Zoekt U een aardig ST. NICOLAAS-CADEAU J. C. VERMEER, Vlasmarkt L 9 WATERLANIER I DE STOPPELAAR Bordeaux, Port, Rijn- en Champagnewijnen Spanjaardstr. F 75, Middelburg? Sint Nicolaas-Cadeaux. Bij W. SINKE-Dijke HEEREN ROOKERS Brillendragers HELDER de BESTE Bril HELDER de GOEDKOOPSTE Bril OLD ENGLAND P. A. PIETERS, St. Nicolaas-Cadeau. Groote voorraad Schaatsen. PIANO'S en ORGELS VAN DAMME'S bij B. GOUDSWAARD, Korte Noordstraat E 4. St. Nicolaas-Cadeaux! A. VAN HOOFSTADT, Gravenstraat 271, Fa A. A. MES Gz. Prima Port en Madera Verder: Fransche Cognac, Brandewijn, Fijne Bols, Onde Jenever en Likeuren. Wanneer U L. VAN 'T WESTENDE, als St. Nicolaas-Cadeau, Sigaren en Sigaretten Speciaal Huis in Heeren Mode-Artikelen Prachtige sorteering St. Nicolaas-geschenken Seissingel - hoek Seisweg als St. Nicolaas-Geschenken St. Nicolaas Cadeaux. Het succes van den dag. M. A. VAN KEULEN. Langeviele K 202 - Middelburg S. NICOLAAS-ETALAGE weer gereed. in groote sorteering voorhanden. J. J. JULIAN twijfelen niet aan de juistheid van AMSTERDAMSCHE BANK Bijkantoor MIDDELBURG Zie Etalage Zie Etalage Telefoon 206. Noordstraat 187 - bij het Stadhuis MIDDELBURG. Nu is het tijd voor Distillateur Wijnhandelaar. Groote voorraad belegen WIJNEN. ADVOCAAT (zuiver uit dooiers). SIGARENMAGAZIJN MARKT I, 5. L. VAN SPARRENTAK, op electrisch gebied IN DE NIEUWE ZAAK VAN vindt U een groote sorteering o.a.RADIO eigen fabrikaat 4-lamps toestellen in Salonkast vanaf f 200,Philips- en Erres Toestellen Ook gecombineerd met Gramaphoon, Luidspreker enz Verder electrische apparaten zooals Stofzuigers, Rolvegers, Kookplaten, Ketels, Straalbranders, Friseertangen, Haardrogers enz. Wat U in de Etalage niet ziet vraagt dat in den winkel. N B. Voor verlichting DE „Inca" Gloeilamp 30—45 cent goed- kooper dan andere lampen FIRMA L. GABRIÈLSE LANGEVIELE K 388/89 TELEFOON 357 BEZGEKT ONZE MAGAZIJNEN. Geëtaleerd een buitengewoon groote keuze SI^T JIICOLBBS-CADEBÜX, MIDDELBURG KUIPERSPOORT. OUDSTE WIJNKOOPERIJ IN ZEELAND. Opgericht Anno 1765 zijn importeurs van prima betrokken van eerste klas oude Buitenlandsche hulzen. Vraagt prijscourant, levering franco. een RADIO koopt, koopt dan uw Installatie waar U uit wereldfabrikaten uw keus kan maken. Wij vertegenwoordigen De Nederlandsche Selntoestellenfabriek Telefunken (Simons Halske) en Philips. Gortstraat 343 Middelburg - Telephoon 387 GAAT U OOK NAAR DE Juist daar is het beste en goedkoopste adres voor m jsgf v;v JE ADRES voor SIGAREN vooral in luxe verpakking van 10, 20, 25 en 50 stuks Tevens ruime keuze In In het bekende adres van Opgericht 1871. KAPITAAL f 55.000 000 RESERVE f 45 250.000 Lange Noordstraat. Handelscredieten Rekening-Courant Deposito's Effecten Coupons Vreemd geld Verhuurt loketten In haar BRAND- en INBRAAK-VRIJE kI u is-i n r I ch 11 n g. LANQEDELFT H 4 - MIDDELBURG Overhemden - Dassen - Sokken Wollen en Lederen Handschoenen Wollen en Zijden Shawls en Cachenez RUIME - SORTEERING ARTIKELEN GESCHIKT VOOR BELEEFD AANBEVELEND. NIEUWE EN GEBRUIKTE VIOLEN MANDOLINEN MUZIEK MUZIEK-ETAGÈRES ETC. PIANO- en ORGELHANDEL Stemmen - Ropareeren - Verhuren - Inruilen mandjes in Pitriet, effen en gekleurd, Papiermanden, Fruitschalen, Theepotmandjes, Werkdoozen, Vuillinnen Manden, Stofdoekhangers, Bpodschaptasschen, Sleutelmandjes, Rieten Stoelen met kussens vanaf f 3 50, Breimandjes, Kinderstoelen, Poppenwiegen