'STER* Magazijn „De Zwaluw" In „DE LANGE JAN" rgio-Naaluactiw Haarden 11 Mals IZAAX BOASSON S ZOMEN S BINK NI Winterjas, Jekker, Costume of Kinderkleeding? „NIEUW ENGELAND", „OLD ENGLAND", Hebt U het overheerlijke DE LEEUW'S Speculaas al eens geprobeerd 7 F. SANDIJCK Jr., Korte Delft G1 RECLAME PRIJZEN. Bruin Speculaas, Magazijn „De Zwaluw" Poppenwagens Snirc.mt Saartje Pavias. a; VERHULST, - Langeviele. Nergens zoo goedkoop D. C. Bouwense Bieten rooien PUROL Wie immrn pepermunt niet kent, kent de origineele pepermunt niet. Ingezonden Mededeelingen. RugpijnNieren Pillen Neemt proef met onze nieuwe PEULVRUCHTEN. DOOZEN Luxe-POSTPAPIER I. A. WILLEMSEN. HEEREN-, DAMES- EN KiNDER- VESTEN EN PULLOVERS Gasfornuis. VELO WASCHMACHNE- MAATSCHAPPIJ N.V. EMMERKACHELTJE. Ontvangen C. van der Kleijn, RODION. Nieuws van het Oostelijk Front. Een Pathéfoon te koop Waar koopt U in vol vertrouwen uw Kleeding Ziet onze moderne Ulster Onze Reclame Ulster Al onze goederen staan, wat qualiteit, soliditeit en prijs betreft ver boven alle concurrentie. staan in kwaliteit steeds aan de spits, met z'n waardevolle CADEAUX. Vraagt ze uwen winkelier en spaart de bons Buitengewone sorteering VULPENHOUDERS Jongens- en Meisjesboeken FOTOALBUMS Doozen Postpapier - Kalenders WITTE STAD-BRIEFJES Actentasschen, FASTENAU, Langedelft. Kamerkachel met Tegelplaat. FASTENAU, Langedelft. sur ONZE H. H. v. 't Westende, ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN rLMTBEVERS^JTTOoI^^^LTHOFF^QSTREKENIN^^2280^ELEF"23^T Bitter wreekt zich oplossing J W aarschu wingen Speciaal adres voor FOSTER'S RUGPIJN NIERPILLEN MAAGPILLEN ZALF bij PAUL VAN SLUIJ9 8È Go., VI asm ar kt K 57, Middelburg. En Gros. En Detail. Advertentlën. W. VADER. Contant en In Huur. Langedelft A 90-91, Middelburg. Waar is het goedkoopste en soliedste adres voor Natuurlijk in de grootst gesorteerde Magazijnen Lange Delft B 140, Middelburg. Papegaaistraat 2-3, Goes. In prachtige geruite stof f 17,50 In prima velourstoffen in alle moderne dessins slechts f 29,50 Geen groot reclamegeschreeuw, doch In werkelijkheid verkrijgbaar. f in WATERMAN - SWAN - PARKER - CAW enz. GEKLEURDE DAMES VULPENHOUDERS vanaf f 2 OO. ZIE ONZE ETALAGES. LAGE PRIJZEN LAGE PRIJZEN Poppensportwagen^ 11,65 Poppenwagens met Gummi banden, modellen aisde Kinderwagens f7,45 Solide Hobbeistoelen f 1,98 ALLE MATEN STERKE KRUIWAGENS VANAF f 0,69 Ziet onze UITSTALLING Hoek Reiger straat (naast dhr. CAMPER). Aanbevelend, Korte Delft G 3 en F 25. ZE ZIJN ER WEER!!! No 6 VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS ADVERTENTIÊN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT 6 NOVEMBER 1929 34e JAARGANG □EFHRM de zorgeloosheid, welke velen bij de, eerste rheumatische j pijnen aan den dagj leggen. Zeker, de k pijnen gaan in het^ jegin vanzelf weer i over, om echter la ter des te heviger i weer terug te komen., Het beste is nog altijd j direct inwrijven met Bij apothekers en drogisten verkrijgbaar. Een verhaal uit den Franschen tijd dloor C. JACOBSZ. IX. (Slot) De nu volgende dagen in welke het Fransch bewind zich nog zlwiaar ge voelen deed gingen behoudens eenige baldadigheden jegens de vreemde amb tenaren, rustig voorbij. Een achtergeble ven commies dwong men, een eind oran jelint in te