ORGEL f 175,-. Verkoophuis Amerikaan Jekkers De Winter nadert! Blauw Ratiné Jekkers Is Bonkers. O u O Tweede Blad. Saartje Pavias. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN KINDERKLEEDIHG mr- voor haard en kachel 3 maal zwarter, 't halve werk probeer eens een doosje. 06 H L> UJ _J *6 UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 RugpijnNieren Pillen* JOH. DE HEER Lange Noordstraat C 22-24 - Middelburg. Belangrijk BETER en GOEDKOOPER kan 't niet. Jongeheeren- en Kinder-Ulsters SANTEGA Regenjassen. Heeren Ulsters z Ij 34e JAARGANG VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS PRIJS DER ADVERTENTIÊN O! die Rugpijn! Advertentlën. Één raad, alvorens te koopen zie dan onze buitengewoon groote collectie. U zult wederom tot de overtuiging komen Wij brengen U Een zeldzaam mooie sorteering voor jongens en meisjes, met en zonder bond in alle prijzen, verkrijgbaar van 1,95 tot 22,50 en Voor dit seizoen brengen wij Iets buitengewoons I Dank zij onzen enormen omzet kon den wij speciaal voor ons laten maken mooie donkere stoffen en extra zware voerlngs, zoodat wij nu een Jekker brengen zoo mooi zoo zwaar en zoo goedkoop dat iedereen zoo'n Jekker wil. Reeds nu boekten wij een enorm succes. LET WEL Deze schitterende Jekkers zijn alleen bij ons vertcrljg- baaf;| van prima wollen stoffen in aardige modellen en kleuren. Alle prijzen De BESTE Regenjassen zijn nog steeds De grootste sorteering en laagste prijzen brengt alleen VERKOOPHUIS AMERIKAAN. Schitterende Stoffen injonze prima afwerking en tegen onze lage prijzen. H J O O O H H ADVERTENTIÊN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN mmBmsagemBgfmKmKBKmmmim Een verhaal uit den Franschen tijd dloor C. JACOBSZ. VI. Donkere wolken. Veertien dagen waren na Teeuw's laf hartig optreden verloiopen en gedurende dien tijd Was de toestand oip Walcheren vrijwel ongewijzigd gebleven. Van alle gemeenschap met de .overige de el en des vaderlands verstoken, waren de beWio ners van ons eiland uitsluitend aange wezen op nieuwstijdingen, ondanks het strenge toezicht der Franschen, dopr stoutmoedige mannen met levensgevaar uit Noord-Beveland overgebracht. Nederland vVeer vrijiVerlost van het uitheemsch geweld, dat toch eigenlijk den Hollanders had geleerd, w'at Saam- hoorigheid beteekende, een les, met bijna twintig jaren van volkomen onder werping betaald. Nederland weer vrij'En spoedig zou ook voor Walcheren het uur der bevriji- ding slaan, weldra zou alle smart gele den zijin Wie was er, die zulks niet hoopte en geloofde Nog een korte spanne tijds misschienmaar dan wa ren alle bange zorgen geweken, voor al tijd En tochen toch Hadden de Franschen niet gedreigd het eiland onder w'ater te zetten, zoo de Engelschen een landing zouden willen beproeven Waren niet de oorlogsma gazijnen door de genie lOndermlijind In dien de strijd ontbranden zou, welk vree- selijk lot was den eilandbewoners dan beschoren I Het getuigt dan ook van wijs beleid, dat de Britsche vlootvoogd geen aanval ondernam. Hijl toch wist, welke vreese- lijlke rampen den inwloners in dit geval zouden wachten. En het zou niet zoo heel lang meer duren, of de Fran schen zouden Walcheren ontruimen.... drongen niet de legerscharen der ver bonden mogendheden dagelijks dieper in Frankrijk door IfL-l M;: j i" j r V' „Saartjesprak Santje Setieij, ter wijl ze, gezeten in het woonvertrek in de Verwlerijlstraat, haar vriendin behulp zaam was bij het pasklaar maken van een japon, „Ik hoop nu maar, dat jullie