De Groote Uitverkoop Columbia Import Shop, In de nieuwste Regen- en Winterjassen WINKELBEDRIJF. Waarheen voor een goede Regenjas of Winterjas? „Old England", Goes, Papegaaistr, 2-3. „Nieuw Engeland". L. Delft B140, M'burg. Prima ULSTERS en WINTERJASSEN Onze prima Ratinéjekker slechts 15 gulden DE BESTE BRILLEN HELDER'S Brillen. SIMON DE WIT'S KOFFIE is een kwaliteit beter! intsspaaM Bogarilstraat D Si ïlelimrg. Mantel? H. MEYER, VAN BOVEN's BRILLEN i Schoenen Schoenen NOORDSTER SCHOENENMAGAZIJN DE FRANSCHE BAZAR Prima gemoffelde HAARDEN Dit is nog eens Kleeding voor uw Jongens. Wij brengen prima Jongensjasjes M. VAN L00, Korte Noordstraat. LANGE DELFT B 144 OPNAME IN EEN ZIEKENHUIS JUISTE VOORZORG VOORKOMT DIT. „ZIEKENHUISVERPLEGING OP WALCHEREN". SIMON DE WIT, RECLAME AANBIEDING A. VAN BOON, v. h. R. J. de Mupck Aile voorradige Heeren- en Jongens-Kleeding, Mode-Artikelen en Werkmanskleeding moet weg! Doet uw voordeel in de Lange Delft B 113 - Middelburg hoek N. Kerkstraat. Alles moet weg. Alles moet weg. EEN VERGADERING HT Ziet onze uitgebreide keuze in JEKKERS, PANTALONS en KINDERKLEEDIN6. LAAGSTEN PRIJS Simon de Wit's Koffie Simon de Wit's Koffie betere koffie, goedkooper te verkoopen Simon de Wit's Reclame Speculaas Wilt U voor het a.s. koude jaargetijde een smaakvcllen, warmen Een nieuw modei in een moderne stof is natuurlijk ook Uw wensch U slaagt dan bij ons voor een zeer schappsiijken prijs. Langedelft I 36, MIDDELBURG. MINDER KOSTEN MEER VOLDOENING Zie Etalage. Zie Etalage. HAARDEN- EN KACHELMAGAZIJN wegens VERPLAATSING naar t/o het GRAND-HOTEL is in vollen gang Profiteert van onze Reuzenkoopjes extra voordeelige prijzen. Alle Goederen zijn van prima kwaliteit Koopt spoedig, het is uw Belang HEDENAVOND 23 OCTOBER, ten 8lU uur, belegt de Afdeeling Middelburg van de „Algemeene Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden", in de groote zaal van „St. Joris", Balans, voor haar leden en ook niet-leden Handels- en Kantoorbedienden hebben toegang. Ook alle H. H. Winkeliers worden op deze vergadering uitge- noodigd. Onze Bondsvoorzitter G. J. I. SMIT Jr. zal op deze vergadering spreken over het op 1 Jan. 1930 in werking tredende „Werktijden besluit". Geen onzer collega's mag hier afwezig blijven, zoo ook alle winkeliers. Namens de «Algemeene", J. H. AKKERMAN, Secretaris. brengt velen in geldelijke moeilijkheden. Wordt daarom lid van de Vereeniging Inlichtingen op alle dorpen bij de besturen der afdeelingen en de boden. Te Middelburg bij de boden en aan het kantoor der Ver eeniging, Heerenstraat H 143. Natuurlijk alleen naar de gunstig bekende HEEREN- en KINDERKLEEDINGMAGAZIJNEN Alleen daar koopt men een beslist SOLIEDE en GOEDKOOPE JAS. (eigen werk) van 15 tot 65 gulden, uitsluitend in de nieuwste stoffen en volgens de laatste coupe. ZIEN IS BESLIST KOOPEN! L_ tegen zijn VLISSINGEN MIDDELBURG Bellamypark Langedelft Leden van Ziekenfondsen 10 pCt. korting Als U niet tevreden bent, met de koffie, welke U thans drinkt, vergelijkt dan ook eens Onverschillig, welke kwaliteit koffie U thans gebruikt, wij garandeeren U ten volle, dat in ongeveer denzelfden prijs veel en veel beter van smaak is Directen Import, eigen branderijen, voortdurende contröle op branden, steeds versche voorraden aan onze over het