Voor de a.s. St. Nicolaas zenuwachi ORGEL. FIJNE LEDERWAREN. Hfltssoaatt Bogardstraat D 51, iflllrg. ASTHMA St, Nicolaas-Gadeaux. GASLAMPEN J. a DIESCH Onze St. Nicolaas-Etalage WANNEER Langeviele K 211-K 217, Middelburg. GEBRS JULIANUS Odeur, Eau de Cologne, Lotion, Ciel Bleu, van Cheramy. LOUIS A. THIELENS, overspannen f 185,- IOH J#RC DE HEER Voor St. Nicolaas-Cadeaux. handschoenen Dezer dagen ontvangt U per post onze ST. NICOLA AS-COURANT, waarin U zult zien, dat door de kracht onzer Combinatie, de prijzen beslist de laagste zijn en onze sorteering buitengewoon aardig is. H -I O O E O O H H J ANTOINE MES. FIRMA F. B. DEN BOER. F. v. d. HOEK, FIRMA DE JONG Co. I« BE ZWAKTE VIJAND ixx&Gzbt&n HOOFDPIJN voor haard en kachel 3 maal zwarter, 't halve werk probeer eens een doosje. a *c it O Uw ABDÜSIR0OP W. Chr. Verheijden, Wijziging spreekuur:' Iets Nieuws. ST. NICOLAAS-GESCHENKEN GEBR. WAGENAAR, Zuurkool Snij- Spercieboonen Bij W. ROOSE, Stalhouder RIEM-VIS verpakte Vogelzaden Fa J. M. VAN HEUSDEN. M. H. BOASSON ZGNEN, E De nieuwste Damesfasschen met Patentsiuiting Reisnecessaires Zakportefeuilies. LANGE BURG C 110 - Tel. 64 - „IN DEN ZOETEN INVAL". Ruim 300 soorten L IJ S T E W voorradig. ARTS. Kapper. Kortedelft A 84. Buisje 75ct. Bij Apotb.ea Drogisten GESCHIKTE op Muziekgebied vindt U bij FOSTER'S MAAGPILLEN Markt, bij de Gortstraat. cc z tu O O. O C/3 -v GORTSTRAAT MIDDELBURG De vraag naar Piano's van kleinere afmeting doch niet minder in toongehalte en kwaliteit, heeft ons doen besluiten een piano te bouwen die aan deze eischen ten volle voldoet, zooals ook blijkt uit het oordeel van musicus en technicus. Aan den mechanischen en uiterlijken bouw is alle zorg besteed en hij voldoet aan de hoogste eischen. Deze instrumenten hebben dezelfde aantal toet sen als de instrumenten van grootere afmetingen, doch de prijs is aanmerkelijk lager, en kan voor U geen bezwaar meer zijn. Het is voor U van belang met dit instrument kennis te maken, waartoe wij U gaarne zonder eenige verplichting in de gelegenheid stellen door een bezoek aan ons magazijn. AKKER* Voorde Borst. MODERNE LAMPEN MET ZIJDEN KAP KORTE DELFT F 22 - MIDDELBURG BILLIJKE PRIJZEN. ZIE ETALAGE. LANGE BURG bij de Markt. Boekhandel. BINDERIJ EN ENCADREERINRICHTING' Dit jaar bizonder gesorteerd in Vulpennen en Potlooden. Altoos 24 soorten PARKER ter keuze. Naam wordt gratis er in gezet. Aanbevelend, G. M. FEU. Houdt het oog op Pieter-de Smeerpoets. Onzichtbaar komt hij binnen en vindt overal zijn weg; in kleeding, in tafel- en beddegoed, in de potten en pannen. Kiest goed Uwe bond- genooten in den strijd tegen hem. Pieter vreest slechts 3 dingen; Eenheldere Huisvrouw,Edelweiss- zeeppoeder en Sneeuwwitgloor. A N.V. ZEEPFABRIEKEN vh. DE HAAS VAN BRERO APELDOORN 's Morgens 8V29V2 uur voor leden van het Middelburgsch Ziekenfonds, 's Middags 121/g uur. Gebruikhfepfcegsar MARKT. Piano-, Orgel- en Muziekhandel. Laat UW RADIOTOESTEL VAKKUN DIG OMBOUWEN, ook Reparatiën, Conditiën billijk. A, WILDSCHUT, Radiomonteur, Acculaadstation, Bagijnhof 169, JOZLASSE KONINGSTRAAT HET BESTE EN GOEDKOOPSTE ADRES. Prachtige Gemoffelde Insluithaarden vanaf 56 gulden. Alle soorten Groene en Wijn- roode Vulkachels, Ronde- en Achtkante Emmerkachels vanaf 18.50. Groote sor teering Kachelplaatjes en Koolkitten. Alle nieuwe Kachels bij mij gekocht worden gratis geplaatst. J. C. BOUWENS, Mr. Smid. Wagenaarstraat. ST. NICOLAAS die alles weet En zelfs het kleinste niet vergeet, Zendt U met de meeste spoed Naar VAN DER SLIKKE, Langeviele, Waar je wezen moet. kost het rijden naar Stadhuis, coupé