Wegens verplaatsing Finale Ditverkoop Columbia Import Shop, yelo-MKles is Watervaten en Kuipen inderetii PUROL Magazijn „DE LELIE" prima gekleurde krimpvrije WOL m8MW8 en MmiMe Orgels en Piano's SUPPER WOL - IETS NIEUWS O Slechts 8 dagen Regenjassen en -Mantels Leeren- en Gummi Jekkers Wollen en Gummi Cëpes Gummi Motorpijpen M. VAN L00, Korte Noordstraat RnlspM BogartM D 51, Ilelrg. ALEWIJNSE'S OCHTENDVOEDER. S. SIES-Wittentrop Mantelvoering I S. SIES-Wittentrop WOL uiduitslaq S. SIES-Wittentrop Doet uw voordeel, Inspecteur C. H. LUIF, mm Zeeuwsche Piano- en Vulkachels en Haardkachels D. DE JAGER Jr's RECLAME AANBIEDING. VERKOOPHUIS AMERIKAAN,! bv Lange Delft B 144 Dr. NICOLAAS TULP" COSTÜUMS vanaf f 1,95. van alle voorradige HEEREN- en KINDERKLEEDINS, MODE-ARTIKELEN en WERKMANSKLEEDINO enz. in de Langedelft B113 MIDDEL6UR6 hoek N. Kerkstraat Alles moet weg. Ziet Etalage. ZIEKTEVERZEKERING Moffelinrichting „Kretta Angln" VELO WASCHMACHNE- MAATSCHAPPIJ N.V. KORTE DELFT G 23 - Tel. 195 Zuiver Witte Krimpvrije WOL LL3 Ijzerhandel - Lange Delft, Westkapelsche Aardappelen. 10 tot 20% korting Slobkousen der ZAAK naar Wij openen onze NIEUWE ZAAK met een geheel nieuwen voorraad, dus profiteert van deze zeldzame gelegenheid om van onze SPOTKOOPJES te profiteeren. De niet geëtallieerde goederen worden ook opgeruimd. GEVESTIGD TE ALKMAAR Stationsweg 56 - Telefoon 63 DrTS-i674nIp DirectieJ. H. WAGENAAR. Mag. „DE MAAN" - Tel. 551. I l a Contant en In Huur. Langedelft A 90-91, Middelburg. brengt U dit seizogn een speciale aanbieding voor HANDWERKEN verschillende soorten BORDUUR, SMYRNA, KELIM, SOEDAN, BAGDAD en TAPiJTWOL. WASCHECHTE kleuren en KRIMPVRIJ 50 ets. per 1 ons knot. 1.40 per 1 ons knot. aan zeer fage prijzen. Levering franco. Betaling op zeer ge makkelijke voorwaarden cc o o Q£ cc z a fci 3m m met IDoen&daq a.s. pnnd Cocon 1 pond Suikec qtaüs pand Cacao 1U pond Suikec qtaUs 1 cms Cocon 1 ons Suikec qcaüs de Qmyiez Zaan. dhr. Iz. HAARTSEN-Dhont, Schoondijke. Let op onze verrassingen. TIGER, ETNA, GODIN, Groote sorteering in zijden Damassé vanaf 75-90 ct. Wol mei Zijde Mimosa Wol Sport Wol 45 cent 35 cent 65 cent UttSfflN- EU KSDICIAEIDIMC Aile nog voorradige worden met OPGERUIMD. 4 Aan de Zenuw- i achtige personen. K3LINE fijne tinten en prima coupe 5? OPGERICHT TE AMSTERDAM in 1925 Verzekering tegen de kosten van: ZIEKENHUIS- en BARAK- KENVERPLEGING, OPERATIE en VERVOER naar het ziekenhuis, zonder voorafgaand geneeskundig onderzoek. Concurreerende Premiën. Vrijgevige Voorwaarden. VRIJE KEUZE VAN ZIEKENHUIS. Actieve vertegenwoordigers gevraagd op zeer voordeelige voorwaarden. Vraagt schriftelijk inlichtingen bjj den p.a. den Heer F. DE KONING, Dokstraat P 180, Middelburg. Bezoekt de Radio Toon- en Gehoorzaal Giststraat. Nieuwste Ontvang-Apparaten, Luidsprekers enz. Een Radio uit „DE MAAN" Staat overal VOORAAN. Entrée vrij1. (Betaling na overleg.) Bij Apoth- ea Drogisteo DAMES laat Uw schoenen verven in mode kleuren. 