slikken. Eindelijk verscheen den 30en April te Vlissingen de Fransche generaal d' Abioville, om namens de nieuwe regee ring de ontruiming van het eiland te gelasten. Dienzelfden avond nog wap perde de Nederlandsche vlag van den toren. Reeds was een commissie van dien Prins van Oranje, den souvereinen vorst, naar Middelburg op weg om de regeering over te nemen. Zij: arriveerde den 4en Mei. Mij ontbreekt helaas de ruimte, uit voerig te verhalen h!o<e hare intocht was. Te half twaalf ging het stedelijk bestuur de commissarissen tot buiten de Da'ml- poort tegemoet en weldra betrad de stoet de kwistig versierde en bevlagde straten. Voorop een honderdtal boeren te paard, gevolgd door een deel der nu weer bewlapende compagnie burger-gre nadiers. Dan de generaal Sjweerts de Landas met zijn staf-officieren en hier achter in rijtuigen de commissarissen van den souvereinen vorst, door een eerewacht begeleid. Nu weder grena diers, een bataillon Hollandsche jagers, kiompagnieën Oranje-jagers, muziek korpsen, burgers en landlieden te paard. Een onafzienbare menigte het was Donderdag en juist Aninetje en Lijs- je vulde de straten, juichend en jubelend, ondanks harden wind1 en her haalde regenvlagen. Langzaam ging de stoet door de dichte massa's verder. Oranje Boven Hoezee En toen van de pui var» het stadhuis generaal Sweerts de Landas onder adem- looze stilte voorlezing deed! van 's vor sten proclamatie, toen, na het zeggen der laatste woorden Voor God Voor Vaderland en Oranje, toen ontblootte ieder eerbiedig het hoofd en een donderend Oranje boven klonk over het ruime plein. Walcheren was wederom één met het Vaderland. De illuminatie, die des avonds zou gehouden worden, kon door het ongun stige weder niet plaats hebben en werd daarom tot den volgenden avond uitge steld. Toen verleende het weer alle me dewerking en de verlichting slaagdenaar wensch. Vreemd zou het zijn geweest, indien men uitsluitend aan feestvieren had ge dacht, ,om uiting te geven aan die ge voelens van dankbaarheid en vreugde. Daarom werd bepaald, dat Woensdag, de achttiende Mei, de dag zijn Zou, oip welken de gansche bevolking voor de geschonken verlossing en uitredding God haar ootmoedigen dank brengen mocht. En dien morgen hoorde een overtaf- rijke menigte in de Oostkerk de innige, bezielende woorden van den predikant Ds. A. van Deinse. Ook Willem en Saar tje, moeder en vader waren tegenwoor dig, en, al had de laatste zich ooik' met een staanplaats moeten tevreden stellen, heel erg was dit niet. Dien avond was het kleine woonver trek in de Verwerijstraat het tooneel van een gezellig samenzijn. Want behalve Willem waren ook zijn ouders en zuster aanwezig, benevens Pavias' ouders. Dan, toen tegen tien uren de bezoekers aan heengaan begonnen te denken, stond va der Pavias op, en op ontroerden toon begon "hij1 „Voor gij weer naar huis gaat, mioet mij iets van het hart. Veel spreken1 kan en wil ik niet. Dezen dag zal ik, zallen iwlij allen nooit vergeten Veel is er de laatste jaren voorgevallen, dat wij1 gaar ne anders hadden gezien Volge er thans na twintig jaren beproeving een tijd van zegen en welvaart, onder onzen) nieuwen Koning God zegene hem 'Hif zegene ook ons Tien jaren zijn voorbijgegaan. Wij gaan, lezer naar de Korte Noord- straat. Daardat