nooit oneenigheid zullen hebben Wil ja nu werkelijk mijin zuster wórden Als ik dat nu eens niet goed vind Och, ik praat maar Wat, hoor Saar 'k Vind het heerlijkDie Willem Hij lacht en zingt den ganschen dag je hebt hem heelefnaal betooverd, stou terd „Och, Santje, dat meen je niet Wie weet, w'ien jij nog eens betoovert Saartje dreigde schertsend met den vin ger, de pogen twinkelend' in blijden le venslust. „Ik zou maar zwijgen Als je zulke dingen zegt, wil ik nooit je zuster Zijn, hoor. Straks beweer je nog, dat ik een tooverheks Een." „Neen, geen heks lEen fee Willem weet wiel, wlat hij doet, Saartje Lach nu niet zoo, mal kind Kijk, nu moest ik zoo in een pa !ar tellen je por tret kunnen makenhoe mooi zou Willem dat vinden „Een portret't as zoo even een kleinigheidzou jij dat willen schil derenen dan in e en paar tellen maar Santje „Ik bedoel, och, h oe zal ik dat zeg gen Er moest eens een toovenaar ko men, die je gezicht Zoo één, twee drie op papier brachtMaar tegenwoor dig zijd de mensche n zóó vreeselij'k knap, dat ze daar wel e ens een middeltje op zullen vinden. Gel ,oof dat maar „SantjeSar dtjeWat mankeer je toch Laat n rfji niet zoo lachen, ik vorder nietWe jet je, wat ik geloof Dat jij zelve iei pand betooverd hebt Daarom1 ben je zoo vroolijkHoor, daar valt de klopper. Even door het raam zien't is vaders baas, mij'n- heer LandmeterEr zal toch geen Zwarigheid wiezen Saartje deed open en de bezoeker trad de kamier in. „Gaat u zitten, Sinjeur Wat is de reden van uwi komst Saartje schoof den leunstoel bij. Er móest zeker iets blj'zonders zijin voorge vallen, dat vaders baas zelf kwam. „Is er iets gebeurd, Sinjeur Er volgde niet dadelijk antwoord, 't Was, of de bezoeker aarzelde te spre ken onrustig schoof hij1 in zijin zetel heen en weer, de vingers zenuwachtig wriemelend aan de schakels van zijd zwaren, zilveren horlogeketting. Einde lijk, na minuten lang Zwijgen „Uw moeder, e-e-eSaartje, im mers Zoo heet gij toch „Om u te dienen Moeder is naar de vleeschhal. Ze zal wel niet lang meer uitblijven." „Zoo-, zoo Wederom stilte. De meisjes Zijin toch w'el wat ongerust. Wat wil de heer Landmeeter toch Waarom zegt hij bijna niets „Het blijft maar koud, meisjes Vreemdom dat te zeggen, is hij toch niet gekomen Saartje's blos is ge weken een angstig voorgevoel maakt zich van haar meester. „Dat komt door dien scherpen noor denwind Saartje kijkt Santje aan San tje ziet naar Saartje. Beiden staren dan den timmerman vragend aan, srpakeloos. Even weer een pauzeDan „Als de wind zuid wias, zou hij niet zoo schraal wezenWeer bewegen de vingers langs den ketting. Nü is Saartje's geduld ten einde zij vliegt overeind. „Zeg u dan toch, wat er is Waaromi aarzelt u Vaderhij heefthlijl heeft toch... geen ongeluk gekregen...?" „Neen, neen 't Is of de bezoeker eensklaps heeft besloten, nu maar alles te zeggen. En gejaagd gaat hij voort „Neen, geen ongeluk, neen Maar vanmorgen... vanmorgen, is je vader., je vader gearresteerd, door de gendar mes opop de Turf'kaaien, en... nu, nu zijn ze al op weg naar Vlissin- gen Wat hij gedaan... gedaan heeft? 