Vele-NaamacMies Eóis Fornix Tweede Blad. Orgel f 165,-1 I A GUMMI WARMWATER-KRUIKEN Drogisterij Schutte en Thieme IZMK mm 8 ZOMEN S BINK KI Warm en tóch mooi! """SLST 1 25.00,1 22,50 tot 118.- f 37.50,135.-, t3o.-t»ti25.- v±TVVI45,,t42,50,f40.-totl37.50 „Het Speciaalhuis" Komt U ook eens kijken? P. H. Rechsteiner, Lange Gistraat 180/196 b/d Graanbeurs, M'burg Poppenwagens ZUURKOOL W. i. SIES Wed. P. ABRAHAMS!, Voor den St. Nicolaas St. Nicolaas-Cadeaux, I0H DE HEER Smokertjes gebruikt Orgel, F. v. d. HOEK, r Bij W. RÖÖSE, Stalhouder Een oude schuld Moeders Drogisterij L. JANSF, Noordstr. ST. NIC0LAAS-6ESCHENKEN 6EBR. WAGENAAR, A Zenuwzwakte en Bloedarmoede. Eén kwaliteit, de beste Zuurkool Snij- Spercieboonen VELO WASCHMACHNE- MAATSCHAPPIJ N.V. J. LEIJNSE, Nieuw Middelburg. FASTENAU, Langedelft. DE PLAA, Langeviele RIEM-VIS verpakte Vogelzaden Fa J. M. VAN HEUSDEN. Actentasschen, FASTENAU, Langedelft. v.h. Firma H. SPAAN, Qrossierderlj, Vlasmarkt L13. UITGEVERS: LITTOOU OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 Advertentlën. Contant of f 6,00 per maand. J ROTTERDAM GESCHIKTE op Muziekgebied vindt U bij BESTE KWALITEIT 4 05 - 4.80 - 4 50 - 4.90 - 6 25. IN HET HUIS MET DE ROODE PILAREN. U neemt een Winterjas tegen de koude, dus een eerste ver- eischte is, dat die jas uw warmte geeft, flink zwaar is en U behaaglijk zit Maar de mode spreekt ook een woordje meeU verlangt dat zoo'n jas U ook „staat" en de coupe ervan U werkelijk volgens de Mode gekleed doet gaan Dat warm en tóch mooi, in de goede confectie gepaard kan gaan, toonen wij U in onze Ulsters Heusch, RECHSTEINER's KLEEDING is de beste; anders zou zoo'n vertrouwde reputatie over geheel Zeeland niet hebben. a Contant en in Huur. Langedelft A 90-91, Middelburg. ONZE 7 CENT. Sigarenmagazijn „In de Twaalf Uren", d. F. v. d. PUTTE, Lange Delft 117. Ook VRIJ ENTREE zonder verplichting tot koopen. kost het rijden naar Stadhuis, coupé en twee volgrijtuigen, 7,50. Ondergeteeken- de komt niet vragen, dus laat de familie vrij, waar ze wil rijden. DOOR C. JACOBSZ. II. Een Januaridag in 1672. „Grootvader", sprak Claas den volgen den avond, „Van middag hoorde ik u met Vader over Adriaan Siereveldt spre ken. Toe, vertel u nog eens van dat onge luk „Maar, jongenGrootvader lachte recht hartelijk. „Hoe dikwijls heb ik die geschiedenis wel al niet verteld Je kunt ze welhaast droomen „Dat is niet waar, Grootvader U hebt er sedert maanden niet over gesproken. Ik hoor het zoo graag „Ik zal weer moeten toegeven", sprak de oude man zuchtend, terwijl hij een boos gezicht poogde te trekken, wat echter maar half gelukte. „Nu, luister dan maar, Claas." „Ik luister ook klonk thans de stem van Claas' moeder. „Maar we konden dan onderwijl wel een nootje pellen. Claas, haal jij eens als een ferme jongen dat klei ne klepmandje met noten 't staat in den kleinen kelder „Ininddenkei kelder, MoeMoeder „Ja, zeker Claas," Moeder Mijntje zag, dat haar jongen plotseling bleek werd. „Wat hapert er aan, Claas Waarom stotter je zoo Je bent toch niet bang in den kelder „Nneen, Moeder. Heehee heeleheelemaal nniet, Moeder 'k Zou het toch haast wel