SIERT U acus BLOEMISTERIJ BALJEÜ. Magazijn „De Zwaluw", Prima blanke Zuurkool, Borst-Ulevellen, Magazijn „De Zwaluw". SCHEMERLAMPJES Hebt U in de „KLEINE WINST" ZUURKOOL Bruin Speculaas, Magazijn „De Zwaluw". jongen gevraagd. een Loopjongen een Meisje aankomende Naaisters. Een nette Werkvrouw Een flinke Dienstbode een Dienstbode. Een net Dagmeisje Sjttmsal: Saartje Pavias. Bieten rooien PUROL MET EEN BRIL MODERN EN VOORDEELIG. Ruwe Huid IPUROL Nette Meisjes Bloemenmagazijn Gravenstraat 1250 uit„DE MAAN'staat steedsVOORAAN Ingezonden Mededeelingen. RugpijnNieren Pillen Komt zien en overtuigt U van de kwaliteit. AUG. WEEMAES, Heden ontvangen St. Nicolaas TAAI-TAAI, RIEM-VIS VOGELZADEN P. STOMPÉ 6 jonge KIPPEN en een HAAN. prachtige Vulkachel, RADIO 1 of 2 Kamers J. A. MENNES, Voor Visscherij en Landbouw. Gebr. STURM, Veere. Zit- en Slaapkamer nette Dienstbode nette Dienstbode aankomende Jongen Loopjongen of Loopmeisje. Werkvrouw gevraagd. Een nette Werkvrouw nette Werkvrouw. Huishoudster, tweede Meisje. een Dagmeisje. Vulkachel Nette Dagdienstbode Net Meisje een nette Dienstbode Dienstbode. Een Meisje gevraagd een Dagmeisje, ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN 1 UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF. POSTREKENING 42280, TELEF. 238 |i fZoo jong nog en toch pijnigt hem van tijd tot tijdj reeds de rheuma-1 tiek, omdat hij niet lette op de eerste i stekende pijnen. Daarom is h< *t beste dadelijk in te wrijven met, Houd Uw nieren gezond! Speciaal adres voor FOSTER'S RUGPIJN NIERPILLEN MAAGPILLEN ZALF bij PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gro«. En Detail. Advertentlën VAN SEISWEG R 235 TEL. INT. 353 MIDDELBURG. LQSSE BLOEMEN, BLOEMWERKEN. GROOTE EN JARDINIÈRE VARENS. RUIME KEUZE IN PALMEN EN ANDERE SIERPLANTEN. DIVERSE BLOEIENDE PLANTEN. SIERKURK, MAKART-ARTIKELEN, BILLIJKE PRIJZEN. HERM. SUKKEI., Schilder - Decorateur, WIJ ONTVINGEN WEDER DE NIEUWSTE MODELLEN IN ALLE PRUZEN. NOORDSTRAAT 114, M'BURG. Telefoon 592 iets noodig in Wollen- of Gestikte Dekens, Jongens jasjes, Ratiné Jongens- en Meisjes Jekkertjes, Regen jassen, Winterjassen, Jon gens- en Meisjes Pullovers Die kunt U voor spotprijzen bekomen in prachtkwaliteit Varkensmarkt - hoek Hoogstraat. WATERLAARZEN OLIEGOEDEREN „DE DUIF" vraagt voor ateiierboodschappen en een paar gevraagd boven de 14 jaar. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden Ze&uwsche Confectiefabriak Molenwater M 255-256, Middelburg. Na opleiding hoog loon. VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS ADVERTENTIÊN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT No, 5 30 OCTOBER 1929 34e JAARGANG n oplossing 1 'n föayeh, product Bij apothekers en drogisten verkrijgbaar* Een verhaal uit dien Franschen tijd door C. JACOBSZ. VIII. Een groot heer tuimelt van zijn voetstuk. Beurtelings richt de .officier nu een tijd lang zijin vragen, dan 'tot Pavias, dan tot Teeuw1deze blijft rijln onschuld gene volhardt bij zij'n reeds afgelegde verklaringen. De officieren worden er niet veel wijzer door. Eindelijk conclu deert de kapitein „Gij erkent dus, Pavias, 'de koloniale waren te hebben ontvangen Gij ontkent te weten, wie ze u deed toekomen Waarom