Verkade's Speculaas wint het van alle andere! MENNES, Noordstraat ^eéeieëieeeee De Groote Finale Uitverkoop LANGE DELFT B144 een netten Knecht Halfwas Meubelmakers een Loopjongen. Jongen gevraagd. Columbia Import Shop Bij W. SINKE-Dijke Firma W. P. MALJERS, Markt 7. Telefoon 557. Langedelft A 90-91, Middelburg O HET BESTE LICHT Bi j f LAAGST VERBRUIK Dan is dit juist wat U zoekt Beste Blauwe EETAARDAPPELEN, VERHAGE, Nederstraat. FABRIEKEN TE BARENDRECHT a CONTANT BRÓHCHITIS ABDU5IR00P Nette Meisjes om II ZflFKT |ÉZ0NDMEID5BED een BED, dat voldoet aan de hoogte eischen en niet duur is MIDDELBURG Lange Noordstraat L 134, St. Nicolaas wegens verplaatsing der zaak naar tegenover het 6RAND HOTEL, Middelburg, duurt nog slechts ENKELE DAGEN. Zuurkool Snij- Spercieboonen een Leerjongen. Lange Burg F. v. d KOEK. L. B. DE KIJS, Lange Delft. Een flinke Jongen een nette Loopjongen of net Loopmeisje. nette Jongen. Doet uw voordeel in de Lange Delft B 113, hoek Nr Kerkstr. Alles moet weg. Haast U Langeviele K 202 - Middelburg S. NICOLAAS-ETALAGE weer gereed. Onze Wijnen hebben die fijne belegen smaak ELECTRISCHE- EN HAND- WASCHMACHINES Nette Loopjongen Een nette Jongen Loopmeisje net Meisje of Juffrouw Bekwame Huishoudster Dagmeisje. Een flinke Dagdienstbode Net Dagmeisje Een flinke Dagdienstbode Flinke Dienstbode nette Dienstbode. Net Dagmeisje Nel Meisie et net Dagmeisje Tweede Meisje 2 Meisjes, Loopmeisje Dienstbode. Huishoudster nette Dienstbode C.HUIJSMAN, Lange OeereK 250 VT7eë'rende ondermatras is hierbij niet noodig) 15 jaar garantie. Komt U evon kermis maken Fa A. M. HOFMAN, ANGEN00BDJTBJ34 meubel- en beddenmagazijn, Middelburg MEVROUW! Schemer- Salonlampen Strijkijzers, Broodroosters, Kookplaatjes, Kacheltjes, enz. VERKADE'S RUITER SPECULAAS kost per half pond 25 cent. Bij een half blik gelijk genomen is de prijs 9 cent per ons. Luxe blikjes van een half pond 50 cent! Ponden Lux f 1, Aanbevelend, Firma W. P. MALJERS, Markt 7. Telefoon 557. f 2,20 per mud (70 K G.) 0e N V. P. DE GRUYTER ZOON vraagt voor het verrichten van magazfjnwerkzaamheden en het bezorgen van boodschappen Persoonlijke aanmelding a s, Vrijdagavond tusschen 5 en 6 uu$ In den winkel, Lange Delft, Middelburg AKKER'1 Voorde Borst. gevraagd en Electrisch& Meubelfabriek GEVRAAGD WINTERTIJDWIJNTIJD die de echte kenners zoo waardeeren Onze PRIJZEN zijn VOORDEELIG dank zij onze goedkoopere import Neemt U eens proef? Het zal U bevallen! Aanbevelend, BESTE EN 60EDK00PSTE IN HUUR Verkoopdepöt <VËÉt gevraagd boven de 14 jaar. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden Zeeuwsche Confectiefabriek Molenwater M 255-256, Middelburg. Na opleiding hoog loon. Hf] WIT ONTVINGEN REEDS VOOR DE A.S, RUIME SORTEERINGEN PRIJZEN BUITENGEWOON LAAG GESTELD. Alle voorradige Heeren- en Kinderklee- ding, Mode-Artikelen en Werkmansklee- ding enz. moet weg. Nog enkele dagen hebt U de kans van onze spotkoopjes te profiteerén, In de nieuwste Regen- en Winterjassen extra voordeelige prijzen. hartwater, het zuur, galachtigheid, maag kwalen, gedruktheid na de maaltijden en al le spijsverteringsstoor nissen. Het