8 Dagen 8 Prijzen M. VAN LOO, K. Noordstraat 100 Leidsche Wollen Dekens Verkoophuis Gortstraat 18, Middelburg. Commissie Spijs-uitdeeling HENNING's FOTOHANDEL HilssjaaM Bogardstmt D 51, ffiielrg. Advocaat Fa M. W. VAN AARTSEN, ORGEL f 175,-. Tochtdekens, JOH. A. JULIANUS, u CU ar o SIERT U ZUURKOOL Kleermakerij A. BRESLER VAN HILST, Lange Burg Prima Zuurkool f 10,50 Rollen Wit Damast Kastpapier, Rollen Blauw, Wil en Rood Kastpapier, Kinderleesboekjes Ter kennismaking FOTO-ALBUMS FANTASIELIJSTJES Fijne Advocaat OPNAME IN EEN ZIEKENHUIS JUISTE VOORZORG VOORKOMT DIT. „ZIEKENHOISVERPLEGING OP WALCHEREN MET EEN BRIL MODERN EN VOORDEELIG. Komt 0 eens zien in het I. LEIJNSE, Vlissingschestraat. en AMSTERDAM8CHE BANK N.V. voor haard en kachel 3 maal zwarter, 't halve werk probeer eens een doosje. Qt ta O V) I m m met 'Woensdag üm, tBü elk end Vtlelanqc d 75, Tiitt a 60, Jxima d 50 af Bak- en Bcaadoet d 48 ets. een pcachtig-e OpMaas-Bal o$ 4 %eepen Chocolade qcatls. Qutuiet FRANS DAMMAN, EEN HEERLIJKE REEP CHOCOADE GRATIS! twee artikelen, waarin U een ruime sorteering vindt bij RIEM-VIS VGGELZADEN. JOH. DE HEER, ONTVANGEN de nieuwste in groote en Kleine Maat aan zeer voordeeligen prijs. Langeviele K 211, Middelburg v.h. FLIPSE, Wal. u- o E SIMON DE WIT - Langadelft B137 - MIDDELBURG. SIMON DE WIT IS G0EDK00PERI ALS GEVOLG OP MIJN VORIG PRAATJE Meubel m agazijn P. DAMMAN en A. 6ERNLER, Viissingsche straat I 176. Is Eleotrische Schoenmakerij. EFFECTEN - ORDERS SAFE DEPOSIT M. H. BOASSON ZONEN MARKT bij de Gortstraat. Schitterende Velour Ulster I 42,50 Blauw Ratlné Ulster 20,00 Wollen Fantasie Ulster - 15,50 Donker grijze Deml-Salson 27,50 Jongeheeren Ulster moderne kleuren (leeftijd 15 jaar) 11»25 6 ,5'90 Ratlné Matrozenjekker (8 jaar) 7,75 Prima Fletsjekker met piuche gevoerd - 13,50 (2-persoons) worden DONDERDAG 7 NOVEMBER verkocht tegen den prijs van Alleen Donderdag Haast U MIDDELBURG Markt C 14. VLISSI NGEN Badhuisstr. 63. Papier- en Zakkenhandel L. Noordstraat C 42 - Middelburg. Voor de Schoonmaak slechts 35 cent. slechts 30 cent. vanaf 5 cent. ELK HALF POND KOFFIE óf PAKJE THEE SIMON DE WIT's KOFFIE extra verlaagd in prijs SIMON DE WIT's VERPAKTE THEE INSCHRIJVING van hen die in den winter 1929—30 gratis soep wenschen te ontvangen Dinsdag 12 November nam. 2-372 uur Donderdag 14 November nam 272-372 uur in het gebouw SIMPELHUISSTRAAT. Zij, die zich op die uren niet opgeven komen voor de maand December 1929 niet in aanmerking. Neemt proef met onze f 2,15 per flesch. Markt C 2. w D U Q O u -1 CL H J O §4j z 2 g H O 3 s 0. ADINDA, lots nieuws op theegebled 35 ct. per pakje. brengt velen in geldelijke moeilijkheden. Wordt daarom lid van de Vereeniging Inlichtingen op alle dorpen bij de besturen der afdeelingen en de boden. Te Middelburg bij de boden en aan het kantoor der Ver eeniging, Heerenstraat H 143. VAN (eigen inmaak) Dames Zolen en Hakken 1,45 Heeren 2,20 Opgericht 1871. Kapitaal f 55.000.000 Reserve f 45.250.000 Bijkantoor MIDDELBURG LANGE NOORDSTRAAT j A E G E N R G N van 10 Meter, ONTVANGEN een groote sorteeriDg met onze prima Koffie en Thee, vanaf heden tot en met 16 November, bij aankoop van De prijzen onzer Koffie zijn thans: 29, 371/,, 50, 65 et.