gaaft ge dan den autoriteiten geen .kennis van dit alles Zeg op1, waar bleef het gezondene „Och, Heerenantwoordt Saar- tje's vader eenvoudig. „In hoe lang hebben we ons het genot van tabak, koffie en thee niet moeten ontzeggen We bezweken voor de verleiding, al les is op En de autoriteiten verwitti gen ik vreesde groote moeilijkhe den „Een strafbare nalatigheid, beklaag de Wij kunnen in dit gevalMaar wat scheelt u, monsieur Vauban Inderdaad, waarom heeft de jongste der officieren zich plotseling van zijn zetel opgericht Waarom zet hij de twee op de tafel staande kandelaars voor zich Meent hij, allèèn op het kaars licht aanspraak te mogen maken Wat ontdekt hij op die strookjes papier wat doet hem dien brief beschouwen en nog eens weer beschouwen Minuten van verwonderd zwijgen. „Met uw! verlof, Mijnheer de Kapi tein verbreekt de officier het stil zwijgen, „Ik heb hier Van Limmerens schriftelijke aanklacht hier zie ik ook de papierreepjes. En de strookjes, èn den briefeen zelfde hand schreef ze De lettervorm is steeds dezelfde Overtuig U Kapitein I'Enfant -beziet het geschre vene. Een gefluit ontsnapt zijn lippen. Dan „Gij zijt de schrijver van den brief, maar evenzeer van de opschriften Zel ve zondt gij Pavias èn de tabak, èn de kloffie, èn de thee, omuwe oogmer ken ten opzichte van de dochter, te die nen, niet waar Hoe kwaamt gij in het bezit van die peperdure cadeautjes Heult gij met de sluikhandelaars Dient gij twee heeren Wilt ge onmiddellijk afdoende opheldering geven De heer Teeuw1 is doodsbleek gewor den. Sidderend stamelt hij onsamenhan gende woorden, woorden, ja, maar zon der eenige beteekenis. Hoe zou hij zich ook kunnen rechtvaardigen Met een wenk gebiedt de kapitein hem te zwijgen. „Gendarmes, stelt dezen man in ar rest De glorierijke loopbaan van den heer Van Limmeren, adviseur etc. is plotse ling ten einde. j En een half uur later zit Teeuw han denwringend in het vertrekje, dien avond door Pavias verlaten, maar onze tim merman snelt in het late uur langs den weg, ondanks de dichte duisternis, naar Middelburg naar de zijnen... Vrij! In vollen zonneschijn. >Tien jaar later. „Ja, zingt maar jongens! Frisch op-, uit volle borst Zoo gaat het werk be ter Ik kan niet zingen, anders deed ik ook mede Baas Landmeter lachte recht genoeglijk. „Hè, dat 's wat an ders hé, als in dje Middelburgsche Poort in Vlissingen Jongen, jongen, Andries, wat is dat goted afgeloopen „Ja 't had anders kunnen zijn, Meester luidde Pavias' antwoord. „En je dochter zal ook wiel blij wle- ?en' Web 'wel, iwlat een droefenis, toeln ik daar die jobstijding brachtSaartje is een lief imeisje, geloof ik." „Ja, meester, dat kind is een zegen!" t >>Ln leelijk is ze ook niet, Andries Wil je wel gelooven't is jammer, dat ik zoo grijs wiord1 'k: ben: haast maar andersHa, ha, ha Maar dat 's Waar ook, zö heeft al een vrijer Nu, als ze trouwt, 'kom! ik op de bruiloft, en krijgt ze wjatKlaas," dit tegen den krullenjongen doe' de winkeldeur eens open, en kijk, of er geen Fransozen 'in de straat kuieren Dan roepen wie samen eens hartelijk Oranje boven! jongens..;." Wat was er toch Waarom hecrschte er i:n den morgen van den 12en April zoo'n buitengewone vreugde in de werk