Eerste Blad. 'jnircsali EenKostgangergevraagd HEROPEND Meubelmagazijn „De Concurrent" L KERKHOVE. Firma J. A. PIETERS, MENNES, Noordstr. OE BESTE BRILLEN HELDER'S Brillen Zwarte Hoeden voor oudere Dames. Prima Gemoffelde en Emaille KITTEN Ms&mM Bogardstraat D 51, Iliorg. Mandarijntje J. A P. Voor allo Verlichtings-Artikelen en Ornamenten is Uw Adres PREDIKBEURTEN-BRIEFJE VOOR MIDDELBURG OLD ENGLAND A. LE COINTRE, Wal 58. E. M. JAARSMA PASTA. Of KACHELPLATEN? bij A. VAN ROON, v. h. R. J. de Mnjjnck Uitnoodiging. Jonge Katten een Kamerkachel. Duitsche Herder. Bloembollen Vlissingschestraat K 59 Tevens je adres voor PORT a PORT Diverse Roode en Witte Zoete Wijnen ABONNEERT U oP het 0® Heeren Mode-Magazijn. LAAGSTEN PRIJS HAARDEN- EN KACHELMAGAZIJN. UITGEVERS: LITTOOU OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 1 Advertentie-Bureau LITTOOU OLTHOFF betast zlsh met het plaatsen van ADVERTENTIËN !n alle i I a d e n. lil Ingezonden Mededeelingen. Trekkingen en Spierkrampen oplossing Voor de Jeugd. AdvertentlAn Te koop Pathéfoon met Platen en Platenkast. Kinderledikant, Eiken Salonpa héfoon met platenkast en platen en guitaar met zak. EN PEGENEN REGENJASSEN Vlasmarkt K 150 - Tel. 207 - Middelburg Wilt U iets fijns schenken, neemt dan een proef met ons nieuw, heerlijk Per lux® flacon slechts f 1,00. Per Lfterflesch f 1,00. PRIJS 2 CENT Vakkundig adres voor alle REPARATIES. Verkrijgbaar bij de Drukkers LITTOOU OLTHOFF en verder bij de meeste bcekhaRd?laren LANGE DELFT H 4 MIDDELBURG. NAJAARSEIZOEN 1929. HOEDEN, PETTEN, PULLOVERS, WOLLEN VESTEN, SHAWLS en CACHENEZ. tegen zijn VLISSINGEN MIDDELBURG Ballamypark Langedelft Leden van Ziekenfondsen 10 pCt. korting mmrstë Wij zijn weer ruim gesorteerd in AU® prijzen, zoowe! het goedkoopste ais hst betere genre. vanaf f 0,90. Langeviele K 219, MIDDELBURG, Tel. 330. Vertegenwoordiger der JUNKER RUH VULKACHELS. Ouders en Voogden, laat geen Uwer kinderen een be trekking in de FRANSCHE BAZAR aanvaarden, vraagt eerst aan onzen Bond inlichtingen, ook persoonlijk geven wij vol gaarne inlichtingen. Ons advies is nog steedsloopt de FRANSCHE BAZAR voorbij, niemand onzer koopt er, volgt ook gij dit voorbeeld VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS ADVERTENTIËN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT Spanjaardsirast E 71. - MIDDELBURG in ledematen en ge-^ wrichten zijn de voor boden van rheuma-i Ftiek. Niet zoolang tal- jmen, tot het lijdenj sleepend is geworden.. Het beste is direcii inwrijven met Reukeloos en spaar zaam in het gebruik. Bij apothekers en drogisten verkrijgbaar; ANTWOORDEN Nob. 81—84. No. 81. De dom van Utrecht. Nol 82. Paal, kaal, schaal. N.o. 83. Trog; grot; hert is hertog. No. 84. Op den eersten dag. RAADSELS. No. 85. Kruisraadsel. Op de beide kruisjeslijinen komt de naam: van een stad in Roemenië le rij' is een medeklinker 2e rijt een vier voetig dier 3e rij' een lees te eken 4e rij! een insect, dat in Indië voorkomt 5e rij de naam van de Roemeensche stad 6e rij! een plaats in Zuid-Holland7e rij een menigte vogels 8e rij1 een boom; 9e rij een medeklinker. X X X X XXXXXXXXX X X X X No. 86. In welk geval is 2x2is6? No. 87. Noem iemand aan wien mien het best een geheim kan toevertrouiwien. No. 88. Lees mij' van achteren naar voren, Een jongensnaam zult gij steeds hooren. GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Huissleutel, Eenige Rijwielplaatjes, Mantelband, Dameshandschoen. b. Bij ingezetenenDoublé Armband, A. Marsie, Seisdam 29a Twee jonge Dui ven, Goverse, Veersche Weg T 254; Brui ne Regenhoed, v. d. Woestijne, Gortstraat