^per half pond. 24, 28, 37, 40 ct. per pakje. AANGESLOTEN BIJ HET NEDERLANDSCH SPAARBANK-BUREAU. ELKEN DAG GEOPEND VAN 10—1 UUR, DONDERDAGS VAN 10—12 UUR EN 1—2 UUR, WOENSDAG- EN ZATERDAGAVOND VAN 7-8 UUR. RENTE 3 PCT. VAN ÉÉN TOTi 10.000 GULDEN, PER DAG BEREKEND. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschenkomst der Spaarbank, sinds 1 Jaunuari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van trak tementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 wiorden gaarne verstrekt. IN DE TWAALF UREN. Zangzaad 24 cent per pak. Zevenzaad 20 Lijstervoeder 40 Papegaaienvoeder 35 Hondenbrood 50 Kattenbrood 30 FIRMA J. M. VAN HEUSDEN. Nieuw instrumeut. Bekend prachtwerk „Miiller* modern eiken kast. Prijzen vanaf Zeer voordeelige aanbieding Batalirg contant of f 5,— per maand. Schrijf omgaand aan Oostzeedjjk 324-32, ROTTERDAM. Bode ROELSE, Domburg, biedt te koop aan Tuinschelpen en Schelpgruis (voor kippenloopen) voor 45 ct. p. H.L. Bestelhuis te Middelburg bij Gabriëlse, Café de Koophandel. Kattentongen en Eierkoekjes 20 ct. per ons, Janhagel, Zandwafels, Javaantjes en Kletskopjes 18 ct. per ons. Bakker VAN DAMME, Korte Gortstraat I 340. OVALINE Qt H at hj O Urn Cl mm NEEMT PROEF MET Bjjzonder fijne theesoort, bovendien bevinden zich bons in de pakjes, welke tegen zeer fraaie geschen ken^ kunnen worden ingewisseld. VRAAGT DE GESCHENKENLIJST DE ALLERFIJNSTE SPECULAAS 16 CENT PER HALF POND. DE ECHTE ZAANSCHE TAAI-TAAI 127a CT. PER HALF POND. Dageljjks versch gebakken verkrijgbaar. Neemt proef! ZONDER PRIJSVERHOOGING BEZORGEN WIJ GAARNE BIJ U AAN HUIS. I Appelbollen 10 cent, Moccapunten 10 cent, Gevulde Heeren 6 cent, Gebakjes 6 en 8 cent, alles per stuk. Bakker VAN DAMME, Korte Gortstraat I 340, is mij van verschillende zijden om inlichtingen gevraagd over de Pellets volgens Dr. J. B. MEENK. NU Deze zijn HET aangewezen middel tegen den strengsten hoest. Deze bestrijden ze onmiddellijk. Bij Asthma of kriebeling in de keel is er niets wat aangenamer werkt en de keel vochtig houdt en U nachtrust verschaft. Portret van Dr. J. B. MEENK op het doosje en de driehoekzegel E. M. B. achterop. 100 Pelletjes in een doosje voor 0.30 bij Uw Apotheker of Drogist te bekomen, waar niet te verkrijgen, schrijf aan E. M. Braskamp, Rijswijk (Z.-H.), deze zorgt dan, dat U een doosje franco in Uw bezit krijgt. die zich beleefd aanbevolen houden voor het leveren van COMPLETE MEUBI LEERINGEN, het maken of vermaken van alle soorten BEDDEN, MATRASSEN GORDIJNEN enz. Aanbevelend, LANGE GISTSTRAAT. Adres voor maken van HEEREN- EN DAMESKLEEDING, KEEREN EN OP PERSEN. Zij die Stof hebben vragen prijsopgaaf. 8 en 20 cent per pond. MINDERHOUD, Nieuwstraat. Leder onder Rjjks-Contröle. Prima afwerking. Vlugge bediening. WED. P. POLDERMAN, Vlissingschestraat 45, Schapenvleesch 50 ct„ Kalfslappen 60 ct., Kalfskrippen 35 ct., Runderl. 60 ct., Alles p. 5 ons, Gebr. Rollade 20 ct., Varkens hoofdkaas 10 ct., Zure Zult 10 ct. per ons. H. C. FREDERIKS, Wagenaarstraat. GELD voor iedereen met en zonder borg 7 Hypotheeken groot bedrag 5 Uitbreiding of koopen van zaken 7 Postz. Insl. v. d. GRAAF'S CREDIETBUREAU, Weverstraat 12 B Arnhem.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 2