SnircsaL JCet beste wat te krijgen is GUSLAMPEN MENNES Heeren Ulsters Blauw Ratiné Heerenjassen JEKKERS 12.95 BONKERS Kinderkleeding OPENING SIERT U AUG. WEEMAES Huisorgel, HUISVLIJT-ARTIKELEN. VITAMIN" G. ROBIJN C2 Avond- en Middag Japonnen Prima Zuurkool Advocaat. Fa M. W. VAN AARTSEN, Een Kelder te huur. Gummi Warmwaterkruiken Saartje Pavias. PUROL MET EEN BRIL MODERN EN VOORDEELIG. Fijne Advocaat Bieten rooien PUROL Schutte en Thieme, een Kleedingstuk uit Verkoophuis Lange Noordstraat C 22-24 - naast R. K. Kerk - Middelburg. voor haard en kachel 3 maal zwarter, 't halve werk probeer eens een doosje. Kijwielbandelaar en Hersteller. AUG. WEEMAES, Gravenstraat 247. Ingezonden Mededeelingen. H. H. van 't Westende, 9.75 tot 55.00 Wilt U WERKEL'JK GOEO gekleed gaan? In 'T DRAGEN WINNEN onze Jassen 't steeds genezen met RugpijnNierenMlen D0NDERDA6 24 OCTOBER a.s. Meubelmagazijn P. DAMMAN en A. GERNLER, Vlissingschesfraat I 176. Prima Graskalfsvlessch. OPRUIMING H. PEUTE, „In den Hercules" Mooie Schrijfbureau De Dansclub „Modern". VLAAMSCHE WITTE REUS. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN T^QEVERS^^OoijTo^HOFFTosn?EKEN!N0^228(rT^^F'^>3^ Juist U oplossing Uw oude dag een lust! WIJ ONTVING EN EEN SCHITTERENDE COLLECTIE IN DIVERSE UITVOE RINGEN EN PRIJZEN NOORDSTRAAT TELEFOON 592 Spierpijn. KlooslerbalsGm Onze SUCCES SERIES voor 1929 in prachtige FANTASIESTOFFEN Extra mooie kwaliteiten Tuivor Wollen Velourslof met cn zonder ruit, zijden rugvoering Een schitterende collectie onze bekende prima kwaliteiten, 19.5° tot 60.°° Mooie donkere stof met warme voering voor slechts 7. 95 PRACHTSTOFFEN met onze speciale voerings niet te evenaren n blauw en zwart, prachtstukken, alle prijzen. ONZE AFDEELING overtreft wederom alles. Zoo mooi Zoo degelijk Zoo goedkoop Speciaal adres voor FOSTER'S RUGPIJN NIERPILLEN MAAGPILEEN ZALF 1 Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. r En Detail. Gravenstraat 247. Advertentlën. Weder ontvangen: Nieuwe Zoutevisch, gebeukte en ongebeukte Stokvisch. Noordstraat C 33. VAN LANGE DELFT H 14, WIJ ONTVINGEN NIEUWE ZENDINGEN ZÉÉR MODERNE APARTE MODELLEN ZIET ONZE ÉTALAGES G. NI. SMOLDERS, Vlasmarkt. Overtuigt U van de kwaliteit Neemt proef met onze f 2,15 per flesch. Markt C 2. één kwaliteit, de BESTE. DROGISTERIJ in het Huis met de Roode Pilaren ■HI VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS ADVERTENTlêN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT No 4 23 OCTOBER 1929 34e JAARGANG PRIJS DER ADVERTENTIÊN VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE I REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT I VOORDEELIGE VOORWAARDEN als rheumatieklijder moet feitelijk gere-i geld iets in huis hebben, om een plotselingen aanval L direct te kunnen bestrijden. Hei beste ii nog altijd het in de huid drin gende inwrijfmiddel. Bij apothekers en drogisten verkrijgbaar. Een verhaal uit den Franschen tijd door C. JACOBSZ. VIII. Een groot heer tuimelt van zijn voetstuk. „Ben je nu werkelijk weer terug Ik kam het nauwelijks geloovenik 'heb je'zoo gemist, Willem... Saartje hield de armen om zijn hals, lang, heel lang, en zag hem aan, de mooie pogen een wereld van verlangen en liefde. „Saartjelievelingja, we zijn weer bij elkander, voor altijd, naar ik hoopiGeen oogenblik was er, dat je uit mijn gedachten waartHoe heb ik naar je verlangd En ik was voortdu rend ongerust, dat die Teeiflwi..." „Stil, Willem Stil Noem dien naam nietHij heeft ons al zooveel verdriet berokkend. Hoe zal het met vader af kopen, O, vader „Ik 'heb nü hoop, lieverd Ik 'ben in vrijheid gesteldzou ook zijln on schuld niet spoedig aan het licht komen? Dat kan immers niet anders Hoor, ik geloof, dat je moeder komtGeef «ite een kus, Saartje Ik heb ze veel te lang moeten ontberen." Gelooft