huisje, zoo keurig in de verf, met die hagelwitte gordijn tjes, deze woning is van onze wandeling het doel. We treden binnen hoe onbe scheiden, niet waar Wat is dat woonvertrek keurig en hélder, hoe stil teekent dat jongske al lerlei fantastische paarden op izijn lei, Welk een lief kindje daar, in het houten, met kleurige biesjes afgezette wiegje- en dan die jonge moeder, die haar klei1- oen beurtelings vol liefde beziet De jonge vrouw maar gij1 hebt haar ongetwijfeld reeds herkend; Veel veran derd is zij1 niet Saartje is nog even lieftallig als voorheen. „Berg je lei maar op, ventje-'. Zoo dadelijk komt vader thuis. Dan kan ik de tafel dekken." Het vallen van de klopper doet Saar tje naar de voordeur gaan, en het kleine kereltje dribbelt haar na. „Geen garen, lint, kammetjes, of zoo iets noodig, Juffrouw Even ziet Saartje den haveloozen koopman aan. Dan deinst zij1 verschrikt achteruit, en schudt zwijgend het hoofd. Wat is de oorzaak van deze ontsteltenis? De koopman heeft zijln mars wiéder opgenomen. „Niets noodig Dan ga ik maar ver der 'k Heb het zoo druk weet je Altijd maarbezighedenNu, adieu, JuffrouwSaartje, hé? Hi-hi-hi Nogmaals adieu, hoor...." Teeuw van Limmeren, eertijds advi seur etc. sukkelt verder. EINDE. BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. Van 28 October5 November. ONDERTROUWDA. C. M. J. Schram, 29 j. en A. M. E. S, Kaan, 22 j. G. van Rooijen, 33 j. en A. de Vries, 46 j. P. van Geelen, 28 j. en L. J. van Flie- renburg, 21 j. F. W. Arnoldus, 22 j. en J. de Klerk, 25 j. C. de Schrijver, 21 j. en J. M. Reijerse, 20 j. GETROUWD: J. de Munck, 23 j. en H. H. Christiaansen, 21 j. I. de Bruijne, 41 j. en C. Dierx, 28 j. P. W. de Kraker, 28 j, en P. Keersemaker, 21 j. BEVALLEN: C. K. de Jonge, geb. Kosters, d. J. G. Timmermans, geb. Lam mens, d. L. A. R. de Groot, geb. Maes, d. OVERLEDEN J. A. Noordhoek, ge huwd met M. Janse, 39 j. M. Verhage, ongeh. d. 68 j. M. de Meulmeester, wed. M. R. A. van Varik, 84 j. Let er op of uw urine te donker of te licht van kleur is, of gij zeer vaak of zeer weinig aandrang tot loozing hebt, of uw water bewolkt is, bezinksel of zand bevat, en een branderige pijn veroorzaakt. Ook rug pijn, hoofdpijn, duizeligheid, rheuma tische pijnen en een gejaagd, vermoeid gevoel kunnen u waarschuwen. Het zijn waarschuwingen der na tuur, dat er iets niet in orde is, en dat uw nieren en blaas verzwakt kunnen zijn. Beproef zonder uitstel Foster's Rugpijn Nièren Pillen, die uw verzwakte organen blijkens de ervaring van zoovelen weder kunnen versterken en uw leven weder tot een lust kunnen maken. Verkrijgbaar bij alle drogisten enz. in glazen verpakking a f 1.75 p. flacon. BUITENLANDSCH VLEESCH f Stukjes 1.20, Lappen 1,10, Gehakt 0.90 per K.G. Witte Boonen Bruine Boonen Kogelboonen Groene Erwten Spliterwten per pond 25 cent per pond 1315 cent per pond 17 cent per pond 1214 cent per pond 17 cent AL ONZE ERWTEN EN BOONEN ZIJN PUIK IN DE KOOK. NAAST HET POSTKANTOOR heeft men ontvangen een prachtsorteerlng Wit en gekleurd. Gelinieerd en ongelinieerd. ZEER VOORDEELIG IN PRIJS. Aanbevelend, EN ZOO 0ROOTE KEUZE IN ALS in den Ongeregelden Winkel Korte Delft (hoek Bellinkstraat) CONCURRENTIE ONMOGELIJK. TE KOOP in goeden staat, 3 kranen. Te bevragen fa. D'huy de