geheele land verspreide winkels, stellen ons in staat Met het grootste genoegen, bezorgen wij U gratis monster. DE PRIJZEN ONZER KOFFIE ZIJN 32, 40, 50 en 65 cent per half pond. Iets nieuws op theegebled 35 cent per pakje. Het zijn niet de aantrekkelijke geschenken, welke op dit artikel worden uitgereikt, het is in de allereerste plaats, de voortreffelijke melange, welke ADINDA zoo spoedig populair heeft gemaakt onder de vele theesoorten Neemt proef met deze overheerlijke theesoort. Geschenkenlijsten verkrijgbaar aan ons filiaal. Steeds versch gebakken in voorraad PER HALF POND 16 CENT Laat de lage prijs U niet weerhouden, ze eens te proeven, onze Speculaasjes zijn bijzonder smakelijk. NIEUWE OOGST PEULVRUCHTEN extra lage prijzen, koopt thans uw wintervoorraad! LANGEDELFT B 147 Telef. 55 MIDDELBURG MEN KAN DE WAARDE KOOPT OPTICIEN T/O POSTKANTOOR. KINDER SCHOENEN f 2 25 MEISJES SCHOENEN - 3,90 DAMES SCHOENEN - 4,90 HEEREN SCHOENEN - 5,90 GORTSTRAAT 16, MIDDELBURG. Ouders en Voogden, laat geen Uwer kinderen een be trekking in de FRANSCHE BAZAR aanvaarden, vraagt eerst aan onzen Bond inlichtingen, ook persoonlijk geven wij vol gaarne inlichtingen. Ons advies is nog steedsloopt de FRANSCHE BAZAR voorbij, niemand onzer koopt er, volgt ook gij dit voorbeeld Namens de Afdeeling Middelburg van de Algemeene Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden, 1 HET BESTUUR. Eigenhaardstraat P 204. van verschillends fabrieken, vanaf f 85,00 in het VAN Langeviele K 219, MIDDELBURG, Tel. 330. Een gebruikte pracht Salamander, een mooie Amerikaan- sche Vulkachel en een Uitdraaiende Haard voor lagen prijs. Prima coupe, sterk en niet duur. Zij behoeven er niet zoo voorzichtig mede om te gaan, want onze Jongenskleeding kan wel tegen een stootje. Leeftijd 14 jaar8,75 Leeftijd 4 jaarvanaf 4,75 Ratiné Jekkers4-,75 Ratiné Meisjes Jekkers (geboord) 7,25 Ratiné Petten 1,65 1,25 0,95 Moderne Kleuren Jongenspetten 1,75 1,25 0,65 v ;T'-- AANGESLOTEN BIJ HET NEDERLANDSCH SPAARBANK-BUREAU. ELKEN DAG GEOPEND VAN 10-1 UUR, DONDERDAGS VAN 10—12 UUR EN 1—2 UUR, WOENSDAG- EN ZATERDAGAVOND VAN 7-8 UUR. RENTE 3 PCT. VAN ÉÉN TOT 10.000 GULDEN, PER DAG BEREKEND. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschenkomst der Spaarbank, sinds 1 Jaunuari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van trak tementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. van een artikel controleeren aan de diensten, welke het bewijst. Neemt nu eens de Pellets of Hoest Keelpijnpastilles volgens Dr. J. B. MEENK. Wat nemen ze den prikkel van den hoest niet direct weg en wat zijn ze niet voordeelig als volksartikel. Ze verschaffen een heerlijken rustigen slaap, zonder benauwdheid. 100 Pelletjes in een doosje kosten f 0,30. Het is geen wonder, dat de vraag enorm toeneemt. De slimste menschen hebben dit dan ook direct begrepen. De doosjes met de drie hoekzegel met de letters E. M. B. achterop en het portret van Dr. J. B. Meenk op het doosje zijn verkrijgbaar bij Uw Apotheker of Drogist, wanneer deze ze niet in voorraad heeft schrijft even aan E. M. Braskamp, Rijswijk (Z.H.), deze zorgt dan, dat U franco een doosje in Uw bezit krijgt en bericht U tevens, waar ze in het vervolg te bekomen zijn.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 3