ge niet, lezer, dat het meisje dit verzoek alleszins billijk vond In hoeveel, of liever in hoe weinig tijd Willem Seney zich na zijin invrij heidstelling langs den Vlissingschen weg huiswaarts spoedde, is hem nooit vol komen duidelijk geworden. Veel langer dan een "half uur bedroeg zijn wandeling niet, indien men tenminste hollen en ren nen zoo mag noemen. En eindelijk' bij1 de gesloten Vlissingsche poort geko men, gaf hij met de vuist een harden slag op het hout van de deur, en den schildwacht, die het klinket een klein deurtje in de zware poortdeur open de, liep hij' in vliegende haast bijna om ver. Toen .naar zijn woning en het blijde nieuws verteld Even daar getoefd, en dan naar de Verwerijstraat, naar Saar tje, zijin mioioie, lieve Saartje „Ge hebt mij dus begrepen, nietwaar Van 'Timmeren sprak de kapitein 1' Enfant terzelfder tijd op niet zeer vrien1- d el ijken toon. „We willen voor ditmaal aannemen, dat gij volkomen ter goeder tnouiwi hebt gehandeld, maar uw aan klacht tegen Seneiji geleek' heel veel op een persoonlijke wraakneming. Maar, en fin, gij verstaat mij!Ga op deze bank bitten. Gendarme, voer "den gevangene Pavias hier i Als vader Pavias een weinig later het vertrek betreden heeft, is hij zeer ver wonderd den heer Teeuw1 te aanschou wen, en Oidk hij weet nu plotseling, aan wien hij Zijn gevangenneming dankt. De vingers van den goeden man jeuken. De kapitein stelt de eerste gebruike lijke vragen en de toon is niet onwelwil lend. Ingewonnen informaties hebben hem doen weten, dat Pavias een zeer oppassend man is, en reeds nu is hij van de schuld van den beklaagde lang niet zeker. Was het niet afweer Van Limmeren, die hem hier deed zijn „Welnu dan, beklaagde Dit wordt u ten laste gelegd Op den St. Nicolaas- avomd des vorigen jaars hebt gij aan uwe woning te Middelburg een niet on aanzienlijke hoeveelheid koffie, thee en tabak doen bezorgen. Alhoewel het u natuurlijk niet onbekend kon zijln, dat Z. M. de Keizer, sedert langen tijd allen handel in koloniale artikelen scherpe lijk heeft verboden, wist gij deze waren toch te bemachtigen, ondanks des Keizers verbod. Derhalve staat gij met smok kelaars in verbinding Uw antwoord, beklaagde „Het door u genoemde feit is inder daad' geschied, Mijnheer de Kapitein Vader Pavias staat kaarsrecht, onbe schroomd, ofschoon niet oneerbiedig. „Maar zelfs op dit oogenblik begrijp ik niet, wie het was, die alles bezorgen deed Want met de smokkelaars onder houd ik geen enkele betrekking." Nu verhaalt Pavias omstandig, wat er dien bewusten avond is voorgevallen, u, leZer, uit mijn vorige vertelling waar schijnlijk nog wel bekend. En nlij be sluit „De papiertjes met de opschrif ten, voor wie de pakjes bestemd waren, bevinden zich in mijn portefeuille, welke ik hier heb mioeten afstaan." De kapitein der gendarmerie knikt toe stemmend. Inderdaad zijn de papier- strookjes gevonden, maar deze zijn wel licht door den gevangene zelf geschre ven, om bij eventueele nasporingen de justitie op een dwaalspoor te leiden. Wie Weet Nu richt de officier tot Teeuw het woord. „Vertel ons thans zeer duidelijk, Van Limmeren, wat gij van de zaak weet, maar, maak het kort, alsjeblieft!" „Zeer juist gesproken, Eminente Heer! Kort, en toch zakelijkeen loffelijke eigenschap, waarop 'ik met het volste recht aanspraak maken mag 't Schijnt, dat Van Limmeren zijn ne derlaag van daar straks reeds geheel is vergeten. Want terwijl hij zegepralend in het rond ziet, vervolgt hij, na het ma ken van een drietal reverenties voor hik der officieren afzonderlijk „Gij1 moet dan wieten', Heeren Excel lenties, pardon, ik bedoel Excellente Heeren, och neen, ik wilde zeggen „Haast je watDe stem van den kapitein verraadt nauw bedwongen on geduld. „Zeer zeker, mijnheer de kapitein Teeuws gelaat teekent buitengewone