Tweede Blad. 'n MANTEL VAN BOVEN's BRILLEN BLOEMISTERIJ BALJEU. LIEVE60EDS MOSTERD 50ste Jaardag H. M. de Koningin DE BESTE. DE SMAKELIJKSTE. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Buurtcommissies UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 Een oude schuld AMSTERDAMSCHE BANK Bijkantoor MIDDELBURG dien men noodig heeft I U slaagt bij I MINDER KOSTEN MEER VOLDOENING WIENER. ALS GEVOLG OP MIJN VORIG PRAATJE HiilssjaaM Bogarilstraai D 51, ïidlr§. 34e JAARGANG 13 NOVEMBER 1929 VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS PRIJS DER ADVERTENTIÊN Opgericht 1871. Lange Noordstraat Handelscredieten Rekening-Courant Deposito's Effecten Coupons Vreemd geld Verhuurt loketten in haar BRAND- en INBRAAK VRIJE kluis-inrlchtlng. KOOPT (N.V) OPTICIEN T/O POSTKANTOOR. Practische kaarten voor wekelijksche en maan- delijksche betaling zijn verkrijgbaar bij drukkerij LITTOOIJ OLTHOFF. ADVERTENTIÊN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN DOOR C. JACOBSZ. I. Een stormachtige avond. Woest bulderde de wind om het oude kasteel Popkensburg, het kasteel van St. Laurens. Hij deed de ramen en vensters rinkelen, en de verroeste weerhanen op hun ijzeren spil, hoog op de spitsen der torens, draaiden knerpend en knarsend bij iederen windstoot, 't Anders zoo rustige water van de binnengracht was in sterke beroering, golfjes braken tegen de muren, verspattend in vlokkig schuim, maar het deerde dien muren niet. Zij hadden al zoo vaak het najaar met zijn stormvlagen door leefd. Zoo vaak? De gebeurtenissen, die in dit verhaal beschreven worden, geschied den aan het einde des jaars 1716, en toen reeds kon het slot bogen op den eerbied- wekkenden ouderdom van bijna vierhon derd jaren. En in deze vier eeuwen, ver gaan na de stichting van het trotsche bouwwerk in 1353 door Klaas van Bors- selen, hadden de stormen de grijze sterkte niet gespaard. Oudtijds dus een bezitting van het machtige geslacht der Heeren van Bors- selen, behoorde het kasteel in het begin der achttiende eeuw aan Johan Bodaan Kourten, die, alhoewel hij uitgestrekte lan derijen in de omgeving van het slot zijn eigendom noemen mocht, er echter slechts nu en dan verblijf hield. Allicht zou men, dit lezende, kunnen denken, dat Popkensburg meestal stil en verlaten was, maar dit toch was volstrekt niet het geval, althans niet gedurende de zomermaanden. Want het kasteel gold voor een der meest geliefde oorden van ontspanning voor de inwoners van Mid delburg zij gingen zich daar des zomers gaarne verlustigen in al het moois, dat het oude gebouw in zijn omgeving den bezoe kers bood. Fraaie bosschen, een wildbaan wo ning van talrijke herten en reeën scha duwrijke wandeldreven, zorgvuldig onder houden bloemperken het kan geen be vreemding wekken, dat dit alles de be woners van Zeelands hoofdstad noodde tot een wijle van verpozen, een nooden, dat geen weigering te duchten had. En zelfs tot ver in de negentiende eeuw zag men de stedelingen daar hun vermaak zoe ken heel wat jaren geleden vernam ik van oude lieden en zij konden het im mers weten dat de koffietafel op Pop kensburg een groote vermaardheid bezat. Maar ook dit gebouw deelde in het lot van zoovele andere sloten en lusthuizen op Walcherens grond na een bestaan van vijf eeuwen viel het onder den moker van den slooper, en slechts weinigen kun nen nog de plaats wijzen, waar eenmaal het forsche gebouw zijn standplaats had. Gij, die dit leest, en ik, die u dit alles mededeel, wij beschikken over een groot voorrecht. Verplaatst mijn denken mij ver, heel yer van hier, dan kost mij dit niet de minste moeite, en even gemakkelijk kunt gij in den geest mij volgen. Geen af stand, hoe groot ook, levert eenige moei lijkheid. Maar evenmin weerhoudt ons iets, ons in het verleden te verplaatsen gij kunt mij ook daar volgen, en daarom verzoek ik u, met mij, op dien stormachtigen Oc- toberavond van het jaar 1716 het oude kasteel van Sint-Laurens te willen binnen treden. Wel is, wegens het vrij gevorder de avonduur want het is al over ne genen, en dat is buiten op het land, en vooral voor meer dan twee eeuwen, ta melijk laat het middendeel van de brug over de binnengracht omhoog gehaald, en zijn de zware deuren in de poort stevig gesloten, maar al deze beletselen kunnen ons niet tegenhouden. Wij betreden dus de breede gang, waar het zwarte duister ons omgeeft, maar daar, onder die deur, dringt heel zwak schijn sel van licht tot ons door. En het is deze deur, die ik voor u open, lezer. Wees zoo goed, mij te willen volgen. Het is tamelijk donker in het groote ver trek, dat slechts spaarzaam door een dik ke vetkaars in een koperen blaker wordt verlichtdeze kaars staat op een zware, eikenhouten tafel, waaraan een jongen van ongeveer veertien jaren is gezeten, turende, nu eens op een lei, dan weer in een boek je, dat voor hem ligt. 