plaats van den mieester-timmlerman Land meter Er was 'wel reden toe. Den vodgen dag had men aan den Noord-Bevelandschein wal op- het wkak van een afgebrande vischschuit een zeil gesteld, waarop met groote letters stond te lezen Bonaparte n' existe p'us. Bonaparte bestaat niet meer Vanuit Veere had deze vreugdevolle tijding Zich als een loopend vuurtje over Walcheren verspreid. Zij was het, die de harten sneller slaan deed, in de hoop-, dat thans de uitredding niet verre meer zou rijn. Zij ook deed de bange vrees verkeeren in een vreugdevol, hunkerend verbeiden. Indien de Franschen zouden beginnen het eiland te ontruimen, vreesde men, dat het verbitterde volk wiel eens een kleine wraak zou willen nemen. Ten ein- dus alle mogelijke onlusten te voorko men, vormden eenigen der aanzienlijkste ingezetenen uit de burgers een corps rustbewaarders, onder den kapitein So- hier Serlé, een maatregel, Waarlijk' niet overbodig, maar die toch het misnoegen van den prefect Wekte. Dan eindelijk Den 17en April ontving de goeverneur de tijding, dat het keizerlijk bewind in Frankrijk wlas afgeschaft. Nü was de vrede dan; 'toch een feit geworden edoch naar de meening van den prefect veranderde dit niets aan den staat van het eiland. Maar toen dienzelfden dag een Zondag de keizerlijke driekleur op den toren vervangen werd door de wit te leliënvlag der Bourbons, toen meende ieder, dat de witte kleur uitsluitend op den vrede zinspeelde. Van bijna alle huizen wapperde nu in èen Omzien de vaderlandsche drie kleur honderden, duizenden wellicht, tooiden zich de borst met oranje. Is het een wonder, dat menigeen, zijn ont roering niet bedwingen kon (Slot volgt) GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Handschoen, Leesboek, Glacé Hand schoen, ,Dop van een Auto, Glacé Hand schoen, Gele Dameshandschoen, Port. met inh. b. Bij ingezetenenRijwielplaatje, Van Liere, Spanjaardstraat F 56 Pakje met inh., S. Groenenwegen, Walensingel Q 272 Zwarte Sjaal, Geschiere, Seisweg R 90 Gouden Ring, Hondsmerk, N. Haven I 109; Rijwielplaatje, Melksalon, Markt I 9 Zilv. Broche, Bouwens, Korte Delft G 3 Alpenmuts, Juffr. de Boer, Zach. Jan- senstraat W 195 2 kleine Sleuteltjes, D. Kleinepier, Oude Vliss. Weg V 4 Pad vindersmes, Sjaak Fastenau, Langeviele K 232 Geldstuk, Domerschie, Nijverheidstr. 17 Vulpotlood, Izeboud, Beenhouwers singel K 80a Zeiltje, Flierenburg, Lange Breestraat O 181 Blauw Werkgoed, S. Tange, Koudekerksche Weg B 9 Bood- schaptasch, Gerda Mes, Gortstraat 323 Rijwielplaatje, F. Ingelse, Lange Breestraat O 150 Parels, v. Gemert, Baanstraat Q 242 Port. met inh., Wisse, 't Zand D 5 Port. met inh., Bijleveld, Klein Vlaanderen M 151 Rozenkrans, A. J. de Jonge, Ba- gijnhof E 172 Padvindersmes, N. de Leeuw, Achtersingel Twee Bankbiljetten, J. M. Harthoorn, Korte Noordstraat E 5 Gouden Slot van Bijbel, A. v. Zandwijk, N. Oosterschestraat N 183 Port. met inh., M. Meijer, Zusterstraat 240 3 Loten Blin- deninrichting, M. Niesthove, Schoorsteen- vegerssingel Q 79 Spaarbrief, C. de Klerk, Vlasmarkt L 21. Inlichtingen aan het bureau van Politie, alleen des Zaterdags tusschen 78 uur. Bij nierzwakte blijven urinezuur en andere vergiftige onzuiverheden in hef bloed