Jong. Verkoopdepot Overtuigt U van de kwaliteit. Prima Rund- vleesch. Lappen 60, Rosb. Lappen 70, Rosbief 75, Biefstuk en Haas 100 cent per pond bij AUG. WEEMAES, Gravenstraat Te koop een goed onderhouden Adres Volderijstraat M 90. EEN NIEUWE ZENDING IN TAFELSERVIEZEN, ONTBIJTSERVIEZEN, THEESERVIEZEN, GEBAKSTELLEN, MELKSTELLEN, KEUKENGARNITUREN, WASCHSTELLEN, EIERSTELLEN, CHOCOLADEKETELS Steeds voorradig alle soorten Huishoude lijk Aardewerk, alsDekschalen, Borden, Sauskommen, Koffie- en Theepotten, Melkkannen, Vuurvaste Schotels enz. NOORDSTRAAT. VERSCHENEN Ingenaaid 3.25. Gebonden 3.90. Voorhanden bij Fa. GEBR. HILDERNISSE, Boekhandel. ZEEUWSCH TARWEBROOD (Boerenbrood). VOEDZAAM EN LEKKER. NEEMT PROEF. C. SANDERS VARKENSMARKT. met platen. Ook Platen afzonderlijk, merk Hiss Masters Voice. Adres Korte Geere 359. DirectieA. W. JANSEN J. T. v. d. MEER. MIDDELBURG OOSTBURG. Maatschappelijk kapitaal 500.000.Geheel geplaatst en volgestort. AAN- EN VERKOOP VAN EFFECTEN, VERZILVERT COUPONS EN LOSSINGEN, KOOPT EN VERKOOPT VREEMDE GELDEN, NEEMT GELDEN IN DEPOSITO: met 1 dag opzegging3J/j pCt. met 1 maand opzegging 3% pCt. met 3 maanden opzegging4 pCt. met 1 jaar opzegging 4j/> pCt. Bij een pond Margarine 4 bons Bij een pond Bak- en Braadvet 1 bon Bij een pond Koffie No. 1 4 bons Bij een pond Koffie No, 2 4 bons Bij een ons Thee 1 bon Bij een Ontbijtkoek 1 bon Bij een groote Candijkoek 2 bons Bij drie pakjes „De Leeuw" Pudding 1 bon Bij twee pakjes Zeeppoeder 1 bon Bij een pak Huishoudzeep 1 bon Bij een half pond Tabak No. 1 1 bon Bij een half pond Tabak No. 2 1 bon .x. Worth a crown. 2O cf 6. per ont, tO en 5 C13. per rol. NEEMT PROEF MET ONZE PRIMA KWALITEIT PER y2 POND 16 CENT. de alom bekende wier nummers correspondeeren op de Nederlandsche Staatsloterij. Trekking 25 NOVEMBER a. s. Verkrijgbaar bjjI. A. Willemsen, Noord str. naast het Postkantoor en Jac. Willemsen, Noordweg R 47. BIJZONDERE AANBIEDING zuiver Rundleer 2.49 en 2.89. Te koop wegens omstandigheden een zoo goed als nieuwe SALON PATHEPHONE met 40 nummers. Spotgoedkoop. Adres Nederhand, Nieuw Oosterschestraat N 99. Te huur vrije Benedenwoning, Kamer, Keuken, Slaapkamertje, Plaats, W.C., Gas, Electr., Waterleiding, Adres bureau van dit blad. AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN. P. J. VAN IREN, Volderijlaagte M 78. Aanbevelend. TE KOOP EEN Adres Noordweg S 221. houten bak, gummibanden, 6.39. aardappelen rooien en andere landarbeid, ver oorzaakt kloven in de haüden en maakt ze ruw en pijnljjb. Dit verzacht en geneest men met Doos 30, 60 en 90 ct. BESTE BLANKE ZUURKOOL, SNIJ- EN SPERCIEBOONEN, UITGEWOGEN SPINAZIE EN BUSGROENTEN munt uit door KWALITEIT, niet door gekke lage prijzen. Aanbevelend, J. LEIJNSF, Nieuw Middelburg. ir, rug en lendenen? Btyf dacxr toch met rv>ee looper». At<j(eri> t^loc>e,te<z. bai&err, z.al LLw pLjo ©nr-mddelU.)bedaren brengen, LI £,rtel be baacp h)Ke verlichfirng/Kfilmte Cr» ruil bezorgen. AKK.eri KI oo&terbalaem „(Leer, c>OLj.d zoo c^ozcL (Adv. in Blokschrift). ONTVANGEN Tweedraads-Wol, onsknot, 80 cent, On gebleekte Breikatoen, onsknot, 34 cent. Verder verschillende soorten en kleuren Wol aan uiterst lage prijzen. Beleefd aanbevelend, POTTENMARKT K 173.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1