I 339 Ragebol, N. Verhulst, Zuidsingel E 25-26 Postzegels, Van Oost, Gem. Wer ken Zwart Kinderschoentje, D. de Bree, 't Zand D 69Kompas, A. Heijstek, Hendrikstraat W 69 Vulpen, Van Swig- chem, Dwarskade G 110; Souden Da- mesring, P. Marijs, Winterstraat Q 99 3 Rijwielsleutels, P. J. Gort, Teerpakhui- zenstraat P 35a Plombeertang, E. Neuge- bauer, Noordweg B 5 Rijwielplaatje in etui, P. Tange, Oude Vliss. Weg V 25 Ring met twee Sleuteltjes, J. Pouwels, Langevielesingel D 203 Schooletui met inh., J. Wichman, Pijpstraat 220 Gouden Ringetje, Flipse, Branderijmolengang M 247. Inlichtingen aan het bureau van Politie, alleen des Zaterdags tusschen 78 uur. BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. Van 30 September8 October. ONDERTROUWD J. Stroo, 24 j. en C. P. Simonse, 22 j. C. P. van Loenen, 25 j. en A. P. Davidse, 23 j. GETROUWD W. de Bie, 62 j. en M. Louwerse, 54 j. D. J. Schrier, 20 j. en A. J. Riemens, 20 j. W. Vermeulen, 24 j. en J. M. Roskam, 20 j.; W. M. Groenewegen, 28 j. en C. J. Janse, 24 j. BEVALLEN E. Mi. van Waesberghe, geb. Hamerlinck, d. K. J. Keulemans, geb. Flipse, z. OVERLEDEN C. Wattel, z. 14 j. L. Harpe, 85 j. weduwe A. Louwerse J. van Tatenhove, geh. met A. Franse, 76 j. EVANGELISCHE SAMENKOMSTEN zullen Zondags (7.30 uur), Dinsdags en Vrijdags 's avonds om 8 uur gehouden worden in de zaal van den Heer DEN BOER, Lange Giststraat. Alleen het zuivere Evangelie zooals in de dagen van Jezus wordt verkondigd. ALLEN WELKOM. TOEGANG VRIJ. Adres Volderijstraat M 92. Te koop een goed onderhouden wit gelakt, met Kapok-Matras, 12.50. Adres R. A. Bastiaanse, Langevielesin gel D 56r. Prachtsorteering Schoorsteenranden, Fantasiekleedjes, Kussens en Theekleeden. Erven J. GABRIELSE, o./h. Postkantoor. kosteloos te bekomen. Adres Seissingel R 67a. TE KOOP Blauwe Westkapelsche Aard appelen voor Winterprovisie aan uiterst lagen prijs. JANSE, Westkapelle. Bestelhuis VAN AARTSEN, Blikslager, Pottenmarkt. TE KOOP. Adres Lange Geere K 321. EET NU ZEER FIJNE APPELEN. De beste soorten zijn Transparant, Sig- nettilles, Present van Lunteren, Present van Engeland, Cocs Oranje pipping, No tarisappels en meer fijne soorten ontvan gen aan concurreerenden prijs. Zoete Stoofappels 2 K.G. a 25 ct., Smeltappels 3 en 4 K.G. a 25 ct. ROSKAM op de Lange Burg. TE KOOP EEN Adres Lange Geere K 248. Voor kamer en tuin zoo juist ontvangen alle soorten Bloembollen. Zeer lage prijzen bij JAC. BOSTELAAR, Nederstr O 203. DAHLIA-KNOLLEN. Degenen, die Dahlia-knollen willen koo- pen, kunnen deze op de keur van de bloem komen zien. Veersche Singel S 29. Adres bureau van dit blad. TE KOOP Adres Noordweg S 209, Middelburg. TE KOOP EEN KACHEL MET PLAAT. Adres Penninghoeksingel L 66. Wij leveren Puike Westkapelsche Blauwe Aardappelen voor 2.50 per mud a 70 Kilo. Per 10 Kilo 40 cent, per Kilo 5 cent. Het goedkoopste en het eerlijkst adres. A. ROSKAM, Winterstraat Q 108a. HET AANBEVELEND, MET OMZE- DE-E-RT U MIErTS» H.Rabbers&Co, I DG FRANSCHË BAZAR Namens de Afdeeling Middelburg van de Algemeene Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden, HET BESTUUR. Eigenhaardstraat P 204. AANGESLOTEN BIJ HET NEDERLANDSCH SPAARBANK-BUREAU. ELKEN DAG GEOPEND VAN 10—1 UUR, DONDERDAGS VAN 10—12 UUR EN 1-2 UUR, WOENSDAG- EN ZATERDAGAVOND VAN 7-8 UUR. RENTE 3 PCT. VAN ÉÉN TOT 10.000 GULDEN, PER DAG BEREKEND. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschenkomst der Spaarbank, sinds 1 Jaunuari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van trak tementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1