75 CENT PER PAAR. Moderne Reparatie-1nrichting Snelschoemmakerij1, Lange Burg B 15 Het goedkoopste adres voor MOF FELEN EN NIKKELEN is in de „Kret- ta Angin", Lange Singelstraat N 171 Nu is het tijd vdor Uw Kachel en Plaat werk' te laten Moffelen en Vernikkelen. Spoedig klaar, le klas werk aan billijken pnijis. Voor Uw Rijwiel is nu de tijd „All Weather" te laten Moffelen. Volar hen die hun Rijwiel zelf schoon maken speciaal tarief. Vraagt U eens prijls Beleefd aanbevelend, Verkoopdepöt te koop, voor alle doeleinden geschikt. Adres Denevers, Wijkihandel, Koor- kerkhiol 108. vallen en be2eeren zich dikwijls en het wiegekind heeft vaak last van roode of gesmette huid. Dit verzacht en geneest men met Korte Burg A 33, Middelburg D H O CC W iC X D CC O u O H H O w J UI w Q Ü- ttd O E H J O g H CL. m O _J t/3 —5 s AANGESLOTEN BIJ HET NEDERLANDSCH SPAARBANK-BUREAU. ELKEN DAG GEOPEND VAN 10—1 UUR, DONDERDAGS VAN 10—12 UUR EN 1—2 UUR, WOENSDAG- EN ZATERDAGAVOND VAN 7-8 UUR. RENTE 3 PCT. VAN ÉÉN TOT 10.000 GULDEN, PER DAO BEREKEND. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door .tusschenkomst der Spaarbank, sinds 1 Jaunuari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van trak tementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. II ta van zes Ki| in één jaar. Een succes dus, bereikt met Eigenaar der kippen van de Standaardfabrikaten in de nieuwe monsterzaal van zullen U ongetwijfeld interesseeren. GRAVENSTRAAT 280. TE KOOP bij! elke hoeveelheid puike ook' te bestellen voor Winterprovisie. Per H.L. f 2.80 thuisbezorgd. BODE JANSE, Westkapelle. Bestelhuis VAN AARTSEN, Bliksla ger, Potten markt. Bode ROELSE, Domburg, biedt te koop aan Tuinschelpen en Schelpgruis (voor kippenloopen) voor 45 ct. p. H.L. Bestelhuis te Middelburg bij! Gabriëlse, Café de Koophandel. GRAVENSTRAAT 280. per knot. Wasch de aangedane plaatsen SF aangedane plaatsen met warm water en Purolzeep; droog dan voorzichtig af en doe er wat Purol op. Herhaal dit eiken dag, zoo lang het noodig is. PROFITEERT HIERVAN Lange Noordstraat. N99MM«MMM0fieS De minste' prikkeling g°eeft o 9 hem hoofdpijn en ongemak- De zenuwlijder is te beklagen. ken. Overspanning, oni- g roeringen, zorgen, schrik, buitensporig- jö heden, kunnen het zenuw- S gestel zoodanigschokken.dat jg men de gevolgen waarneemt hoofdpijnen, pijn in rug en lenden, pijn in de ge- g wrichten, bloedaandrang, g, hartkloppingen, slapeloos- heid, duizelingen, ziekelijke gevoeligheid, vooral 's mor- gens bij het opstaan, gejaagd- jg heid, beven van handen en 0, knieën, oorgesuis, vrees zon- der blijkbare oorzaak.Zoodra die teekens zich voordoen, aarzelt niet en neem Uw toe- vlucht tot de echte zenuw- hersteller KOLINE van Apotheker H. van Aken, Apoth.-Specialist te Selzaete. is verkrijgbaar bij Apoth. en Drog. i ad. f 2.50 per flacon. Hoofddepot voor Holland a gSCHULTE en THIEME.Z Postbus 55 Middelburg, a GRAVENSTRAAT 280. Dames- en Melsjes-

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 2