'k Zou niet weten watMaar wlat stoort dat Fransch gebroed1 zich daar aan En, hij! miochtbij: mocht niet eens naar huis, om van jou... en je moederafscheid te nemen Het ontstellende nieuws is medege deeld. Doodsbleek, de oogen wijd open in folterenden angst, heeft het arme meisje de treurige tijding aangehoord dan verbergt zij het gelaat in de handein en begint onbedaarlijk te snikken. Santje poogt haar te troosten, zijl houdt haar vriendin omvat, maar het goede meisje is zelve te zeer geschokt, en vindt geen woorden. De heer Landmeeter treedt op Saartje toe. Hij ook is zijin ontroering nauwe lijks meester, voortdurend wrijft hij met de hand over de oogen, 't is, of hij iets wil doorslikkendan zegt hij!, terwijl zijin forsche hand zacht op Saartje's schouder rust „Vergeef me, dat ik u zoo ontstellen deed Maar ik kon en mocht het im mers diet verzwijgen Houd moed', SaartjeUw vader is natuurlijk vol komen onschuldighij kan dat im mers onmiddellijk aantoonenspoe dig zal hij1 vrij zijnen, zijn loon be taal ik, hoor Zoo troost de goede man, en als hij eindelijk huiswaarts keert, is Saartje toch Wiel iets minder verdrietig. Maar dan komt haar moeder, en ook zij verneemt het Voorgevallene snikkend klemt de arme vrouw hare dochter in de armen, en beiden weenen, lang, heel lang en vinden eindelijk geen tranen meer. En onderwijl poogt Santje hen te troosten en moed in te spreken, maar hare po gingen blijiven zonder resultaat. Einde lijk vertrekt bet lieve meisje, omdat zijl niet langer toeven kan. Zoo gaan de uren voorbij, die japon ligt onaangeroerd aan et:n denken de ongelukkigen niet en het papier met het rundvleesch ligt nog precies, zooals vrouwi Pavias het bij1 haar binnentrede'n heeft neergelegd. De schemering valt het wordt avond, maar het blijft duister in het vertrek. De kaars wórdt niet ontstoken. Het slaat zes uur, half zeven dan, bom bóm Zwaar dreunt de klopper op het hout van de deur en Saartje staat haastig op. Dat is Willem, haar Willem, die kond troosten, en zeggen, wat er gedaan moet worden En als het arme meisje de onder- en bovendeur heeft ontgrendeld is het niet haar verloofde, die binnentreedt, maar Santje en zij jammert op hartverscheu- renden toon „O, Saartje, Saartje Willem is zoo- even öök gevangen genomen Dien zelfden avond „Ik maak u wel mijn compliment, Vrouw Soetens Die zuurkool wlas su bliem. Dat geeft kracht en mioed voor den dag van morgen Hier Teeuw haalt uit zijin vestzak twee duiten te voorschijn koop voor dit geld maar w'at babbelaars, en smul ervan, met Keetje „Dank u wel, meneer „Ik ben de kwaadste niet, hé Hi-hi- hi. Vandaag een goeden dag gehad Teeuwi wrijft zich in de handen, met een lach, zóó akelig, dat de vrouw! ver schrikt terugdeinst. ,,'t Leven is vol distelen en doornen Maar nu ben ik .tevreden, zeer tevreden, Vrouw! Soetens." (Wordt vervolgd) Rugpijn kan een waarschuwing zijn, dat uw nieren verzwakt zijn. Om de ellendige last te doen verdwijnen en pijn te verlichten, dient gij de oor zaak van de kwaal weg te nemen en de nieren te versterken. Nieraandoeningen komen voor op eiken leeftijd en de eruit voortkomen de kwalen en ziekten als rugpijn, uri- nekwalen, waterzuchtige zwellingen, rheumatische pijnen, hoofdpijn en gra veel kunnen door tijdig ingrijpen worden vermeden. Foster's Rugpijn Nieren Pillen wor den door tal van menschen aanbe volen als een uitstekend middel. Reeds jarenlang zijn zij welbekend en wor den zij over de geheele wereld gebruikt. Verkrijgbaar bij alle drogisten enz. in glazen verpakking a f 1.75 p. flacon. Nieuw Instrument. Bekend prachtwerk „Muller". Mo - dern Eiken kast. Prjjs slechts BetaÜDg contant of f 5,per maand. Schrjjf omgaand aan Oostzeedjjk 324—32 ROTTERDAM. trmmmnsM iMsnRKa»! ;v,.ó - - -r'"r - V - OVALINE D 06 O O H O 06 06 m -jt 06 Q w u Q tu O a o C/3 ""J 06 a tt- PL O E

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 5