middel f0.65 per flacon. JOZIASSE KONINGSTRAAT 1^1 dwjt £i Zorg ervopr, dat Uw aandoening der luchtpijpen (bronches), die Ge kunt herkennen aan een piepende, pijnlijke ademhaliqg en een diepen, blaffenden en pijnlijken hoest, niet slepend wordt. Vergeet nooit, hoe dicht de bronchitis de ontstekingskiemen bij de teere longen brengt. Wapen Uw slijmvliezen tegen de aanvallen der bacteriën door ze te versterken met de uit het sap van versche geneeskrachtige kruiden berei de Akker's Abdijsiroop. Deze helpt U het vastzittende slijm oplossen en ver lost U van een pijnlijken hoest, die Uw luchtwegen zou vernielen als ge niet tijdig Uw toevlucht nam tot de geneeskrachtige en toch onschadelijke Por koker: 11 AO, 1275,1450 gevraagd voor de bakkerij. Adres Van Dijk, Wal. GEVRAAGD Adres Firma Jac. Frank, Langedelft. Voor de Behangerij en Stoffeerderij een Adres JOH. A. JULIANUS, Langeviele K 211. Direct kan geplaatst worden een voor lichte werkzaamheden. Adres bureau van dit blad. IS DE Komt onze REUZEN SORTEERING zien s.v.p., ook in ADVOCAAT,WIJN, BOERENJONGENS en -MEISJES, THERRY BRANDY, SCHILLETJES etc. TABAK, SIGAREN, SIGARETTEN, WOUTERLOOD BUSGROENTEN ENZ. ENZ. Zeer concurreerend» KORTING 4 ook op suiker. V L GEVRAAGD Adres Vroon, Lange Noordstraat. gevraagd voor loop- en schrijfwerk. Adres Fa. D'huy, Burgt. Terstond een net GEVRAAGD Adres A. Ie Cointre, Wal 58. Gevraagd een voor de weekdagen van 9—12, voor lichte huiselijke bezigheden en verstellen a 5.— per week. Adres bureau van dit blad. 32 jaar, P. G., biedt zich aan in klein, be slist burgergezin. Brieven onder letter O bureau van dit blad Mevr. Verhage, Veersche Singel 85, vraagt een GEVRAAGD Adres B. F. te Roller, Gravenstraat. gevraagd, niet beneden 16 jaar. Zondags vrij. Adres Van Loo, Heerengracht. GEVRAAGD Adres Mevr. Schout, Houtkade 112. gevraagd. Hoog loon. Adres Pottenmarkt K 410. Gevraagd een Adres Mevr. ter Weer, Dam N 2. gevraagd, niet beneden de 15 jaar, Zon dags vrij. Adres Melksalon ,,De Landbouw Markt 19. gevraagd, nit tot 4 uur. Zc vV" Adres C. J le 16 jaar, van 8 :Straat O 152. Terstond of met 1 December gevraagd een niet beneden 16 jaar. Geen wasch. Zon dags vrij. Adres Janse, Drogisterij, L. Noordstraat Mevrouw Groeneyk, Loskade 260, vraagt een net leeftijd 15 a 16 jaar, voor halve dagen. HOTEL „ZEELAND", VLISSINGEN, Prins Hendrikweg, vraagt wegens huwelijk der tegenwoordige zusters of vriendinnen. Voor directe in diensttreding. DE DUIF vraagt een net voor kleine Atelierboodschappen. Mevrouw Fagginger Auer, Abdijpoort, vraagt eene Besch. juffr., 32 jaar, b.z.a. als bij H. alleen of kl. gezin. Brieven onder letters E B bureau v. d. blad Mevrouw FruinButeux, Lange Noord straat C 30, vraagt een of Noodhulp. Loon 30.per maand. HEDEN ONTVANGEN BLIKGROENTEN, PRUIMEN. Prima Port f 1.en f 1.30 p. Literflesch Schilletje f i.per flesch. Potjes Zure Haring en Mosselen. Busjes Zalm, Busjes Leverpastei. Spliterwten, Kookerwten, Kogelboonen. WIT EN BRUIN SPECULAAS. Slaolie, Boterolie, Terpentijd. Bruinkolen, Turt, Kachelhout. Alle soorten KLOMPEN.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 3