achter, waardoor uw geheele gestel bedreigd wordt. Daarom is het zoo verkeerd de eerste waarschuwende verschijnselen te verwaarloozen als rugpijn, urinestoornissen, stijve en ge zwollen gewrichten, blaaszwakte, be zinksel in de urine, hoofdpijn, duizelig heid enz. De nieren moeten hulp ontvangen en versterkt worden, terwijl het tijd is. Beproef Foster's Rugpijn Nieren Pillen, het sedert jaren bekende middel. Vraag ernaar in uw omgeving en hoor hoe zij worden aangeprezen. Verkrijgbaar bij alle drogisten enz. in glazen verpakking a f 1.75 p. flacon. PRIMA RUNDVLEESCH, LAPPEN 60, ROSBIEF 75, RIB 75, BIEFSTUK EN HAAS 100 CENT PER POND BIJ GRAVENSTRAAT 247. Appelbollen 10 cent, Moccapunten 10 cent, Gevulde Heeren 6 cent, Gebakjes 6 en 8 cent, alles per stuk. Bakker VAN DAMME, Korte Gortstraat I 340. aardappelen rooien en andere landarbeid, ver oorzaakt kloven in de handen en rraakt ze ruw en pjjnljjk. Dit verzacht en geneest men met Doos 30, 60 en 90 ct. Schapenvleesch 50 ct., Kalfslappen 60 ct., Kalfskrippen 35 ct., Runderl. 60 ct., Alles p. 5 ons, Gebr. Rollade 20 ct., Varkens hoofdkaas 10 ct., Zure Zult 10 ct. per ons. H, C. FREDERIKS, Wagenaarstraat. Bakbloedworst 12 cent per ons Bloedworst (breede)12 cent per ons Hoofdkaas 10 cent per ons Zure Zult 10 cent per ons bij AUG. WEEMAES. Fijne Fondant Borstplaat per ons 10 cent Room Fondant Borstplaat per ons 12 cent. Suikerbeestjes per ons 9 cent. Chocoladebeestjes per ons 16 cent. Gedecoreerde Beestjes per ons 10 cent, Extra fijn wit gesuikerd zeer lekker van smaak, voor slechts 10 CENT PER ONS! Bruin Speculaas per ons 8 en 10 cent. Verkade's Speculaas per ons 10 cent. Extra fijn Speculaas per ons 14 cent. Ook hebben wij weer voorradig het zoozeer bekende 4 stukken voor een dubbeltje, per pond 32 cent. IN DE TWAALF UREN. Zangzaad 24 cent per pak. Zevenzaad 20 Lijstervoeder 40 Papegaaienvoeder 35 Hondenbrood 50 Kattenbrood 30 FIRMA J. M. VAN HEUSDEN. GELD voor iedereen met en zonder borg 7 Hypotheeken groot bedrag 5 Uitbreiding of koopen van zaken 7 Postz. Insl. v. d. GRAAF'S CREDIETBUREAU, Weverstraat 12 B Arnhem. NERGENS ZOO GOEDKOOP ALS IN HET PRACHT BLOEIENDE PLANTEN. ZEER VOORDEELIG. KOMT U EENS KIJKEN? Aanbevelend, Slagerij LION COHEN, Varkensmarkt. AFSLAG prima m. en v. Runderlappen 60 ct„ Rollade en Stukjes 65 ct„ Roast- beef 75 ct., Gehakt 55 ct„ alles per pond. Ook puik Schapenvleesch. TE KOOP met of zonder hok. Adres Pelle, Noordbolwerk 225. TE KOOP EEN als nieuw, merk Etna, Standaard No. 2, voor niet te groote kamer. Uiterste prijs 45. Te zien en te bevragen Londensche Kade H 52. Wij zijn nog steeds goedkooper. Puike WESTKAPELSCHE AARDAPPELEN, per mud a 70 K.G. 2,40, mud 1.25 en 4 cent per K.G. (Ook goedkooper in GROENTEN EN FRUIT.) A. ROSKAM, Winterstraat Q 108a. Eigen inmaak. J. ROSKAM VLASMARKT. Een ideaal laxeer middel vindt ge in Foster's Maagpillen. Zacht werkend zon der eenige krampen, f 0.65 per flacon. Prachtsorteering Theekasten en Thee meubels tegen zeer lage prijzen. Komt U eens kijken. ERVEN J. GABRIELSE, Lange Noordstraat. LANGE DELFT B 133. Beveelt zich beleefd aan voor alle Schilder-, Behang- en Glaswerk. LEKKERE AARDAPPELEN VOOR WINTERPROVISIE (Bevelanders) 1.50 per