denken, mijn jongen Je bent toch niet bevreesd voor spoken „Spoken lacht de oude man. „Toch, hoevelen gelooven er niet aan, zelfs lie den, die beter konden weten Ik zal je eens een goeden raad geven, Claas. Op mijn kamertje boven ligt in mijn kist een oud boekje, geschreven door den eerwaar den Balthazar Bekker, in zijn leven predi kant te Amsterdam. „De betooverde Wae- reld" heet het. Dat moet je eens lezen, mijn jongen, en als je dat gedaan hebt, dan durf je ook in den kelder gaan, vast en zeker. Aan spoken geloof je dan niet meer „Voor spoken ben ik niet bang, Groot vader Maar gisteren zag ik een rat den kelder binnengaan. En op die beesten heb ik het niet begrepen." „Zoo, zag je dat Nu, dan zal ik zelf het mandje wel halen. Ik kan het zonder licht wel vinden." De jonge Claas antwoordt niet, maar vol bewondering staart hij den grijsaard aan, als deze het vertrek verlaat. Groot vader durft, zooeven Spoedig treedt de oude man weer bin nen, gevolgd door zijn zoon, den slotbe waarder, die zooeven is thuisgekomen. Een poosje is het stil in de groote ka mer, een stilte, alleen onderbroken door het knappend kraken van de bolsters der noten. Doch het zwijgend peuzelen valt den jongen Claas al spoedig te lang. „Grootvader, u zoudt nog verteellen..." „Hé, ja, kijk, dat zou ik heelemaal ver geten." En, terwijl hij zijn schoondochter een knipoogje geeft, vervolgt de goede oude „Gelukkig, dat jij mij er aan herinnert, Claas Ik zal dus maar van wal steken. 't Was in het jaar '72, het jaar, dat voor ons vaderland met recht een ramp jaar worden zou. Maar in Januari konden wij dit natuurlijk nog niet weten, en toen in die maand dan ook strenge vorst was ingevallen, konden alle liefhebbers van schaatsenrijden onbekommerd genieten. Ik was toen, laat eens kijken, 't is nu vier en veertig jaar geleden, en ik ben thans zes en zestig, juist twee en twintig. Toen ter tijd verkeerde ik nog, maar je goede moe der zag ik weinig, Claas. Want toen was ik tuinmansknecht in Middelburg, en mijn meisje woonde op een hofsteedje onder Serooskerke bij hare ouders. Natuurlijk liep ik er wel eens heen, langs den Noord- weg, maar die weg was toen nog niet be straat. Gemakkelijk was zoo'n wandeling niet. In den zomer stofwolken van belang in den winter plassen en overvloed van modder. Geen wonder dus, dat ik, toen het ijs in de watergang betrouwbaar was, be sloot over het ijs naar Serooskerke te gaan. Ik wilde mijn meisje eens verrassen. De tocht zou niet lang duren, want ik was in dien tijd op de schaats haantje de voorste, en zelfs nu nog geef ik menigeen een lesje. Kort en goed, des avonds begaf ik mij op weg. 't Was volle maan wind stond er nietalles beloofde dus een heerlijk tochtje. En de rit was heerlijk, ik vloog vooruit, maar ziet eensklaps kraakt het onder mij, en vóór ik eigenlijk besef te, wat er gebeurde, schoot ik door het ijs en tot den hals stond ik in het koude water, de voeten tevergeefs steun zoekend op den modderigen bodem. Mijn handen grepen den rand van het gat, maar het ijs verbrokkelde onder den druk van de vin gers toen kon ik mij niet meer staande houden, en ik viel 'k snakte naar