en twee volgrijtuigen, 7,50. Ondergeteeken- de komt niet vragen, dus laat de familie vrij, waar ze wil rijden. IN DE TWAALF UREN. Geeft uw vogels nooit anders dan deze zijn de beste, De vogels blijven in goede conditie en zingen mooi. LANGE DELFT I 20. is vaak te wijten aan constipatie. Alle spijsverterings stoornissen verdwij nen na gebruik van 'aagpillen, het ideale 1. Alom aangeprezen, lacon. Foster's IV laxeermidde f0.65 per I Prachtig huisorgel, modern eiken kast, zeer fraai geluid, prima fabrikaat, voor slechts Betaling met slechts f 5, per maand. Levering franco huis. Volle garantie. Schrijf omgaand aan het bekende adres AACT i ROTTERDAM OOSTZEEDIJK 324-332 FANTASIE-KUSSENS KUSSEN-KLEEDJES VOET-KUSSENS VACHTEN VOET-ZAKKEN THEE-MUTSEN THEE-KLEEDEN SCHOORSTEENRANDEN KAPSTOKKLEEDEN FANTASIE-ZAKDOEKEN INKGDP COMBINATIE: WIJ ZIJN GEREED JS - Lange Delft. OVALINE D CC O O H O cc O tu D CC Q CC H O BJ J ttl EL CL CL AANGESLOTEN BIJ HET NEDERLANDSCH SPAARBANK-BUREAU. ELKEN DAG GEOPEND VAN 10—1 UUR, DONDERDAGS VAN 10—12 UUR EN 1—2 UUR, WOENSDAG- EN ZATERDAGAVOND VAN 7-8 UUR. RENTE 3 PCT. VAN ÉÉN TOTi 10.000 GULDEN, PER DAG BEREKEND. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschenkomst der Spaarbank, sinds 1 Jaunuari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van trak tementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. Natuurlijk is het het beste dadelijk Akker's Abdijsiroop te nemen, wanneer de eerste asthmatische verschijnselen zooalsspoedig vermoeid zijnenhijgen, beginnende benauwdheden bij trappen- klimmen enz. zich voordoen. Men voorkomt daarmee erger. Maar ook wanneer Uw kwaal reeds vergevor derd is, ook dan zult Gij van een ge- regeldgebruik van Akker's Abdijsiroop oogenblikkelijk verlichting kunnen ondervinden. Volg het voorbeeld van duizenden, die ééns aan asthma leden en versterk Uw luchtwegen en bevrijd hen van het slijm met Per koker: f 1.50,12.75, f 4.50 LANGE BURG. HET BESTE EN STEEDS HET GOED KOOPSTE ADRES VOOR UW Electrische Meubelfabriek. biedt U dit jaar een buitengewoon groote sorteering Doozen Bonbons, Marsepain en Borstplaat in alle prijzen. Kinderdoosjes, Chocolade en Marsepain-figuren, Fondant Borstplaten, Surprises enz. Onze bekende prima kwaliteit CHOCOLADE LETTERS worden uitsluitend van RINGERS en DROSTE-CHOCOLADE vervaardigd. 99 99 U onze Etalage's in winkel K 211 en K 217 niet hebt gezien, zal U geen besluit kunnen nemen een St. Nicolaas-Cadeau te koopen. Nimmer hebben wij zoo een groote verscheidenheid gehad in Luxe Artikelen aan zulke lage prijzen als thans, o.a. Kapstokken, Parapluiebakken, Club- en Bijzettafels, Rook- en Wijntafeltjes, Theekasten, Piëdestals, Gangspiegels, Sigaren- en Boekenkastjes, Muziekstandaards, Vouwstoeltjes, Rookfauteuils, Oud-Hollandsche Heeren- en Damesstoelen, Divans, Werktafeltjes. Zeldzaam is onze sorteering in Divan-, Kapstok-, Tafel-, Schoorsteen- en Theetafelkleeden, Fantasie-Kussens, Theewarmers, enz. U weet, wij brengen U altijd iets aparts I ZIE ETALAGE. Beleefd tot een bezoek uitnoodigend. Aanbevelend, Het zuivere en uiterst fijne Edelweiss- zeeppoeder lost snel in warm water op tot een waschkrachtig sop, dat het vuil los weekt, zelfs uit de fijnste weefsels. Wol en zijde zijn dan ook volkomen veilig met Edelweiss. Sneeuwwitgloor bleekt het goed wit als sneeuw, maar ook als ontsmettend reinigingsmiddel voor gootsteenen, waschtafels en closets is het bij duizenden huis vrouwen populair. SPAART DE BONS VOOR FRAAIE GESCHENKEN- GEILL. CADEAU*-- BÖÊKJ E QP AANVRAGE-

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 4