H.L. bij P. PIETERSE, St. Laurens. Komt hooren en zien in de TOON- EN GEHOORZAAL, Giststraat F 177, Telefoon 551. Uitsluitend BESTE fabrikaten. Betaling naar overleg. (Toegang vrij.) Koopt bij ROSKAM op de LANGE BURG uw Goud Reinet, mooie 15 cent p. K.G. en bij 25 K.G. 12 cent, Versche No ten 35 cent p. pond, Ponsperen om te stooven 3 K.G. a 25 cent, Smeltappels 3 en 4 K.G. voor 25 ct., Lekkere Handappels vanaf 3 K,G. a 25 cent, Pondspotten Witte Honig 60 cent, HEDEN ONTVANGEN HET BESTE MIDDEL TEGEN VERKOUDHEID. PER ONS 10 CENT. PROBEER ZE EENS, met of zonder pension gevraagd. Prijs 60-ƒ 70. Brieven onder letter A bureau van dit blad Heerlijk Pekelvleesch 18 cent per ons Kalfsrollade 20 cent per ons Antwerpsche Preskop .16 cent per ons Runder Rookvleesch 25 cent per ons bij AUG. WEEMAES. (Eigen inmaak.) P. DE RIJKE BRAKSTRAAT, NEEMT PROEF MET ONZE PRIMA KWALITEIT PER POND 16 CENT. Plockworst 18 cent per ons Boterhamworst 14 cent per ons Geldersche Rookworst... 14 cent per ons Tongeworst 16 cent per ons bij AUG. WEEMAES. in verschillende lengten. Prachtkwaliteit. Gegarandeerd waterdicht. als JASSEN, JEKKERS, SCHORTEN, PIJPEN, MOUWEN, enz. in geel en zwart. Het beste op dit gebied. Ivan Handen en Ge I laat verzacht en ge- I neest men snel met I Doos 30-60-90 ct. Tube 80 ct Juffrouw zoekt een nette met volledig pension. Brieven onder No. 445 bureau v. d. blad. Mevr. Hoogstra, Markt, vraagt we gens teleurstelling voor direct een voor dag en nacht, kunnende koken. Mejuffrouw Boudewijnse, Dam 31/32, vraagt eene v.g.g.v. Voor de Behangerij en Stoffeerderij een Adres JOH. A. JULIANUS, Langeviele K 211. Gevraagd een voor boodschappen en eenig kantoorwerk Zich aan te melden Dwarskaai 107. GEVRAAGD kunnende fietsen. Adres Apotheek Pottenmarkt. APOTHEEK VAN DER HARST, Kortedelft, vraagt een voor den Woensdagmorgen en Zaterdag morgen. Adres Mevrouw Maljers, Noordsingel 169 GEVRAAGD Adres Mevr. Bosman, Rouaansche Kade G 125. Gevraagd een Adres Gravenstraat I 290, Middelburg. gevraagd voor den Vrijdagmorgen. Adres Helder, Langedelft. Weduwn.' met 2 kinderen vraagt degelijk P.G. 40-45 jaar. Inl. bij C. Reijnhoudt, Noordweg R 33, Middelburg. Wegens teleurstelling (ziekte) vraagt Mevr. Alberts, Seisdam, voor zoo spoedig mogelijk een flink Zich aan te melden 's avonds na half acht, behalve Vrijdag a.s. gevraagd tegen half November. Zondags vrij. Adres Mej. Ie Due, Lange Noordstraat. Mevr. Luteijn, Kortedelft 25, vraagt Aanmelding 's avonds na 8 uur. Aan hetzelfde adres te koop (merk Hercules) met Tegelplaat. GEVRAAGD Aanmelden na 7 uur. Adres C. Volmer, Markt 5. gevraagd voor 2 X in de week 's morgens. Adres Kinderdijk P 118. Mevr. Kuilerde Vries, Rouaansche Kade G 157, vraagt tegen 1 December of eerder een voor dag en nacht. Mevr. van der Hoop, Loskade 252, vraagt kunnende koken. EEN NETTE DIENSTBODE gevraagd voor dag of dag en nacht, 's Zondags vrij. Adres bureau van dit blad gevraagd niet beneden de 16 jaar. 's Zondags vrij. Adres Van Loo, Heerengracht M 24. voor de morgenuren of een paar morgens per week. Adres Nieuwe Poortstraat P 194. Gevraagd voor direct van 's morgens 83 uur. Adres Kinderdijk 116.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1