adem, mond, neus, oogen en ooren vol water. Toen verloor ik het bewustzijn. Wat er verder met mij gebéurde, weet ik niet. Maar toen ik de oogen opende, lag ik op het gras aan den kant, een ladder en een dik touw naast mij. En over mij boog zich Siereveldt; hij was toen zestien jaar, maar toen reeds een jongen als een boom, en buitengewoon sterk. Hém had ik naast God mijn leven te danken. Hoe de brave jongen het klaar speelde mij alleen te red den, heb ik nooit kunnen begrijpen, 'k Moet hard gegild hebben, en in zijn woning, waar hij met zijn oude moeder samen woonde, hoorde hij mijn angstgeschrei. Is je nieuwsgierigheid bevredigd, Claas „Anders vertelt u veel langer, Grootva der „Ja, m'n jongen, dat weet ik wel. Eigen lijk wilde ik nog wat zeggen. Nooit heeft Siereveldt één woord van dank willen hoo- ren, en een belooning aannemen nog veel minder. Nooit heb ik hem ook maar eeni- ge vergelding kunnen schenken, te meer, omdat een erfenis hem toen kort daarna in staat stelde, het hofsteedje onder Brig- damme te koopen, dat hij nu nog be woont. Hij verkeerde dus al spoedig in goeden doen, en dit duurde „Tot voor twee jaren voltooit vrouw Kloet den zin. „Zeker, Mijntje bevestigt de oude man de woorden van zijn schoondochter. „Twee jaren geleden Siereveldt had toen veel geld in huis, en dit werd tijdens zijn afwezigheid gestolen En na dit voor val trof hem tegenslag op tegenslag 't verhagelen dezen zomer van zijn graan, en sterfte onder het vee. Zijn varkens, idem Dit jaar was hij genoodzaakt geld op te nemen, een hypotheek. Dit ging heel ge makkelijk, want zijn bezitting was niet bezwaard. Maar nu maakt zijn hypothe caire crediteur, die zelf plotseling om geld verlegen is, het hem danig lastig. En teruggeven kan Siereveldt niets de man heeft het niet Moeder Mijntje schudt meewarig het hoofd. „Vreeselijk zucht ze. „Ja, vreeselijkzegt Kloet. „En dat noch de schout van Brigdamme, noch de heeren van den gerechte te Middelburg den dader vinden konden „Ze hadden zijn buurman Steven maar eens aan den tand moeten voelen „Maar Vader Steven van de Velde Kloet haalt ongeloovig de schouders op. „Ja, Abram Ik vertrouw hem niet Se dert den diefstal is hij goed van geld voor zien. Een erfenis, naar zijn zeggen. Larie, allemaal larie Let maar eens op Kijk het houdt mij dag en nacht bezig maar, ik zou hem een bekentenis willen af dwingen, en hem het geld laten teruggeven. En dan zou ik tot Siereveldt zeggen „Vier en veertig jaren heb ik moeten wach ten. Nooit wilde je iets hebben Maar nu heb je je geld terug. En die belooning kun je niet weigeren, Adriaan!" (Wordt vervolgd) Hebt U voor Uw kinderen Levertraan noodig, gebruikt dan de beste en fijnste LOFEDINSCHE TRAAN VAN TEN DOESCHATE, ZWOLLE. Deze is billijk in prijs, heeft weinig onaan genaams in den smaak en wordt aanbevo len door Proff. Wevers Bettink te Utrecht en vele Doctoren. Verkrijgbaar Te koop aangeboden een weinig gebruikt Harmonium. Mooi van toon en prima binnenwerkvan bekende fabriek. Vraagt omgaand inlichtingen OOSTZEEDIJK 324-332 DAMES! Naar Kappers behoeft U niet te zoe ken, wel naar een GOED ADRES. Pro beert U eens bij JOH. JEELOF, Lange Noordstraat (boven). MARKT. Piano-, Orgel- en Muziekhandel. SANGU1N0SE is zuiver plant aardig. Er zyn hoegenaamd geene chemicaliën in. Omdat het zuiver plantaardig is, wordt het ook door zwakke magen zoo goed verdragen. Het wekt den eetlust op versterkt de ingewanden be strijdt en overwint de bloedar moede, die de oorzaak van zoo veel kwalen is. Prijs per flacon f 2,6 fl f 11,—, 12 fl. f 21,—. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. WACHT U NAMAAK. I VAN DAM Co. g De Riemerstraat 2c-4, Den Haag. De van ouds bekende 75 cent per pond. Na Natuurboter de beste. A. DE STEUR, Sageerstraat. AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN. P. J. VAN IREN, Volderijlaagte M 78. Aanbevelend. Laat UW RADIOTOESTEL VAKKUN DIG OMBOUWEN, ook Reparatiën, Conditiën billijk. A. WILDSCHUT, Radiomonteur, Acculaadstation, Bagijnhof 169. JOZIASSE KONINGSTRAAT HET BESTE EN GOEDKOOPSTE ADRES. Prachtige Gemoffelde Insluithaarden vanaf 56 gulden. Alle soorten Groene en Wijn- roode Vulkachels, Ronde- en Achtkante Emmerkachels vanaf 18.50. Groote sor teering Kachelplaatjes en Koolkitten. Alle nieuwe Kachels bij mij gekocht worden gratis geplaatst. J. C. BOUWENS, Mr. Smid. W agenaarstraat, ST. NI COL AAS die alles weet En zelfs het kleinste niet vergeet, Zendt U met de meeste spoed Naar VAN DER SLIKKE, Langeviele, Waar je wezen moet. Directie A. W. JANSEN J. T. v. d. MEER. MIDDELBURG OOSTBURG. Maatschappelijk kapitaal 500.000.Geheel geplaatst en volgestort. AAN- EN VERKOOP VAN EFFECTEN, VERZILVERT COUPONS EN LOSSINGEN, KOOPT EN VERKOOPT VREEMDE GELDEN, NEEMT GELDEN IN DEPOSITO; met 1 dag opzegging3J^ pCt. met 1 maand opzegging 3% pCt. met 3 maanden opzegging4 pCt. met 1 jaar opzegging 4pCt. Verkoopdcpöt BESTE BLANKE ZUURKOOL, SNIJ- EN SPERCIEBOONEN, j UITGEWOGEN SPINAZIE EN BUSGROENTEN munt uit door KWALITEIT, niet door gekke lage prijzen. Aanbevelend, houten bak, gummibanden, 6.39. Bode ROELSE, Domburg, biedt te koop aan Tuinschelpen en Schelpgruis (voor kippenloopen) voor 45 ct. per H.L. Bestelhuis te Middelburg bij Gabriëlse, Café de Koophandel. IN DE TWAALF UREN, Geeft uw vogels nooit anders dan deze zijn de beste. De vogels blijven in goede conditie en zingen mooi. LANGE DELFT I 20. Door inruiling Slechts 75 gulden. ZEEUWSCHE PIANO- EN ORGELHANDEL, Korte Burg A 33, Middelburg. zuiver Rundleer f 2.49 en 2.89, Het van ouds bekend adres GRAVENSTR. I 279, MIDDELBURG. Wij hebben dit jaar een enormen voor raad SPEELGOEDEREN tegen spotgoed- koope prijzen. Huishoudelijke en Luxe artikelen. Een prachtsorteering Lederwa ren, Portefeuilles, Sigarenkokers, Porte- monnaies, Damestasschen, de nieuwste modellen en nog veel meer. Te veel om op te noemen. Men wordt beleefd verzocht eens een kijkje te nemen voor een ST. NICOLAAS-CADEAU. RUIM GESORTEERD IN: Luxe Aardewerk, Huishoudelijke Artikelen, Toiletzeepen, Eau de Cologne enz. Ook voorradig een ruime sorteering KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN Beleefd aanbevelend. LANGE BURG. HET BESTE EN STEEDS HET GOED KOOPSTE ADRES VOOR UW Electrische Meubelfabriek.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 5