Mi-lVHttD D. C. Bouwense, U koopt 't prettigst, wanneer U een GROOTE COLLECTIE wordt voorgelegd en de prijzen zoo LAAG MOGELIJK gesteld zijn. Jongensfiets te koop, 0. P. CORNEUSSÊT Een Camera Foto-Album Lantaarnplaatjes Fa W, M. VAN AARTSEN D. C. E Het beste voor den allerlaagsten prijs! Onze Wijnen Firma W. P. MALJERS Zijden Schoorsteenloopers, 2el lang, slechts 1,39 Firma BOUMAN, Uw St. Nicolaas-Geschenk Electrische Spoortreinen WARME GROG van D. C. Bouwense, Firoia J. A Piiters FiriU Mn Schoenmaaazijn IE CONCUHRENT Jongenslaarzen met gestaalde Zolen. ANTON S0NTAG, Markt 9. 50ste Jaardag H. M. de Koningin Ls Baurdoux, Wij hebben voor U 45 34 36 - 24 cent vanaf 11 cent 19 cent 22-17 cent 49 cent vanaf f 3,38 - f 2,28 Doosjes Zakdoeken enz. Dames Zakdoekjes (wit en gekleurd) Heeren Zakdoeken met randen Witte Kleedjes Fantasie Kleedjes, nieuwe dessins, Kapstokkleeden in Gobelin Groote collectie waschechte Gobelin en PIncbe Tafelkleeden Heeren Overhemden, nieuwste dessins, met 2 boorden, slechts f 2,19 Zeer chique Zijden Hemden met Doord f 2,75 Zjjden Zelfbinders vanaf 39 cent FLANELLEN Kinder Hansoppen 98 cent FLANELLEN Jongens- en Meisjes Pyama's f 1,49 Dames Nachthemden, nieuwe modellen, prima Flanel f 2,28 - 2,00 -1,79 Kinderjurkjes in Stof, Flanel en Fluweel vanaf f 1,29 Alleen morgen (Donderdag) RECLAME AANBIEDING Lange Delft - Middelburg. De Zegepraal der Overwonnene ONVERWOESTBAAR Buurtcommissies Tafel-, Thee- en Ontbijt-Serviezen. Groote keuze TAFEL- en DESSERT MESSEN van Herder. Graafeiland, 9 Groote Zeeuwsche Wandelbazar op elk gebied. 1 K. P. BRUSKET, Lange Delft B 118, Middelburg. G. F. CALLENBACH te Nijkerk. C. v. d. KLEUN, Gebruikt 'savonds Denevers Frères, Magazijn Hoek Reigerstraat. Vlasmarkt - Middelburg Vlasmarkt - Middelburg Komt bij ons ook eens kijken? Prachtsorteering. Allerlaagste prijzen. Kortedelft. Mooie gebruikte geschikt als St. Nicolaas-geschenk b.v. Rijwielhandel. is dit jaar een pracht Pathéfoon uit den winkel van K. P. BRUSKET. Wie in deze dagen onzen winkel bezoekt wordt door vele dingen aangenaam verrast door onze prachtige collectie Pathéfoons en Platen. De buitengewoon lage prijs waarvoor deze prima instrumenten geleverd worden is reeds vanaf f 45,Onze platen zijn zeer mooi, geruischloos, met een langen levensduur. Groote voorraad van Harmonica's, Mondorgels, Cithers en alle andere voorkomende Muziekinstrumenten. GROOTE SORTEERING. LAGE PRIJZEN. Beleefd aanbevelend, Desgewenscht gemakkelijke betalingsvoorwaarden. loopend op de lichtleiding, ook met uurwerk en bijbehoorende onderdeden in ruime keuze. Noordstraat. Poppensportwagens groen of rood Reclameprijs f 1,65. Pracht Poppenwagens met gummibanden Reclameprijs f 7,45. Hcbbelstoelen, Krui wagens, Trekwagens, Vliegende Hollanders, Autopeds. Zie de etalage van deze Artikelen Korte Delft G 3 en F 25. IS en BLIJFT je adres voor ons alombekend SCHILLETJE MANDARIJNTJE CHERRY BRANDY VOORBURG alle slechts f 1.00 op luxe flesch. Is J E aangewezen adres voor ZIJN ONZE Echte Kameelhaar Pantoffels f 1.45 Lak Pumps - 6.75 Heeren Mollières - 5.80 Grijs Kinderschoentje 1 band - 1.90 Practische kaarten voor wekelljksche en maan- delijksche betaling zijn verkrijgbaar bij drukkerij LITTOOIJ OLTHOFF. BRIEFKAARTEN-ALBUMS, POESIE-ALBUMS, KLEUR- EN PRENTENBOEKEN, JONGENS- EN MEISJESBOEKEN, KINDERLECTUUR EN SPELEN, VULPENHOUDERS. ALGEMEENE BOEKHANDEL, LANGE BURG 95. KORTE DELFT G 24, MIDDELBURG (NAAST „DE LELIE"). OF EEN IS VOOR ST. NICOLAAS EEN PRACHTVOL GESCHENK. OM ZELF TE MAKEN PER DOZIJN 1,— EN 1,25. WIJNHANDEL EN GEDISTILLEERD MARKT C 2. Prima Brandewijn Prima Jenever Prima Gestookte Citroen- Jenever sup. Prima Catz en Maagbitter enz* yf ff Prima Zoete Schillen Brandewijn sup, Prima Frambozen Prima Cognac vanaf Prima Rum en Citroen- Punch vanaf per flesch Prima Likeuren in diverse smaken vanaf Prima Boerenjongens op Brandewijn per Liter Prima Boerenmeisjes op Brandewijn Prima Morellen op Bran dewijn Vraagt onze alom bekende FIJNE ADVOCAAT 2.15 per flesch. Beleefd aanbevelend. per Liter 2.S0 2.70 2.70 2.70 2.80 2.80 3.