Welwillendheid. „Na Weken van speuren, na het verwerken van Wonderden gege vens, door logisch combineeren en sys tematisch ordenen, en dat was zooeven iets, want mijn hoofd is zoo Zwak, wteet U Na miijin laatste ziekte „Voltooi uw' zinnen valt de jongste officier den aanklager in de rede. „Door systematisch combineeren hebt gij dus?" „De zekerheid verkregen, dat deze Pa- viaas een berucht en gevaarlijk smok kelaar is Ja, Weledelachtbare vertegen woordigers der Fransche Justitie, hioor mij aan Hiji heeft zelfs „Je liegt, kerel Het is Pavias niet mogelijk gelijk, langer te Zwijgen. „Stil, beklaagde De kapitein der gendarmes wenkt gebiedend „Dit woord iS' ontoelaatbaar. Wij zullen uit maken wie de waarheid spreekt, wie niet (Wordt vervolgd) De oude dag is niet alleen een kwestie van jaren; zooveel hangt af van den toestand der levensorganen. Doch veel kan gedaan worden om het leven van oudere menschen te veraangenamen, want aan rugpijn, urinekwalen, spit, rheumatische pijnen en blaaszwakte wordt vaak onnoodig geleden. De nieren en blaas zijn al licht de organen', die het meest hulp noodig hebben, en wel de verster kende hulp van Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Waarom zouden oudere menschen onnoodig kwade l&nsen loopen? Op welken leeftijd ook, het gebruik van eenige Foster's Pillem nu en dan zal blijkens de ervaring van zoovelen van groot nut blijken „te zijn. Koopt Uw Werkmansgoederen bij H. H. VAN 'T WESTENDE IJzersterke Simsonpakken 6.75, Blauw Keperpakken 5.25, Zwarte Kielen vanaf 2.35, Blauwe Kielen vanaf 1.85, Sajet, Sokken, Roode Zakdoeken,Gemolton- neerde Broeken en Borstrokken 1.70, Eigen gebreide Manskousen enz., enz. Aanbevelend, Pottenmarkt K 173. Stcjv'e spieren cLo.deL^VT^wrjjven met Kef eenige middel dcit tot diep in Llw spieren doon dringt en Li Snel v»/eer lenig maaifjAKX.er's ,Geen cjomd zoo gpecf (Adv. in Blokschrift). 19.75 22,50 25,75 28.50 33.75 38 00 42.50 49.50 1150 10.95 9.50 26.00 21.00 19.50 15.95 Alles trekt naar KLAVER. Verkoophuis „Amerikaan' Alles trekt naar KLAVER. Doos 30-60, TubeSOd. Bij Apoth.en Drogisten. Verkrijgbaar bij alle drogisten enz. in glazen verpakking a«f 1.75 p. flacon. blijt PAUL VAN SLUIJS Go., VAN HET die zich beleefd aanbevolen houden voor bet leveren van COMPLETE MEUBI LEERINGEN, het maken of vermaken van alle soorten BEDDEN, MATRASSEN GORDIJNEN enz. OVALINE Carbon ade 50 et., Lappen 70 ct., Stukjes 80 ct., Fricandeau 100 ct., Bief stuk en Oesters 100 ct. per pond, bjj Ondergeteekende bericht het geachte publiek, dat hij zich gevestigd heeft als Vakkundige behandeling verzekerd. Minzaam aanbevelend, NIEUWSTRAAT 212, MIDDELBURG. mooi van toon, 11 Registers, Notenkast, voor 95. Adres bureau van dit blad. VAN Lange Burg bjj de Markt MIDDELBURG. 99 TE KOOP Adres St. Janstraat H 201. V-;ê;.-4vT Voornoemde Club(cursus) welke haar dansavond houdt op DONDERDAG AVOND van 810 uur voor orgeoefenden en vergevorderden in het SCHUT TERSHOF, vraagt nog eenige nette Dames en Heeren, tot Maandagavond zich aan te melden bjj den Dansonderwjjzer Aanvang 31 Oct. Vlug en degelijk onderricht en correct in stijl. CONDITIËN BILLIJK. Een oud-Coupeur beveelt zich beleefd aan als KLEERMAKER voor alle voor komende werkzaamheden in dat vak. I. L, STROOBAND, 'T ZAND D 190. WED. P. POLDERMAN, Vlissingschestraat 45. Prima Runderlappen 60 ctRosbief- lappen 70 ctStukjes 70 ct., Rosbitf 75 ct., Spier eu Lpnde 75 ct., Biefstuk 100 ct. per pond, bjj aardappelen rooien en andere landarbeid, ver oorzaakt kloven in de handen eu naakt ze ruw en pijnljjk. Dit verzacht en geneest men met Doos 30, 60 en 90 ct. Adres Bellinkstraat G 164. W\j kunnen U vele maten laten zien, doch slechts TE KOOP (Voedster) Adres Jasmijnstraat W 159.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1