uiisiag en andere huidaandoeningen wijken spoedig voor d.d.d. Koop nog heden een flacon van f 0.75 of f 2.50 bij Uw Apotheker of Drogist. IS Ët ondersteunt de heilzame werking der D.D.D.-Vloeistofenhoudtde 2 I 1 P huid gezond, f 1.- p. stuk. Al Plaats Schrijf vooral duidelijk en vermeldt Uw naam ook op de achterzijde van de envelop. In open envelop met l'/j ct. frankeeren. H.H. Doctoren, die het pure Silvikrin in hun praktijk willen beproeven, zenden wij op verzoek een flacon gratis. Voorhanden Versche Varkenskoppen en Pooten, Runderlappen 60 ct., Kalfslappen 60 ct. per 5 ons, Kalfskrippen 35 ct., Scha- penvleesch 40 ct. per 5 ons, Varkenshoofd kaas 10 ct„ Bakbloedworst 8 ct. per ons. H. C. FREDERIKS, Wagenaarstraat Telefoon 455,

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 4