— 1.90 1.70 2.— 2.— 2.— hebben juist die fijne belegen smaak die de kenners zoo waardeeren 1 Onze prijzen zijn laag Aanbevelend, MARKT 7 TELEFOON 557. Een Pracht St. Nicolaas-geschenk is een RADIO-INSTALLATIE uit „DE MAAN" Telefoon 551. (Enkel eerste klas fabrikaten.) Betaling naar overleg. door Kathe Papke. Prijs ingenaaid 2.00 gebonden 2.75. Uitgave van G. F. Callenbach, Nijkerk. De geschiedenis speelt in de middeleeuwen en de levensverhouding der vorstelijke burcht- vrouwe, de hoofdfiguur van dezen roman, haar verbluffende beslissingen op kritieke momenten, haar moed, haar doortastendheid, zij worden alle gedragen, of liever, komen voort uit de nooit falende oerkracht van het Christendom. Dit werk verscheen als 5e deel van den 32en jaargang der Chr. Bibliotheek, waarmede deze compleet is. Complete stellen van dien jaargang worden tot aan de verschijning van het eerste deel van den volgenden jaargang nog geleverd voor 5.00 ingenaaid8.40 gebonden. Bij postzending wordt porto extra in rekening ge bracht. Men kan zich nu reeds als abonné voor den volgenden jaargang opgeven en ontvangt dan als eerste deel het fraaie Zesde Kerstboek direct bij verschijning. Het prospectus, vermeldende het nieuwe pro gramma wordt op verzoek gezonden door den Uitgever ALS VOORBEHOEDMIDDEL EN GENEZING VAN INFLUENZA EN VERKOUDHEID per flesch Citroen en Rhumpunch 2.50 en 3. Witte Aracpunch, zeer fijn 3.25 Fransche Cognac 2.75 Spaansche Cognac (iets fijns) 3.75 Medicinale Cognac 3.75 Jamaica Rhum 3.50 Mascarawijn (voor wijngroc) 1. Bisschopwijn (van Bordeauxwijn) 0.90 Likeurstokers. Middelburg» VRAAGT PRIJS EN ZIET ETALAGE van onze voordeelige aanbieding BELE GEN WIJN als Port, Samos, Mistella- wijn, Zoete Kaapschewijn, Zoete Missie wijn, Roode en Witte Bordeauxwijnen. Deze zijn thans ook verkrijgbaar met zwaarder alcoholgehalte en kost dan slechts f 1.30 per flesch Port a Port Santa Maura Zoete Spaansche Samos Zoete Roode Mistella Kaapsche wijn Bergerac Kinawjjn Vitawin Advocaat per Liter fl.00 flesch -0.75 -0.90 -1.00 -1.00 -1.25 -1.20 -1.25 -1.30 -2.00 Liter flesch Groote maathoudende flesschen, onversneden of gemengd. Vraagt onze uitgebreide prijscourant. Beleefd aanbevelend, „CALLENBACH STAAT AAN DE SPITS WAT BETREFT DE UIT GAVE VAN KINDERLECTUUR'. TIMOTHEUS. .CAL LEN BACH IS IN NEDER LAND IN DIT GENRE LEC TUUR NOG STEEDS ON- OVER- TROF- FEN'. DE VAAN DRA GER. Wij plaatsen in dit ons jubileumjaar de aan kondiging onzer nieuwe najaarsuitgaven als in EEN GOUDEN LIJST. Zie de gulden woorden der pers hierboven, hieronder, ter rechter- en ter linkerzijde Wij komen dit najaar weder met 45 nieuwe, welverzorgde uitgaven voor de jeugd. Onwillekeurig slaan wij bij het 75-jarig be staan onzer firma een blik terug. We zien dan o.m. deze uitkomst In 1919 vermeldde onze catalogus 261 nummers In 1920-1929 verschenen nieuw 491 en kochten wij van andere uitgevers aan 46 zoodat de catalogus thans 798 nummers zou moeten bevatten. Het zijn er echter 339 zoodat in die periode niet minder dan 459 nummers werden uitverkocht. Wat wordt hierdoor bewezen Dat deze uitgaven den tijd niet hebben om oud te worden, en alle leveranties daardoor het kenmerk G. F. C. Goet-Frisch-Claer blijven dragen. Onze feestcatalogus, dit jaar verlucht met het portret van den stichter onzer firma, is versche nen en alom gratis verkrijgbaar. Wij maakten dit jaar ook nog eene overeen komst met onzen vakgenoot W. ten Have te Amsterdam, waardoor de wijd en zijd beroemde, artistieke wandspreuken van Nelly ten Have op precies dezelfde voorwaarden bij ons ver krijgbaar zijn als bij den uitgever. NIJKERK. G. F. CALLENBACH. „VOOR AL DAAR DOOR VER WIERF DE NAAM CAL LEN BACH EEN SCHIER WEER- GA- LOOZE POPU LARI TEIT'. DE ROTTER DAM MER. „WIE ZOEKT NAAR GESCHIKTE LECTUUR TER UITDEELING KAN NERGENS ZOO GOED EN GOEDKOOP TERECHT. ALG. WEEKBL. V. CHRISTENDOM EN CULTUUR-

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 2