't Gebogen hoofd, door de linkerhand ondersteund, wettigt het vermoeden, dat de knaap diepzinnig over iets nadenkt. Bij den haard, waarin we tevergeefs vuur zullen zoeken, zien we twee man nen, gezeten in zware leunstoelen. Hun gelaat is slechts vaag te onderscheiden de knaap toch heeft den blaker zooveel mo gelijk naar zich toegeschoven, en derhalve is het bij den haard vrij donker. Dit nu is echter zoo heel erg niet, want de man nen korten den tijd met praten, en babbe len kan men zelfs in de diepste duisternis De jongste van het tweetal is Abraham Kloet, slotbewaarder en tevens kastelein op het kasteel de grijsaard nevens hem is zijn vader, die bij hem inwoont. En de jeugdige student bij de tafel is des slot bewaarders zoon Nicolaas, anders gezegd Claas, grootvaders naamgenoot. ,,Ik weet niet, Claas." klinkt vaders goedige stem, „Schiet je wel zoo vlug op als gewoonlijk Wat hapert er aan De aangesprokene antwoordt niet dade lijk. Eindelijk zegt hij op verdrietigen toon: „Och, VaderVan middag heeft de meester mij het Constigh Cijferboeck me degegeven, en daar ben ik nu in begonnen. Maar de vraagstukken zijn zoo moeilijk, hier dit derdeU moet eens hooren A. koopt een Huijs voor guldens 8200, te betalen guld. 1200 contant ende reste met guld. 600 's Jaers hij presenteert de geheele somme contant te betalen, mits Rabbatteerende den Intrest tegen den Pennink 16 's Jaers, regelende alle Jaer In trest op Intrest. Vrage „Houdt op, jongen, jongen, valt de va der zijn zoon in de rede, „Mijn hoofd dui zelt van zoo groot een geleerdheid Maar weet je, wat je doet Ga naar bed, Claas Je Moeder lag om acht uur al in de vee- ren Zoo dom nog nietSlaap jij maar eens flink uit, en morgenochtend zal het werk beter vlotten, 'k Heb nooit kunnen denken, dat een adspirant-landmeter zóó veel weten moet Als de jonge Claas zich na een poosje ter ruste heeft begeven, blijven de man nen zwijgend luisteren naar het gierend loeien van den wind in den schoorsteen. „Hoorzegt de oude dan, „de storm buldertmen zou haast zeggen, dat het onweertWat zou je er van den ken, nog even een pijp te rooken De ta- bakskist staat nog op de tafel, en hier is de tondeldoos." „Accoord, Vaderklinkt het ant woord, en spoedig daarna kringelen de eerste rookwolkjes omhoog. En genietend van het Nicotiaansche kruid, schijnen va der en zoon het voortgaan van den tijd te vergeten. Maar als eindelijk de klok in het toren tje van St. Laurens tien slagen hooren laat, klopt de oude Kloet zijn pijp leeg, en zegt „Abram, van middag kwam ik op den Noordweg Arjaan Siereveldt tegen. Wat ziet die man er in den laatsten tijd toch verdrietig uit. Maar, och een wonder is het nietTegenspoed op tegenspoed is zijn deel geweest. En vroeger had hij het zoo goead Waarom moest men juist hèm zooveel ontstelen, hem, den redder mijns levens Kon ik hem maar helpen Daar denk ik zoo vaak aan, jongen, maar wat kan ik doen Och, zoo heeft ieder wat in 't leven. Nu, goeden nacht, hoor „Wel te rusten, Vader," antwoordt de zoon, en hij staat eveneens op, ten einde zijn gewone avondronde te doen. j (Wordt vervolgd) KAPITAAL RESERVE f 55.000.000.— f 45.250.000 'n chique mantel, 'n mooie mantel, 'n bizondere mantel en 'n moderne bontkraag. Laat 't dan maar vriezen, stormen en waaien. Men voelt zich heerlijk geborgen in zoo'n jas. Onze man tels zijn de mantels waarin U zich zoo prettig voelt door de mooie, stijlvolle modellen, de prachtige stoffen en de fijne bontgarneering. 't Is zeker v ÖVV: -y, is mij van verschillende zijden om inlichtingen gevraagd over de Pellets volgens Dr. J. B. MEENK. NU Deze zijn HET aangewezen middel tegen den strengsten hoest. Deze bestrijden ze onmiddellijk. Bij Asthma of kriebeling in de keel is er niets wat aangenamer werkt en de keel vochtig houdt en U nachtrust verschaft. Portret van Dr. J. B. MEENK op het doosje en de driehoekzegel E. M. B. achterop. 100 Pelletjes in een doosje voor 0.30 bij Uw Apotheker of Drogist te bekomen, waar niet te verkrijgen, schrijf aan E, M. Braskamp, Rijswijk (Z.-H.), deze zorgt dan, dat U een doosje franco in Uw bezit krijgt. SEIS WEG R 235 TEL. INT. 353 MIDDELBURG. LOSSE BLOEMEN, BLOEMWERKEN. GROOTE EN JARDINIERE VARENS. RUIME KEUZE IN PALMEN EN ANDERE SIERPLANTEN. DIVERSE BLOEIENDE PLANTEN. SIERKURK, MAKART-ARTIKELEN, BILLIJKE PRIJZEN. AANGESLOTEN BIJ HET NEDERLANDSCH SPAARBANK-BUREAU. ELKEN DAQ GEOPEND VAN 10—1 UUR, DONDERDAGS VAN 10—12 UUR EN 1—2 UUR, WOENSDAG- EN ZATERDAGAVOND VAN 7-8 UUR. RENTE 3 PCT. VAN ÉÉN TOTi 10.000 GULDEN, PER DAQ BEREKEND. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschenkómst der Spaarbank, sinds 1 Jaunuari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent er Threat Spaarbusjes, het ontvangen van trak tementen en pensioen per Lhank No. 92296 worden gaarne verstrekt. oumL -ÏQ-TWÏ

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 5