ook bekleed, Poppenstoelen en Ameublementen enz. vindt U een groote sorteering ZIE ETALAGE. LAGE PRIJZEN. Alles op gebied van ROOK-ARTIKELEN voor uw St. Nicolaas vindt U in Luxe en kleine verpakking van alle vooraanstaande merken, in het bekende SIGAREN-MAGAZIJN Wed. John. Gay's heerlijke HARING en ROLMOPS in handdop- flesschen (ook op mayonnaise-saus) thans even bekend en evenveel gevraagd als Wed. John Gay's fijne ingelegde ZUREN. Orders worden strikt naar volgorde uitgevoerd door de Lievegoed's Fabrieken, (N.V. „DE HOUTTUINEN",) AMSTERDAM C. Luxe kistjes SIGAREN. Luxe doozen SIGARETTEN PRACHT SORTEERING PIJPEN. Prima VULPENHOUDERS (Zelfvullers) met glazen pen f 1,90 Losse pennen 20 cent per stuk. Voorhanden bij: Wij hebben groote keuze in SIGAREN en SIGARETTEN, zoowel groote als kleine en luxe verpakking, alles le kwaliteitgoed droog en scherp concurreerend Benevens pracht-sorteering PIJPEN, waaronder hetzelfde soort als BIG-BEN, doch veel voordeeliger in prijs. Vervolgens ruime keuze in CHOCOLADE en SUIKERWERKEN, CHOC. LETTERS, DOOZEN BONBONS en BORSTPLAAT enz. enz. Ook mooie flacons beste EAU DE COLOGNE welke aan spotprijs verkocht wordt. ZIE ETALAGE, doch kom even binnenwant dan ziet U pas wat een uit zoek er is. Beleefd aanbevelend, IS DE Komt onze REUZEN SORTEERING zien s.v.p., ook in ADVOCAAT,WIJN, BOERENJONGENS en -MEISJES, CHERRY BRANDY, SCHILLETJES etc. TABAK, SIGAREN, SIGARETTEN, WOUTERLOOD BUSGROENTEN ENZ. ENZ. Zeer concurreerend, KORTING 4 ook op suiker. LANGE BURG C 108 - MIDDELBURG. „CALLENBAOH STAAT AAN DE SPITS WAT BETREFT DE UIT GAVE VAN KINDERLECTUUR". TIMOTHEUS. „CAL LEN BAOH IS IN NEDER LAND IN DIT GENRE LEC TUUR NOG STEEDS 0N- OVER- TROF- FEN". DE VAAN DRA GER. Wij plaatsen in dit ons jubileumjaar de aan kondiging onzer nieuwe najaarsuitgaven als in EEN GOUDEN LIJST. Zie de gulden woorden der pers hierboven, hieronder, ter rechter- en ter linkerzijde Wij komen dit najaar weder met 45 nieuwe, welverzorgde uitgaven voor de jeugd. Onwillekeurig slaan wij bij het 75-jarig be staan onzer firma een blik terug. We zien dan o.m. deze uitkomst In 1919 vermeldde onze catalogus 261 nummers In 1920-1929 verschenen nieuw 491 en kochten wij van andere uitgevers aan 46 zoodat de catalogus thans 798 nummers zou moeten bevatten. Het zijn er echter 339 zoodat in die periode niet minder dan 459 nummers werden uitverkocht. Wat wordt hierdoor bewezen Dat deze uitgaven den tijd niet hebben om oud te worden, en all? leveranties daardoor het kenmerk G. F. C. Goet-Frisch-Claer blijven dragen. Onze feestcatalogus, dit jaar verlucht met het portret van den stichter onzer firma, is versche nen en alom gratis verkrijgbaar. Wij maakten dit jaar ook nog eene overeen komst met onzen vakgenoot W. ten Have te Amsterdam, waardoor de wijd en zijd beroemde, artistieke wandspreuken van Nelly ten Have op precies dezelfde voorwaarden bij ons ver krijgbaar zijn als bij den uitgever. NIJKERK. G. F. CALLENBACH. „VOOR AL DAAR DOOR VER WIERF DE NAAM CAL LEN BACH EEN SCHIER WEER GA- LOOZE POPU LARI TEIT". DE ROTTER DAM MER. WIE ZOEKT NAAR GESCHIKTE LECTUUR TER UIT DEELING KAN NERGENS ZOO GOED EN GOEDKOOP TERECHT. ALG. WEEKBL, V. CHRISTENDOM EN CULTUUR. DAM G 29. MIDDELBURG. RUIME KEUZE Aanbevelend, C3L V OIj ST. PIETERSTRAAT 53—54, MIDDELBURG.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 2